Gemeenteraad 24/09/2007

Punt 2: begroting OCMW

Via onze vertegenwoordigers in de OCMW-raad hebben we vernomen dat in het kader van de bouw van het nieuwe rusthuis het Schepencollege het OCMW heeft verplicht om jaarlijks voor minstens 1 mio euro aan landbouwgronden te verkopen en dat deze gelden exclusief moeten gebruikt worden voor de bouw van het nieuwe rusthuis en dus niet meer kunnen gebruikt worden om andere, dagdagelijkse investeringen te financieren. Enerzijds betreuren wij deze betuttelende houding van het schepencollege. Het opleggen van deze 1 mio-regel getuigt van weinig respect voor het - in principe - autonome OCMW-bestuur als zou deze zelf niet constant bezig zijn om alle mogelijke middelen aan te wenden voor de bouw van het nieuwe rusthuis. Het doet een beetje denken aan de boze stiefmoeder die kijvend met haar vinger haar stiefkind de levieten wil lezen, terwijl ze goed weet dat dat kind eigenlijk wel serieus haar best doet.

Anderzijds hebben wij onze bedenkingen bij het feit dat de gelden van de verkoop enkel en alleen mogen gebruikt worden voor de nieuwbouw. Wij vragen ons af met welke gelden dan de normale investeringen - nieuwe computers, een nieuwe hoogspanningscabine, nieuwe matrassen, nieuwe bededen ed - binnen het OCMW dan zullen moeten worden betaald. Indien de gelden van de landbouwgronden hiervoor niet meer kunnen worden aangewend, lijkt het onvermijdelijk dat er hiervoor zal moeten worden geleend. Dit wordt ook uitdrukkelijk zo gesteld door de administratie. Leningen voor deze investeringen impliceren onvermijdelijk een verhoging van de gemeentelijke dotatie en dit door de hogere intresten en kapitaalsaflossingen. Maar, een verhoging van de gemeentelijke dotatie aan het OCMW werd door het Schepencollege als onbespreekbaar geacht. Wij stellen dan ook vast dat deze twee stiefmoederlijk opgelegde dogma's van het Schepencollege elkaar tegenspreken. Hoe denkt het bestuur dit in de toekomst op te lossen of moeten wij vrezen dat onze bejaarden hun strozakken opnieuw zullen moeten bovenhalen of dat de OCMW administratie in het vervolg informatie per postduif zal moeten bezorgen ipv per email?

Graag Uw reactie

Punt 4: Kerkfabrieken

Dezelfde vragen reciteren telkens opnieuw ten eeuwigen dage…als een mantra..

Misschien zorgt dit voor geestelijke rust. Geen probleem; we geloven ook in het goede. Het is trouwens geen geloofskwestie. Het is een gebrek aan toekomst-en beleidsvisie die we hier zouden willen laken en dit niet alleen op lokaal niveau.

Punt 6: Zuidwestelijke omleidingsweg

1. De aanleg van de ring lijkt wel een kroniek van beloften of hoe men door politieke bochten te maken een ring probeert te krijgen.

De plannen voor de aanleg van een ring rond Diksmuide kennen al een zeer lange voorgeschiedenis. Indertijd regeerde de middenstand het land en was de locale overheid tegen. Toen duidelijk was dat er wel degelijk iets moest gebeuren werd de ring dé gouden kiezersbelofte. De gouden ring is dan ook het symbool bij uitstek van trouw. In het programma van de CD&V waarmee ze naar de laatste GR verkiezingen zijn getrokken staat duidelijk dat de kwartring vanuit de Woumenweg het best op de Oudekapellestraat zou uitkomen. De trouw aan het eigen programma lijkt van korte duur. Het traject is plots veranderd en nu verkiest men de Kaaskerkestraat.

We beseffen dat de tijd dringt. 5 voor twaalf is al lang gepasseerd maar zoals de plannen nu voorliggen, rinkelt is onze wekker gaan rinkelen. Zoals u ziet kan hij tegen een duwtje, maar nu slaat hij toch echt alarm!

Wij vragen ons af: wat is hier gaande? Breekt de nood de wet?

2. Misschien kijken we eerst even naar de plannen die nu voorliggen:

Zoals u ziet wordt Kaaskerke doormidden gekliefd.

