Gemeenteraad 26/03/2012

Punt 3: RO en onroerend erfgoed Gecoro jaarverslag 2011 aktename - Katleen Winne

Het betreft een aktename.
Desalniettemin hoop ik dat u acte neemt van de weinig genomen ‘acties’.
Het aantal vergaderingen is karig.
Er wordt gewerkt aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied met strikte bepalingen in het vooruitzicht. Ondertussen wordt er zonder visie nog bouwvergunningen verleend. De visie van de Gecoro wordt in ‘uitzichtsbepalende’ ingrepen zelfs niet gevraagd. Noch bij het vergunnen van de bouw van het appartementencomplex in de stationsstraat, noch dat thv van de kaai evenmin als de herinrichting van het Heilig hart en schoolplein. Wat is de zin eigenlijk van dit alles ? Gelieve hiervan akte te willen nemen en uw acties aan te passen.

Punt 7: beheersovereenkomst tussen Stad en OCMW - Jan Van Acker

Idee2006 kan alleen maar toejuichen dat er een rationalisatie doorgevoerd wordt tussen verschillende stadsdiensten. Het lijkt ons dan ook een goede stap om de maaltijden en restaurants van het WZC en het LDC te coördineren.
- in het voorstel staat dat de technische beambte van het LDC haar taken zal opnemen in de cafetaria van het WZC. Gaat het om 1 beambte? Blijven er andere beambten in het LDC? In de notulen van het bijzonder onderhandelings- en overlegcomité van 9 maart staat dat de kokkin in het dienstencentrum blijft. Waarom?
- Kunnen mensen nog maaltijden afhalen? Blijft er een maaltijd aan huis bestellingsdienst?
Blijven daar nog andere functies?
Is er al een concreet plan wat met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren
- Hoe ver staat het met het in concessie geven van de cafetaria van het CC?

Graag enige verduidelijking.

Punt 8: Vernieuwing Website - Katleen Winne

We gaan akkoord met het feit dat de website aan een update toe is.
Het is echter een grote som die hiervoor vrijgemaakt wordt Het recht op info is primordiaal: Iedereen heeft recht op goede, toegankelijke info en communicatie. Dit zou moeten aanzien worden als een vanzelfsprekendheid, maar dit kan enkel als de mensen met functiebeperkingen daar inspraak bij hebben maw enkel zij kunnen oordelen of de info die hen aangeboden wordt toegankelijk is of niet.
De lokale website verschaft dus infoivm openingsuren, het programma van het cult centrum, vervangt afvalkalender, zorgt ervoor dat er bepaalde documenten online kunnen ingevuld worden, geeft inzage in het gemeentelijk infoblad, en zorgt voor verdere communicatie met de lokale diensten. Om dit allemaal toegankelijk te maken voor iedereen, bestaat er aangepaste software en hardware.
Bij het opmaken van een nieuwe lokale website zou het aangewezen zijn dat er beroep gedaan wordt op webwerkers die de gekende toegankelijkheidsrichtlijnen kennen en opgeleid zijn voor het bouwen van een dergelijke website. Die firma's die daarvoor kunnen instaan dragen het label "Any Surfer Certified".
Als stad bereid is om 40000€ te spenderen aan het laten maken van een nieuwe website voor zowel stad als ocmw en gelinkt aan elkaar , zouden wij dan ook vanuit IDEE2006 vragen die opdracht enkel toe te wijzen aan een firma die dergelijk label draagt of ervoor kan instaan dat iedereen die dit wil daar gebruik kan van maken.

Punt 9: Juridische en communicatiediensten – Evenementen – Kerstmarkreglement - Marc Deprez

16 kersthuisjes : waarom deze beperkingWorden er afspraken tussen de verenigingen gemaakt ivm het asortiment van dranken? Misschien in het kader van de alcohol-en drugpreventie is dit een optie.
Art 7 : Het stadsbestuur zorgt op de kerstmarkt voor aangepaste sfeermuziek en animatie.
Wat behelst die sfeermuziek? Is dit opnieuw een rockband op de vrijdagavond?

