Gemeenteraad 24/09/2012

Punt 27: toelage aan verenigingen - Marc Deprez

Idee2006 zal dit punt goedkeuren.
Maar toch een aantal bedenkingen en kanttekeningen.
Voor Idee2006 vormt het geen probleem, dat er subsidies worden gegeven aan een aantal café’s in het kader van de “zomerse vrijdagen”. Maar wij vragen wel, dat iedereen over dezelfde leest zou worden geschoeid. Meer bepaald, ook de dorpscafé’s moeten kunnen in aanmerking komen voor de zomerse vrijdagen. Dit is weliswaar en jammer genoeg nu niet het geval. Idee2006 heeft in het verleden reeds de discrepantie tussen het centrum en de dorpen aangesneden. In de gemeenteraad van januari 2010 heeft Idee2006 zelfs het verdwijnen van de volkscafé’s op de agenda geplaatst.
Meerder horeca-uitbater doet dan ook de wenkbrauwen fronsen omdat het schepencollege heeft beslist om zomaar 15.000 euro te schenken aan de uitbating van een jeugdhuis, dat fungeert als jongerencafé met openingsuren enkel tijdens de vrijdag en zaterdag, niettegenstaande andere voornemens.
Nogmaals Idee2006 heeft niets tegen die subsidies, maar wij vragen enkel dat iedere horeca-uitbater op het grondgebied Diksmuide met dezelfde wapens zou kunnen strijden.

Bijgevoegd punt: Evaluatie afvalverwerking - Katleen Winne

Met dank aan uw medewerkers voor de informatie. Meten is weten !
Een analyse van De GFT-verwerking toont aan dat dit een goede zet was om het restafval te reduceren. De cijfers van 2011 tonen aan dat het gemiddelde per ophaalpunt steeg met 4%. Alle afvalproducten afgeleverd op het containerpark stegen eveneens, van 3% steenpuin tot 34% landbouwfolie. De subsidies wat betreft ‘behaag het landschap, 5 voor 4 en Diksmuide op dreef stegen spectaculair weliswaar zijn de aanvragen niet zo talrijk 9,6 en 13 voor 2011.Het aantal bezoekers op het containerpark inclusief het gratis gedeelte betrof 35.834 particulieren en 1083 KMO wat een evolutie van 50 % betekent.
Is er dan evidentie om zoals wij eerder opperden het containerpark bredere uren open te stellen ?
Inzake groenafval had ik andere cijfers verwacht…
Het Diftar systeem laat de vervuiler betalen; terecht…
Maar wat de ‘groenvervuiler’ betreft maakte ik op 27/8 2007 een gefundeerd bijgevoegd punt wat betrof de taxus- en groeninzameling. Met vreugde zagen we dat het bestuur het voorstel ‘Vergroot de hoop’ later dan toch volgde.
Met vreugde en ontsteltenis zie ik nu ook dat het voorstel om het groenafval gratis te laten verwerken 5 jaar na datum van ons voorstel een verkiezingsbelofte van Spa –open blijkt te zijn.
Alles begint met een goed idee. Een idee is geen bezit. Maar graag had ik dan toch gepeild naar de grond van deze mentaliteitswijziging. Ik had toen nog oor voor de argumentatie dat de ‘vervuiler’ betaalt. De kostprijs voor groenafvalverwerking bedroeg toen 0.0453 euro. Wat is de visie van uw coalitiepartner wat betreft het groenafval ?
Als er dan consensus is, wat houdt u dan tegen om nu in volle snoeiseizoen het groen gratis te laten verwerken ?

Mondelinge vraag 1: huisvuilzakken - Katleen Winne

Nu we bij de “verpakking” van de‘inhoud’ beland zijn graag ook wat duidelijkheid over de kwaliteit van de huisvuilzakken. In het 20 speerpunten programma van de CD&V op punt 16 : betere kwaliteit van de huisvuilzakken… Ik wil het collectieve geheugen wel nog eens opfrissen..6 jaar geleden stond dit ook op het programma van de CD&V. Ik begrijp het niet meer… Actiepunten vanuit de oppositie worden uitgevoerd en indien niet onmiddellijk overgenomen als verkiezingsbelofte. Actiepunten vanuit het bestuur blijven na 6 jaar onveranderd en worden opnieuw in het programma opgenomen…

Mondelinge vraag 2: verzamelen volmachten voor de verkiezingen - Jan Van Acker

Bestaat er een afspraak, een soort “policy” in verband met het geven en verzamelen van volmachten. Vorige week hoorde ik dat een lid van de gemeenteraad in de dorpen de deuren van oude mensen gaat platlopen om handtekeningen te verzamelen op volmachtpapieren. Maar mijn klomp brak helemaal als ik eind vorige week hoorde dat een ex-burgemeester in het woon- en zorgcentrum bij demente bejaarden bij manier van spreken hun handje kwam vasthouden om toch maar een handtekening te zetten op een volmacht. Dat hij zich daarbij van persoon vergiste, leek hem niet te deren totdat de verpleegkundigen er de directrice bij riep om paal en perk te stellen aan dit misbruik.
Kunnen we in deze gemeenteraad niet tot een consensus komen dat dergelijke feiten niet kunnen? Kunnen we misschien eens nadenken over de oprichting van een ethische commissie in de schoot van de gemeenteraad?
(feiten bevestigd door OCMW Voorzitter Bailleul)