Gemeenteraad 25/09/2017

Punt 1: Goedkeuring verslag - Jan Van Acker

Idee 2006 wenst te benadrukken dat we niet het gehele stadspersoneel viseren zoals in een persartikel verkeerdelijk werd gesuggereerd, maar enkel de secretaris die we nalatigheid en gebrek aan objectiviteit aanwrijven en waarvan we trouwens geen enkele reactie kregen. Maar goed, het staat correct in het verslag en, we gaan dit dus goedkeuren.

Punt 15: Kerkfabrieken – Budgetten – Kerkfabriek Lampernisse - Marc Deprez

Idee2006 zal de budgetten goedkeuren. Hoe ver staat het met piste urnenkerk, waarbij wij nota bene geen voorstander van zijn. Dit vanuit het oogpunt, dat men afstevent naar 18-eeuwse toestanden, waarbij de rijken in de Kerk mochten worden begraven. Maar de dood is immers voor iedereen gelijk en wij streven naar uniformiteit op de begraafplaatsen. Een referentie is alleszins de begraafplaats “ De Warande” in Torhout.

Punt 26: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Duurzaamheid – Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren, maar wij hebben toch een kanttekening. Onlangs lazen wij, dat er dagelijks meer dan 180 miljoen liter drinkbaar water verloren gaat, door toedoen van slechte leidingen of leidingen, die averij oplopen door werken, gerelateerd met een verlies van een virtuele waarde tot 280 miljoen euro per paar. En als kers op de taart of beter gezegd tot overmaat van ramp, verklaart de watermaatschappij Farys dat zij bij uitvoering van werken aan de leidingen, deze leidingen dan worden gespoeld met drinkbaar water. En dit water wordt dan nog niet opgevangen of gerecycleerd. Naar onze bescheiden mening, nog wat werk aan de winkel naar duurzaamheid toe!
Idee2006 heeft altijd zijn bedenkingen geuit, dat een watermaatschappij als een Farys zich ontfermt over een nieuw te bouwen sporthalle en een zwembad en waarbij de BTW via een achterpoortje wordt omzeild.
Onze leuze is : schoenmaker blijf bij uw leest. Een watermaatschappij dient hoofdzakelijk drinkbaar water te behartigen en uiteraard dient men ook duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen, wat blijkbaar op vandaag de wensen overlaat. Stemt tot reflectie!

Bijgevoegd punt: parkeermogelijkheden op de site van de sporthalle “ De Pluimen” - Marc Deprez

Naar aanleiding van de voorziene werken, meer bepaald een bijkomende sporthalle en een nieuw zwembad op de site van de sporthalle “ De Pluimen” hadden wij graag een stand van zaken gekregen in verband met de parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving. De parking van 250 wagens zou zijn bestemming krijgen op het eerste voetbalveld. Op vandaag is deze site volledig omgewoeld en omgeploegd. Wanneer is de aanleg voorzien, opdat de overlast van de geparkeerde wagens in de nabije wijken zou kunnen worden vermeden.
Eerst de schepen aan het woord laten
Volgens een tweetal artikels heeft de schepen het volgende gezegd en ik citeer : “ De nieuwe parking voor 250 auto’s is er nog niet, want de stad is nog steeds geen eigenaar van de gronden verder in de Pluimstraat. Dit in het kader van twee nieuwe voetbalvelden. Ik verwacht dat het vele jaren zal duren vooraleer de nieuwe parking er zal zijn”.
Maar ik moet wel vaststellen, dat er heel wat graafwerken zijn geweest op voetbalterrein 1 in het kader van archeologisch onderzoek. Dus, kan KSV Diksmuide op vandaag nog onmogelijk gebruik maken van dit voetbalveld. Bijgevolg besluiten wij, dat het alibi om de parking van 250 wagens of voor de aanvang van bouw van een tweede sporthalle en zwembad nog niet te realiseren omwille van de twee bijkomende te realiseren voetbalterreinen eigenlijk niet klopt, gezien de huidige toestand van voetbalterrein 1.
Zijn er onderhandelingen geweest met de huidige eigenaar van het financiëncentrum om de parking voorlopig te mogen gebruiken?
Dit beleid heeft blijkbaar iets met “parkings”!

