Gemeenteraad 25/06/2007

Punten 2 - 5: Kerkfabrieken - Jan

Beste collega’s,

Mag ik hier nogmaals naar de rationale vragen achter deze toezeggingen. We spenderen zeer veel geld aan deze kerkfabrieken en staan daar nog nauwelijks bij stil. Nochtans, als we de cijfers van het weekblad Knack mogen geloven, gaat in katholiek Vlaanderen nog slechts 12 % wekelijks naar de mis. Vandaar herhaal ik mijn oproep om een commissie of werkgroep op te richten om tijdig op de problemen te anticiperen die zich dienaangaande in de toekomst zeker zullen aandienen.

Punten 8 en 9: vraag goedkeuring gemeentelijke structuurplannen Middelkerke en Lo-Reninge - Katleen

Ik had hier graag een bedenking bij gemaakt :

Het is niet de bedoeling buurgemeenten het nog moeilijker te maken in het proces voor wijzigingen van hun Gemeentelijk Structuurplan. Beter goede buren die blijven, dan ‘verre vrienden’ die van positie wisselen…

Desalniettemin moeten goede buren ook correcte afspraken maken over zaken die gemeenschappelijke repercussies hebben.

Ik vraag mij af, bij het doorbladeren van de lijvige mooie plannen,

wie van ons allen dit grondig heeft uitgespit.

In deze tijd van examens wil ik de rol van examinator niet op mij nemen.

Mijn vraag is dan ook of het niet mogelijk is in het dossier een kort overzicht van de plannen in te voegen en in het bijzonder dan wat betreft de zaken die gemeenteoverschrijdende gevolgen hebben.. Dit blijkt mogelijk te zijn want bij nadere vraag kreeg ik dit van de ambtenaar van de desbetreffende gemeente mooi gestructureerd. De addertjes moeten we zelf zoeken, zoals het fietspad te Lo-Reninge…zijn er nog ?

Punten 12-13-14-15-16 - Geert Debaillie

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s,

Bij de punten 12-13-14-15-16 hebben wij met onze fractie IDEE 2006 toch enkele bedenkingen. Via de stedelijke website hebben wij de bestaande belastingreglementen opgevraagd en ze naast de nieuwe voorstellen gelegd.

Wat stellen wij vast ?

Tijdens de vorige legislatuur en ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2001 hadden wij 3 soorten belastingen voor het belastingjaar 2002 tot 2007:

Gemeentebelasting op :

- leegstand en verkrotting

- op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling

- op niet-bebouwde gronden in gebieden bestemd voor wonen en industrie en palend aan een voldoende uitgeruste weg

Punt 12 en 13 houden een opsplitsing in van 1 belasting voor leegstand en verkrotting naar 2 nieuwe belastingen :

- een belasting op leegstaande en in aanbouw zijnde woningen en gebouwen

- een belasting op krotwoningen en verwaarloosde woningen en gebouwen

Punt 14 vraagt de opheffing van de belasting van vorige legislatuur

Het nieuwe bestuur wil nu een bijkomende belasting heffen op in aanbouw zijnde woningen en gebouwen.

Laten we opmerken dat niet iedereen over het nodige budget beschikt om binnen een korte termijn een woning op te trekken en dit misschien wil spreiden over een ruimere tijd. Dan denken we nog niet aan doe-het-zelvers die hiermee uit de boot vallen.

Niet alleen is dit een bijkomende belasting maar ook een hogere belasting want Artikel 2 bepaalt een bedrag van 70 euro per strekkende meter gevellengte, met een minimum van 560 euro terwijl het vorige reglement om een bedrag van 62 euro per strekkende meter gevellengte ging, met een minimum van 421 euro.

