Gemeente- en OCMW raad 25/03/2019

Punt 6 : Technische dienst : Kleinhandelszone Esenweg

Idee Diksmuide heeft zich in het verleden onthouden, in tegenstelling tot de bewering van Koen Bultinck (N-VA).  Graag stoppen met de waarheid geweld aan te doen om vanuit dit oogpunt ons proberen in een slecht daglicht te stellen. Wij gaan op dit vlak de bouwmeestersscan niet volgen

Punt 11 : Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – vergunningen – woningbouwbouwprojekt Kaaskerkestraat

Natuurlijk blijven wij vragende partij om meer private kavels te conciëperen.  Maar we worden op vandaag geconfronteerd met de percentsgewijze (80-20) verhouding tussen de huur- en aankoopwoningen door toedoen van het decreet.

Punt 13 : Juridische en communicatiediensten – Algemeen –  Naamgeving straat kleinhandelszone

Naar aanleiding van de opmerkingen van Koen Bultinck ( N-VA) repliceerden wij als volgt .  Misschien was of is de optie Vlaamse Spoorwegstraat wellicht veel beter.

Punt 17 : IWVA

Wij blijven er voor gaan om het ganse grondgebied van Diksmuide te voorzien van drinkwater met de goedkoopste tarief

Bijgevoegd punt : Scan bouwmeester

De scan heeft inderdaad 30.000 euro gekost, waarvan 10.000 euro wordt gesubsidieerd.

Wij gaan de scan overmaken aan de werkgroep, die zijn op-, aanmerkingen mag meegeven

Wij beschouwen eveneens de scan als een insteek in het kader van de opmaak van ons beleidsplan.  We zijn inderdaad het niet alles eens.  Vooral dat het projekt tuinwijk in overstromingsgebied zich zou bevinden doet toch wel de wenkbrauwen fronsen.  Het gebied heeft immers nog nooit een overstroming gekend.

De kleinhandelszone niet noodzakelijk.  Leg ons dan eens uit, waar je een Lidl gaat herlokaliseren in de winkelstraat Generaal Baron Jacquesstraat!  Trouwens wat zou je aanvangen met de reeds afgesloten aankoop van de gronden Kerkfabriek Esen voor deze handelszone.

Er zijn op vandaag reeds tal van referenties op het grondgebied Diksmuide, waar boomlanen het uithangbord vormen

Herverdeling van de ruimte = verminderen van parkeerplaatsen.  Wij kunnen daar zeker niet mee akkoord gaan, daar meer dan 5000 Diksmuidelingen vragende partij zijn voor meer parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt.  Dit is pas een duidelijk rapport van de Diksmuidse bevolking en daar gaan wij naar luisteren