Gemeenteraad 26/04/2010

Punt 7: Mobiliteit-Verkeer-Opschikkingswerken aan wegenis afdeling Leke-Aanstelling ontwerper - Katleen

We beseffen dat Diksmuide een groot wegennet te onderhouden heeft.
We zijn verheugd dat er uiteindelijk werk van gemaakt wordt.
We zijn volmondig akkoord met het herstel.
We stellen ons echter de vraag of deze werken op gelijkaardige manier zullen geschieden zoals in de Beerstblote- en Zijdelingstraat…
Er dient nog afgewerkt worden….werd ons verteld.
Het zal meer dan nodig zijn. De nettten komen er nog door, de putten zijn nog zeer talrijk…”Er moet nog een laagje op” werd ons verteld…Het niveauverschil van de heraangelegde weg met de berm bedraagt nu al op sommige plaatsen 10-15 cm.. Nergens is er enige signalisatie te bespeuren.. Het is een uiterst gevaarlijke situatie voor fietsers en automobilisten. Voor automobilisten wordt kruisen onmogelijk…achteruitrijden tot bij een oversteek een huzarenstukje. Met het mooie weer wordt op deze routes druk gefietst.
Laten we zo spoedig mogelijk de veiligheid en de berm opvoeren !

Punt 13 : Financiën-reglement leegstandregister - Marc

Idee2006 zal dit niet goedkeuren, daar wij het volledig oneens zijn met de activeringspolitiek voor bouwgronden door dit beleid.

Punt 15: Forum lokale werkgelegenheid - Jan

We staan met onze fractie uiteraard volledig achter dit initiatief en verwijzen hiervoor naar onze tussenkomst in de gemeente- en OCMW raden van oktober 2009 waarin onze fractie dit punt aan de agenda heeft toegevoegd. Het organiseren van een lokale diensteneconomie en bij uitbreiding een grotere lokale werkgelegenheid leidt inderdaad tot een win-win situatie waarin kansarmen een aangepaste en begeleide job kunnen uitoefenen om op die manier uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken.
Wij hebben er vroeger voor gepleit om RESOC een onderzoek te laten doen over de mogelijkheden dienaangaande in onze streek met als bedoeling dat zij met een vast plan een aanvraag tot subsidie konden indienen op het moment dat er terug geld voor dergelijke projecten aanwezig is. Resoc vond het heel spijtig dat dit door de gemeenteraad van Diksmuide uitgesteld werd (tot na de vergadering van burgemeesters, waarvan wij nadien nooit meer iets hoorden)

We lezen in art 6, samenstelling dat 1 vertegenwoordiger aangeduid wordt van de gemeente Diksmuide en 1 vertegenwoordiger van OCMW Diksmuide. Hoe wordt dit concreet ingevuld? Worden de politieke fracties daarin vertegenwoordigd? Wij vragen alvast betrokken te worden bij het sturende forum.

Punt 17: reglement uitleendienst DOP

Misschien eens uitleggen wat precies uitgeleend wordt?

Punt 18: Overeenkomst CGG projectbegeleiding DOP - Jan

In verband met DOP wil ik toch enkele bemerkingen maken.

1. Ik denk dat het onnodig is om nogmaals te onderstreken dat de problematiek zeer duidelijk en in toenemende mate aanwezig is. De feiten liegen er niet om.

2. Tijdens een recente voordracht in het OCMW gebouw voor de lokale artsen en apothekers werden door een collega huisarts en expert terzake een aantal niet mis te verstane en ook niet nieuwe gegevens verstrekt:
a. Geen probleem van de grote steden alleen
b. Toenemend cannabis gebruik en ander experimenteel gedrag
c. Cannabis wordt niet langer als een soft drug beschouwd
d. De drempel voor de hulpverlening dient zo laag mogelijk gehouden te worden

3. In Diksmuide proberen we dus de aanpak van deze problemen te kanaliseren via het DOP. Ik ben daar zelf bij betrokken maar stel vast dat, ondanks de inspanningen van de voorzitter en de ambtenaren, deze werkgroep weinig bijval kent. Op de laatste vergadering waren naast de 2 ambtenaren alleen de voorzitter en ikzelf aanwezig.. Ook op vorige vergaderingen was het vaak niet veel beter. maart 2009: 3 april: 2, .. De algemene vergadering en dag van de veiligheid waren ook bezwaarlijk een groot succes te noemen. De vergadering die gepland was voor volgende week, is verdaagd. Kortom, ondanks de goede bedoelingen en de inzet van een aantal mensen, sputtert deze stuurgroep.
Bovendien is de antenne van de sleutel (tijdelijk) verdwenen

4. Daarom stellen wij voor
a. Gezien de partijoverschrijdende problematiek,
b. Gezien de ernst van de problematiek,
c. Gezien de noodzaak aan een meer efficiënte en begeersterende aanpak
d. Gezien dit nu getrokken wordt door de OCMW voorzitter, die waarschijnlijk al meer dan genoeg andere taken en zorgen aan zijn hoofd heeft,

vragen we de raad of het niet opportuun zou zijn de leiding van deze stuurgroep aan onze fractie toe te vertrouwen. We hebben mensen met een zeer grote ervaring op het gebied, mensen die goed vertrouwd zijn met de sector en die het vertrouwen van vele mensen op dit terrein genieten en die bovenal de intentie hebben om deze problematiek grondig aan te pakken
We verwijzen ook naar onze tussenkomsten in de gemeenteraden van 26/1/09, 25/5/09 en 31/08/09
Good governance is the right man on the right place at the right time

