Gemeenteraad 25/02/2008

Kerkfabrieken - Katleen Winne

1) Persoonlijk uitvaren tegen politici wil ik niet doen.Als persoonlijke en algemene belangen vermengd dreigen te worden, wensen wij, voor het algemene belang, dan toch enige duidelijkheid.Na inzien van het dossier blijken de beleggingen voor de kerkfabriek St-Niklaas te worden geregeld met het agentschap van Dhr De Keyrel. Het gaat over een legaat van 115.000 euro waarvoor een rentevoet van 3 procent is gegarandeerd.Gemeenteraadsleden mogen geen ‘business’ doen met het gemeentebestuur.Mogen schepenen dan financiële belangen vermengen ?We weten dat kerkfabrieken hierin autonoom kunnen beslissen. Maar het schepencollege en de gemeenteraad moet wel de meerjarenplanning en het budget goed- of afkeuren.Bestaat hierrond dan geen deontologische code ?Of is dit het meest gunstige tarief en dan nog!De inschrijvingsgelden voor het muziekonderwijs werden ook op dezelfde bank gestort.Is dit de meest gunstige oplossing voor het algemene belang zijnde in dit geval stad Diksmuide of is het voor de rapste kerels? Volgens ons lijkt dat wat flirten met de grenzen van de deontologische correctheid.Graag enige verduidelijking.

2) Graag kregen we ook enige verduidelijking van de bevoegde schepen voor kerkfabrieken.We hebben de cijfers nader onderzocht en zijn verbaasd over de verschillende werking van de diverse fabrieken.Neem bijvoorbeeld het item administratiekosten. De bedragen fluctueren afhankelijk van welke fabriek van 830 tot 6936 euro. Worden er in de ene fabriek meer aflaten afgeleverd dan in de andere? Bij de aankoop van het materieel bemerken we nog een grotere spreiding; van 600 tot 9200 euro.Is er een uitleg voor? Of nemen we alles voor waar aan? tussenkomsten marc deprez : Kerkfabrieken: beleidsplannen 2008-2013 In eerste instantie vinden wij het een goed idee, dat er een centraal bestuur van de Kerkfabrieken fungeert en dat er beleidsplannen worden opgemaakt. Vanuit dit oogpunt heeft de stad een beter overzicht over de te voorziene bedragen voor de begrotingsopmaak. Over een peride van 6 jaar wordt er een totaal bedrag aan exploitatietoelage of vroeger dotatie genoemd van 3.775.689,08 voorzien en dan nog eens een raming aan investeringen van 1.771.899 euro. Dit is uiteraard een heel grote hap uit de stadsbegroting. Een aantal vragen :

Die 1.771.899 euro aan investeringen : wordt dit volledig gefinancierd via doorgeefleningen en dezelfde vraag bij de buitengewone toelagen in de gewone begroting, nu budget genaamd, of vanaf welk bedrag wordt er een doorgeeflening per Kerkfabriek gehandhaafd? Wanneer wordt de leningslast het zwaarst?2) Bij dringende werken wordt er een begrotingswijziging gehanteerd. Wordt het beleidsplan dan bijgestuurd en gebeuren die kosten binnen deze raming of wordt de dotatie dan nog eens de hoogte ingestuurd?
De Kerkfabriek van Beerst : In 2012 slechts het starten van de restauratiewerken aan de toren. Naar onze mening moet dit veel vroeger gebeuren, daar de toren de veiligheid van de Kerkgangers en de bezoekers in gevaar brengt? Ofwel moet men voor deze periode te overbruggen, opteren voor vangnetten nav de vallende brokstenen.
We vinden ook geen spoor van de Kerk van Kaaskerke. Nochtans beloofde de huidige schepen voor Kerkfabrieken om in deze Kerk opnieuw erediensten te laten doorgaan? Wat komt er in huis van deze verkiezingsbelofte?
We vragen ook aan het schepencollege om toch eens te overwegen om iedere fractie in dit centraal Kerkbestuur te laten zetelen, eventueel niet stemgerechtigd. Ik besef wel, dat dit eventueel decretaal moet worden vastgelegd, maar het centraal Kerkbestuur kan naar mijn mening daar autonoom over beslissen. Waarom deze vertegenwoordiging? Het gaat over heel veel geld, vandaar onze vraag.
Is er berekend geweest als de huidige dotatie hoger of lager is dan de voorbije zes jaar?
Kerk van Lampernisse : vijf voor twaalf of vijf na twaalf om de Kerk volledig te restaureren. In het meerjarenplan voorziet men de vernieuwing van het dak in 2009. Maar veel prangender en dringender zijn de behandeling van de muren en toren. Vallende brokstenen of stukken zijn schering en inslag. In 2006 heeft het vorig beleid de veiligheid van de bezoekers gegarandeerd door middel van hekkens te plaatsen rond de Kerk. Nochtans opteert men maar vanaf 2011 om de herstelling van de muren uit te voeren. Er staat zelf geen bedrag vermeld in het meerjarenplan.Bovendien is Lampernisse een pittoresque en idyllisch dorp. Ook heel wat toeristen brengen een bezoek aan de Kerk.