Punt 10: Huishoudelijk reglement begraafplaatsen - Jan Van Acker

Idee2006 zal dit reglement goedkeuren. Bij deze gelegenheid willen we toch een toekomstgerichte bedenking naar voor brengen.
Iedereen die al eens op een militair kerkhof is geweest, zij het hier bvb in Vladslo of elders, wordt telkens getroffen door de schoonheid, de sereniteit en de rust die daarvan uitstraalt. Er kan in deze gevoelige materie natuurlijk veel gediscussieerd worden over esthetiek maar is het niet de uniformiteit van de graven die aan zo’n begraafplaats de waardigheid en schoonheid geeft?
Zou een gemeenschap in de toekomst niet kunnen besluiten tot een zekere uniformiteit in de graven, uiteraard op vrijwillige basis. In de dood zijn we allemaal gelijk. Waarom dan ook niet voor elk een gelijkvormig graf?
Als toekomstvisie is het o.i. te overwegen.

Punt 12: Centrummanagement en lokale economie - Jan Van Acker

Ja, we zijn weer een jaar verder en straks zal de burgemeester antwoorden dat ze ons maar 1 maal per jaar hoort over deze aangelegenheid. Het mag dan ook lachwekkend klinken maar lachwekkender is dat in dit dossier dan ook niets verandert.
Het dossier dat de evaluatie van ons belangrijkste promotie orgaan van de stad moet weerspiegelen blijft nog steeds filterdun en bevat dan ook bijna geen informatie
U vraagt onze goedkeuring omtrent het verslag van een VZW, verslag dat nog niet eens is ondertekend door twee van de drie partijen en waarvan het bijgevolg niet eens duidelijk is dat de partijen het jaarverslag hebben goedgekeurd?
We merken dat er nog altijd een batig saldo van 23470 euro op de Fortis rekening staat en dat er opnieuw 25000 euro toelage wordt gevraagd om de werking van de vzw verder uit te bouwen.
Voor de eindejaarsactie werd 13558 euro op tafel gelegd, maar wat welke prijzen hebben gekost, zit niet in het dossier.
Er is voor 31098 euro drukwerk verdeeld. Over welke drukwerken gaat dit? Geen enkel bewijsstuk is aanwezig in deze bundel.
op een budget van 44646 euro stellen we vast dat slechts 1217 euro werd gespendeerd aan evenementen en 2057 euro aan de promotie ervan.
En hoewel er 5000 euro was begroot voor publiciteit in de pers, is daar slechts 320 euro aan gespendeerd. Is promotie niet belangrijk?

Is er in de huidige legislatuur ooit een SWOT analyse gemaakt om de zwakten en sterkten van ons handelscentrum in kaart te brengen? We vrezen dat dit niet is gebeurd en de gevolgen er naar zijn: winkels die verdwijnen, panden die jaren te koop staan en nieuwe panden die nauwelijks een koper vinden.
Op de website van Diksmuide onder het item centrummanagement, site die trouwens sterk verouderd is, staat dat Groot- en kleinschalige projecten met winkels vanuit de dienst worden gecoördineerd. Pro actief wordt gestreefd naar nieuwe potenties en merknamen voor de stad Diksmuide. Met Idee 2006 vinden we dat dit veel en veel beter kan
Een auto kopen als eindejaarscadeau kan misschien op korte termijn een bijzonder leuke verkiezingsstunt zijn, maar om de aantrekkingskracht van deze stad terug tot leven te brengen op lange termijn, om de concurrentiepositie tegenover naburige steden te verbeteren, is er volgens ons een beter uitgewerkte toekomstvisie nodig.

