Gemeenteraad 25/02/2013

Punt 7: Deontologische code - Jan

Idee2006 heeft al verschillende keren aangedrongen op een deontologische code voor deze gemeenteraad en dit telkens na gebeurtenissen die in onze ogen moreel verwerpelijk waren.
We zijn dan ook tevreden dat deze code, weliswaar onder druk van een verplichting van bovenaf, er gekomen is.
Maar…
Idee2006 vindt dat zo’n code geen enkele zin heeft als dit niet met en onder elkaar besproken wordt.
Deontologie of plichtenleer beoogt nu eenmaal om de verhoudingen in een bepaalde groep, in casu deze gemeenteraad op een moreel hoogstaande manier te laten verlopen. Moraal of ethiek is niet iets wat als een reglement of een wet opgelegd kan worden. Moraal overstijgt de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Een deontologische code moet dus op zijn minst met iedereen die dit wil, besproken worden en kan niet zomaar opgelegd worden, anders schiet het zijn doel voorbij en wordt zo’n code gedegradeerd tot een reglementje.

We vragen dus dat dit punt uitgesteld wordt en dat de mensen uit de verschillende fracties, die daarvoor interesse hebben, deze code finetunen.

Er staan enkele goede zaken in zoals
- Integriteit ‘tussen de oren’
- onkreukbaarheid

Slecht aan deze code is een aantal vreemde of zeer onduidelijke zinswendingen en een aantal lacunes
- er staat bvb dat het algemeen belang van de stad belangrijker dan het particuliere belang van wie dan ook… Hoe moeten we dat interpreteren?
- Par. 3 om elke verwarring te voorkomen… gebruiken mandatarissen andere benamingen: zeer onduidelijk
- Par. 4 zeer onduidelijke formuleringen; niets over waardigheid, beleefdheid en bvb eerlijkheid,
- Par. 5 overbodig: heeft niets met deontologie te maken en wordt beter geschrapt
- Par. 9 verslag uitbrengen: aan wie?

Punt 8: Huishoudelijk reglement - Jan

In verband met artikel 37 willen we opmerken dat het in tijden van crisis geen goed signaal is op de presentiegelden te verhogen. We zullen ons dan ook onthouden.

Punt 9: GECORO - Katleen Winne

Ik hoop dat de GECORO naar waarde geschat wordt. De afgelopen legislatuur werd de GECORO weinig bijeengeroepen . Voor veel uitzicht bepalende ingrepen werd dit advies niet eens gevraagd (Heilig Hartplein,…)
Ik hoop dat de GECORO niet enkel bijeengeroepen wordt voor de wettelijke noodzakelijkheden. Ik hoop dat de kandidaten met goede smaak en kennis een positieve inbreng kunnen maken wat de ruimtelijke ordening van Diksmuide betreft. Het zal nodig zijn

Punt 10: Afkoppelen van oppervlaktewaters afdeling Woumen-Onteigeningsplan-Voorlopige vaststelling - Marc

Idee2006 zal dit punt goedkeuren. De zwarte piet doorschuiven van het onderwater lopen van garages, achtertuinen door land- en tuinbouw is niet koosjers. Ik lees in het dossier, dat door toedoen van omploegen van graslanden, intensieve groententeelt, dempen van grachten de grote boosdoeners zijn. Maar de klimaatsverandering speelt hierbij ook een rol. Hevige regenval op korte duur vandaag de dag spelen hierbij ook een rol.
Vandaar onze bezorgdheid waarbij het waterpeil in de Blankaart zou worden verhoogd.

Punt 20: toekennen toelage aan verenigingen - Jan

Idee2006 vraagt welk criterium het college gebruikt in het bepalen van de grootte van een toelage. Iedere vereniging mag ondersteund worden maar we vinden dat in een goed beleid er bij de toekenning van subsidies objectieve en rechtvaardige criteria gebruikt worden. Het ontbreken van transparantie hierin kan al te gemakkelijk leiden tot willekeur en bevoordeling. We hebben niets tegen een drukwerk op glanzend papier, maar hebben wel kritiek op dergelijke procedure.

Punt 23: Opheffing van een aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van een parkeerverbod in de IJzerlaan - Katleen Winne

De betrokken verkeersborden zijn al verwijderd zonder overleg met de belanghebbende.
Nu moet dit nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad….
A, B en C ….Wil iemand nog eens de orde van zaken verduidelijken ?
Ik weet dat dit al besproken werd in de verkeerscommissie en dat de parkeersituatie als gevolg van de werken veranderd werd. Desalniettemin
scoort dit wat communicatie en organisatie betreft ondermaats !!

