Gemeenteraad 25/10/2010

Punt 2 –11: meerjarenplanwijziging en budgetwijziging.Kerkfabrieken - Jan Van Acker

Mevrouw de voorzitter, beste collegae,

Er wordt ons andermaal gevraagd om in te stemmen met het feit dat de burgers de nodige financiële middelen zouden leveren voor het onderhoud en herstel van de kerkelijke gebouwen. Veel burgers hebben daar terecht wel veel vragen bij. Onze fractie zal dit punt wel goedkeuren maar wil toch enkele opmerkingen maken.

De gebouwen kosten aan de relatief kleine Diksmuidse gemeenschap zeer veel geld. 840.000 werkingskosten plus 375.000 euro investeringen: meer dan 1,2 miljoen euro per jaar.

Aangezien het kerkbezoek alsmaar meer afkalft, en in de omstandigheden waarin de kerk zich gedraagt mag het nog verwonderlijk heten dat nog niet meer mensen afhaken, is dit toch wel een probleem.

Dat daar iets moet aangebeuren staat buiten kijf, dat zal ieder weldenkend mens aanvaarden. Vraag is wanneer zal daar iets mee gebeuren? Onze fractie stelde de vraag hier in de voorbije jaren al enkele keren en moet vaststellen dat hier blijkbaar alles rustig bij het oude blijft. Van een progressief beleid is hier alvast weinig te merken, we moeten alleen maar kijken naar de vele wijzigingen aan het meerjarenplan. Waarom verandert er niets?

Schrik voor verandering ? Schrik voor de straf van één of andere godheid? Of misschien wel schrik van een of andere ziekte door immanente rechtvaardigheid opgelopen…

We zijn akkoord dat we in deze niet over 1 nacht ijs kunnen gaan en met veel factoren en wetten moeten rekening houden. Maar een eerste stap zou kunnen zijn dat de gebouwen kunnen gebruikt worden door de gemeenschap die ervoor betaalt.

Het gaat volgens ons niet op dat de toegang tot de kerken ontzegd wordt voor ernstige gebeurtenissen, die niet direct iets met het katholieke geloof te maken hebben. Evenmin denk ik moet er bijkomend geld gevraagd worden voor het gebruik van de kerken door de eigen bevolking.

Toen ik jaren geleden verschillende keren de kerk in bruikleen vroeg voor een concert van Pro Musica, antwoordde de toenmalige deken Claeys steevast dat de kerk een gebouw van de gemeenschap is en voor deze gemeenschap open stond. Hij heeft ons ook nooit een cent aangerekend.

We vragen dus dat de politieke overheid hierin een duidelijke stelling inneemt. Verder betalen en mogen gebruik maken van gebouwen waarvoor wordt betaald of… betalen op basis van vrijwilligheid, zoals door o.m. Open-VLD parlementslid Rutten voorgesteld werd. Het is het één of het ander. Graag een duidelijke stelling hierover.

Marc Deprez

Idee2006 zal dit goedkeuren. Maar toch volgende bedenking. Dit wordt niet alleen de gemeenteraad voor de jeugd, maar eveneens een gemeenteraad van de wijzigingen (=meerjarenplanwijzigingen, budgetwijziging kerkfabrieken, budgetwijziging Stad Diksmuide). Van een ding zijn wij wel zeker : het stadsbestuur zal de kerk van Kaaskerke verkopen of beter gezegd, de erfpacht van de Kerk staat te koop!Je kan de bomen in het bos niet meer vinden. Bovendien zou ik toch vragen aan het schepencollege om C.D.&V-senator en professor kerkelijk recht Rik Torfs eens uit te nodigen naar de gemeenteraad voor een overleg, nav zijn recente uitspraken in de zevende dag om de kerkfabrieken af te schaffen. Idee2006 deelt deze mening zeker niet. Veel leden van kerkfabrieken zorgen voor het onderhoud op vrijwillige basis van onze kerken. Deze mensen doen dit met hart en ziel en vol overgave. Ik kan daarvan meespreken. Dat er wat meer transparantie in de dotaties zou moeten worden gehandhaafd, daar is het iedereen over eens.Diksmuide telt vijftien kerkfabrieken. Dus lijkt het voor ons logisch en opportuun naast aartsbisschop Léonard ook C.D.&V-senator Rik Torfs officieel uit te nodigen naar de gemeenteraad voor een woordje uitleg.

