Gemeenteraad 26/01/2009

Punt 2-4: Bekrachtigingen van politieverordeningen betreffende betreden van ijs - Katleen Winne

Wat betreft de diverse chronologische politieveroderingen (7/1 9/1 13/1) kunnen we akkoord gaan dat de veiligheid van de burger primeert en het ijs inderdaad voldoende draagkracht en dikte moet hebben. De verordening van 9/1 spreekt in art 2 over het verbod alcoholische dranken te gebruiken op plaatsen waar toelating wordt verleend tot het betreden van ijs bij aanhoudend vriesweer. De verordening van 13/1 dan weer niet meer. Wat is het standpunt dan uiteindelijk van het CBS ?Wat ons stoort bij de opmaak van deze verordeningen is het feit dat deze uitzonderlijke situatie zorgt voor ongehoord gedrag bij sommige burgers die dan niet politioneel gesanctioneerd wordt. Rondrijden met een Quad op de Blankaartvijver staat in schril contrast met de regels die gelden in een natuurreservaat. Het ijs zorgde ervoor dat we een ander ‘point of view’ kregen van de natuurpracht. Jammer dat bepaalde mensen deze verdwenen grenzen met schande overschrijden. We pleiten om deze grenzen duidelijker te stellen en bij eventuele overtreding zwaar te sanctioneren. De vogels en de natuur zullen de dooi, de opgelegde grenzen en de teruggekeerde rust naar waarde schatten.

Punt 6: Stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van straatgrachten - Marc

Is er hier advies van de landbouwraad ?Overwelven van straatgrachten in het kader van het bereiken van de akkers. Sowieso zal 5 m altijd te smal zijn, gezien het landbouwmateriaal nog altijd groter wordt.Je kan inderdaad uitzonderingen vragen tot 7 m50, mits goede argumentatie. Maar zou het niet opportuner zijn het reglement aan te passen in het kader van landbouwmateriaal tot 7m50, zonder dat men uitzonderingen moet aanvragen?

Punt 7: Stationsbuurt - Jan

In verband met dit punt hebben we enkele vragen: We lezen i het dossier dat 14 000 surplus euro nodig is omdat men bij de overgang van een BPA naar een RUP van nul moet herbeginnen. Is dit niet wat overdreven? Nu dit punt op de agenda staat, vragen we ons af of de plannen kaderen in een globale visie, globaal in twee betekenissen:- ruimtelijk: is dit in overeenstemming met wat voorzien wordt in de aanpalende straten, bortierlaan, stationsstraat, heraanleg park?- Globaal ook naar de mensen die inspraak hebben in de plannen. MAW zijn ook de oppositiepartijen uitgenodigd om mee na te denken over dit project

Punt 10: Noodplan - Jan

Hoe staat het met het minder urgente ziekenvervoer. Twee jaar geleden werd hier al het probleem aangekaart van niet dringend ziekenvervoer in Diksmuide. Ofwel moet iemand van buiten Diksmuide dit verzekeren, ofwel is dit de dienst 100. Er werd toen beloofd dat daar iets zou aan gedaan worden.Hoe staat het met deze verandering? Bij mijn weten is de toestand nog steeds zoals 2 jaar geleden.

Punt 13: Retributiereglement voor prestaties geleverd door de brandweer - Katleen

Naar aanleiding van het drama ll waarbij 2 vrijwillige brandweermannen ernstige brandwonden opliepen wensen wij de getroffen families sterkte, eveneens het voltallige korps en hopen wij enkel dat de veiligheid van de burger en van de brandweermannen verder geoptimaliseerd kunnen worden. Als dit retributiereglement de financiële draagkracht voor beter materiaal en betere zorgverlening kan zorgen is dit een stap vooruit. Als er ernstige zaken zich voordoen is het onze plicht hieruit te leren en iedere brandweerman te voorzien van het beste materiaal. Wat de risico’s zijn hebben we gezien, wat ze vrijwillig voor de gemeenschap doen is onschatbaar. We zijn als bestuur verantwoordelijk, indien mogelijk, de materiële maximale veiligheid te garanderen.

Marc

Het tij kan keren. In zitting van 17/12/2001 keurde de toenmalige oppositiepartij C.D.&V het retributiereglement af.Wat stelt Idee2006 nu vast :

1) de tarieven worden allemaal verhoogd. Zelfs sommige tarieven worden verdubbeld. Het waterverbruik gaat liefst van 1,49 euro per kubieke meter naar 4 euro. Zandzakjes worden 1 euro ipv 0,50 euro. Bij het gebruik van de reddingsboot wordt een tarief van 25 euro per uur gehanteerd ipv 18,59 euro. Dit impliceert bijna een 1/3 verhoging. Zelfs nieuwe tarieven worden er gehandhaafd nl. het gebruik van brandblustoestellen voor een bedrag van 4 euro per toestel.

