Gemeenteraad 23/12/2013

Punt 5: Woonnota  - Jan Van Acker

Idee2006 wil hierbij toch aandacht vragen om in de toekomst voldoende kavels te voorzien voor privéwoningen. Sociale woningen zijn een noodzaak, maar een evenwichtige samenleving vereist een evenwichtig woonbeleid. We willen vermijden dat de balans teveel naar de ene zijde overhelt.

Punt 6, 7 en 8: Kleinhandelszone Esenweg-Aankoop gronden gelegen in Diksmuide - Marc Deprez

Idee2006 deelt eveneens de bezorgdheid van de N-VA omtrent de uiteindelijke volledige ontwikkeling van deze kleinhandelszone, met name de site Debaenst, hoe dit verder zal verlopen. Verder hebben wij een opmerking in verband met de prijs voor de aankoop. In de gemeenteraad van december 2012 was toch de optie van de meerderheid om de gronden aan te kopen tegen vergoeding van
landbouwgronden. Hoe is deze ommekeer te verklaren?

Punt 17 : Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Zomerse vrijdagen vinden wij een goed initiatief, maar kunnen de café’s en horecazaken in de dorpen ook in aanmerking komen voor “Zomerse vrijdagen”?

Punt 20: Financiën : Meerjarenplan 2014-2019 - Marc Deprez

Er staat ergens in een parabel het volgende geschreven. Na de zeven magere jaren, komen de 7 vette jaren. Idee2006 koestert alvast de ijdele hoop.

Welnu, deze meerderheid heeft na zeven jaar een zwak palmares. Belastingen zijn torenhoog. De laatste gemeenteraden hebben wij verschillende verhogingen van belastingen gekend. Een jeugdhuis, dat de belastingsbetaler meer dan 20.000 euro heeft gekost, sluit na een jaar zijn deuren. Zeven jaar nodig voor een nieuw chiroheem in Keiem. Geen oplossing voor meer dan 150
jeugdspelers van voetbalclub SP Keiem. Maar toch reeds een kostenplaatje van ook nog eens 20.000 euro. Een ring, die reeds meer dan 30 jaar een feit moest zijn, is nu nog niet gerealiseerd.
Verkeerde aankopen van aandelen met Diksmuids belastingsgeld en zo kunnen we nog een eindje verder gaan. De fietspaden zullen nu in 2014 en 2015 worden gerealiseerd. Maar hoeveel maal hebben deze fietspaden derevue gepasseerd in vorige legislatuur?

Nu een woordje over het meerjarenplan 2014-2019

“Nuttige oppervlakte van de handelszaken :

Deze meerderheid beweert nu dat de nuttige oppervlakte van de handelszaken in het centrum te klein zijn, zeker in de Generaal Baron Jacquesstraat. Daaraan gekoppeld :
handelszaken zijn qua ligging te verspreid tov het aantal consumenten.

Op vandaag kent de zogenaamde winkelstraat Generaal Baron Jacquesstraat een desolate indruk. Er is heel wat werk aan de winkel om deze omgeving op te krikken en attractiever te maken. Iedere stad heeft een mooie, uitgebalanceerde winkelstraat. Dit missen wij in Diksmuide

“Veilige stad door het inzetten op kwalitatieve hulpdiensten” pag 27

Op vlak van drugsproblematiek kan preventie veel voorkomen. Goed bezig op dit vlak. Het Dop is tot nu toe slechts éénmaal samen gekomen.

“Ondersteunen van een bruisend sociaal leven” pag 29

De bouw van een tweede sporthalle voor 3.000.000 euro is een nobel doel. Nochtans was deze bouw reeds voorzien in de vorige legislatuur, zie het sportbeleidsplan 2007-2013. Weer wat vertraging, maar tot daar aan toe. Maar de criteria met name via een watermaatschappij, die voor deze bouw worden gehanteerd, doet toch op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Een beleid, dat toch een voorbeeldfunctie heeft, doet hieraan ontduiking van de BTW via een achterpoortje. En vooral schoenmaker blijf bij uw leest. Dat een watermaatschappij zich maar focust om de burger goedkoop water aan te bieden.

Heeft men nu al enig idee waar het nieuwe oc van Woumen zou worden gelokaliseerd?

Het gebouwencomplex Ten Bercle in Pervijze. Blijft dit nu volledig in functie van de verenigingen?