Evenmin als de inwoners van de Kaaskerkestraat kunnen wij daar mee akkoord gaan. We vragen het college onze plannen ernstig te onderzoeken. Als men daarentegen nu al op een stemming over de voorliggende plannen aanstuurt, dan vragen wij met onze fractie een hoofdelijke stemming.

Waarom gaan wij met onze fractie niet akkoord? Er zijn 2 groepen argumenten

3. formele argumentatie: argumenten naar vorm

a. politiek is een zaak van en voor de mensen. Het belang van de inwoners van de polis, het Griekse woord voor de stad of het dorp. De politici zijn door de inwoners aangestelde bewindslieden waarvan men veronderstelt dat ze hen leiden en verdedigen. Bedoeling is de leefbaarheid voor de inwoners van de polis zo goed mogelijk te maken. We vragen ons dan ook verwonderd af waarom in dit dossier geen leefbaarheidstudie is gebeurd.

b. Omdat mensen begrensd zijn in hun kennis, wat zeker ook voor politici geldt, vraagt men graag adviezen aan anderen die meer op de hoogte zijn, of die meer kennis van zaken hebben: de zogenaamde adviesraden. Gelukkig zijn veel mensen begaan met de samenleving en zijn onze adviesraden door goedmenende mensen bevolkt.

i. Landbouwraad: hier werd gewoon geen advies gevraagd.

ii. Milieuraad gaf een negatief advies. Ik citeer letterlijk uit het advies van 13 september 2007: De milieuraad betreurt dat de omleidingsweg niet wordt aangelegd ten zuiden van de spoorweg. De inname van een deeltje van de Vlavlakte weegt volgens de milieuraad niet op tegen de leefbaarheid van de dorpskern van Kaaskerke. Een leefbaarheidsstudie of leefbaarheidstoets is hier minstens op zijn plaats.

iii. Procoro: de provinciale raad voor ruimtelijke ordening gaf in een advies van 7 sept. 2006 de voorkeur aan de aansluiting op de Oudekapellestraat.

Beste collega’s, wat is het nut van adviesraden als men hun adviezen toch niet volgt? Zou men al die brave mensen die daar belangeloos hun tijd en energie in steken niet beter naar huis sturen?

c. Hetzelfde geldt voor de hoorzittingen: wat is het nut van hoorzittingen als men niet luistert? Show? Tijdverdrijf?

4. inhoudelijke argumenten

a. teveel landbouwgrond zou verloren gaan. Enkel de weide in de hoek tussen de ventweg, de spoorweg en de Oudekapellestraat (die u zo dadelijk zal zien) zou moeten gebruikt worden. Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan van mei 2007 op p.42 is deze weide niet als biologisch waardevol ingekleurd. Hoe wel waardevol natuurgebied kan uitgespaard worden is door

i. de weg dichter langs de ijzer te laten lopen tot ze de spoorweg bereikt

ii. de putten aan de Cardijnlaan te behouden.

b. Het is slechte grond: Men moet inderdaad de grond bewerken. Maar dat gebeurde ook voor de aanleg van de spoorweg en is zeker geen onoverkomelijk probleem. Dat is zeker een kost. Maar door gebruik te maken van al bestaande wegen die men weliswaar moet aanpassen en door gebruik te maken van het bestaande spoorwegviaduct kunnen zeer veel kosten worden bespaard.

c. Het is een verbindingsweg tussen industrieterreinen. De ring werd noodgedwongen gedevalueerd tot een verbindingsweg tussen bedrijventerreinen. Mogen we het schepencollege er even aan herinneren dat we geen 2 maar binnenkort 3 bedrijventerreinen zullen hebben. In het voorstel worden er twee terreinen verbonden, in het onze 3

Hoofdstukje dorpsrampen

d. Kaaskerke: men heeft vroeger de spoorweg verlegd omdat deze tweemaal de Kaaskerkestraat doorsneed. Nu de spoorweg dat niet meer doet, zal men met een weg erdoor te leggen het dorp in twee snijden. Dit lijkt ons geen blijk van logisch politiek denken

e. Wat betreft St-Jacobskapelle: waar de verbindingsweg de Kapellestraat kruist, is een fietstunnel voorzien. Met een kleine moeite zou, zoals wij en ook de dorpsraad van St-Jacobskapelle voorstellen, kunnen deze tunnel uitgebreid worden tot een tunnel waar ook een auto, weliswaar voor plaatselijk verkeer, doorheen kan.