Nieuw is ook dat er een bedrag van 100 euro per meter gevellengte, met een min. van 800 euro moet betaald worden voor woningen die 3 j onbewoond zijn, bedrijfsgebouwen die 3 jaar voor 50 % leegstaan en woningen in aanbouw die binnen 6 j niet in gebruik zijn genomen én 125 euro per m gevellengte met een min van 1.000 euro voor woningen die 4 j onbewoond zijn, bedrijfsgebouwen die 4 j voor 50 % leegstaan en woningen in aanbouw die binnen 7 j niet in gebruik zijn genomen

Onze fractie gaat niet akkoord met de punten 12, 13 en 14.

Dit is niet alleen belastingverhoging maar beknotting van de persoonlijke vrijheid van onze inwoners én bedrijfsleiders.

Beste collega’s,

Ik denk dat wij een goed reglement hebben.

Wij, met onze fractie, stellen dan ook voor om dit zo te houden.

Mijnheer de Schepen van financiën,

Dit zijn nieuwe reglementen enkel en alleen om de stadskas te spijzen want bij punt 12, 13, 15 en 16 staat er telkens in het overwegende gedeelte “gelet op de financiële toestand van de gemeente”.

Misschien nog een tip, beste collega’s, wanneer je wilt dat de burger alle reglementen en wetten strikt naleeft, dan moet je als bestuur zeker een voorbeeldfunctie hebben maar wat is de meerderheid eigenlijk van plan met het stedelijk museum ?

Ja, het eerste geld zal binnenkomen van dat bestuur zelf.

 

22: Drugspreventie – stuurgroep Welzijn en gezondheidsoverleg - Katleen

Geachte collega’s,

- We zijn blij, op onze reeds herhaalde keer herstelde vraag dat de WEGO het goede geleverde werk in de vorige legislatuur nu daadwerkelijk kan verder uitbouwen. Welzijn en gezondheid zijn basisvoorwaarden voor een verdere dynamische gezonde, veilige stadsontwikkeling. Wel vragen we ons af of er nu een schepen bevoegd is voor drugsbeleid? In de vorige legislatuur heeft de toenmalig bevoegde schepen voor heel wat verwezenlijkingen gezorgd in verband met de drugsproblematiek, denken we maar aan het drugsarm label, het naar Diksmuide halen van een antenne van De Sleutel, de sensibiliseringen van de jeugd enz…

- Wij hebben met onze fractie wat moeite dat niet alle oppositiepartijen hierin hun vertegenwoordiging krijgen. Het zijn onderwerpen die ons allen aanbelangen.

Het uitgewerkte stemsysteem lijkt ons evenzeer onduidelijk.

Waarom dienden er geen kandidaten naar voor worden geschoven?

Zoals bij de andere samenstellingen bv PWA…

Ik zie geen spoken het is nog geen 12 u, maar als je het zo doet kan de meerderheid terug spelletjes spelen en zelf kiezen wie ze erbij willen en wat ze met ‘ons’ gaan doen…laten wachten of laten meedoen…voor of na 12 u…

Tussenkomst Marc

De O.C.M.W.-voorzitter gaf in zijn betoog mee dat er geen paniek mag gezaaid worden en sensatie moet vermeden worden omtrent drugs. Hij komt ook op de proppen met een ouderwinkel.

Dat er inderdaad geen paniek mag gezaaid worden is inderdaad correct, maar Mr Bailleul dient dan wel in eerste instantie voor zijn eigen deur te vegen.

Naar aanleiding van het eindverslag van Arktos een drietal jaar teruf, pakte Mr Bailleul uit met een verslag van zekere Gentse professor, dat Diksmuide het mekka van de drugs. Hij ging mij het rapport binnen de twee dagen bezorgen. Ik ben nog altijd in blijde verwachting.

Zonder de wego te raadplegen, komt Mr Bailleul naar voor voren met een ouderenwinkel. Dit is toch een teken aan de wand dat de voorzitter weinig respect opbrengt voor het adviesorgaan.

