Gemeenteraad 26/02/2018

Punt 5:  Elektrische laadpalen - Katleen Winne

We hebben in het verleden hier al opmerkingen en vragen geplaatst.  We kunnen orakelen maar we moeten infrastructurele maatregelen nemen willen we in de toekomst ons op een ecologisch verantwoordere manier verplaatsen.  Er zijn er al 2.  Er komen er nog 2 bij.  Hebt u een zicht op actuele gebruik ?

Punt 7:  Bureaustoelen - Katleen Winne

Ergonomie is uiteraard uitermate belangrijk in de balans  belasting-belastbaarheid en zorg (en dito uitval) voor uw personeel.   Wie bepaalt welke stoelen ? Is er hier iemand ergonomisch verantwoordelijke ?  Het lijkt mij zeer belangrijk, daar een goede stoel aangepast dient te worden aan het individu.     Is er gedacht over eventuele flexibiliteit in uitvoering van arbeid en eventueel wat staande  werkplatforms te organiseren ?? Zitten is niet aangeraden, het is uiteraard beter dan tenminste over een goede stoel  te beschikken.

Punt 8: Sportpark - Katleen Winne

Zijn er al vooruitzichten wat men zal doen met de verdere onteigeningen  ? De werken schieten al goed op.  De put is diep…Het boezemt mij  en vele burgers wat angst in…Wie zal dit betalen ? Mooi en prestigieus ! Hopelijk niet megalomaan.  Het zwembad was aan vervanging toe.  Bewegen en mensen laten  sporten is uiteraard belangrijk. Hoeveel mensen wil u meer mobiliseren tot sporten ?

Kunnen we een prospectie maken tussen de kosten en de baten ? De sportparticipatie in de nieuwe infrastructuur sporten zal  duurder worden.  Zal de financiële drempel dan niet te hoog worden ?

Punt 10:  Straatcomité - Katleen Winne

Gelukkig dat de overgebleven handelaars dan nog wat veerkracht tonen.  Het handelsapparaat heeft afgezien/ ziet af.   De steun optrekken naar 750 euro is nobel maar het lost het globale gebrek aan visie niet op.  Er zullen meer initiatieven dienen genomen te worden om het handelend Diksmuide terug te reanimeren.

Bijgevoegd punt: parkeergelegenheid in de Gasthuisstraat - Jan Van Acker

Nu we toch bezig zijn over verkeersproblemen wil ik nog het advies van de collega’s vragen

Bewoners van de appartementen in de Gasthuisstraat 2 en 4 vragen of het niet mogelijk is om voor de deuren waar nu tussen het voetpad en de rijweg een groene strook ligt, een paar parkeerplaatsen voor auto’s te voorzien. Deze zouden kunnen gebruikt worden voor laden en lossen of voor hulpverleners die op huisbezoek komen een beperkte tijd te laten parkeren.

Bovendien zijn daar ook al mensen gestruikeld met hun rollator omdat er stenen los zouden liggen

Bijgevoegd punt: demografische gegevens - Katleen Winne

Begin januari werden de demografische gegevens van Diksmuide anno 2017  vrijgegeven. Op 1 januari 2018 telde Diksmuide 16.726 inwoners, dit zijn 10 inwoners meer dan op hetzelfde moment vorig jaar.   De afgelopen jaren werd er in het centrum van Diksmuide heel wat hoogbouw gerealiseerd.  Meer inwoners zouden meer inkomen voor de stad genereren.  Schieten deze realisaties dan hun doen voorbij ?     In  de MJP 2014-2019 haal ik speerpunt 1 eruit : Diksmuide heeft de ambitie om verder te groeien om de draagkracht voor de publieke dienstverlening te versterken pg 18… Concreet omvat dit de visie dat het bestuur blijft op lange termijn streven naar het behalen van 20 000 inwoners om zo de financiële draagkracht van Diksmuide te versterken.

Wat zijn de financiële repercussies van de niet verwachte groei ? Op  pg14  bij de schulduitgaven….inwonersaantal groeit.  Een verdere groei en ruimtelijke ontwikkeling moet de financiële draagkracht van Diksmuide vergroten.   De projecten zijn ernaar, de return nog niet.

Als we er een analyse van de groei van maken.  Laten we een linair model aannemen omdat er geen natuurlijke aangroei is.   De lineaire groei bedraagt 0.35 % /jaar

Y=               b + ax

16732= 16444+a*5

(2017)   (2012)

y = 16444+57.6*x

20000=16444+57.6*x

X=61.73 jaar

Dus 2012+61.73=2074

U wil het liever exponentieel berekenen ?  De exponentiële groei bedraagt 0.35 % (naar boven afgerond dan komen we aan 2012 +56 = 2068

Is dit uw lange termijn waarvan sprake ???????

Ondertussen werd in Diksmuide al heel wat hoogbouw gerealiseerd.   Hoeveel woonentiteiten kwamen er bij ? Blijkbaar wonen steeds meer mensen dan alleen ? Ik kan dan terugkoppelen aan speerpunt 2 van MJP Een bruisende stad die op creatieve wijze inspeelt op matschappelijke evoluties..  Hoe spelen jullie hier ?

Ik weet dat de cijfers een fluïdum zijn van komen en gaan, van  geboren worden en sterven.

Maar ondertussen dient er geleefd en betaald te worden.   Zijn alle investeringen met een deze beperkte groei dan nog haalbaar ?

Wat is uw visie op lange termijn naar de leefbaarheid van dorpen ?

Bijgevoegd punt Autocars - Katleen Winne

Waar voorziet het bestuur een plaats voor het parkeren van autobussen (niet openbaar vervoer)  en/of ‘laden en lossen’ van toeristen/reizigers ?Het is nu relatief onmogelijk om een grote groep mensen op een veilige manier op- of af een bus te laten stappen .

Bijgevoegd punt: Voetbalterrein Keiem - Marc Deprez

Het GRS (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) wordt door deze meerderheid bijgestuurd en aangepast. Voetbalclub SP. Keiem staat met één voet in tweede provinciale.  KSV Diksmuide doet het ook uitstekend in tweede provinciale en een promotie naar eerste provinciale lijkt eveneens mogelijk.  Een uitstraling  voor de Stad Diksmuide. Proficiat voor de beide besturen en de vele medewerkers. Ook de jeugdwerking van beide ploegen zijn een voorbeeld.  De jeugd, een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden is van vitaal belang.   Maar op vandaag is de accommodatie en de infrastructuur voor voetbalclub Sp. Keiem lamentabel en is de discrepantie met KSV Diksmuide immens.

Wordt er een nieuwe locatie voor Sp.Keiem voorzien in de bijsturing van het GRS?

Is er toch geen regularisatie mogelijk in het kader van het decreet  april 2008, waarbij historisch gegroeide zonevreemde sportterreinen kunnen worden opgenomen,  en maakt een opname in het GRS dit iets eenvoudiger?  Want iedereen is vragende partij om het voetbalterrein op deze site te behouden.