Gemeenteraad 26/03/2007

Voorzitter gemeenteraad op leugens betrapt! - Jan

Beste collega’s en voorzitter,

Graag had ik een opmerking gemaakt over het verslag aangaande de verdaging van punten 28, 30 en 31.

Als verkozenen des volks proberen we een groot stuk van onze tijd zinnig te besteden aan het beter maken van de samenleving. Tijd is voor elk van ons een kostbaar gegeven; ik hoop dat u, mijnheer de voorzitter dat met mij zal beamen.

Als we daarenboven uw verkiezingspropaganda moeten geloven draagt u het woord “respect” hoog in het vaandel. Respect voor de ander is ook respect voor de tijd van de ander.

Maar blijkbaar is dat respect zeer eenzijdig en enkel gereserveerd voor het “eigen volk”. Ondanks onze voorafgaandelijke verwittiging dat we aan het spelletje van stemmingen waarbij alles toch al op voorhand bedisseld is, niet wensten mee te doen ondanks onze boodschap dat we enkel vertegenwoordigers wensten aan te duiden bij de PWA waar dat decretaal voorzien is, liet u ons meer dan anderhalf uur kostbare tijd verliezen.

Tot drie maal toe negeert u ons verzoek om de agenda te wijzigen maar wijzigt ze dan wel waar het u goed uitkomt: voor uw eigen benoeming: eigen postje eerst

Ik heb vernomen dat er vandaag nog een vergadering is van de IWVA met de vorige beheerraad.  De nieuwe beheerraad zal maar geïnstalleerd worden eind april.  Dus, De bewering dat het noodzakelijk was dat er in de vorige gemeenteraad een vertegenwoordiger voor de IWVA moest worden aangeduid,  is een fragrante leugen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Dit ruikt verdacht veel naar egocentrisme en gebrek aan respect.

Daarenboven neemt u het blijkbaar niet zo nauw met de waarheid: het alom verspreide argument van de dubbele zitpenning is volgens ons een grote leugen. Noch in het huishoudelijk reglement, noch bij de V V S G weet men van een dubbele zitpenning na middernacht. Die krijgt u alleen als voorzitter. En trouwens waren jullie er, bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad, als de kippen bij om onmiddellijk de dotatie voor de gemeenteraadszittingen te verdubbelen, wat een jaarlijkse meerkost voor de stad betekent.

Mr de voorzitter, U hebt tot tweemaal toe gelogen tijdens de vorige gemeenteraad.   We betreuren het dan ook ten zeerste dat u op deze manier een negatief imago in de politiek creëert., De geloofwaardigheid van de politiek komt nog maar eens in een slecht daglicht door uw toedoen.  Als u de zware taak van voorzitter van een gemeenteraad niet aankan, raden we u aan de eer aan uzelf te houden.

Wij zullen geen vertrouwensstemming uitlokken, nog niet. Deze zou trouwens, naar alle waarschijnlijkheid, meerderheid tegen minderheid, toch weggestemd worden. We stellen ons tevreden en zijn ook wel gelukkig met de wetenschap dat iedereen uit de oppositie en ook een heel aantal goedmenende mensen van de meerderheid, ook uit uw eigen fractie, mijnheer de voorzitter, uw handelswijze hebben afgekeurd. We hopen alleen dat dit zich in de toekomst niet meer herhaalt.

Bij deze vragen we dan ook beleefd om bij de stemmingen punt 29 van de agenda (in verband met de PWA) eerst , ttz. voor punten 27 en 28 te behandelen.

Katleen:

“Het is niet mijn manier van handelen te repliceren op werkelijke onzin,

maar uw handeling verdient inderdaad wat aandacht ! "

De zin en onzin van dit alles lijkt mij anders toch behoorlijk duidelijk;

-Als voorzitter dient u  de goede gang van zaken te ordenen voor meerderheid en minderheid.  .

-U hebt de autonomie als voorzitter om in te grijpen in het verloop van de vergadering, enige communicatie over het hoe en het waarom hieromtrent zouden niet misplaatst zijn.  Drogredenen nadien, persoonlijk geadresseerd, voor de hele goegemeente lijken mij wel misplaatst.