Punt 25: Nieuw arbeidsreglement Gemeentelijke basisschool Diksmuide - Katleen Winne

De vakantieregeling voor het onderwijzend personeel is vastgesteld door een Koninklijk Besluit van 15/01/1974, laatst gewijzigd op 24/10/2011 en door het decreet rechtspositie van de personeelsleden.

In het decreet rechtspositie staat vermeld in artikel 4 paragraaf 5: in het gesubsidieerd officieel onderwijs ingericht door de gemeenten is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de aanstelling, de vaste benoeming,[ontslag en afzetting] van personeelsleden evenals voor het toekennen van een afwezigheid, een verlof, een terbeschikkingstelling, een affectatie en een loopbaanonderbreking.
Dus daarin staat zeker niet dat zij mogen instaan voor de vakantieregeling.

De vakantieregeling is geregeld volgens het KB van 15/01/1974 artikel 1 paragraaf 1 en daarin staat vermeld dat het ONDERWIJZEND PERSONEEL, een jaarlijks vakantieverlof geniet voor de zomervakantie van 1juli tot en met 31 augustus.

In het arbeidsreglement gemeentelijke basisschool Diksmuide staat vanaf 6 juli tot en met 15 augustus.
De gemeente dient volgens mij het KB te volgen aangezien zij volgens het decreet rechtspositie niet bevoegd zijn voor deze materie.

Bijgevoegd punt: inplanting kleine windmolens - Marc

Het is reeds voor de derde maal, dat ik een tussenkomst voorzie voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van de Westhoek.
Vorige tussenkomsten over dit gevoelig item dateren van 31/08/2009 en 27/06/2011.
In de vorige legislatuur werd er een charter tussen de westhoekburgemeesters gehandhaafd, waarbij geen enkele kleine windmolen op het grondgebied van de westhoek werd getolereerd. Vandaag de dag gaat het rendement van deze kleine windmolens met een masthoogte van 15 meter en wieken van 4 meter of een open cilinder op een vertikale as in crescendo. Het rendement behelst nu van 18.000 kilowatts tot 30.000 kilowatts. Dus goed voor een 9 tal huisgezinnen met een standaardverbruik van 3500 kilowatts per gezin. Bijvoorbeeld voor woonkorrels als Tervaete Stuivekenskerke, Acht Zaligheden Pervijze, Amphoek Esen, Kotjes Vladslo, Lappersfort Leke…lijkt deze kleine windmolen een mogelijkheid, waarbij tevens de geluidshinder en de slagschaduw heel beperkt is. Ook voor de KMO’s en landbouwbedrijven biedt dit perspectieven. Immers heel wat KMO’s en landbouwbedrijven betalen zich blauw aan de elektriciteitsfacturen. Voor land- en tuinbouwbedrijven is zelfs een subsidie voorzien van 28 procent VLIF (Vlaams landbouwinvesteringsfonds) en nog eens 12 procent ecologiepremie voor een windmolen. Het spreekt voor zich, dat de inplanting van deze kleine windmolens in de omgeving van het bedrijf moet gebeuren en het kan ook niet in ieder tuintje van particulieren. Het is niet alleen Idee2006, die de kleine windmolens behartigt, maar ook Vlaams parlementsleden Jürgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie en Peter Reekmans pretenderen kleine windmolens. De Westhoek heeft hier een natuurlijke bron om elektriciteit te genereren. Windenergie is in de westhoek en in de kuststreek optimaal t.o.v. andere regio’s. Trouwens, het is heel bizar, dat Wallonië voor 60 procent instaat voor de Belgische windenergie. In Wallonië waait het toch veel minder in vergelijking met de Westhoek. Ofwel, heeft de N-VA veel wind gezaaid in Wallonië. Andere energiebronnen eisten boringen en diepe ondergrondse werken zoals bij de ontginning van steenkool Daar de nokhoogte van de nieuwe veestallen, loodsen, bedrijfsgebouwen veelal 11 à 12 meter omvat, is de ruimtelijke en de estetische impact heel minimaal.
Estetisch onverantwoord in het landschap is larie! Wat dan gezegd over de vele metalen elektrische masten, die een masthoogte kennen van meer dan 20 meter. Ter illustratie, de elektrische masten ter hoogte van de Handzamevallei en de Viconiaputten.

