Gemeenteraad 26/02/2007

Punt 2 : Vraag omtrent het dossier voor de restauratie van het dak van de Sint-Niklaas Kerk te Keiem - Marc

Hoe ver staat het dossier?  Blijkbaar is er een probleem voor de gunning?  Moet het huiswerk nu opnieuw worden gedaan?  Een nieuwe aanbesteding?

Het gaat over een bedrag van 250.000 euro ten laste van de Stad.  Dus is het wel opportuun dat dit dossier op de voet wordt gevolgd.  Bovendien is het dak dringend aan herstelling toe, daar de voordurende waterinsijpeling nu nog veel meer schade berokkent en bijgevolg er nog bijkomende herstellingswerken dienen te gebeuren.

De voorzitter Martin Obin en schepen Raf Goemaere wensten niet te antwoorden met als alibi dat het enkel over de rekening van de Kerkfabriek van Keiem.  

Volgens Idee2006 is dit nonsens, daar de restauratie in de toekomst zeker een impact zal hebben op de rekening.

Wij betreuren dit en het getuigt ook van weinig respect en transparantie vanwege de C.D.&V

Punt 3 : doortocht ronde van Frankrijk: aanpassing politiereglement - Jan

Twee vragen en een opmerking.

  1. Welke maatregelen zullen er specifiek genomen zullen worden om alles vlekkeloos te laten verlopen. We spreken hier toch over een mega-evenement.  Er zullen immers heel wat verenigingen zijn die een graantje zullen willen meepikken van de doortocht. We zijn nu op 4 maanden van deze doortocht en het lijkt aangewezen om voor iedere vereniging een gelijkvormig reglement voor te leggen.
  2. Bij deze wil ik ook vragen of men rekening heeft gehouden met het feit dat bij de doortocht van de Tour de France er over het parcours hoogstwaarschijnlijk een speciale wielertoeristentocht komen die zou vertrekken in Diksmuide en eindigt in Gent . Dit zou een organisatie zijn van Natour Criterium en de provincies Oost en West Vlaanderen. Het heeft weinig zin om nu al een politiereglement goed te keuren dat dan nog zal gewijzigd worden.
  3. Voorzitters en organisatoren van wielerwedstrijden vragen ons ook te wijzen op het gevaar voor valpartijen door de staat van ons gemeentelijk wegdek bvb op het grondgebied Vladslo.

De betonweg vanaf de Oude Heiestraat richting Legerstock Vermeersch vertoont in het midden van de weg (de langsvoeg) op het hele traject een levensgevaarlijke brede voegopening, welke hoogdringend moet opgevuld worden met bitumen. Inderdaad de renners moeten de wegcode volgen en op hun rijvak blijven, maar een peloton in waaiers heeft daar echt geen boodschap aan.

Dit traject is even gevaarlijk als de tramsporen aan de kust. De vereniging Sport en Vermaak heeft reeds een dergelijke valpartij gehad, welke gelukkig alleen materiële schade tot gevolg had.

Punt 7 : bescherming en welzijn van dieren - Geert

Over het 5de punt van de overeenkomst tussen Stad Diksmuide en Ganzeweide, heb ik enkele bedenkingen :

  1. Hoe zal het stadsbestuur de problematiek van de verwilderde en zwervende katten aanpakken ?
  2. Hoeveel zal het schepencollege voorzien op de begroting voor het vangen, kastreren en steriliseren van de verwilderde katten. Werd er al nagegaan hoeveel deze ingrepen kosten ?
  3. Zou het niet beter zijn om een overeenkomst af te sluiten met een plaatselijke veearts en dat in overleg met de 3 andere gemeenten van de Politiezone : wanneer er een kat opgenomen wordt en er na enkele dagen niemand aangifte doet, dat men dit dier rustig laat inslapen in plaats van vele kosten te doen en uiteindelijk dit dier terug in de natuur los te laten.
Punt 13 :Reglementering Subsidiëring PV-elementen en zonneboiler - Katleen

De bijkomende gemeentelijke subsidiering voor energiewinning uit licht kunnen wij enkel toejuichen..

Het bedrag van de subsidie lijkt ons echter symbolisch.   Een maximum van een 300 euro op een aanzienlijke investering zal de doorslag niet geven op het al dan niet plaatsen.

Wat de doorslag geeft is een economisch-ecologische lange termijn visie.

Misschien is gemeentelijke politiek daar nog te kortzichtig voor.

Zou het niet wenselijk zijn met de gemeente een daadwerkelijke voorbeeldfunctie aan te nemen inzake rationeel energiebeheer.

Het lijkt ons opportuun en mogelijk om de platte daken van het zwembad en/of sporthal aan te wenden om dergelijke installaties te plaatsen.   Op  lange termijn kan dit enkel in besparende effecten  resulteren.  Het effect van ‘zien’ van dergelijke systemen  kan de burger-en investeringszin enkel aanwakkeren.