- Eigen postje eerst, eigen volk als tweede, de rest kan wachten,…na de intentionele beginselverklaring over rationeel energieverbruik was dit louter tijd-en energieverlies.  Het onvermogen om verandering te veroorzaken, om het anders te willen doen.

‘Respectvol rechtlijning, altruïstische waarden’ ik had er een andere visie over.

Machtsmisbruik, opwekken van politiek aversie,…

Ik hoop bij deze,

Dat deze uitgegleden ’loeier’  in de gracht zit,

Het ideale aantal katten gecastreerd mogen blijven lopen…

En wij, als homo sapiens (of dit toch zouden moeten of kunnen zijn) nog wat tijd over hebben om zinniger taken trachten te voltooien.

Marc:

Aan punt 1 wens ik ook de handelswijze van de schepen van Landbouw aan te klagen in de landbouwraad.

Als Idee2006 ergeren wij ons mateloos, hoe onze voormalig voorzitter van de landbouwraad werd behandeld.   De voormalige voorzitter heeft moeten vernemen via de uitnodiging voor de landbouwraad dat er een nieuwe voorzitter door het schepencollege werd aangeduid.  Wij willen wel duidelijk maken, dat wij geen enkel probleem met de nieuwe voorzitster hebben, integendeel.  De samenstelling van de raad is natuurlijk andere koek.  Idee2006 heeft in de vorige gemeenteraadszitting op dat vlak zeker de waarheid geen geweld aangedaan. Volgens de statuten is de aanduiding van de nieuwe voorzitter juist, maar het menselijke aspect wordt hierbij toch wel volledig uit het oog verloren.  Idee2006 staat aan de wieg van de landbouwraad en werd er  dan zes jaar terug voor de eerste maal een voorzitter gekozen.  Dit maakt nu wel het verschil!  Respect is de grote drijfveer van de C.D.&V.  blijkbaar als het hen past en als het hun vrienden zijn.  Idee2006 voelt zich opnieuw vernederd.  

Punt 3 : Stadsbegroting - Marc

Beste collega's gemeenteraadsleden,

Graag een aantal opmerkingen mbt de begroting 2007

Vooreerst viel iets ons onmiddellijk op bij het krijgen van de begroting.

Daar waar de vorige jaren "de blauwe kleur" overheersend was bij de

begroting, moeten wij nu vaststellen dat het "rode" accent van de begroting duidelijk aangeeft wie er het nu voor het zeggen heeft bij de staatsfinanciën.

Jammer genoeg, beste collega's, blijft het rood niet beperkt tot het

uitzicht van de begroting.

Wij moeten vaststellen dat de huidige meerderheid volop aan het profiteren is geslagen van het goede werk dat er de voorbije zes jaar is geleverd. Dat dit geen oppositietaal is lezen we letterlijk in het meerjarenplan, dat bij de begroting 2007 gevoegd is. Op blz 26 lezen we bij de toelichting letterlijk "Dankzij het goede resultaat van de voorbije 5 jaar kwamen heel wat liquide middelen vrij die we gebruikten voor de prefinanciering van de kredieten en beleggingen op korte termijn".  Ik veronderstel dat dit pijn moet hebben gedaan bij de collega's van de CD&V om zoiets te moeten schrijven. Zes jaar lang werden wij immers verketterd wegens ons financieel slecht beleid.

Het is dus blijkbaar toch waar dat onze collega's van de CD&V tot zeven maal zeventig maal kunnen vergeven. Anders hadden zij zoiets nooit kunnen schrijven. Beste collega's, bij zoveel lof en eer van de overkant - een beetje laat weliswaar - buigen wij deemoedig het hoofd.

Tot zover echter het goede nieuws.

