Gemeenteraad 24/02/2014

Punt 4: toekomstvisie kerken - Jan Van Acker

Na doornemen van alle teksten ter zake heeft onze fractie toch enkele opmerkingen

In deze problematiek rond het onderhoud en de mogelijke herbestemming van de kerken lijkt het ons cruciaal om na te gaan wie wat beslist in deze materie.
Wij denken dat gezien de gemeente, dus wij allemaal, eigenaar is van de gebouwen het bijgevolg de zaak is van de gemeente, van ons allemaal om te beslissen wat met deze gebouwen gebeurt.

Citaat uit de richtlijnen van de bisschoppen

“Parochiekerken worden niet ter beschikking gesteld voor niet-christelijke rituelen of vieringen (zoals burgerlijke uitvaart, burgerlijk huwelijk of riten van een niet-christelijke godsdienst). Omwille van buitengewone omstandigheden kan in afzonderlijke gevallen een uitzondering worden toegestaan.
Hiervoor is de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de bisschop vereist.”
En wat verder in verband met de nevenactiviteiten: “Deze activiteiten moeten verzoenbaar zijn met de eigenheid van een christelijke gebedsruimte”.

Wij vinden dat de bisschoppen hier hun boekje te buiten gaan. Het is niet aan hen om hierover te beslissen;
We moeten durven een onderscheid maken tussen god en het gesteente om het met Bodifé te zeggen. Staat niet in de Bijbel; geef aan de keizer wat de keizer toekomt?
Van de geplogenheden van een godsdienst, van de liturgie of de geloofsleer moet een buitenstaander of niet gelovige, zich niets aantrekken.
In verband met de gebouwen kan een religieuze overheid weliswaar wel advies geven maar mag ter zake eigenlijk geen beslissingsrecht hebben: dit komt toe aan de gemeenschap, die ook voor de kosten opdraait.

De bisschoppen doen hier alsof de katholieke gemeenschap het alleenrecht heeft over de morele waarden in de samenleving: feiten genoeg die het tegendeel bewijzen
Bijgevolg pleiten we zeer hard om de kerkgebouwen, die we mee betalen, ter beschikking te stellen voor religieuze of niet religieuze ernstige aangelegenheden ook als die niets met de rooms-katholieke godsdienst te maken hebben. Onlangs is in de St Niklaaskerk iemand begraven en de kerk was bijna te klein. Wat als die persoon geen katholieke liturgie had gewild? Wordt die dan verbannen uit die stal?

Beleidsverantwoordelijken moeten dringend leren wat pluralisme is: geloofsovertuigingen zijn waardevol maar mogen geen gewicht leggen in de schaal van politieke beslissingen: Dit is een stelling van het politiek liberalisme, mevr de burgemeester, en dit zou veel ongenoegen, verdeeldheid en geruzie vermijden

Het voorstel om van een kerk een urnenkerk te maken lijkt ons goed maar dan niet in Lampernisse. Deze kerk zouden we gezien de landschapswaarde als kerk behouden (hoe staat het trouwens met het klasseringsdossier?
Concreet stellen we voor dat de urnenkerk in Oudekapelle zou komen: dit lijkt ons uit praktisch oogpunt een betere keuze

Tot slot zijn we geen voorstander van de zogenoemde koude sanering: Men moet goede keuzes maken ofwel geven we de kerken voldoende middelen, ofwel zoeken we dringend naar herbestemming: Laat ons dus niet langer talmen en werk maken van dit project
De aanzet die we hier ter stemming krijgen is goed maar onvoldoende. We zullen ons bijgevolg onthouden