Punt 17: Groen en milieudienst-Herinrichtingswerken domein Zonnestraal - Marc Deprez

In 2006 heeft het vorig beleid (Pro-OpenVld) het domein Zonnestraal aangekocht.Het huidig beleid plukt daarvan nu de vruchten. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Maar een vraagje : de omwonenden hebben inspraak gehad bij de opmaak van het masterplan. Dit is uiteraard een goede zaak. Waarom werden de leden van gemeenteraad, zowel meerderheid als oppositie niet betrokken bij deze inspraak? Wij zijn toch tenslotte democratisch verkozen.

Punt 18: landbouwwegen - Geert Debaillie
Punt 22: budgetwijziging 3 en 4- DJ 2010 - Marc Deprez

Wat een soap !Ik kan meer dan een uur praten over deze budgetwijziging, maar ik zal jullie dit besparen en mij beperken tot de artikels 421/711 tot en met 421/735

Fietspaden: aanleg fietspad op N35, 324910 euro verschoven naar volgend jaarIdem voor fietspad op de Koekelarestraat 250.000 euroSamen een bedrag van 574910 euroHet schepencollege zal zich wellicht verschuilen achter het fenomeen, dat de subsidies van het Vlaamse Gewest nog niet binnen zijn. Nochtans is het fietspad voor de N35 reeds meerdere malen de revue gepasseerd. Tijd om aan deur te kloppen van Minister Crevits. Veel geblaat, maar weinig wol blijkbaar.

Onderhoudswerken en opschikkingswerken wegen: Herstel wegen stadscentrum en dorpskernen 1.150.000 euro niet aangewendIdem voor de opschikkingswerken en verbeteringswerken Steenstraat-studie : 50.000 euroReconversie Heernisse voor een bedrag van 1.100.000 euro verschoven naar volgend jaarDeze drie samen omvat een bedrag van 2.300.000 euroEn het dossier van de Stationsbuurt blijft maar aanslepen.

Nog eens 100.000 euro naar het volgende budget. Over die 2 bladzijden worden wij alleen al met een bedrag van 2.947.910 euro geconfronteerd aan niet-uitgevoerde werken. Wel moeten wij vaststellen, dat er meerwerken zijn voorzien aan landelijke wegen van 155.600 euro. Kortom, dit beleid heeft geen visie. Wie kan deze mensen nog geloven? Ik besluit als volgt : “Dit is het evangelie van het schepencollege, maar met die verstande, dat het hier niet gaat over de blijde boodschap, maar over een boodschap om bij te huilen.”

Punt 23: toelage aan divers verenigingen - Jan Van Acker

Betreffende dit punt hebben we toch een aantal vragen.

In 2009 werd onder de noemer “vredesweek” aan het IJzerbedevaartsecretariaat een subsidie toegekend met gelijkaardige bedragen voor deze drie manifestaties: Ten Vrede, Vlottentocht en Flanders Fields marathon.

Dit jaar blijkt uit alle promotie dat de Vlottentocht een organisatie is van vzw ’t Buitenbeentje. Het lijkt ons niet logisch dat het IJzerbedevaartsecretariaat hiervoor een subsidie krijgt.

Hetzelfde geldt voor de toelage van “In Flanders Field” marathon. We hebben geen weet dat de organisator nu plots van naam is veranderd. Er staat in de notulen dat het de 11de editie is van de vzw “in Flanders fields marathon” met CD&V gemeenteraadslid André Mingneau als bezieler. We hebben er niets op tegen dat initiatieven gesteund worden, maar dan bij voorkeur via de daartoe geëigende kanalen en het geld moet wel bij de juiste mensen terecht komen.

Trouwens, als Flanders Field Marathon dan toch gesubsidieerd wordt, zou de stad dan niet beter bij het geheel betrokken kunne worden? Nu komt Ieper als aankomstplaats in beeld op de regionale televisie en is Diksmuide niet meer dan een passage.

