Gemeenteraad 23/02/2009

Punt 9: “ landbouwwegen in de Westhoek”- samenwerkingsovereenkomst VLM en Stad Diksmuide - Marc Deprez

Uiteraard juicht Idee2006 deze samenwerking toe. Voor de Zijdelingstraat en de Beerstblotestraat is het vijf na twaalf voor het vernieuwen van deze wegen. Trouwens zijn de Zijdelingstraat en de Beerstblotestraat hot-items voor onze fractie. Zie ons programma op onze site www.idee2006.be. Bovendien fungeren deze landelijke wegen niet alleen voor landbouwdoeleinden, tevens manifesteert het fietsverkeer zich in deze mooie omgeving.

Maar hoe ver staat het dossier van de Houtlandstraat en ‘t Nachtegaaltje in Leke? Dit is niet opgenomen in dit akkoord. Men wacht subsidies af van VMM voor een scheidingsstelsel van het afval- en regenwater. We koesteren enigszins begrip, maar het geduld van de bewoners wordt toch wel heel zwaar op de proef gesteld. De subsidieaanvraag is reeds geruime tijd gangbaar. Vandaar de bekommernis en bezorgdheid van Idee2006 vanuit het oogpunt van het uitblijven van het vernieuwen van de Houtlandstraat en ‘t Nachtegaaltje. Ook de veiligheid langs deze wegen kan naar onze mening niet meer worden gegarandeerd.Wanneer er schade aan wagens of ongevallen zouden worden berokkend door toedoen van het slechte wegdek, zou de Stad wel eens de rekening kunnen worden gepresenteerd. Ik denk, dat wij dit kunnen missen als kiespijn.

Punt 11: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

De Lijn ( Nieuwpoortsesteenweg , Oostende)Toelage ter compensatie voor de belasting op kosteloze verspreiding drukwerk.

Voor ons vormt deze compensatie geen probleem. De promotie van De Lijn vinden wij noodzakelijk en een must. Het openbaar vervoer is milieuvriendelijk en voorkomt nog groter fileleed.Maar de andere kant van de medaille is als volgt : men kan niet ontkennen, dat bij dergelijk criteria hanteren een precedent wordt geschept.In vele gemeenten of steden handhaaft men geen belasting op de kosteloze verspreiding drukwerk.We zouden vragen dat deze meerderheid, dit reglement zou evalueren of zelf suprimeren.In eerste instantie is het vandaag de dag noodzakelijk in het kader van de crisis, dat de zelfstandigen, KMO’s, winkeliers, horecazaken, … hun producten maximaal kunnen aanprijzen. Ook komt dit de consument ten goede. De consument kan vanuit deze optie beter de prijs, kwaliteit screenen.

Dit belastingsreglement maakt het ook de verenigingen niet gemakkelijker. Sponsors haken momenteel in grote getale af door toedoen van de crisis. Voor de dorpsraden is er een vrijstelling van dit belastingsreglement. Wij zouden vragen deze vrijstelling te hanteren voor alle verenigingen.Tot 20 gram en een uitgave is het inderdaad gratis. Maar als je als vereniging het programma en de sponsors meermaals per jaar speciaal in de verf wil zetten is beneden de 20 gram een heel moeilijke, haalbare kaart. Het zal van vitaal belang zijn, dat de verenigingen hun sponsors verwennen in tijden van crisis.Als deze belasting maar een kleine slok op de borrel van de ontvangsten scheelt, vraagt Idee2006 dit reglement niet meer te handhaven.

Punt 13: Sociale dienst –oprichten adviesraad lokaal sociaal beleid - Katleen Winne

Met Idee 2006 vinden we het positief dat er aandacht besteed wordt aan een goede sociale werking.Adviesraden kunnen er voor zorgen dat er in overleg concreet rond bepaalde knelpunten gewerkt wordt. We hebben hieromtrent toch nog een paar opmerkingen :

1) De doelen werden beschreven in Art 2; overgenomen vanuit het LSBplan In de GR van 28/12/2007 hebben wij hier dan ook op gereageerd en ons onthouden.. We misten toen vnl de doelstellingen naar mobiliteit van mindermobielen., gehandicaptenbeleid, kansarmoede en vreemdelingenbeleid Hopelijk werd dit aangevuld en meegenomen.