Punt 10: Motie voor Waeleweiden als blijvend agrarisch gebied - Marc Deprez

Als het goed is, zeggen wij het ook!
De groenplannen, die op vandaag het schepencollege oplegt bij het afleveren van een nieuwe vergunning vindt Idee2006 goed. Dergelijke groenplannen hebben immers weinig of geen impact op de rendabiliteit van desbetreffend bedrijf. En bovendien creeërt men door dit toedoen oases van groen in Diksmuide.
Een wandelpad in de Waeleweiden, willen wij overwegen.
Bovenstaande items zijn het levende bewijs, dat Idee2006 niet extreem is. Wij zijn niet tegen natuur, integendeel maar bijkomende natuur en verdere beperkingen zijn voor ons niet wenselijk. Bijkomende beperkingen, zoals gesuggereerd door S.O.S Kustpolders brengt de leefbaarheid van bedrijfszetels in de omgeving in het gevaar.
In 2006 is er inderdaad een politiek akkoord geweest, mede door voormalig minister Dirk Van Mechelen en onze alomgekende ex-ministerpresident en dan bevoegd voor landbouw Yves Leterme om de Waeleweiden verder in te kleuren als agrarisch gebied en in de latere toekomst de INTENTIE om eventueel een deel van historische graslanden te beschermen. Dit behelste ongeveer een 120 ha. Op vandaag zijn wij 8 jaar later. Ondertussen kent de landbouw een nooit geziene evolutie en natuur heeft reeds heel wat vruchtbare grond ingepalmd. Denken wij maar aan de 600 ha in de Blankaart, die in 2009 werden ingekleurd als natuurgebied. De ankerplaatsen tot aan Oudekapelle, die kunnen beschouwd worden als uitbreiding van de Komgronden.
Iedereen herinnert zich nog de soap, rond de vraag van natuurpunt om 30 ha ontginningsgrond, die voorzien was voor landbouw, toch om te zetten in natuur. Nochtans is natuur ook goed aan zijn trekken gekomen met de ruilverkaveling in Stuivekenskerke, daterend van 2000. Dit behelste dan een uitbreiding van 10 ha natuur voor de Viconiaputten.
En nu is het de beurt aan de Waeleweiden. Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de Waeleweiden en andere natuurgebieden. En ik citeer :
- De voorzitster en ondervoorzitter van de landbouwraad, nota bene was deze ondervoorzitter ex-gemeenteraadslid voor C.D&V verklaren het volgende :
“Zijn deze natuurgebieden nog niet groot genoeg om in te gaan wandelen”
Idee2006 deelt deze mening
- Voor de voorzitter van het landbouwcomice nl. Raf Goemaere ex-schepen voor landbouw “ de landbouwer weet immers nog altijd het best hoe hij zijn velden moet onderhouden en vraagt dat de landbouwer zijn akker- of grasland kan beheren, zoals hij dit wenst”
Idee2006 deelt deze mening.
- Voor Boerenbond ( politieke zuil van C.D.&V) en ABS is er geen natuurproject, vermits het agrarisch gebied is.
Idee2006 deelt deze mening.
Bovendien heeft Idee2006 reeds verscheidene malen aangekaart, dat de landbouw op vandaag een nooit geziene evolutie kent.
Permanent grasland, dat wordt omgeploegd moet vandaag de dag worden gecompenseerd met permanent grasland. Het mestactieplan, dat nota bene broodnodig is voor het milieu, kent ook zijn repercussie. Er wordt veel minder stalmest gebruikt, daar drijfmest een moeilijke afzet kent. Wil men het humusgehalte op peil houden, dan moet men permanent grasland kunnen roteren.
Drainage werpt altijd zijn vruchten af. Bij natte periodes tijdens het afgrazen of afmaaien berokkent men veel minder schade aan de structuur van de poldergrond.
Trouwens, de heel laag gelegen graslanden kan men toch niet omploegen.
Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om “historisch” te relativeren.
1000 jaar geleden werden de koeien met de handen gemolken. Op vandaag gebeurt dit machinaal en zelfs met robotten.
1000 jaar geleden werden de bomen geplant met de spade of een houten werktuig. Op vandaag worden de putten voor nieuwe bomen gemaakt via een grote boormachine, hydraulisch aangedreven door een tractor.
Het is maar om aan te tonen welke evolutie “historisch” kan kennen.
Nu ter zake opnieuw :
Ik heb via de diensten van de Vlaamse regering het volgende in handen gekregen en daarin staat vermeld.
“De prioriteit op Vlaams niveau gaat uit naar de opmaak van een nieuw 3 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit ‘99”. Wellicht komt door dit voornemen niets in huis van het politiek akkoord van 2006 en zullen de 750.000 ha landbouwgrond in de opvolger van RVS ingekleurd worden. Idee2006 hoopt dat dit lukt en bijgevolg kunnen polemieken zoals met de Viconiaputten en de Waeleweiden in de kiem worden gesmoord.
Maar wij dienen heel alert te zijn en nu vragende partij zijn om de Waeleweiden te behouden als louter agrarisch gebied. Graag uw goedkeuring voor de voorliggende motie en hierbij vraagt Idee2006 ook de hoofdelijke stemming

Punt 11: geluidsoverlast op fuiven - Katleen Winne

Wat kan het stadsbestuur doen om geluidsoverlast bij fuiven beter te controleren. Ik ben op de hoogte van uw inspanningen wat betreft de voorziening van oordopjes. De stedelijke jeugddienst heeft 3.000 paar oordoppen gekocht. De organisatoren kunnen deze oordoppen aankopen aan 0,18 euro per paar bij de jeugddienst. Hoeveel zijn er al verkocht ? De fuifbox met decibelmeter is voorhandig.hoeveel wordt deze gebruikt ? En wordt dit uiteindelijk extern opgevolgd ? Kan een duidelijk zichtbare display van de verplichte decibelmeter voor geen betere sensibilisering en naleving van de geluidsnorm van 95 dB(A) zorgen ? +controle hierop !
Als er geluidswaarden tussen de 95dB(A) en 100dB(A) vergund werden, dan moeten de gemeten waarden geprojecteerd, én geregistreerd en bijgehouden worden volgens de Vlarem-wetgeving sinds 1/01/2013).
Wij aanhoorden diverse klachten omtrent geluidsoverlast bij de recente fuiven. Input kan beperkt worden, output gecontroleerd !

Beschikt u over de gegevens ? Dit zou toch moeten ! Lokale overheden kunnen geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen en hebben het laatste woord.

Fuiven en vieren moet kunnen ! Met mooie herinneringen als souvenir, niet met suizende oren en een gemis aan bepaalde frequenties.

Horen en luisteren is van groot maatschappelijk belang !
Beschermen van wie nog kan en wil horen is onze verantwoordelijkheid.
In theorie is alles in orde, ik had graag geweten hoe dit in de praktijk vergaat.

Punt 12: Motie om vervoersplan NMBS te herzien - Marc Deprez

Idee2006 zal deze motie zeker goedkeuren. Maar wij willen nog het volgende aan toevoegen.
Graag zouden wij de doortrekking zien van de spoorlijn De Panne naar Duinkerke. Naar onze mening heeft dit heel wat troeven toeristisch en ook op bedrijfsniveau. Toeristisch vooral in het kader van de herdenking WO I. en ook voor de uitwisseling van werkkrachten voor de bedrijven.
Verder delen wij ook de mening van de burgemeester, dat men het busvervoer in de westhoek moet blijven optimaliseren ook in het kader van de herdenking.
Wij zijn ook vragende partij om de rechtstreekse lijn met de bus van Diksmuide naar Nieuwpoort-Bad opnieuw in voege te brengen. Voor mensen, die minder mobiel zijn en anders-validen vormt het overstappen op de tram in Nieuwpoort-Stad een probleem.