Trouwens welke meerwaarde kan een ouderenwinkel bieden? Ikzelf heb ervoor gezorgd dat er een antenne van de sleutel hier gelokaliseerd werd. De sleutel staat niet alleen in voor mensen die in verslaving verzeild geraken, maar ook voor hun entourage, indien zij dit wensen. Het is al moeilijk genoeg en de drempel is voor velen hoog. Dus is het onnodig nog een bijkomende begeleiding in het leven te roepen. De mensen zullen het niet meer begrijpen en bijgevolg is dit nefast. In plaats daarvan moet men opteren om de sleutel hier nog meer uren aanwezig te laten zijn in Diksmuide.

Verder zal er door de voltallige oppositie (=Idee2006; Hela en Vlaams Belang) een klacht worden neergelegd bij de gouverneur n.a.v. de procedure voor de aanstelling van de wego-raad. Het kan niet dat de meerderheid volledig is vertegenwoordigd en dat de oppositie maar één fractie mag vertegenwoordigen. Dit is discriminatie. Trouwens in andere adviesorganen krijgen alle politieke fracties een vertegenwoordiger. Denken we maar aan de gecoro, landbouwraad… Bovendien moest er geen enkele kandidaat vooraf bekend gemaakt worden .

Uit protest heeft de voltallige oppositie de raad verlaten en aan de stemming niet deelgenomen. De meerderheid heeft dan maar zelf met 1 stem iemand van de oppositie aangeduid. Het gaat om Walter Volckaert. Wij wachten nu het verdict af van de gouverneur hoe het nu verder moet. Normaliter zullen wij binnen de maand nieuws hebben.

Punt 26: Centrummanagement- opstarten Autonoom Gemeentebedrijf Stadontwikkeling Diksmuide- Statuten -goedkeuring - Katleen

Eerst en vooral begrijpen wij niet waarom er bij bepaalde punten uitgebreide informatie zit en dan bij andere niet. Bij dit punt vonden wij de begeleidende informatie bijzonder karig. Na vraag kreeg ik dan ook meer specifieke informatie

Democratie vereist openbaarheid, mensen moeten die besluitvorming ook kunnen zien.

Wij als gemeenteraadslid uit de oppositie moeten al serieus wat moeite doen om enige transparantie te zien.

Volgens de info van het VVSG (opleidingsdag maart2007) dienen voor de oprichting een motivatie voorgelegd worden van college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad.

Is dit papiertje met nummertje 26 dan een motivatie?

Voor de installatie van dergelijke ingrijpende structuren is onzes inziens meer en duidelijkere informatie nodig vooraleer we dit in overweging zouden kunnen nemen dit goed te keuren. .

Wat bedoelt u hier allemaal mee? Welke projecten hebt u voor ogen? ‘De Leeuw’ De site bij het begijnhof?

Wordt onteigenen frequenter hierdoor?

Hoe zijn de statuten van de mensen die hiervoor zullen werken?

Zo wordt het gemakkelijker te aanvaarden en te ontslaan in dit autonome stadsbedrijf (aloude vriendjespolitiek )?

Als oppositie in dit bestuur vertegenwoordigd worden lijkt ons een David tegen Goliath operatie. Isoleren, onttrekken van de collectiviteit met uiteindelijk een maatschappelijk doel die moet kaderen in een prestatiegerichte economische visie (dwz wees dus maar niet’ ambetant’ anders kunnen we niets doen.)

Waarom dient dit bestuur dan weer bezoldigd te worden?

De een is meer gelijk dan de andere?

Wat met de effectieve huurders? De ene ook meer gelijk dan de andere? Zelfde systeem als de beperkte plaatsen voor het schreeuwlelijke surrogaat van het helaas afgebroken oude St-Janshospitaal? Eigen volk eerst??

Wat met het startkapitaal? Er is geen geld, dus eerst verkopen om dan nieuwe projecten in gang te steken? Privé investeerders?