In 2018 geen 250.000 euro voorzien voor het onderhoud en renovatie van voetpaden. 2018 is een verkiezingsjaar en dit is analoog met 2006, maar met die verstande, dat er dan in 2005, 500.000
euro werd voorzien voor heraanleg van voetpaden. Dit is nu niet het geval voor 2017! Waarom?

Pag 49 : Een nieuw jeugdlokaal voor chiro Leke in 2015. Wordt dit op dezelfde plaats ingeplant? Worden hierbij ook investeringstoelagen gehandhaafd? Zijn er nu reeds stappen gezet voor deze bouw?

Pag 76 : sportverenigingen financieel ondersteunen :

De discrepantie bij uitstek! De belastingen worden geindexeerd vanuit het zogenaamde ooppunt levensduurte. Maar daartegenover worden de subsidies voor de verenigingen niet geindexeerd. Dit is
voor Idee2006 totaal onaanvaardbaar!

Punt 20 - Katleen Winne

“Actie zonder specifiek budget”

Wat betekent dit eigenlijk ? Zonder kosten ? Er staan er nogal veel in. Bepaalde zijn kosteloos uit te voeren maar m.i. is

  • de ‘ aankoop van drukwerk, advertenties en gadgets op pg 100 niet kosteloos,
  • gerichte promotie en bewegwijzering naar randparkings pg 40 lijkt mij kosteloos niet realiseerbaar.

En er staan er nog wat in !!

Punt 21: Budget 2014 - Marc Deprez

Pag 9 : De gemeentelijke fietspaden in het centrum sneeuwvrij houden (acties zonder specifiek budget)

Hoe zal dit worden gefinancierd? Via budgetwijziging?

Pag 12 : Voorzien van een hondenuitlaatplaats 5000 euro. Waar wordt dit voorzien? Waarom dit enkel in het centrum en niet in de dorpen gestipuleerd?

Pag 15 : We bereiden ons voor op de omvorming van de werking van onze stedelijke brandweerdiensten in een netwerk van posten nav de brandweerhervorming. Worden er hierbij meer beroepsbrandweermannen of-vrouwen in Diksmuide en de bijpost Leke voorzien, uiteraard met volle respect voor de brandweervrijwilliger? Hoed af voor deze mensen.

Pag 20 : “Ondermeer via een nauwe samenwerking met de lokale politie en de scholen komt er een lokaal actieplan voor spijbelen en grensoverschrijdend gedrag (ook een acties zonder specifiek budget)

Wat kan dit actieplan inhouden? Zijn er reeds ideeën geopperd, gezien dit nu in het budget 2014 staat?

Pag 33 : Aantrekkelijke stad voor ondernemers.

De inbreng van dit beleid voor startende ondernemers is toch wel heel magertjes.

“Optimalisatie van de communicatie en een gestructureerd overleg met handelaars en ondernemers via workshops, infonamiddagen, economische kaart en sociale media. We versterken onze
regierol bij het aantrekken van handelszaken en de creatie van een divers aanbod”

Idee2006 vraagt drie jaar vrijstelling van de bedrijvenbelasting voor de startende ondernemer, land- en tuinbouwer en horecauitbater.

Tot slot. De belastingen zullen fors stijgen in 2014, maar dit is eigenlijk het voornaamste onderdeel van het budget 2014. Idee2006 past voor dit budget.

Punt 31: Vaststellen retributie voor stedelijke begraafplaatsen - Katleen Winne

Als het leven stopt, stopt het betalen nog niet. Voor 41 euro per jaar ligt u in een grafkelder, voor 27 euro in de volle grond, voor 28 euro in een columbariumnis.(concessie voor 30 jaar). Op welke maat richt u zich om deze retributies op te stellen ? Even nakijken bij andere gemeentes laat een diversiteit zien. Diksmuide is wel bij de duurste

cfr Middelkerke (concessie voor 40 jaar) , Kelder van 1 persoon: 425,00 EUR,Kelder van 2 personen: 470,00 EUR, Nis in een columbarium: 174,00 EUR, Nis in een urnenveld: 149,00 EUR

cfr Bredene (Concessie voor 25 jaar) Concessie voor begraven in volle grond 500 euro (20 euro /jaar), concessie voor begraven in grafkelder 500 euro, concessie voor nis in columbarium voor 2
asurne n 500euro

Lo 400,00 EUR voor een grafkelder bestemd voor 2 personen; 620,00 EUR voor een grafkelder bestemd voor 3 personen ; 400,00 EUR voor een urnekelder, 300,00 EUR voor een columbariumnis.

Als het leven stopt, stopt het betalen nog niet! Zeker in Diksmuide niet!