2) Art 3 Samenstelling van de adviesraad punt 2 : Stemgerechtigde leden (met stem- en spreekrecht) Volgende organisaties kunnen stemgerechtigde leden afvaardigen;*huisvesting*jeugd*tewerkstelling*senioren*thuiszorg en algemene gezondheidszorg Er bestaat dus een jeugd-, senoriadviesraad en speciale projecten omtrent tewerkstelling en huisvesting. Is de groep van gehandicapten hierbij vergeten ? Of hebben zij geen stem-en/of spreekrecht ? Of zijn ze vervat binnen de algemene gezondheidszorg ? Nieuwpoort heeft bijvoorbeeld een adviesraad voor gehandicapten. Zijn er daar meer misschien of worden ze meer gehoord ? Het college van burgemeester en schepenen zal de gemotiveerden ‘screnen’ ?? Of wie zal de samenstelling bepalen ??Mogen wij dan ons vragen stellen omtrent de samenstelling ervan ? Geen politiek mandaat, noch vertegenwoordiger van een politieke fraktie…

3) Artikel 5 samenstelling van de stuurgroepHoe onafhankelijk en hoe zal deze samengesteld worden ? In het LSP stond nochtans dat de stuurgroep samengesteld wordt door afgevaardigden van het gemeente-en OCMWbestuur, lokale ambtenaren en aangevuld met deskundigen.Hier wordt dit anders geformuleerd….(stemgerechtigde leden…dus geen politiek mandaat.)De democratisch verkozenen zullen weer maar eens niet veel te zeggen hebben …

4) Art 10 Huishoudelijk reglement en afsprakennota Een wisselwerking tussen de gemeente, het OCMW en de adviesraad…Dit klinkt mooi…Onze fractie binnen de ocmw-raad is dan ook verwonderd dat er nooit geen reële punten over het sociaal beleid op de agenda van de ocmw-raad staan.De raad beperkt zich tot het verkopen van gronden en het goedkeuren van facturen. Mogen we er dan vanuit gaan dat de bevoegdheid omtrent beslissingen ivm sociale zaken zal overgenomen worden door een adviesraad ?

Punt 15: Parkeerproblematiek thv sportinfrastructuur ‘De Pluimen’ - Katleen Winne

De palen tussen de bomen in de Pluimstraat werden geplaatst.. We betreuren dat KSVD hieromtrent niet officieel werd ingelicht. Wild parkeren kan voor IDEE2006 ook niet. Desalniettemin is de problematiek om te parkeren rond de sportvelden (om maar over de bibliotheek annex stedelijke muziekacademie niet opnieuw zonder gevolg weer te herbeginnen) hierdoor nog moeilijker. Hoeveel plaatsen zijn er nu in de laatste 2 jaar verdwenen thv de terreinen ? Thv het voetbalterrein zelf mag er niet meer op de voorziene plaatsen geparkeerd worden. Nieuwe parkeerterreinen rond de velden voorzien ligt blijkbaar stedebouwkundig moeilijk omwille van het feit dat het daar landbouwgebied betreft.. Met de bouw van de nieuwe sporthal kunnen er hopelijk extra plaatsen voorzien worden.In afwachting maken wij ons vooral zorgen omtrent de veiligheid van de vele kinderen die er komen sporten. Er is geen voetpad voorzien aan de kant van de terreinen. De voorziene plaatsen zompen meestal in de modder… Kleine sportievelingen dienen in het donker achter de op en aan parkerende auto’s te passeren. Misschien kan er tenminste een’ kiss and ride’ zone gecreëerd worden. Sportmanifestaties brengen ook veel bezoekers mee…Ik vraag me soms af wat ze van de Diksmuidse organisatie moeten denken…Parkeren in de wijken zal evenmin door de bewoners geapprecieerd worden. We zijn blij dat er in de sportinfrastuctuur geïnvesteerd wordt.Aan de ‘ extrastrucuur’ dient dan toch ook met een visie gewerkt te worden.