Dat het systeem zijn voordelen heeft staat buiten kijf, dat er veel nadelen aan zijn evenmin.

Onze grootste bezorgdheid gaat uit van deze uitholling van de democratische besluitvorming.

Om Karl Van den Broeck te citeren vanuit de Knack : “ Een gemeente is geen bedrijf dat winst moet maken. Een gemeente is een openbaar bestuur dat te allen tijde verantwoording moet afleggen aan de gemeenteraad en uiteindelijk aan de kiezer.”

Wij wensen dus liever meer democratie en transparantie voor onszelf en de burger dan een bedekte paternalistische houding!

Punt 32: Behandeling verzoekschrift inzake Huize Rouzé - Katleen

Ons inziens is dit een contradictio in terminis binnen deze specifieke gemeenteraad.

Nieuwe projecten worden leven in geblazen. Oude geschiedenissen van vastgoed moet men kwijt zien te raken.

Of misschien is het niet echt een contradictie en wordt ons” AGSD Diksmuide” een bloeiende immo…

Misschien is dit een geschikte plaats om al uw plaatjes van alles wat te huur te koop is aan de venster te hangen.

De herwaardering van ‘Huize Rouzé hadden we in ons programma opgenomen.

Wij zouden dit terzelfdertijd koppelen aan een vorm van een ‘sociaal huis’.

Want met de bouwplannen van een nieuw rusthuis lijkt dit huis gekrompen tot een ’loket’.

Of wordt dit dan toch een cultuurhuis zoals ik las op de website van stad Diksmuide.

http://www.diksmuide.be/nieuws/1563/default..aspx?id=249

Graag correcte informatie op uw stadskanalen.

Punt 35: Diksmuide: propere stad - Dirk

In het kader van “propere stad” hebben wij met onze groep nogal wat bedenkingen :

- tal van Diksmuidse wegen geven een slordige indruk

- vele speelpleintjes zijn onherkenbaar door het hoge gras en het onkruid staat in volle bloei

Enkele voorbeelden :

- het fietspad langs de Beerststraat is niet berijdbaar want het gras groeit erover

- het speelplein in Stuivekenskerke is niet meer te betreden van het onkruid en de netels die er weelderig groeien

Graag hadden wij met onze fractie geweten wat het bestuur zal ondernemen om hun verkiezingsbelofte waar te maken want volgens mij is dit verre van een propere stad.

Raadslid IDEE 2006

Dirk Borra

Punt 36: Toegevoegd punt: Stand van Zaken Ring - Jan

Geachte collega’s,

Graag had ik een toelichting gevraagd in verband met de voorlopige aanvaarding van het ruimtelijke uitvoeringsplan zuidelijke omleidingsweg Diksmuide ( =agendapunt provincieraad 21 juni)

De procoro (provinciale commissie voor ruimtelijke ordening) adviseert om de Zuidelijke omleidingsweg te laten stranden op de Oudekapellestraat (=N364). In de voorlopige aanvaarding van de provincieraad zou volgens onze informatie de Zuidelijke omleidingsweg uitkomen in Kaaskerke thv de oude spoorwegbedding met een ophaalbrug over de IJzer. Wat doet men dan met het advies van de Procoro? Wat is het standpunt van het schepencollege dienaangaande?

Wat betreft de Noordelijke omleidingsweg. Er is blijkbaar een telling gebeurd om de noodzaak aan een Noordelijke omleidingsweg te beoordelen. Uit deze telling zou blijken dat de Noordelijke omleidingsweg niet noodzakelijk is. Nochtans zal de Zuidelijke omleidingsweg ongetwijfeld heel wat verkeer genereren door het centrum van Pervijze, met alle gevolgen vandien. Bij ons weten zijn er tot nu toe nog geen stappen gezet om aan dit euvel te verhelpen.