We vragen ons af of bv Houthulst, eveneens een passage van de marathon, naast de logistieke ondersteuning, ook een subsidie in geld voorziet. Op basis van welke criteria wordt het bedrag van 500 euro toegekend voor een activiteit, waar noch start- of aankomstplaats in onze stad is gevestigd? In de vraag van Dhr Mingneau staat dat iedere vorm van ondersteuning gewaardeerd wordt. In plaats van de 500 euro subsidie stellen we voor dat de doortocht van de marathon muzikaal opgeluisterd wordt waarvoor, waarom niet, één of andere groep via vzw Coming Bands kan gevraagd worden.

Punt 25: jeugdzaken- jeugdbeleidsplan - Marc Deprez

Ik merk in de financiële prognose, dat de toelage voor het kampvervoer (1800 euro) voorzien is vanaf 2012.Dit voornemen ruikt naar populisme. 2012 is het jaar van de verkiezingen. Bovendien staat er op blz 20, dat het vervoer van de technische dienst wordt mogelijks behouden, mits een verhoging van de kostprijs. Wat is het kostenplaatje? Geldt deze meerkost voor de jeugdverenigingen reeds in 2011?Idee2006 vraagt hierbij, dat de kamp subsidie in 2011 reeds zou worden gehanteerd. Idem voor de toelage deelname jeugdraad ( 1200 euro)Verder lees ik op blz 24, dat er een studie is over het O.C. Ten Bercle. “ In navolging van de studie kunnen er wijzigingen optreden voor de gehuisveste jeugdwerkinitiatieven ( jeugdhuis ’t verzet, speelpleinwerking De Kastanjes, K.L.J.-Pervijze)”. Wat impliceert deze studie en zijn de desbetreffende verenigingen op de hoogte van deze studie?P22 : uitleenmateriaal : aankoop van springkasteel. Is dit wel opportuun, daar er heel wat firma’s een springkasteel gratis ter beschikking stellen nav evenementen, activiteiten,… Vervolgens het fenomeen van hangjongeren Op blz 30 lezen wij het volgende : “De jopwerking kende een terugval in het aantal bezoekend jongeren. De beperkte infrastructuur en mogelijkheden tot jeugdhuiswerking vormen het grootste knelpunt”Idee2006 deelt deze mening volkomen niet. Het jop is er hoofdzakelijk in functie van de niet-georganiseerde jeugd of hangjongeren. Anderen vinden hun gading in een jeugdvereniging, gelukkig maar en hebben geen of weinig nood aan een Jop.De sites van samenscholing staan vermeld in jeugdbeleidsplan. De terugval van de jopwerking is grotendeels te wijten aan gebrek van beleid en visie. In de vorige legislatuur hebben wij een overeenkomst en engagement aangegaan met Arktos. Arktos is een beweging, die heel wat ervaring heeft op het gebied van hangjongeren. Vanuit dit oogpunt zijn wij in het verleden geslaagd in onze opzet om deze hangjongeren te mobiliseren naar het Jop. Arktos fungeerde als straathoekwerker, analoog met de steden Oostende, Middelkerke, Brugge,…En nu beweren, dat de stadswachten met een 4-daagse cursus, deze ernstige en gevoelige materie onder de knie zullen hebben, is naar onze mening een sprookje en een natte droom. Alle respect voor de stadswachten, maar je moet ten minste sociaal assistent hebben gestudeerd om de hangjongeren aan te spreken en aan te voelen wat er bij deze jongeren leeft en omgaat.Niet-organsiseerde jeugd of hangjongeren vertaalt zich niet alleen in vandalisme, maar ook jammer genoeg soms in overmatig alcohol- en druggebruik.Ook daarin faalt dit beleid. De sleutel ( begeleiding drugverslaafden) zal meer dan een jaar uit het straatbeeld van Diksmuide verdwenen zijn. Blijkbaar zou de antenne van “De Sleutel” opnieuw zijn ingang vinden in december. Rijkelijk laat, als je het ons vraagt.

Punt 26: investeringstoelage nieuw jeugdheem Keiem - Marc Deprez

Idee2006 zal uiteraard deze investeringstoelage goedkeurenVerder lees ik, dat in het najaar 2010 zal gestart worden met de bouwwerken.

Wanneer zal de overwelving van de Grote Plaatsebeek gebeuren? Is dit naast deze 150.000 euro?