Punt 15: Gemeentebelasting bij ontbreken van parkeerplaatsen - Geert

Beste collega's gemeenteraadsleden,

Een aantal jaren geleden werd er in Diksmuide een belastingreglement ingevoerd voor het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing. Dit werd indertijd ingegeven door het feit dat er vastgesteld werd dat bij heel wat nieuwbouw en/of verbouwingsprojecten onvoldoende parkeerplaatsen werden voorzien. Resultaat was dat er een grote belasting kwam van het openbaar domein door de grotere inname van de openbare parkeerplaatsen. Wij hebben indertijd het belastingreglement mee goedgekeurd omdat er inderdaad aan deze problematiek iets moest worden gedaan.

Vandaag, bij de hernieuwing van dit belastingreglement, zijn wij van mening dat het misschien aangewezen is om een aantal lichte wijzigingen aan te brengen aan het reglement om een aantal tegenstrijdige situaties, die het reglement in het leven, aan te pakken.

Art. 4 van het reglement bepaalt wanneer en hoeveel parkeerplaatsen er moeten voorzien worden. Terecht worden de ééngezinswoningen bij aaneengesloten bebouwing op de rooilijn uitgesloten van de verplichting tot een parkeerplaats. Ook terecht worden de andere ééngezinswoningen en meergezinswoningen - zoals appartementsblokken b.v. -  verplicht om wel voldoende parkeerplaatsen te voorzien.

Art. 4 §2 gaat over de handelsgebouwen en kantoorruimten.. Per 50m² vloeroppervlakte moet de handelaar in een parkeerplaats voorzien. Dit kan hele zware gevolgen hebben voor de kleine handelaar die zich in een centrum - van Diksmuide of een deelgemeente - wil vestigen met een winkel of kantoorruimte. Het is voor deze kleine zelfstandige soms fysisch onmogelijk om parkeerplaatsen te gaan voorzien - door de beperkte oppervakte van het perceel b.v.  Het is correct om grote nieuwbouw of verbouwingsprojecten te gaan verplichten parkeerplaatsen te voorzien. Maar het kan niet de bedoeling zijn om een negatief investeringsklimaat te scheppen, waarin de handelaar die een relatief kleine handels of bureelruimte wil voorzien in een centrum, de dupe wordt.

Het zou toch moeten de bedoeling zijn om - zeker in het centrum - een fiscaal gunstig klimaat te scheppen voor de kleine zelfstandige. Winkels in het centrum verhogen immers enorm de leefbaarheid van een stad. Het kan toch niet dat wie wil investeren in een handelszaak met beperkte grootte, zoals een winkel, horecazaak of dergelijke zich nog eens geconfronteerd moet zijn met een dergelijke belasting

Daarom pleiten wij ervoor om een vrijstelling van de belasting te voorzien beneden de 150m² voor de handels- en kantoorruimten. Immers, niet in alle gevallen zal de handelaar zich kunnen beroepen op art. 3 § 3 welke een vrijstelling voorziet ingeval de bouwwerken onderhevig zijn aan de decreten voor de bescherming van Stads- en dorpsgezichten of voor de bescherming van landschappen. Deze handelaars betalen immers nu al een bedrijvenbelasting. Hen nog eens bijkomend een serieuze belasting opleggen voor de geringe last die hun activiteit met zich meebrengt is van het goede teveel.

Wij pleiten er bovendien voor om de vrijstelling van art. 3 §3 duidelijker te omschrijven. Zou het - voor de burger - niet beter begrijpbaar zijn om aanvullend op deze vrijstellingen te omschrijven om welke straten in Diksmuide dit gaat. Ook bij het reglement op de terrassen wordt met een opsomming van straten gewerkt. Zou dit ook hier niet aangewezen zijn? Het reglement zou er voor de bouwheer alleszins duidelijker op worden.

We herhalen dat we zeker niet tegen een dergelijk belastingreglement zijn, maar een verfijning van het reglement moet zeker kunnen. Daarom vragen wij de vrijstelling voor de handelaars beneden de 150m² en een verfijning van de vrijstelling in art 3 §3.

Punt 16 : landbouwraad- wijziging samenstelling - Marc

De schepen voor landbouw heeft zijn slag thuis gehaald.  Maar wij hebben toch een aantal bedenkingen rond de objectiviteit van deze nieuw samen te stellen landbouwraad.  De landbouwraad is heel goed instrument geweest tijdens de vorige legislatuur.  Denken we maar als adviesorgaan nav de afbakening voor de agrarische gebieden en natuurlijk als kers op de taart de landbouwdag.  Iedere actor,  die gepaard ging met landbouw was vertegenwoordigd in de landbouwraad.  Onze grootste bekommernis was ook het evenwicht te garanderen tussen verschillende landbouworganisaties.  Wij vrezen nu dat een bepaalde zuil volledig het laken naar zich zal toetrekken.  Want het bestuur van het landbouwcomice is grotendeels samengesteld uit leden van de landelijke gilde of nog beter gekend als boerenbond.  De verzuiling is nog nooit zo groot geweest in de C.D.&V.  We stevenen regelrecht af op de oubollige conservatieve C.D.&V, waarbij vriendjespolitiek schering en inslag zijn.  Oude wijn in nieuwe zakken, heet men dit!