Daar waar de huidige meerderheid voor 2007 nog enigszins voorzichtig is in haar ramingen, moeten wij vaststellen dat men er de volgende jaren met de botte bijl doorgaat. Zo wordt er voor de inningen van de belastingen zelfs geen veiligheidsmarge meer ingebouwd. Daar waar het Agentschap Vlaamse Belastingdienst altijd een marge van 5% vooropstelt bij de inning van belasting, vindt de huidige meerderheid dat dit niet hoeft. Men heeft zelfs het lef om dit letterlijk neer te schrijven in de toelichting. Voor de ongelovige Thomassen, sla anders eens blz 15 van het financieel meerjarig beleidsplan op na.

Beste collega's, ondanks de goede resultaten van de vorige jaren, moeten we vaststellen dat het jaar 2007 wordt afgesloten met een verlies van ongeveer 1,3 mio euro.

Dit is gezien de omstandigheden moeilijk begrijpbaar. Weliswaar zijn er een groot aantal kostenstijgingen, maar toch moeten wij vaststellen dat ook de inkomsten sterk stijgen:

- Jaar na jaar blijft de overheidsdotatie van het Gemeentefonds fundamenteel stijgen,

- De door de vorige legislatuur gespaarde reserves brengen fundamenteel meer intresten op.

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

En toch, beste collega's, moet de nieuwe meerderheid nog een nieuwe

belasting invoeren om niet dieper in de rode cijfers te geraken. Deze

belasting op het afvalwater moet maar liefst 352.000 euro opbrengen. Een kleine 15 mio oude Belgische franken, ofwel een kleine 1000 frank per inwoner. Zien wij daar het spook van de algemene gezinsbelasting, ingevoerd in ver verleden en uiteindelijk in de vorige legislatuur afgeschaft, weer opdoemen? Je zal als kiezer maar op één van de huidige meerderheidspartijen gestemd hebben.

Beste vrienden, indien dit dan nog eens éénmalig zou zijn, zouden wij dit nog kunnen aanvaarden. Wij stellen echter vast dat er voor de volgende jaren stelselmatig verlies zal worden geleden. Zou dit door de grote investeringen komen? Nee, deze zijn er in de vorige legislatuur wel gebeurd, met een beheersing van het budget. Nu voorziet men maximaal investeringen ten belope van 1 mio euro - bij ons was dat nog 5 mio euro. We stellen zelfs vast dat de huidige meerderheid ons aangelegd spaarpotje zal opgebruiken om hun

verliezen te minderen.

Beste collega's, na een tijdje vallen de maskers af en komt de ware aard van het beestje boven. Dat dit zo vlug ging gebeuren, hadden zelfs wij niet verwacht.

De bevolking van Diksmuide mag zich gelukkig prijzen dat we geen strenge winter hebben gekend, want een dergelijke begroting is alleszins niet hartverwarmend en is zeker niet veelbelovend voor de toekomst. Beste vrienden, het is zoals in het voetbal: als je zes jaar werkt aan een goede voorzet en als de spits dan voor open doel mist, moet je niet schrikken dat je met een afstraffing naar huis komt en bedremmeld moet toegeven dat je niet goed genoeg bent. Het is zo voor onze Rode Duivels, maar jammer genoeg ook voor ons Stadsbestuur."

761 : jeugd

Ik wil toch wel duidelijk maken dat de Chiro Keiem wenst met investeringstoelagen te werken.  Vanuit dit oogpunt wordt er een vzw opgericht.  Deze vzw staat nu bijna in de steigers.  Aankoop voor de grond 100.000 euro ( of 4.000.000 oude Belgische franken) lijkt me toch wel heel veel.  Op welke referentiepunten wordt er hierbij gebaseerd?  Trouwens werd er altijd gesuggereerd om een bedrag van 125.000 euro te voorzien voor aankoop grond en de bouw van een nieuw chiroheem en klj-lokaal.  De rest zou opgehoest worden door vrijwilligerswerk.  Zie de verslagen van de jeugdraad.  À propos, ontvangen wij als gemeenteraadslid niet meer de verslagen van jeugd- , sportraad enz.  Dit heet men dan transparantie!

Wij moeten tevens vaststellen doordat men de gunning niet wilde laten doorgaan tijdens de laatste week van de vorige legislatuur, de procedure voor wijziging van rup bijna vier maanden vertraging kent.  Dit is dan weer eens een voorbeeld van respect voor de vrijwilligers.  Liever een politiek spelletje prefereren over de hoofden van kinderen en ouders. Intriest!

