Gemeenteraad 24/11/2014

Punt 7: Diksmuidebon kernversterkend - Marc Deprez

Wij keuren deze “Diksmuidebon” goed, maar wij hebben toch een beetje gemengde gevoelens. In een van de vorige gemeenteraden hadden wij de idee geopperd in het kader van de dorpsrestaurants om rond of aan de tafel te gaan zitten met de horecauitbaters, opdat zij ook een graantje zouden kunnen meepikken. Na lang aarzelen en …, moest de schepen voor sociale zaken uiteindelijk toegeven, dat hij daar niet was op ingegaan. Wij betreuren dit, maar het is alsnog niet te laat. Wij willen, dat iedereen op dezelfde leest wordt geschoeid.

Punt 9: Reglement geboorte-en adoptiepremie - Katleen Winne

In het ontwerp staat dat er een subsidie ten bedrage van 14.440,35 voorzien wordt.
De premie zou 30 euro bedragen onder de vorm van 3 bonnen ten bedrage van 10 euro te besteden bij lokale handelaars. Tot zover kunnen we volgen. We zijn dan ook verheugd dat de lokale economie hiermee vanuit de wieg gestimuleerd wordt.
Voor het aantal geboortes in 2013 vinden we 162, dit is een daling met 8 tov 2012. (Bevolkingsgegevens Diksmuide) over adoptie vinden we geen gegevens. Zijn er geen ? Indien ja, waarom zijn ze dan niet opgenomen ?
14.440/162=89 euro.
Of wordt deze subsidie dan over de jaren heen gespreid ? En zo ja, hoeveel ? Of verwachten we een babyboom voor 2014 ?

Punt 11 en 13: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 - Marc Deprez

Na het lezen van het meerjarenplan en het budget 2015 heeft Idee2006 volgende vragen en opmerkingen.
- P 42 code 11/05/02/ WEG : herinrichting Esenweg na aanleg ZW omleidingsweg. 100.000 euro in 2018. Betekent dit dat de omleidingsweg in 2018 zal voltooid zijn?
- P 49 code 21/02/02 : 2015 : 180.000 euro voor de bouw van een nieuw chirolokaal in Leke. Wij hebben ergens in een artikel gelezen, dat het schepencollege prefereert om dit nieuwe chiroheem in te planten op schoolsite. Nochtans werd dit in de vorige gemeenteraad tegen gesproken en ging alles blijven op de huidige site van de brandweer, bibliotheek,… Is er toch een verborgen agenda nav de schoolkwestie?
- P52 code 21/05/01 : de gebouwen van het gemeentelijk onderwijs uitbreiden en verbeteren
2014 ’15 ’16 ’17 ’18
10.000 65.000 350.000 475.000
Tweede versie :
0 0 230.000 250.000 150.000
Vanwaar die verschillende versies ?
Betekent dit ook, dat het schepencollege bij zijn voornemen blijft, om in Keiem enkel kleuteronderwijs en in Leke enkel lager onderwijs te handhaven en daarmee gepaard een nieuwe polyvalente zaal van 320 vierkante meter?
- P 67 : 2015-2016 : optimaliseren fietsroutenetwerk en verhuur fietsen creëren code 31/01/03. Is het de taak van een overheid om fietsverhuur te behartigen gezien wij reeds privé-fietsverhuurder kennen in Diksmuide?
- Baloise- tijdrit code 31/01/02 Gaat dit nog door of heeft men daar lessen uit getrokken?
- P72 : 2016 code 32/01/02 : aankoop gronden nabij sportpark voor verdere uitbreiding. Nochtans was de nieuwe sporthalle reeds beloofd in vorige legislatuur. Waarom sleept dit zo lang aan?
- P76 : code 32/03/… subsidies niet geindexeerd in tegenstelling tot de belastingen in het kader van de levensduurte.
- P83 . code 41/01/02 : De mogelijke herbestemming van de Kerk van Lampernisse. Idee2006 blijft voorstander om deze Kerk te behouden en Oudekapelle in te vullen als urnenkerk. Vanwaar toch de verschillende versies in het kader van financiering.
2014 ’15 ’16 ’17 ‘18
10.000 20.000 50.000 177.500 2500
Volgende versie
3000 0 0 150.000

Welke financiering zal eventueel gangbaar zijn? Het verschil is toch wel spectaculair!

Tot slot stijgen de leningsuitgaven met 709.847 euro in 2019!

Jan Van Acker

Naar aanleiding van dit punt had ik namens onze fractie even willen stilstaan bij de betekenis van deze gemeenteraad.

Wat is eigenlijk een gemeenteraad?
Bij Van Dale lezen we: gemeenteraad : volksvertegenwoordiging in een gemeente, die tevens het hoofd van de gemeente is
Op Wikipedia: De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en schepenen)
De gemeenteraad staat in voor de algemene beleidsvoering

Op websites van verschillende steden en gemeenten kunnen we lezen dat

“De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester”

“De gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met als kerntaak het controleren van het college van burgemeester en wethouders.”

Onze eigen website: De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college.

Beste collega’s, We vragen ons af of hier geen loopje wordt genomen met de democratische principes. Als gemeenteraad moeten we via de pers vernemen wat het college beslist.

Waarom kan men deze elementaire democratische en beleefdheidsregels niet beter toepassen.
Volgens dient een gemeenteraad in de eerste plaats om van gedachten te wisselen met elkaar en niet om hier als verveelde toeschouwer de beslissingen van het college te moeten aanhoren
Als wij met zijn allen het hoogste bestuursorgaan zijn van de stad, dan hebben wij daar alvast in deze coalitie niet veel van gemerkt…

Punt 17: LOK - Katleen Winne

In het bijgevoegd verslag van het LOK vinden we de ‘nabije-geboorte’ van een lokaal loket kinderopvang. Een neutraal informatie– en ondersteuningspunt voor gezinnen met vraag naar kinderopvang. Wanneer wordt dit gelanceerd ? Het verslag van de volgende vergadering, gepland voor 1 okt 2014 zit er niet bij ingesloten…
We gaan akkoord met de premie van 340 euro voor de nieuwe starters. Er zijn maximum 3 starters per jaar staat in het dossier. 340 euro x3…en een motivatiepremie van 60 euro per jaar voor alle onthaalouders. We zijn akkoord maar als 60 euro de motivatie moet vormen… Ik zou het een andere naam geven.
Onze bekommernis is de buitenschoolse opvang. Er zijn weliswaar toffe initiatieven maar zijn er genoeg plaatsen ? Door de verschuiving van pensioenleeftijd zal de opvangmogelijkheid door grootouders ook afnemen.