En nu nog een voorzitter van diezelfde zuil en dan bakt men het wel volledig bruin.

Ook de houding van onze voormalige coalitiepartner SPa verbaast ons.  De vraag is reeds gangbaar in de voorbije legislatuur.  Dan heeft de SPa altijd categoriek een njet gehanteerd.  Nu, blijkbaar wordt er door de spa een bocht van 180° genomen.  Wij betreuren dit, want de geloofwaardigheid in de politiek krijgt vandaag nog maar eens een dreun.  Schepen Goemaere doet wel de waarheid geweld aan, wanneer hij beweert dat de voormalige landbouwraad bestond uit vijf A.B.S-ers.  Hiermee plakt hij ook een etiket op afgevaardigden van polderbesturen. Intriest!!!  Maar de pot verwijt de ketel dat hij dan zwart ziet.

Nu, wij gaan het voordeel van de twijfel laten en gaan ons bijgevolg onthouden.

Aansluitend hierop:  Jan

Dit illustreert in feite de tragiek van adviesorganen.

Vele mensen steken hun tijd en ideeën in adviesraden. Het zou wenselijk zijn als de beleidsmakers deze raden niet zien als een verlengstuk van zichzelf maar wel als een echt adviserend orgaan. We zouden het dan ook wenselijk achten dat met dergelijke adviezen rekening wordt gehouden of dat bij het negeren van een advies een degelijke motivatie geformuleerd wordt.

Waarom is er nog geen bijeenkomst geweest van de WEGO?

Punt 18 : Sportdienst : Mivos - Marc

Uit protest niet uitgesproken

Een opmerking rond de sporthal nav de herstelling van de leidingen voor de douches.

Wij vinden het zielig, dat er verleden week niet kon worden gedoucht in de sporthal.

De gebruikers van de sporthal waren daar niet van op de hoogte. Groot was dan ook hun verbazing. Was het niet mogelijk met de verenigingen te communiceren? Respect is toch jullie grote drijfveer!

Konden de leidingen niet stapsgewijs worden vervangen, zodat er nog een paar douches ter beschikking waren.

De verenigingen betalen voor de sporthal met inbegrip voor het gebruik van de douches.   Krijgen deze desbetreffende verenigingen hun huurgeld terug?

Punt 33 : CO2 uitstoot - Jan

Beste collega’s,

Wij zijn volledig akkoord met de stelling dat overheden en mensen in overheidsdienst een voorbeeldfunctie hebben. Nochtans lijkt Vlaams minister Peters van leefmilieu het niet zo nauw te nemen met zijn voorbeeldfunctie. Uitgerekend in de week dat de Europese ministers zijn overeengekomen om de uitstoot te verminderen (Voor België bedraagt de Kyoto norm 58.5 miljoen ton CO2), vraagt Peters de voor België vastgestelde norm te mogen overschrijden Samen met Europarlementslid Bart Staes en de bond beter leefmilieu zou ik dan ook als stadsbestuur protesteren tegen het feit dat deze minister hier getuigt van een slechtvoorbeeldfunctie.

Opvolgingspunt: Oostendestraat. Katleen: niet uitgesproken wegens niet meer relevant na de toelichting van schepen Vanlerberghe

Beste  schepen,

Vorige gemeenteraadszitting hebben we het over het dossier N 369 gehad.

We hebben hier nog een aantal vragen omtrent, met  als directe aanleiding  terug een zwaar verkeersongeval vanmorgen te Leke.

U kunt natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor wat iemand anders zegt.

Als deze echter verantwoordelijkheid draagt omtrent  een dossier die ons allen aanbelangt verandert dit natuurlijk de zaak.

In een nieuwsuitzending op focus dd 4/1/2007 deed Dhr Patrick van Gheluwe (deputé voor verkeer provincie) een uitspraak  : “De N369 is en blijft een snelle verbindingsweg tussen Diksmuide en Oostende.” Hij voegde er nog aan toe: “dat de kleinere toegangswegen in de       toekomst worden afgesloten die uitgeven op de Oostendestraat.”
Toegangswegen die tot nu toe (gelukkig maar) nog nooit aanleiding zijn geweest tot enig accident ! 

In hoever staat het stadsbestuur achter deze uitspraken  ??

In hoever hebben jullie een consensus binnen eigen rangen. ?

Is het aanleggen van het ronde punt thv Beerst tramstatie primordiaal in dit probleem ?

duidelijke vaststelling :  95 % van de dodelijke ongevallen (zonder nog te spreken van de tientallen zwaar gekwetsten) gebeuren op het traject Beerst tramstatie naar St. Pieterskapelle

Wat is de strategie die u hanteert inzake het kappen van de bomen langs de  N369 ?

Ik dacht dat een proximale benadering logischer zou zijn dan een distale?

Graag wat meer duiding, als dit kan…