Bijgevoegd punt: Timing, signalisatie, coördinatie, communicatie en eventuele compensatie bij de werken - Katleen Winne

Ja, ik ben er opnieuw, omdat ik er heel veel over aangesproken word.
Ik weet dat jullie het over ‘onze’, dan weliswaar behoorlijk collectieve, perceptiestoornis zullen hebben. Er zijn geen files, geen parkeer- en geen circulatieproblemen.
Ik vraag me soms af of er geen organisatiestoornissen zijn.
De realiteit is dat mensen vastzitten, ze de weg niet vinden, dat de handelaars afzien, dat het onveilig is voor fietsers en voetgangers.
Als er onvoldoende circulatie is, krijgt men weefselschade. Langdurig zuurstoftekort zorgt voor letsels. U kon niet anders dan alles terzelfdertijd openleggen. Het lijkt een experiment om te kijken hoe groot de draagkracht is van de burger/handelaar. U dient tenminste een ‘informed consent ‘ te maken met de burger/handelaar. De vaudeville met het afsluiten van de Maria Doolaeghestraat was niet echt een toonbeeld van een vlotte communicatie. We hadden het in de vorige gemeenteraad nog duidelijk gevraagd. Van 1 week, werden het er 3, van 3 weken werden vlotjes 3 maanden gemaakt.
Van dergelijke organisatie zijn handelaars afhankelijk. Zo kunnen ze hun zaken niet regelen (aankopen/ personeel/ ed.) De handelaars verdienen meer respect. Ze trachten zo goed en kwaad als mogelijk te overleven met hun eigen initiatieven. Ze verdienen een betere organisatie.
Er werd hier al eerder voorgesteld het niet innen van de algemene bedrijfsbelasting. Dit willen jullie nog steeds niet doen ?
We willen dan voorstellen : niet-inning van de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk (bedrijven in de werfzone). Deze belasting moet helpen om de handelaars extra promotie te laten voeren tijdens de werken en erna tot eind 2018.
Onder impuls van Vlaams Parlementslid Mathias De Clercq, Axel Ronse en Koen Van den Heuvel werd de hinderpremie voor zelfstandigen ingevoerd. Deze is in werking vanaf 1 juli 2017. Sluiting is geen vereiste meer is om automatisch een eenmalige premie te ontvangen van € 2.000. De info is te vinden op www.vlaio.be
Hebben jullie er zicht op wie dit al aanvroeg ? Worden handelaars hierin begeleid ?
Wat heeft het pilootproject van de bereikbaarheidsadviseur van UNIZO bijgebracht? Deze werd eind 2015 luisterrijk voorgesteld bij de initiatie van de werken thv de GB Jacquesstraat . Wat was/is de kostprijs, return ? Loopt dit nog verder ?
Is er een objectieve evaluatie van de impact van werken op de bedrijvigheid ? Of moeten we wachten tot we de uitgedeelde eindejaarsloten als ‘objectieve’ norm nemen ?
Hebben jullie nog verrassingen ?

Toegevoegd punt: Parkeerproblemen voor zorgverstrekkers - Jan Van Acker

Ik ben verheugd dat de collega’s van NV A deze problematiek in de verf zetten. Het is een probleem om als zorgverstrekker je auto ergens te kunnen achter laten.
Op de vismarkt bvb staat een parkeerverbod dat iedereen die zorg of voedsel verleent aan de bewoners van de service flats noodgedwongen aan zijn laars lapt.
Er zijn teveel auto’s in het straatbeeld, teveel auto’s die thuis horen op een parking voor langdurig parkeren. Parking die er moet komen, zij het ondergronds of bovengronds, optie waar het stadsbestuur, secretaris incluis zich tegen verzet.
In buurgemeente Middelkerke heeft men een oplossing zoals de collega’s voorstellen in gevoerd met succes. We steunen dus volmondig dit initiatief