Bovendien zal men nu moeten rekening houden, dat het waterpeil vandaag de dag heel hoog staat. De grondsoort is samengesteld uit een gele kleilaag en is bijgevolg heel gevoelig voor regen en drassigheid. Ik heb bedrijfsmatig wat kaas gegeten van bouwen en verbouwen. Nu starten lijkt mij niet zo evident, daar er onder de plateau heel wat buizen moeten worden geinstalleerd in het kader van de verwarming van het heem. Bij verzakkingen, wat bij dergelijke situatie moeilijk uit te sluiten is, is het rendement voor de verwarming gehalveerd en zelfs onbestaande.Uitstellen zal wellicht als muziek in de oren klinken van de schepen. Hoe dichter bij de verkiezingen, hoe liever!Maar eigenlijk is het dossier fout gelopen, door de eigen wijsheid van de schepen. Iedereen is ervan overtuigd, dat het dossier heel wat vertraging heeft gekend, mede door de sp.a in de vorige legislatuur onder druk te zetten om de opdracht niet te gunnen. Het huiswerk moest door de huidige schepen perse opnieuw worden over gedaan. Het levende bewijs zijn het onderhoud in 2007 met de Chiro en mijzelf in het oc De Kring om het nieuw te bouwen chiroheem toch te lokaliseren op het speelplein. En top of the bill is natuurlijk het voorstel geweest, begin 2008, voor een nieuwe inplanting van het nieuw te bouwen chiroheem, waarbij de schepen zelfs geen overleg pleegde, met de mensen die hun tuintje gingen onteigend worden en bovendien tot grote frustratie van de familie Vandevyvere. Dit allemaal in tegenstelling met het masterplan van Zonnestraal, waarbij er wel overleg is geweest met de omwonenden. Dit illustreert nog maar eens, dat mijn vraag voor een schepen voor dorpen niet overdreven is.Nog een aantal vragen of opmerkingen :

Bij meerwerken, zal de Stad deze kostprijs ophoesten? Ik zie in het jeugdbeleidsplan, dat de K.S.A. een nieuw leidingslokaal in 2011 krijgt voor de prijs van 250.000 euro, weliswaar ook voor jeugdwerkinitiatieven van de scouts en de toverlantaarn. Laat een ding duidelijk zijn. Dit vormt voor Idee2006 geen probleem, maar de discrepantie is toch wel heel groot ivg met de investeringstoelage voor het nieuw te bouwen chiroheem Keiem.
Ik lees verder in het jeugdbeleidsplan op blz 25 jeugdinfrastructuur Keiem” Chiro Klimop zal de hoofdgebruiker zijn van de infrastructuur, die in 2014 klaar zou moeten zijn” Dit verbaast Idee2006. Mijnheer de schepen, u weet als geen ander, dat het huidig chiroheem zijn dagen heeft gekend. Vier jaar is nog lang en het geduld van de huidige eigenaars, die u weliswaar stiefmoederlijk hebt behandeld, wordt wel heel zwaar op de proef gesteld.

Punt 27: Naamgeving straat - Katleen Winne

Een nieuw Diksmuids schipperskwartier is geboren.Wie zal in de toekomst namen geven of wie weet ooit bepaalde wijzigen..Komt er een commissie ? Of blijven enkelingen beslissen en holt de meerderheid achter de zaken aan.Jammer dat de cultuurraad pas nadien geraadpleegd werd.

Punt 30: Bezoek aartsbisschop - Jan Van Acker

In de pers vernemen we dat raadslid Bossu een uitnodiging stuurde naar de heer Léonard voor een debat. Uitnodiging die ondertekend was als schepen van Diksmuide.

In dezelfde pers vernemen we dat dit niet gesteund wordt door de burgemeester. We stellen ons de vraag of er in het CBS onenigheid is over deze zaak en waarom?

Onze fractie kan zich volledig vinden in de motivatie die schepen Bossu verwoordt bij deze uitnodiging. Wat de stellingen van deze bisschop ook mogen zijn, er valt heel zeker over te debatteren. We stellen schepen Bossu dan ook voor om deze uitnodiging dan niet in naam van het CBS maar in naam van de voltallige gemeenteraad te doen. Ik denk wel dat hierover een meerderheid is te vinden.