f. Voor Pervijze vragen we op tijd in te grijpen en niet te talmen met de omleidingsweg tussen de Pervijze- en de Veurnestraat om de te verwachten overlast te vermijden

g. Tenslotte: Politiek is ook een toekomst voor ogen houden. Wat met de Noordelijk ring als die er in de toekomst zal komen? Zal men dan vertrekken dwars door de andere kant van Kaaskerke? Of zou het niet logischer zijn om dan ook van aan de oude barriere te vertrekken?

5. Ons voorstel is dus de aanhaking aan de Oudekapellestraat:

a. Spoorweg volgen tot tegenaan de Oudekapellestraat

b. Eerste mogelijkheid: gebruik maken van de ventweg met een rond punt

c. Beter ware de bocht te maken doorheen de daar liggende weide.

i. Er is plaats genoeg

ii. Het is niet hinderlijk voor het bestaande bedrijf

6. Uw idee is ons idee: Het idee van de mensen van Kaaskerke en St-Jacobskapelle is ons idee. We hopen, geachte collega’s raadsleden uit de meerderheid, dat ons idee ook uw ideeën kan doen veranderen. Wij staan zeker open voor goede en rationele argumenten. Maar ze zullen sterk moeten zijn om ons van ons ongelijk te overtuigen.

Ons voorstel is in onze ogen alvast logisch, haalbaar en betaalbaar. Bovendien houdt het rekening met het meest essentiële element waaraan politiek als dusdanig hoort te voldoen: met de bevolking. Ik dank u voor uw aandacht

Omleidingsweg :

- Vertraging : beter een goede oplossing dan een halfslachtige oplossing. Bovendien moest de ring rond Diksmuide reeds 30 jaar een voldongen feit zijn. De voorgangers van deze Diksmuidse C.D.&V heeft de ring laten schrappen uit het gewestplan.

- Een openbaar onderzoek dient toch om de mening van de bevolking te checken. Als politieker hebben wij een mandaat gekregen van de burger of kiezer. Wij moeten dan onze verantwoordelijkheid opnemen en in de eerste plaats is dit luisteren naar de mensen. Als politieker hebben wij niet altijd de waarheid in pacht. We moeten dit eerlijkheidshalve durven toegeven. En vijf procent van de bevolking is ook voor ons van vitaal belang . Die vijf procent wordt met de aanleg grotendeels geconfronteerd en heeft het meeste impact bij hen. H Tijdens de verkiezingen heeft de Diksmuidse C.D.&V beloofd dat de omleidingsweg zou uitmonden op de Oudekapellestraat en na 9 maanden beleid deze voorliggende zoekzone nu gunstig adviseren. Je moet het maar doen. De geloofwaardigheid van de politiek heeft weeral eens een dreun gekregen. In de vorige legislatuur en nu ook niet trouwens, hadden wij geen vinger in de pap bij de provincie, daar de bestendige deputatie is samengesteld uit de C.D.&V en SP.A. Onze huidige burgemeester maakt wel deel uit van de provincieraad. En dan beweren dat de C.D.&V, de hand heeft uitgestoken om het trajekt mee uit te stippelen, is toch wel de waarheid geweld aandoen. De bal lag in het kamp van de C.D.&V, gezien de coalitie bestaat uit C.D.&V en SP.A bij de provincie. Dit is de waarheid en niets anders!!!

- Trouwens is deze zoekzone in functie van de aanleg van de Noordelijke omleidingsweg. Maar deze wordt een dode letter. Bijgevolg moet al het verkeer komende vanuit Oostende ook nog eens door Kaaskerke-dorp. Dit is niet meer houdbaar, niet meer leefbaar!!!

Punt 8: Verhuurreglement zaal Zonnestraal - Marc

Hoeveel bedroeg de vergoeding onder de hoede van Didosal?

Mogen er daar nu ook privé-feestjes worden georganiseerd, zoals voorheen?

Onder welke noemer valt dit verhuurreglement? Cultuur, sport, jeugd? Waar zijn de adviezen in het dossier?