Men zal volgens onze fractie, zoals voorzien in ons programma waarmee we naar de verkiezingen trokken, een keuze moeten maken en opteren

- Ofwel voor een omleidingsweg via de Rousdammestraat en een kleine bypass rond Avekapelle met heel weinig inname van landbouwgrond. Deze optie zou men bijgevolg moeten opnemen in het provinciale structuurplan of voorzien bij de wijziging van het dit plan.

- Ofwel moet men ervoor kiezen de omleidingsweg rond Pervijze, die nu al in het gewestplan ingekleurd staat, gedeeltelijk te realiseren. Dit impliceert een verbinding van de Pervijzestraat voorbij Scheeweghe tot aan de Veurnestraat.

Op die manier kan men dan de op- of afrit van de E40 van Oostduinkerke bereiken en logischer wijze de afrit Diksmuide van Nieuwpoort supprimeren.

Ons punt is dat wij er ten stelligste willen op aandringen de aanleg van de Zuidelijke omleidingsweg te koppelen aan een oplossing voor de doortocht van Pervijze. De situatie in Pervijze dreigt, mede door de uitbreiding van industriegrond in Kaaskerke, onhoudbaar te worden. Enkel en alleen de Zuidelijke omleidingsweg voorzien zonder plan voor Pervijze, is een halve en bijgevolg een slechte oplossing. Volgens onze fractie, die al vermoedens had dat de Noordelijke omleiding er niet zou komen en zoals al voorzien in ons programma waarmee we naar de verkiezingen trokken, moet dit één heel pakket worden.

Tussenkomt Marc

Burgemeester Lies Laridon verklaarde dat de koppeling zuidelijke omleidingsweg en de doortocht Pervijze (=omleidingsweg Pervijzestraat-Veurnestraat of bypass Avekapelle) zes jaar zou duren. En geen geld op de begroting voorzien.

Dit is niet waar, daar de omleidingsweg rond Pervijze nog ingekleurd staat in het gewestplan en enkel de onteigening moet starten.

Wat de bypass voor Avekapelle betreft, is er een mogelijkheid te voorzien omdat het provinciaal structuurplan wordt herzien eind dit jaar. Dus is het aan de meerderheid om heel attent te blijven.

Geen geld is nonsens, daar de gelden voor de zuidelijke omleidingsweg ook maar in 2009 ter beschikking zijn. Men is nu ook bezig met de volledige procedure.

Marc De Keyrel verklaarde dan, dat wat de ring rond Pervijze betreft, dit moest opgenomen zijn in het gemeentelijk structuurplan. Dit heeft er niets mee te maken, daar deze ring nog altijd in het gewestplan is voorzien.

Punt 37: Toegevoegd punt: brug De Breyne Peellaertstraat – Oostendestraat - Geert

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s,

Bij het volgend punt had ik graag de stand van zaken gekend met de brug De Breyne Peelaert-/Oostendestraat.

Nu de zomer begonnen is en het toeristische seizoen stilaan zal beginnen, vind ik de situatie van ons prachtig wandelpad langs de Handzamevaart nogal gevaarlijk..

Inderdaad, mijnheer de voorzitter, u hebt dit punt nog in de gemeente-raad van vorig jaar gebracht.

Toen zijn er vergaderingen geweest met de provincie, het Vlaams Gewest en de Stad Diksmuide. Dat dit moeilijk lag voor alle partijen was duidelijk maar toch zou ik deze gesprekken hervatten want zo geraakt het nooit opgelost.

Beste collega’s,

Diksmuide botert al jaren goed op toeristisch gebied en vele mensen zijn vol lof over de site “Kleine en Grote Dijk” en het wandelpad maar probeer zo snel mogelijk dat laatste deeltje ook op te lossen.

Punt 38: Toegevoegd punt : Milieuvergunningen landbouwbedrijven - Marc

Geachte collega’s,

Veel milieuvergunningen voor landbouwbedrijven vervallen de komende jaren. Een milieuvergunning is van vitaal belang voor een landbouwbedrijf. De landbouwer dient dan ook tijdig op de hoogte te worden gebracht wanneer de milieuvergunning van zijn bedrijf aan vernieuwing toe is.