Punt 13: charter toegankelijkheid - Katleen Winne

De serieusheid van de intentie is mooi. Laten we hopen dat de 5 B’s van Bouverne- De Bie waarop dit charter geïnspireerd is, namelijk betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid uitgebreid kunnen worden met bekendheid en vooral betrouwbaarheid. De acties kunnen small, medium of large genomen worden.
Belangrijk bij toegankelijkheid is immers altijd dat de integratie komt vanuit de groep mensen met beperkingen. Als de meerderheid beslist over een minderheid scheppen we afhankelijkheid.
Dit is wat er mis gelopen is bij de evaluatie van het sociaal beleidsplan. Toegankelijkheid werd als item vooropgesteld, niet in het minst door IDEE2006 die dit al als een tekort gesteld had bij het opmaken van het lokaal sociaal beleidsplan. Het woord "gehandicapten" of mensen met beperkingen werd daar niet in opgenomen. Die groep werd dus ook niet als afzonderlijke groep zoals vb senioren en jeugd aangesteld bij de opmaak van de raad. Er werd aanvaard dat er mensen die groep vertegenwoordigden, maar dan wel zonder stemrecht.
In de loop van de vergaderingen, vonden wij dan we de W.V.A. bereid deel te nemen aan die evaluatie, wat een aanzienlijke meerwaarde heeft betekend bij het uitwisselen van meningen.
De evaluatie werd uiteindelijk dan enkel omtrent toegankelijkheid uitgewerkt, maar dan op een aantal gekozen domeinen nl. het stadhuis, het ocmw, de lokale werkwinkel, het lokaal dienstencentrum; het administratief centrum en de communicatie, dus in feite allemaal stadsdiensten. Wat met de toegankelijkheid transport ? Zowel voor andersvaliden als voor validen.
Kan de toegankelijkheid van het baantjeszwemmen ruimer ?
Kan de toegankelijkheid van de bevolkingsdienst ruimer ?
Toegankelijkheid van zebrapaden (als we ze zien)?
Wat met de hobbelige toegankelijkheid van de markt ?
De mensen die de evaluatie uitschreven hebben daar veel, interessant werk aan verricht. Er is nog heel wat werk aan de winkel Het is zeker een goed werkinstrument, maar één die dient om te oefenen, te verfijnen en uiteindelijk om voor harmonie te zorgen. Geen partituur om opzij te leggen, waar wij, vanuit IDEE2006 voor vrezen.

Punt 18: Ruimtelijke ordening-Ambachtelijke zone Oudekapelle - Marc Deprez

Idee2006 heeft reeds aangekondigd, dat wij voor een breekinstallatie niet te vinden zijn. En wij hebben dan reeds gevraagd hoeveel de planschade kon bedragen bij de optie om deze zone agrarisch in te vullen
Anderzijds is de ambachtelijke zone omzetten naar landbouwzone geen garantie voor louter een akker of grasweide. We moeten op dit punt de schepen gelijk geven. Op dit stuk grond is een bouwvergunning voor het bouwen van een loods. Bovendien kunnen op dergelijk stuk grond in landbouwzone para-agrarische doelstellingen worden gehandhaafd. Denken we maar loonwerkers, verkoop en herstellingen van landbouwmachines kunnen daar eventueel hun stek vinden. Verder kan er eventueel een nieuwe landbouwbedrijfszetel worden ingeplant.
In deze ambachtelijke zone kan men ook bedrijven, conform een rolluiken Stubbe, Verpakkingen Willaert lokaliseren, waarvan de impact heel minimaal zou zijn.
Bovendien hebben wij in de vorige legislatuur, door toedoen van het bpa zonevreemde bedrijven, meer dan 20 bedrijven een bestaanszekerheid gegeven. Ook in Oudekapelle hebben wij dit voor een bedrijf kunnen bewerkstelligen, eveneens met de goedkeuring van toenmalig schepenen Jan Colaert en Koen De Hansetters
En inderdaad in het Gemeentelijk Ruimtelijk Bestuursplan staat de optie om deze ambachtelijke zone om te zetten in landbouwzone. Maar in GRS staat er ook dat het huidig voetbalveld van Sp. Keiem ook moet worden hergelokaliseerd. Maar met het decreet van 11 april 2008 blijkt nu, dat het huidig voetbalveld kan worden geregulariseerd.
De vraag rijst nu of men al dan niet het GRS volledig zal uitvoeren?
Planschade! De schepen haalt een bedrag aan van 500.000 euro. Van waar dit bedrag?
Er is inderdaad een bouwvergunning voor het bouwen van een loods voor handen. Bijgevolg kan men de procedure starten voor planschade bij de omzetting van ambachtelijke zone naar landbouwzone. De planschade behelst alleen de eerste 50 meter.
De planschade wordt bepaald door bevoegde instanties, maar hoeveel die zou kunnen bedragen, dat weet wellicht momenteel niemand.
Maar bij de omzetting van deze ambachtelijke zone naar landbouwzone moet men een rup maken. Daar gaat een studiebureau mee gepaard en dit kost al vlug 20.000 euro. Indien de planschade zo hoog zou oplopen, dient men het rup te stoppen en is die 20.000 euro in rook opgegaan en blijft deze zone dan bijgevolg ambachtelijk. Naar onze bescheiden mening is kiezen tussen de cholera en de pest.
Laat een ding duidelijk zijn. Idee2006 is geen voorstander van een breekinstallatie op die plaats.
Deze ambachtelijke zone omzetten naar landbouwzone klinkt bij veel mensen van Oudekapelle als muziek in de oren. En wij kunnen dit maar al te best geloven. Maar we moeten realistisch blijven en zijn. Ook dit is een taak en een verantwoordelijkheid van een politieker.