De tarief 80 euro en instaan voor het kostenplaatje van elektriciteit- en waterverbruik, op wat is dit gebaseerd? Waarom dezelfde tarieven niet hanteren van de ontmoetingscentra?

Wat is de vergoeding van de zaalverantwoordelijke?

Wij denken dat het privaat belang hierbij primeert ipv dat van de verenigingen. Wij betreuren dit.

De zaal Devriendt moet ter beschikking zijn van de speelpleinwerking tijdens hun werking. Wordt er daar nu gebruik van gemaakt? In de vorige legislatuur hebben wij heel wat moeilijkheden gekend om de zaal te mogen gebruiken. We zouden toch vragen om de zaal soms in gebruik te nemen om in de toekomst juridische gevolgen te vermijden.

Het terrein Zonnestraal zelf : wat is de tarief wanneer mountainbikers of veldrijders willen gebruik maken van het parcour? Is er daar een reglement voor in overleg met de sportraad? Idem voor het cyclocrossparcour rond de sporthalle? Vroeger was het gebruik gratis, maar nu worden er tarieven gehanteerd vanuit de losse pols.

Punt 12: uitleenreglement feestelijkheden

De verenigingen worden nog maar eens stiefmoederlijk behandeld. Het vrijwilligerswerk wordt helemaal niet meer gerespecteerd met dit beleid.

Verenigingen dienen zelf het ontleende materiaal af te halen tijdens de werkuren. Dit is onbegonnen werk. De vrijwilliger is meestal een student of een werknemer en kan bijgevolg moeilijk tijdens de werkuren het materiaal afhalen.

Bovendien beschikt niet iedereen over het nodige vervoer voor het ontleende materiaal. Per rit 50 euro rekent de stad aan. Maar voor de vereniging komt op 100 euro neer per activiteit.

Reken en tel maar zelf eens: een bepaalde vereniging richt jaarlijks een vijftal activiteiten in. Zij zijn telkens vragende partij voor een podium. Niemand van de bestuursleden beschikt over het nodige vervoer of kan zich vrijmaken tijdens de werkuren van de stadsdiensten. Bijgevolg is men genoodzaakt de materialen te laten vervoeren door de stadsdiensten. Er is gewoonweg geen andere optie. Beste vrienden(innen), voor deze vereniging komt dit neer op 500 euro. Dit is ronduit schandalig.

De vorige gemeenteraad hebben wij de tarieven voor het gebruik van de atletiekpiste niet goedgekeurd omdat de verenigingen maar liefst 5 euro per uur dienden te betalen, terwijl de atletiekclub 2 euro 50 moet betalen voor een hele dag. Wat een discriminatie.

En wat dan gezegd over de afstand. Diksmuide is heel uitgestrekt. Een vereniging van Lampernisse of Leke, die de materialen moeten afhalen in vergelijking met een vereniging van het centrum. De verenigingen in de dorpen zijn nu nog maar eens de grootste dupe!!!

Waar zijn de adviezen van de sport-, jeugd en culturele raad?

50 euro per rit: dit impliceert ook heel wat administratief werk. Is het sap de kolen waard? Enkel de verenigingen worden financieel zwaar geraakt. Wat baat het nog subsidies te voorzien voor de verenigingen, als je langs de andere kant de verenigingen het leven zuur maakt!!!

Nadars en vlaggenmasten mogen de verenigingen niet zelf afhalen, maar dit wordt door de stadsdiensten ter plaatse gebracht. Ook tegen een prijs van 50 euro per rit?

Het is nog maar eens het levende bewijs dat het huidige beleid geen respect heeft voor het vrijwilligerswerk. Nochtans is het tijdens de verkiezingen door de Diksmuidse C.D.&V helemaal anders verkondigd geweest.

De Diksmuidse verenigingen verdienen inderdaad beter!!!

Punt 16: Reglementering containerpark

De verdere uitbouw van het DIFTAR systeem vinden we een goed IDEE.

We vinden het desondanks spijtig, ondanks de gekende verwerkingskosten voor ‘groen afval’ dat dit bij het betalende gedeelte hoort.

Het vormen van een zuurstofvormende omgeving waarvoor de inspanning aan de burger gevraagd wordt deze te onderhouden blijft verder belast, zij het nu wel 0.02 cent per kilo minder. Of dit nu een democratisering is van de prijzen (zoals vooropgesteld in het programma van de CD&V) in het containerpark 0.02 cent per kilo zakken voor groen, sloopafval en 10 cent duurder voor brandbaar grof vuil blijft als nog de vraag.