Op 22 februari ll was er westhoekoverleg en daar werd beslist om voorlopig verder het charter, waarbij kleine windmolens worden verbannen op het grondgebied van de westhoek, te hanteren. Wij en velen met ons zijn uiteraard ontzettend ontgoocheld. Heeft de burgemeester op het westhoekoverleg in naam van het voltallig schepencollege gesproken? “Eerst de burgemeester aan het woord laten” Nochtans heeft de schepen van landbouw ergens gezegd, dat hij niet tegen de komst is van kleine windmolens. Meer zelfs, hij zou er op zijn eigen bedrijf voorzien? Of draait de schepen als de wind net als bij de stimuleringsgebieden, die de uitbreiding van natuurgebieden mogelijk maakt. Waarom is er vooraf geen overleg met de voltallige gemeenteraad, land- en milieuraad gepleegd i.v.m dit charter? Idee2006 vraagt met aandrang meer transparantie omtrent dit item. Wij beslissen immers hier over alternatieve energie en duurzaamheid ook voor de volgende generatie. En blijkbaar is nu ook al dissidentie i.v.m dit charter in het westhoekoverleg. Alveringem heeft reeds een vergunning verleend voor een kleine windmolen. Een tweede aanvraag zal het schepencollege (nota bene gemeentebelangen-C.D&V) ook gunstig adviseren. Hierbij vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming, waarbij ieder gemeenteraadslid in eer en geweten zou kunnen stemmen over onze toekomstige duurzaamheid en alternatieve energie
Kurt Vanlerberghe zal wellicht de grote windmolens aankaarten.
Bij grote windmolens is het grote probleem de slagschaduw en de impact in het landschap. Maar voor ons vormt het geen probleem om nog een viertal grote windmolens bij te plaatsen op de site van de put van Nieuwkapelle. Ook langs de autostrade zoals in Gistel zijn er mogelijkheden.

Hieronder vind je ook de parlementaire tussenkomsten in de Vlaamse regering van Jürgen Vanlerberghe, Jan Verfaillie en Peter Reekmans

De heer Jan Verfaillie : Ik dank collega Vanlerberghe voor zijn vraag. Hij heeft al aangehaald dat de energiekosten een steeds groter budget vergen, en dat geldt ook voor de landbouwbedrijven. Het is een economische sector die voor een groot stuk speelt onder de vrijemarktvoorwaarden. Als er kostenbesparingen kunnen gebeuren, moet dit zeker in het werk worden gesteld.
Ik wil me kort bij deze vraag om uitleg aansluiten omdat het inderdaad een problematiek is: als lokale besturen krijgen we hierover inderdaad vragen van landbouwers. Collega Vanlerberghe, de technologie voor kleinere windmolens stond tot op de dag van vandaag minder op punt. Rentabiliteitsstudies toonden aan dat windmolens die niet zo hoog zijn, minder rendabel zijn. Die technologie zou echter nu ook verder in ontwikkeling zijn. Ik denk dat het inderdaad nodig is om de mogelijkheden te bekijken.
Minister-president, ook de lokale besturen en de diensten van stedenbouw moeten op de hoogte worden gebracht van de resultaten van dit onderzoek. Er moet worden nagegaan of er een regelgevend kader kan worden gecreëerd. Op die manier kunnen de andere overheden weten waar ze zich aan moeten houden als er vergunningen worden aangevraagd.

Toegevoegd punt: Sneeuw-en Ijzelbeheersing : een evaluatie - Katleen Winne

Geachten,

Veegt iedereen voor zijn eigen deur ? Werden de GAS-sancties al geëvalueerd ? Hoeveel boetes werden er uitgeschreven ? Wordt de sneeuw voor die prijs dan geveegd ? Zorgt het bestuur zelf voor een traject die de mobiliteit in de binnenstad vrijwaart ? Ik vrees van niet, gezien de status aan het Italiëplein, de Vestenwal, bij de supermarkten, bij de oversteekplaatsen, etcetera ?

Wat met senioren en mindervaliden ? Kunnen zij ergens terecht ?
Solidariteit is een mooi woord…Alles schuiven op vrijwilligerswerk is afschuiven van eigen verantwoordelijkheden en in deze casus anderen laten schuifelen. Het moet op z’n minst georganiseerd worden!
Wat met de fietspaden ?
Met alle respect voor het werk van de winterdienst. Kunnen ze geen beter materiaal ter beschikking krijgen ? Bobcat voor sneeuw te ruimen ?
“Alles is afhankelijk van de perceptie.” We kunnen de perceptie en de mindermobielen werkelijk verzorgen door de objectieve realiteit beter te organiseren. Ik maakte reeds de tussenkomst 2 jaar geleden. Ik kan dit weer voorlezen…Niks is hier veranderd.