Punt 34: uitbreiding sporttribune met 4 kleedkamers - Marc

Wat een kluwen! Even op een rijtje.In 2007 voorziet men een bedrag op de begroting van 365.000 euro. In de begroting 2008 wordt het bedrag verhoogd met 90.000 euro. Maar men gunt de kleedkamers niet in 2007 en bijgevolg verdwijnt die 365.000 euro. Eigenlijk moest men veiligheidshalve het volledige bedrag nl. 455.000 euro op de begroting van 2008 hebben voorzien. Tot overmaat van ramp moet het beleid nu een begrotingswijziging handhaven en de begroting van 2008 is pas goedgekeurd. Dus kan men weer niet starten met de noodzakelijke uitbreiding van de sporttribune met vier kleedkamers. De clubs blijven nog voor een geruime tijd in de kou staan. Eigenlijk raakt men volledig de pedalen kwijt, daar volgens het sportbeleidsplan, het kostenplaatje voor de uitbreiding van deze 4 kleedkamers 150.000 euro is. Volgens het nieuwe plan, zijn de bergruimtes verdwenen en de wc’s werden anders ingeplant.Maar toch een bedrag van meer dan 400.000 euro zal de stad of beter gezegd de belastingsbetaler moeten ophoesten voor deze vier kleedkamers. Voor dergelijk bedrag kan de burger een huis bouwen. De sporttribune met zes kleedkamers, bergruimtes, cafétaria, wc’s heeft in 2002 een 850.000 euro gekost. Daarentegen zal de uitbreiding met vier kleedkamers meer dan 400.000 euro kosten. Dit is heel moeilijk te verdedigen naar de Diksmuidse belastingsbetaler toe.Idee2006 vraagt zich af, als er ook prijsoffertes zijn zonder de bovenbouw? Naar onze mening zou het opportuun zijn, om toch eens na te gaan, wat vier kleedkamers kosten, bij voetbalclubs, die zelf instaan voor hun accommodatie.Waarom zit er in het dossier geen advies van de sportraad over deze nieuwe plannen?Respect voor de adviesorganen, luidt het dan. Het is nog maar eens het levende bewijs, dat men solt met de verkiezingsbeloftes.

Punt 39: Jan

Met onze fractie hebben we niets tegen navormingen en bijscholingen van de burgemeester en de schepenen. Zo te horen hier vanavond, is het voor sommigen meer dan nodig! Maar…Gezien de ruime vergoedingen die de mandaten van burgemeester en schepen met zich meebrengen,Gezien de talrijke vaak zeer lucratieve bijverdiensten van de mandatarissen van de meerderheidGezien de penibele situatie waarin de stadskas zich bevindt, als we de schepen van financiën in zijn begrotingsoverzicht mogen gelovenGezien de plicht zich als verkozene dienstbaar op te stellen om de belangen van de bevolking te behartigen,Vinden wij met onze fractie, en vermoedelijk ook ieder ander weldenkend mens, het niet gepast om nog een extra verplaatsingsvergoeding aan te rekenen. Het lijkt ons een daad van misplaatste inhaligheid en strookt niet met onze deontologische code.

Bijgevoegd punt Hela : uitleenreglement - Marc

Het verheugt mij dat collega Colaert nog eens het uitleenreglement aankaart. Het is inderdaad een molensteen rond de nek van de verenigingen. Nog een aantal vraagjes rond het uitleenreglement bij de uitvoering ervan: Onlangs ging de miniemen en aspirantencross door op het cyclocrossparcour rond de sporthalle.Het comité had nadars, podiumstukken en nog een aantal stukken aangevraagd.De nadars worden gratis ter beschikking gesteld. Daarentegen dient men voor de podiumstukken te betalen, indien de technische dienst voor het vervoer instaat. Bijgevolg nam een bestuurslid van de club een halve dag verlof om die podiumstukken af te halen, om die 50 euro vergoeding te vermijden.Aangekomen op de technische dienst, kreeg ons bestuurslid het antwoord, dat de podiumstukken reeds ter plaatse waren. Dit is werkelijk schrijnend.Wordt er bij de toepassing van het uitleenreglement met twee maten en gewichten gewerkt? Bij een aantal begrafenisplechtigheden heeft de Stad voor bijkomende stoelen gezorgd. Geldt hiervoor ook het uitleenreglement? Wordt dit besproken in het schepencollege? Of is dit met de losse pols?