Bijgevoegd punt: wateroverlast door de hevige regenval van 4 en 5 maart 2012 - Marc Deprez

In eerste instantie wensen wij de brandweer Diksmuide en Leke te danken voor het baanbrekend werk, dat de brandweer heeft verricht n.a.v. de wateroverlast. Zij hadden de handen meer dan vol.
Er is ongeveer 80 liter per vierkante meter neerslag gevallen. Toch genereerde dit heel wat wateroverlast en overstromingen op verschillende plaatsen. Wat kan de oorzaak zijn en hierbij vragen wij toch een onderzoek, daar er heel wat kritieke plaatsen bij gekomen zijn. In de gemeenteraad van 29 nov. 2010 heb ik reeds gewaarschuwd, dat onze regio wel eens een probleem zou kunnen vormen, daar dan begin november 2010 maar twintig liter water was gevallen. De IJzer kende op 14 november 2010 bij die 20 liter een waterstand van 4 meter en de Zaadgracht in Lampernisse kende zelfs het alarmpeil. De riolen zijn op vele plaatsen verouderd en versleten en mede door de Diksmuidse bouwpolitiek, waarbij men opteert om zoveel huizen per kavel te voorzien, kan dit bij hevige regenval wateroverlast genereren. Ik had dan gesuggereerd om een riooltoets te hanteren.
Nu terug naar de wateroverlast van begin maart 2012
Ook uit mijn betoog blijkt dat men de weersvoorspellingen op de voet moet volgen en bijgevolg het waterpeil van de IJzer en zijn bijrivieren vooraf zo laag mogelijk moet houden, opdat er zoveel mogelijk water zou kunnen worden afgevoerd of verzameld worden. We worden nu eenmaal met een klimaatsverandering geconfronteerd, waarbij lange droogtes, gevolgd door hevige regenval en meer wind aan de orde zijn.
Men zal bijgevolg heel alert en attent moeten zijn bij de uitvoering van het raamakkoord De Blankaart, waarbij een waterpeilverhoging een van de pijlers is.
Veel burgers, die in problemen geraakten wegens de wateroverlast hebben noodgedwongen beroep gedaan op een loonwerker, … daar de brandweer niet overal kon zijn. Kan dit eventueel financieel worden gecompenseerd?
Idee2006 heeft ook nog een voorstel. Veel land- en tuinbouwers beschikken over irrigatiepomp, die meestal over een debiet beschikken van 70.000 à 100.000 liter per uur. Dit kan heel wat soelaas bieden bij wateroverlast. Via de meitelling kan men nagaan wie er allemaal aan irrigatie doet. Wij suggereren dit in kaart te brengen en menig land- of tuinbouwers zal bereid zijn hulp aan te bieden met hun irrigatiepomp.
Veel land- of tuinbouwers willen zeker hun steentje bijdragen, maar hebben nu schrik omwille van de risico’s, die daarmee gepaard gaan. Ik denk hierbij aan eventueel lichamelijke kwetsuren en erger bij het stuk springen van een waterslang . Er zit normaal gezien ongeveer 10 kg druk op zo’n waterslang. Er zou in feite een aparte verzekering door het schepencollege moeten worden aangegaan, waarbij deze risico’s worden ingedekt en vanuit dit oogpunt kan menig land- en tuinbouwer samenwerken met de brandweer bij wateroverlast.

Toegevoegd punt: Kruispunt Lettenburg - Jan Van Acker

Namens onze fractie wil ik vragen hoe het staat met de werkzaamheden aan de vernieuwing van Kruispunt Lettenburg op de N35.
We hebben gedurende enkele weken tot maanden ons geduld op de proef kunnen stellen door de verkeershinder bij de vernieuwing van het kruispunt. Zoals het kruispunt er nu bijligt,is het onafgewerkt en lijkt er niet veel veranderd te zijn qua veiligheid. Heeft het college er zicht op wanneer dit nog verder wordt afgewerkt?