Waarom wordt het herstel van het dak voor de Kerk van Keiem niet voorzien in de begroting?

De restauratie van de Kerk van Lampernisse?  Nochtans is het voor de Kerk van Lampernisse ook vijf voor twaalf, daar er nu brokstukken naar beneden vallen die een gevaar vormen voor de bezoeker.

Punt 5: OCMW budgetten - Marc

Is het waar dat de verblijfdagprijzen in het nieuwe rustoord zullen stijgen? Zal men er een “elite” rustoord van gaan maken?

De OCMW voorzitter ontwijkt de vraag en zegt alleen dat de inkomsten sowieso zullen moeten stijgen.

Punt 7 : rekening Kerkfabriek Woumen: Marc

Ik zal nog maar eens een poging ondernemen om een vraag te stellen omtrent de schilderwerken in de Kerk van Woumen.

De aanbesteding was veel lager dan de raming voor de eigenlijke schilderwerken.  Toch is het bedrag bijna volledig opgebruikt.  Welke meerwerken zijn er daar uitgevoerd?

Reactie punt 12.  Groen en milieudienst  Katleen

Beste,

Milieuzorg is primordiaal.

Misschien dat er hier dan voor dit punt papier bespaard werd.

Voor de financiële zorg werd dan toch geen papier bespaard.

Ik heb het, op vraag via de mail ontvangen. Het ziet er uitgewerkt en verzorgd uit.

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze legislatuur een groen accent krijgt.

We wensen dit punt goed te keuren.

Het is wel spijtig dat we iets dienen goed te keuren die nog niet af is, en dewelke weinigen zullen gelezen hebben. 

Punt 22 : Bruikleen goederen van stedelijk museum aan de vzw bloemmolens - Marc

Idee2006 juicht dit uiteraard toe.  Wij zijn altijd voorstander en verkondiger geweest van deze bruikleen.  Alleen moeten wij nu vaststellen dat blijkbaar het fenomeen “nieuwe heren, nieuwe wetten” zich voordoet.  Of zou het te wijten zijn aan het feit dat er nu een voormalig C.D.&V gemeenteraadslid in deze vzw zetelt? Opnieuw vriendjespolitiek?

Toegevoegd punt - Katleen

Geachte mevrouw de burgemeester, heer voorzitter, schepenen, collega’s raadsleden,

Graag had ik een opmerking gemaakt inzake de accuraatheid  bij het doorgeven van informatie aan de raadsleden.

Inzake de uitnodiging voor de trefdagen voor gemeentelijke mandatarissen  kregen we deze uitnodiging rijkelijk laat. 

Als ik deze informatie pas op maandag 19/3/2007 ontvang en ik mij dien in te schrijven in het verleden (16/3/2007) en te organiseren in een zeer nabije toekomst  (20/3/2007) vormt dit een tijdelijk probleem.

Mooie intenties allemaal, spijtig voor alle  kosten en energie van

    allen die het willen organiseren met name de  provincie en haar medewerkers.

    allen die dit financieel mogelijk maken met name  iedere individuele belastingbetaler.

Inzake de organisatie van de WEGO blijven we desondanks herhaaldelijke vraag nog steeds in het ongewisse.

Wij hebben het geluk niet om daadwerkelijk het beleid mee te bepalen, maar een goede informatie topdown en bottom-up was voor ons een belangrijk programmapunt. (Informatie, Inspraak, Openheid)  We horen eveneens van bepaalde burgers dat sommige brieven (zelfs aangetekend) nog steeds op een antwoord wachten.  

Ik diende niet zolang op een antwoord te wachten…helaas was de juistheid van de informatie er net niet..

“Het is nog niet te laat”,

“Het was te laat…”

De gebruikte tijd bepaalt  de handeling en de consequenties…

Met alle begrip voor de ‘drukheid van dit bestaan’ hopen we in de toekomst dat het

zowel voor ons raadsleden, als voor iedere burger niet te laat zal worden.