Aanvullend bij het betoog van Jan - Marc

Ik deel volkomen de mening van collega Jan Van Acker. Ik beklemtoon eveneens de constructieve bijdrage van de huidig OCMW-voorzitter in de toenmalige werkgroep drugpreventie, dan nog onder de noemer van Wego.
Toch een aantal vraagjes en opmerkingen
- deze overeenkomst met Largo dateert al vanuit de vorige legislatuur. Dit is dus niets nieuws
- Wanneer wordt de antenne van De Sleutel opnieuw in Diksmuide gehandhaafd? De drempel moet zo laag mogelijk gehouden worden, maar De Sleutel is reeds twee jaar verdwenen uit Diksmuide. U weet als geen ander dat De Sleutel heel wat bijval kende. Nu is er niets meer om mensen op te vangen met een alcohol- of drugprobleem. In de hoorzitting in Keiem kaartte je nochtans De Sleutel aan. Idee2006 verlangt geen grote woorden, maar daden en aub niet wachten tot aan de verkiezingen. Het gaat over volksgezondheid
- Diksmuide wordt zeker niet gespaard ivm de drugproblematiek. Denken wij maar aan een tweetal maanden terug, waarbij de politie een drugdealer kon oppakken ter hoogte van het park.
- Eveneens in de hoorzitting van Keiem pakte de voorzitter uit met de “haaibox”. Het is de doelstelling van de “ haaibox” om het woordje drugs te weren. Ik kan het eigenlijk niet meer zo goed volgen.
Wego (Welzijn en Gezondheid) moest plaats ruimen voor Dop met als reden. “De burgers wisten zogezegd niet dat Wego drugpreventie behelsde en daarom werd door de voorzitter Dop (drugoverlegplatform) in het leven geroepen, opdat de burgers zeker zouden kunnen vaststellen dat over drugs gaat”. Het fenomeen van alcoholproblemen worden zelfs niet meer weerhouden.
Je zou voor minder de bomen in het drugbos niet meer vinden.
Toch nog eens herinneren aan mijn rapport :
Sunbeam, het scholierenfestival is mijn geesteskind. Ik heb de secundaire scholen op dezelfde lijn gekregen om de examens op hetzelfde tijdstip te laten beëindigen. Een aantal jongerencafés sloegen de handen in elkaar en sloten hun deuren. Zij baten dan de bar uit op de festivalweide. Het scholierenfestival genereert ook een vorm van sociale controle en minimaliseert de overlast door overmatig alcoholgebruik bij jongeren in het centrum
In 2002 heb ik een antenne van De Sleutel kunnen installeren in Diksmuide. De Sleutel kende een heel goede respons.
Voor de lagere scholen ( 5de en 6de leerjaar) maakten de kinderen kennis met het drugbos. Iedere lagere school van het grondgebied Diksmuide nam deel aan dit projekt.
Voor de secundaire scholen (1ste, 2de, 3de jaars) opteerden wij voor de theatervoorstelling “Panda” in het Kruispunt. Deze theatervoorstelling waarschuwde vooral op de verschrikkelijke gevolgen nav het druggebruik.
Ik heb jarenlang gewerkt aan een vertrouwensrelatie met de horecazaken. Een vijftiental horecazaken namen deel aan het drugarm label, analoog met Middelkerke en Brugge. Het is zeker niet de bedoeling om te fungeren als politie, maar gewoon als vertrouwenspersoon met de uitbater(s). Het is van vitaal belang op het terrein aanwezig te zijn. De jongere, die eventueel met een drugprobleem wordt geconfronteerd, de juiste weg aanduiden in alle discretie om het drug- of alcoholprobleem op te lossen, zonder dat zijn probleem op zijn strafblad staat.
Ik betreur nog altijd, dat de huidige voorzitter het drugarmlabel zomaar nu van de tafel veegt. Nochtans heeft hij het drugarm label helpen op de rails zetten.

Mijn volgende stap zou het volgende geweest zijn :
- Een verantwoordelijke uit de omgeving van een speelpleintje aanduiden. Vanuit dit oogpunt heeft men ook een vorm van sociale controle. Samenscholing van jongeren kan je niet tegenhouden en mag je ook niet verhinderen. Maar als er illegale praktijken plaats grijpen, kan de verantwoordelijke dit briefen. Ook verlichting op bepaalde speelpleintjes kan eventueel een solide oplossing bieden.

Meneer de voorzitter, wat is uw palmares?
Een ding is zeker. Ik word “ haai” van het huidig drugpreventiebeleid! De oproep van mijn collega Jan Van Acker is volkomen terecht en zou bij de voorzitter tot reflectie moeten stemmen.