De selectieve inzameling van luier- en incontinentiemateriaal, alle goede bedoelingen ten spijt, is herleid tot een ‘pamperunit’ op het containerpark. De milieubalans voor een daadwerkelijk ophaalsysteem en zelfs selectief inzamelen is nog in volle onderzoek.

Het is een besparing in het verbruik van dure vuilniszakken. Dit is alvast positief voor mensen die hierdoor zwaar belast werden.

Of worden het speciale zakken of halen jullie ze rond ? of weten jullie het nog niet ?

Wij vragen ons af hoe dit materiaal op het containerpark zal geraken? Niet iedereen is omringd door hulpvaardige familie die pampers naar het containerpark willen brengen. Hoeveel liefhebbers zullen er bij de buren zijn om dit materiaal te transporteren? Oudere mensen met een incontinentieproblematiek in een thuiszorgsituatie hebben meestal een mobiliteitsprobleem ook !! Wie van deze mensen wil je in dit respect-actie-plan laten vragen wie zijn luiers kan versluizen naar het containerpark?

De kolder in de polder van de druk bezochte fietsroute door spaarzame zwaar met afval beladen fietser zal nu verdwijnen. De aanhouders die blijven hun afval met de fiets brengen zullen het op een steekkarretje moeten overladen…het zal kolderesk blijven. Maar voor alles dient een oplossing gezocht te worden. Het zal daar druk worden op de weegbrug…

Misschien kan het bij deze dan ook in overweging genomen worden het containerpark op maandagvoormiddag open te stellen. Zo kan in ons collectief milieubewustzijn ons consumptiegedrag op de wekelijkse markt gekoppeld worden aan ons containerparkbezoek.

Misschien is dit interessant voor mensen van uit groot Diksmuide die niet zo frekwent het centrum bezoeken.

Punt 18: Toelagen aan diverse verenigingen

Met genoegen stellen we vast dat een aanzienlijk budget wordt uitgetrokken ter ondersteuning van een aantal gebeurtenissen en feestelijkheden in onze stad. Toch hebben we dienaangaande een aantal vragen en suggesties voor het schepencollege.

600 euro voor de vierdaagse, een evenement waar 10000 mensen aanwezig zijn, daar kunnen we nog inkomen Maar 600 euro voor de kermis van Stuivekens? Ik kan me voorstellen dat ze daar wat blij waren met deze goede mare. Daar was dan misschien wel veel volk maar toch zeker geen 10000.
500 euro voor een sportevenement waarvan noch de start noch de aankomst in Diksmuide liggen maar wel een medeorganisator tot deze meerderheid behoort? Was het misschien de bedoeling de laatste kilometers op een Tartanpiste te lopen?

Welke zijn de gehanteerde criteria ter bepaling van de toelage?
Zijn er minimumvereisten? Is er controle? Wat is de return?

Wat betreft effectival vragen we ons af of een uitgave van 5000 euro (200.000 fr), toch niet niks, hier verantwoord is. Wat is het effect hiervan?

In het verleden hebben we al gepleit om in de verdeling van subsidies reglementen na te leven en zo die er niet zijn, reglementen te maken. Dit zou de deur sluiten voor vriendjespolitiek en willekeur en ongezonde na-ijver en chagrijn in de kiem kunnen smoren.

Een suggestie van Idee2006 in dat verband is om een projectsubsidie toe te kennen aan de feestcommissies van de dorpsgemeenschappen om hun kermis op een bijzondere creatieve en ludieke manier te organiseren.

Punt 19: Heffen van belasting op huisvuilzakken

Dit is wat rest…

Na de beloftes…na de historiek van het verleden: het nee van de CD&V gesteund door enkele PRO raadsleden tegen de toenmalige verhoging van de vuilniszakprijs.

Zolang er geen oplossing is voor het GFT-afval ( bijna de helft van ons restafval) en incontinentiemateriaal lijkt het ons voorbarig de prijzen van de vuilniszakken op te drijven.

We vergrijzen…

en voor het toenemende aantal mensen die geen enkele mogelijkheid tot composteren hebben is er voor hen geen keus ; alles in de nog duurder te worden vuilniszak.

