Gemeenteraad 25/06/2012

Punt 1: verslag vorige zitting 04/06/2012 - Katleen Winne

Ik wil opmerken dat ik zeker niet fysiek afwezig was voor de punten 18,19. Ik heb de raadszaal niet verlaten. Ik was misschien geestelijk afwezig om mij van de absurditeit van de situatie te onttrekken. Alles is al voorafgaandelijk beslist door de meerderheid. Alle respect voor het ‘democratische’ spel maar het blijft kleuren zoals in de kleuterklas. In het begin van de legislatuur maakten we hier al opmerkingen over. De serieusheid van de intentie de bijgevoegde punten voor deze kleurstonde, stemmenronde te laten geschieden is verdwenen.

Punt 19: R.O en onroerend erfgoed – Rup- Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Alluviale klei”- Advies - Marc Deprez

Hier valt toch wel een woordje te vertellen. De plenaire vergadering is doorgegaan op 9 januari 2012. Grote afwezige op deze plenaire vergadering Stad Diksmuide. Met vergaande repercussie, waarbij afdeling Bos en Natuur (ANB) opteerde om het ontginningsgebied, dat als nabestemming agrarisch gebied kreeg, toch ook natuurgebied wordt. Dit behelst 30 hectaren vruchtbare landbouwgrond. Dit genereert op termijn nulbemesting en deze gronden worden zo goed als waardeloos. De eventuele financiële compensatie is ruimschoots onvoldoende. Broodroof voor de eigenaars en pachters! De gratiemeter van Idee2006 en vele landbouwers slaat thilt. Wij hebben niets tegen natuur, maar Diksmuide is toch reeds goed bedeeld met natuurgebieden. Denken wij maar aan de Blanckaart, gepaard met een raamakkoord, waarbij waterpeilverhogingen de opties zijn. Plan Otter-bis voor de Handzamevallei, Komgronden Lampernisse met nu in het leven geroepen ankerplaatsen, Waleweiden in Keiem zijn natuurverwevingsgebieden geworden. En de Viconiaputten in Stuivekenskerke zouden worden uitgebreid met ongeveer 60 hectaren natuurgebied. Bovendien werd met de ruilverkaveling in Stuivekenskerke de Viconiaputten nog eens uitgebreid met 10 hectaren. Dan werd er beloofd, dat dit het eindpunt was. Belofte maakt schuld en dit geldt ook voor de afdeling ANB.

Wat Idee2006 ook enorm stoort, is het gegeven dat de landbouworganisaties geen weet hebben van dit voorontwerp. Dit kan uiteraard niet.

In de schepencollegenotule van zitting 12/06/2012 staat het volgende : “Overwegende dat hierin voorgesteld werd om het “bouwvrij agrarisch gebied aan te passen naar “natuurgebied”. Overwegende dat reacties op het verslag binnen de veertien dagen na ontvangst van het verslag konden worden ingediend door de instanties, die effectief aanwezig waren. Overwegende dat in toepassing van artikel 2.2.6&1 enkel en alleen de instanties, die effectief aanwezig waren op de plenaire vergadering konden reageren en de stad niet aanwezig was”. Dixit citaat schepencollege.

Dit is uiteraard een blaam voor de schepen van landbouw. Ik zou niet graag met zo’n palmares naar de kiezer gaan.

En nu probeert het schepencollege enigszins de meubelen te redden met deze gemeenteraadsbeslissing, door ongunstig advies te geven voor het voorziene nabestemmingsgebied natuurgebied toch te behouden als bouwvrij agrarisch gebied. Maar dit wordt volgens Idee2006 geen sinecure, daar het kalf inmiddels verdronken is door de afwezigheid van de Stad op de belangrijke plenaire vergadering met alle actoren.

Uiteraard moeten wij nu samen alle hens aan dek roepen. Om dit advies eventueel nog meer slagkracht te geven, dient de gemeente tijdens het openbaar onderzoek ook bezwaar in te dienen. Deze voorliggende gemeenteraadsbeslissing is een advies, maar geen bezwaar. De landbouworganisatie ABS zal dit alleszins doen en ik veronderstel ook de Boerenbond.

Kunnen wij in deze gemeenteraadsbeslissing laten op nemen, dat de Stad bezwaar zal indienen tijdens het openbaar onderzoek.? Verder vraagt Idee2006 het bezwaar vooraf door te sturen naar ieder gemeenteraadslid, de leden van landbouw- en milieuraad, opdat iedereen de mogelijkheid krijgt het bezwaar aan te vullen en goed te keuren.

Bijgevoegd punt: Distributie van drinkwater over het grondgebied Diksmuide - Marc Deprez

De distributie van drinkbaar water over het grondgebied Diksmuide manifesteert zich door twee drinkwatermaatschappijen. Voor de dorpen Pervijze, Lampernisse, Oostkerke, Stuivekenskerke (grotendeels linkeroever Ijzer) gebeurt dit door IWVA en voor de rest van Diksmuide ( grotendeels rechteroever) door VMW. Tot daar vormt dit geen probleem. Maar sinds jaar en dag is er een prijsverschil tussen deze maatschappijen. Voor een standaardgezin ( 2 kinderen) is er een prijsverschil van 25 euro op jaarbasis met een gemiddeld verbruik van 132 kubieke meter.

Voor een bedrijf met een verbruik van 3000 kubieke meter scheelt dit vandaag de dag een flinke slok op de borrel nl. 1265 euro. Zie bijlage.

Het kan toch niet, dat er verschillende tarieven voor drinkbaar water worden gehanteerd op het grondgebied Diksmuide. De VMW is duurder dan de IWVA, die een gezonde maatschappij is. Iedere Diksmuidse burger moet van de goedkoopste tarief kunnen genieten, net als bij de distributie van elektriciteit.

Hierbij vraagt Idee2006 om in overleg te gaan met de IWVA om het grondgebied Diksmuide volledig te laten voorzien door deze maatschappij en wij voelen ons gesteund. Want volgens de gemeenteraadsnotule van 29/09/2003 is de C.D.&V. ook voorstander van een overgang. ( zie bijlage) .

Repliek op de “antwoorden” van schepen De Keyser

Afkoopsom te duur. Niets van aan, daar op het grondgebied Alveringem in het verleden ook twee watermaatschappijen gangbaar waren. De IWVA staat nu in voor de volledige distributie, door de leidingen af te huren van de andere maatschappij. Er gaat daarmee een huurcontract gepaard tot 2026. Vanuit dit oogpunt kan iedere inwoner van Alveringem genieten van dezelfde, goedkoopste tarief. Waarom kan dit niet in Diksmuide,

Andere vennoten ( Stad Veurne, Nieuwpoort, Koksijde, Alveringem, De Panne) zijn akkoord voor het volledige grondgebied Diksmuide. Dit was immers reeds het geval eind 2001.

Populisme ! Dit is toch wel een brug te ver, daar ik onlangs als oppositieraadslid een jaar heeft mogen zetelen in de raad van bestuur van de IWVA. Trouwens Idee2006 is reeds vragende partij sedert eind 2001. Zie ook notule in bijlage.

Mondelinge vraag - Jan Van Acker

Inwoners van de wijk rond het IJzerheemplein, waar het oude gebouw is afgebroken en momenteel de stenen momenteel worden vermalen, klagen over nogal wat hinder onder vorm van stof en lawaai. Ook heerst enige onzekerheid in verband met het asbest.

Mijn vraag namens deze mensen is of er voldoende en welke maatregelen genomen zijn om deze hinder tot een minimum te bepreken.