Milieuvergunningen voor de landbouwbedrijven zijn complex en we vragen dan ook de nodige bijstand voor de vernieuwing en een timing is ook wenselijk.

Onlangs is er een decreetswijziging geweest in de provincie betreffende het vernieuwen van milieuvergunningen voor landbouwbedrijven. Volgens het artikel 45bis, kan men nu al een aanvraag indienen 48 maanden voor de vervaldatum. Dit impliceert, wanneer een vergunning nu vervalt in september 2011 en dit zijn er zomaar eventjes meer dan 6000 1ste klasse-vergunningen voor de provincie West-Vlaanderen, kan men reeds vanaf 1 september 2007 een aanvraag indienen voor vernieuwing. Voor een 1ste klasse-vergunning dient de stad ook advies te geven. Maar voor een vergunning klasse 2 en 3 is dit de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en schepenen. Voor de ambtenaren wordt dit ook een hele boterham. Met deze decreetswijziging heeft men nu de mogelijkheid de aanvragen meer te spreiden en te timen. Anders wordt de vernieuwing een moeilijk haalbare kaart voor de huidige ambtenaren en zou men eventueel bijkomend personeel moeten voorzien. Wij vragen dan ook dat iedere landbouwer zou op de hoogte gebracht worden gebracht van deze decreetwijzing. Ook zou men de landbouwer er moeten op wijzen op het belang van een tijdige vernieuwing.

1ste Bij een hernieuwing zijn de verbods- en afstandsregels niet van toepassing. Doch indien de vergunning al vervallen is, wordt men beschouwd als een nieuwe inrichting waarvoor de verbods- en afstandsregels wel gelden. Sommigen zouden hierdoor wel eens in de problemen kunnen geraken.

2de Een vroegtijdige vernieuwing kan wellicht anticiperen op mogelijks strengere voorwaarden in de toekomst. Hierbij wordt bvb gedacht aan de normen i.v.m ammoniakemissie

3de Bij laattijdige hernieuwing (dus na einddatum) loopt men steeds het risico dat de exploitatie gedwongen moet worden stopgezet tot wanneer de vergunning terug in orde is.

Onze fractie vraagt nu om werk te maken van deze decreetwijziging en de bevolking te wijzen op het belang van de hernieuwing.

De repliek van Raf Goemaere is volledig naast de kwestie, absurd en is ook een toonvoorbeeld dat hij niet de bal speelt maar de man .

Trouwens het decreet is nu nog maar van toepassing en is ook nu pas verschenen in de vakbladen. Als schepen voor landbouw moest hij zijn verantwoordelijkheid genomen hebben, maar blijkbaar was de schepen nog niet op de hoogte van het nieuwe decreet.

Punt 39: Mobiliteitsplan - Marc

Wij zijn ervan overtuigd dat het voorliggende mobiliteitsplan niet meer up to date is.

Gezien het feit dat het plan volledig in het teken staat van de aanleg van een Zuidelijke omleidings- en Noordelijke omleidingsweg. Nu de aanleg van een Noordelijke omleidingsweg dreigt een dode letter te worden, dient er een mobiliteitsplan te worden opgemaakt in functie van alternatieven voor de Noordelijke omleidingsweg.

Het voorliggende mobiliteitsplan voorziet ook de aanleg van het reserveterrein in het kader van de aanleg van de omleidingsweg. Ook deze piste is verlaten, daar het reserveterrein op de oorspronkelijke site wordt gelokaliseerd.(p 8: krachtlijnen)

En een kruispunt per dorp: ik denk dat we deze discussie al gevoerd hebben en we van deze visie afstappen. ( P10)

Daarom vragen wij om het huiswerk opnieuw te doen.