We wensen met IDEE2006 een sociale correctie voor WIGW’s, alleenstaande ouders met kinderen en mensen met incontinentie die het afval die hiermee verbonden is veel liever zouden kunnen vermijden. Zoals vermeld bij het punt 16 op containerparkreglement, wil ik herhalen, desondanks alle goede bedoelingen van de pamperunit op het containerpark: Mensen in een thuiszorgsituatie met een incontinentieproblematiek zullen veelal genoopt blijven dit in de nog duurdere, hopelijk nu meer kwaliteitsvolle vuilzak te stoppen.

Laten we hopen dat het sluikstorten met deze maatregel niet nog toeneemt (we hebben al voorbeelden thv Tervaetestraat, Moerestraat…).

Wat met het gebrek aan vuilnisbakken in het straatbeeld? Ze zullen nog meer uitpuilen…

Misschien kunnen jullie alvast de financiële ondersteuning vragen voor lokale zwerfvuilprojecten. Dit kan tot 15 november 2007. Ik heb mij geïnformeerd; dit is vanuit het bestuur van Diksmuide tot deze middag alvast nog niet gedaan. We voeren een dynamische constructieve oppositie; kwestie van niet te laat te zijn met goede voorstellen….

www.indevuilbak.be

Het zal nodig zijn met deze prijzen vrees ik.

Zit de burger dan al in de zak daarmee al zijn vuilnis nog niet !.

Bijgevoegd punt: verkeersveiligheid ter hoogte van de dodengang (Marc)

Ter hoogte van de dodengang manifesteert er zich heel wat verkeer. Niet minder dan 70.000 bezoekers telt de dodengang jaarlijks. In de omgeving van de dodengang wordt er ook veel gewandeld door deze bezoekers of door de toeristen. Het bord met 50 km/u staat niet goed. Staat te dicht bij de dodengang.

Jammergenoeg zijn er in deze omgeving ook snelheidsduivels. Tot overmaat van ramp fungeert de Ijzerdijk als vluchtroute voor de kust. Ik heb dit reeds met lede ogen moeten aanzien. De vraag is reeds geruime tijd gangbaar bij de verkeerscommissie. De vraag dateert van 23 april 2006. Men is vragende partij voor een zone 30 en een bord “Spelende kinderen”. Dit werd besproken in de verkeerscommissie. Het advies luidde als volgt : Een zone 30 kan je enkel bewerkstelligen door wegversmallingen. Dus werd er gesuggereerd om 50 km/u te handhaven en een bord van “Spelende kinderen” werd ook gunstig geadviseerd.

De Ijzerdijk is een weg van AWZ ( afdeling water- en zeewezen). AWZ moet het licht op groen plaatsen om de nodige aanpassingen te doen. AWZ heeft geantwoord in december 2006. Hun antwoord is als volgt : zij zullen borden plaatsen van “ Spelende kinderen”, zodat de automobilisten gewaarschuwd zijn. Momenteel kunnen zij om buggettaire redenen geen wegversmallingen doen. Het stadsbestuur ging er op aandringen, dat AWZ dit op de begroting van 2007 ging voorzien. Is dit gebeurd? Staat het op de begroting.?

Idee2006 is vragende partij om een snelheidsbeperking in te voeren vanaf de fietsroute (frontzate) tot en met het huisnummer 60 (familie Stroom). Nu staat het bord met 50km/u te dicht bij de dodengang. Misschien kunnen wij ook van die bakken plaatsen analoog met Vladslo ter hoogte van de school. Is eventueel verplaatsbaar voor de doorgang van landbouwmachines. En dergelijke bakken kosten ook geen handenvol geld! Aub talm nu niet meer lang of moeten er eerst ongevallen gebeuren en bijgevolg een motie indienen?

Wij zijn ook vragende partij om op geregelde tijdstippen snelheidscontroles uit te voeren op deze site.

Ook de wegbermen laten de wensen over. De Ijzerdijk is ook geliefd bij de fietsers. Het is er levensgevaarlijk wanneer je eventueel zou van de weg geraken of bij het kruisen van wagens. Idee2006 doet een warme oproep om dringend de wegbermen aan te vullen. Het is meer dan noodzakelijk.