2) onder punt 7 lezen we : “ de bezoeken en adviezen verstrekt met betrekking tot voor publiek toegankelijke plaatsen evenals de tijdelijk voor het publiek toegankelijke plaatsen nav een evenement, fuif, dansavond en dergelijke.” Kostprijs : dossierkosten 19 euro en uurprijs per personeelslid 23 euro. Betekent dit voor de Chiro Klimop Keiem, K.L.J. Beerst-Keiem-Leke, Chiro Esen, K.L.J. Esen, K.L.J. Vladslo, Feestcomité Oostkerke, Feestcomité St.-Jacobskapelle, Stuivekenskerke,…, die gebruik maken van een loods of tent in het kader van hun fuif of evenement een bijkomende uitgave? Dergelijke tijdelijke toegankelijke plaatsen moeten ook voorzien worden van brandblusapparaten, dus nog eens 4 euro per toestel er bovenop.Indien ja, is er hier advies over van jeugd-, sport- en culturele raad? Met dit retributiereglement worden duidelijk hierbij nogmaals de verenigingen geviseerd. Naast de pestbelasting voor de verenigingen via het uitleenreglement, worden de verenigingen nu nog eens met een bijkomende uitgave geconfronteerd door toedoen van dit reglement.Respect voor het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk adviesorganen,… was de verkiezingsslogan van de Diksmuidse C.D.&V. Dit beleid solt echter met de verenigingen, adviesorganen en het vrijwilligerswerk.

Biogasinstallatie in Stuivekenskerke - Marc

Onlangs heeft Idee2006 in een krantenartikel gelezen, dat het schepencollege in beroep gaat tegen de beslissing van de deputatie voor de inplanting van een biogasinstallatie in Stuivekenskerke, niettegenstaande dat de deputatie een biogasinstallatie daar op zijn plaats vindt.Bovendien heeft de deputatie een aantal voorwaarden opgelegd in de vergunning :

1) De biogasinstallatie heeft een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton. Daarvan dient er effectief 20.000 ton mest te worden gehanteerd. Mestverwerking is vandaag noodzakelijk, maar is tot nu toe een dure aangelegenheid voor de landbouwer. Hoe meer installaties er worden voorzien, hoe goedkoper de mestverwerking normaliter zal worden. Bovendien moet de biogasinstallatie 30 procent energiegewassen gebruiken. Dit impliceert ook een bron van inkomsten voor de landbouwer. Vandaag de dag kent de markt van de akkerbouwgewassen een neerwaartse spiraal in tegenstelling tot het vorige seizoen. Vandaar dat energiegewassen een alternatief kunnen bieden, opdat de inkomsten door akkerbouwer wat zouden toenemen. Echter indien de grondstofprijzen opnieuw de hoogte zouden ingaan, zijn er nog mogelijkheden door af te zien van braaklegging. Maar dit is dan inderdaad een Europese materie.De vergunning voorziet ook een verwerking van 40 procent plantaardig goed. Plantaardig goed houdt grotendeels overschot van groenten in. Zelfs het maaisel van graskanten kan in principe worden gebruikt in de plaats van het een tijdlang te laten rotten op bepaalde plaatsen of langs het wegdek, met geurhinder tot gevolg. Dit is in tegenstelling wat de schepen voor landbouw beweert. Ik citeer uit het verslag van de landbouwraad van 6 oktober 2008: “Zo’n mestverwerking is NIET ten voordele van de landbouw. Het gaat over 20 procent mest en liefst over 80 procent slachtafval!!! Het is niet te vergelijken met een gewone mestverwerking (scheiding van dunne - en dikke fractie), waarbij alles van de landbouw afkomstig is. Ik voer een open beleid en heb slechts 1 persoon gebeld om bezwaar te uiten”. Dit antwoord is het gevolg van een vraag van Bertol Geldof, afgevaardigde Vlaams Belang in de landbouwraad.Trouwens heeft de landbouwraad unaniem beslist om zoveel mogelijk mestinstallaties te vergunnen. Van deze landbouwraad maakt ook de schepen van landbouw, de voorzitter van de gemeenteraad en een afgevaardigde van de C.D.&V. deel uit.Tot overmaat van ramp is het reeds voor de derde maal, dat dit schepencollege een negatief advies uitbrengt omtrent een mestverwerking. Voor de biogasinstallatie ter hoogte van Het Praetbos hadden wij nog enig begrip voor het ongunstig advies. Maar voor een standaard mestverwerkingsinstallatie in Kaaskerke en de biogasinstallatie in Stuivekenskerke kunnen wij het ongunstig advies van dit schepencollege geenszins begrijpen. Misschien moet dit beleid eens zijn lichtje opsteken bij de buurtgemeente Houthulst. Daar vormt het geen probleem om een biogasinstallatie te vergunnen en de coalitie is ook samengesteld uit C.D.&V. en S.P.a.

2) Uiteraard zijn wij bekommerd om de leefbaarheid van het dorp Stuivekenskerke, net als voor het dorp Kaaskerke. Het kan niet dat alle transport gebeurt via dit idyllische, pittoreske dorp. Idee2006 deelt volkomen deze mening. De vergunning verbiedt echter het transport door het dorp Stuivekenskerke en dient te gaan over de Dodengangstraat. Over het transport doen er anderzijds ook heel wat verhalen de ronde. We moeten toegeven, dat een biogasinstallatie gelinkt is met wat transport. Maar wat wil je? Een biogasinstallatie genereert groene energie en biedt een solide oplossing voor mestverwerking.Bovendien mag je ook niet vergeten, dat met een gewone mestverwerking (scheiding dunne- en dikke fractie) ook heel wat transport gemoeid is. Een voorbeeld: een gewone mestverwerking met een capaciteit van 60.000 ton. In eerste instantie moet je de mest aanbrengen. Na het scheidingsproces dient de dunne fractie opnieuw op de akkers te worden gevoerd.

3) Wat zijn de eigenlijke beweegredenen van het college van burgemeester en schepenen om alsnog in beroep te gaan tegen de gunstige beslissing van de deputatie?