Andere gemeenten nemen het nauwer met deze zorg !
In Roeselare heb je de sneeuwtelefoon, een overzichtskaart met strooizones, een smalspoortractor +sneeuwschuif. worden ingezet. Fietspaden worden met pekel vrijgemaakt. Een overzicht met vrijliggende fietspaden staat op het net. In Ieper komt een seniorenteam van deur tot deur. In Oostende is een Cleanteam beschikbaar. In Veurne is het sneeuwteam. In Koksijde kunnen mindervaliden en senioren een beroep doen op de diensten van het sociaal huis. Het strooischema staat online. In Brugge staat de stedelijke preventiedienst paraat…Ik kan weerom nog een tijdje doorgaan. In Diksmuide…moet je nog altijd je plan trekken. Hoeveel keer moeten we dit nog op de agenda brengen ?
Ik snap dit echt niet. Dit is een manier om constructieve oppositie te voeren ten behoeve van de burger. Graag een plan ! Beter een plan hebben en niet te moeten gebruiken dan geen plan hebben.
Niet iedereen kan zijn plan trekken….
Deftige communicatie, strooischema’s online, fietspaden vrijhouden, eigen verantwoordelijkheden opnemen bij openbare stroken en oversteekplaatsen. Inzetten van een dienst om mindervaliden en senioren te helpen. Beter materiaal voor de winterdiensten om hun werk in betere omstandigheden te kunnen laten uitvoeren.

Tussenkomsten van de fractie Idee 2006 inzake OCMW-raad dd 26/02/2013
Deontologische code - Annemie Borra

Naar aanleiding van de vraag tot het vaststellen van de deontologische code voor de OCMW-raadsleden hebben wij, vanuit IDEE2006,
de tussenkomst van Jan Van Acker geciteerd omdat dit perfect beschreven werd. Idee 2006 vindt dat dergelijke code weinig zin heeft als dit niet met en onder elkaar besproken wordt.

Deontologie of plichtenleer beoogt nu eenmaal om de verhoudingen in een bepaalde groep , in casu deze OCMW-raad op een moreel hoogstaande manier te laten verlopen. Moraal overstijgt de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Een deontologische code moet dus op zijn minst met iedereen die dit wil, besproken worden en kan niet zomaar opgelegd worden, anders schiet het zijn doel voorbij en wordt de code gedegradeerd tot een reglementje.

We vragen dan ook dat dit punt uitgesteld wordt en dat de mensen uit de verschillende fracties, die daar interesse voor hebben, deze
code helpen uitwerken.

Hetzelfde hopen wij ook voor andere belangrijke beslissingen en ontwerpen zoals bijvoorbeeld het uitwerken van het meerjarenplan en
het lokaal sociaal beleidsplan. De inhoud ervan heeft enkel zin, als alle fracties bij de bespreking betrokken worden.

Verkoop bouwgronden en eigendommen - Claude Vindevogel

Wij hebben als fractie principieel ons altijd verzet tegen de verkoop van eigendommen ter financiering van het Woonzorgcentrum. We merken op dat er dossiers op tafel liggen, die al een beslissing hebben verkregen in 2012. Ik heb een stand van zaken opgevraagd inzake de op vandaag nog beschikbare eigendommen en percelen en wat er de afgelopen zes jaar allemaal is verkocht ter financiering van het woonzorgcentrum. We zijn ervan overtuigd dat iedereen beseft, dat we de verkoop van landbouwgronden en eigendommen niet blijvend kunnen aanwenden als financiering. Zijn er op vandaag nog intenties of onderhandelingen over de verkoop van landbouwgronden en eigendommen en hoe staat de huidige meerderheid hier tegenover?

Cfr Antwoord: “we hebben hierover nog geen standpunt ingenomen”

Bijgevoegd punt: parking en uitbouw WZC - Claude Vindevogel

We stellen vast dat de afwerking van deze site nog heel wat inspanningen zal vragen. We zijn dan ook benieuwd naar de intensies van dit bestuur inzake de verdere uitbouw van de site rondom het woonzorgcentrum. Hoe gaan we dit aanpakken, wanneer gaan we dit aanpakken en hoe zorgen we voor een win/win situatie? Zijn hierover al afspraken gemaakt, werd er indertijd een beleidsvisie opgemaakt en waren er budgetten voorzien bij de opmaak van het strategisch plan omtrent het woonzorgcentrum?

Cfr Antwoord: “enkel omtrent parkeerplaatsen is er duidelijkheid en is de uitvoering gestart. Voor het overige is er nog geen plan voor de verdere uitbouw”