Gemeenteraad 26/08/2013

Punt 13: Technische dienst – Gebouwendienst – Stadhuis – Restauratie en herinrichting fase 2 : interieur gedeelte meubilair stadhuis, toerisme en tentoonstellingsproductie - Marc Deprez

We vinden de bomen in het bos niet meer. Van salamipolitiek gesproken. Nu dient het bestek van fase 2 te worden aangepast.

Punt 15: Toelage aan verenigingen - Jan Van Acker

Een aantal gemeenteraden geleden is op deze manier een aanzienlijk berdrag toegekend aan een jeugdcafé “De Shelter”. Is er follow-up voor deze toekenningen en in concreto, hoe is het tegenwoordig gesteld met dit jongerencafé?

Punt 21: Vrije tijd en onderwijs-Toerisme-Baloise Belgium Tour 2014 - Marc Deprez

Wij juichen enigszins dergelijk initiatief toe. Maar de manier waarop is uiteraard een ander paar mouwen.
De oppositie wordt hierbij nogmaals helemaal gepasseerd. Ik lees zelfs in een bepaald artikel, dat de overeenkomst reeds getekend is. Straffe taal, daar de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te geven. Vanuit democratisch oogpunt kan Idee2006 dergelijke decadente handelswijze niet goedkeuren. Met veel poeha werd deze tijdrit reeds uitgebreid aangekondigd in de pers.
50.000 euro is heel wat geld voor de Diksmuidse belastingsbetaler. Men spreekt nu reeds van een wielerhoogdag. Maar het vel van de beer verkopen, voor hij geschoten is zeer gevaarlijk.
Bovendien heeft het schepencollege een kaakslag toegediend aan de voormalige vzw natourcriterium. Een evenement, dat drie dagen behelste en gepaard ging met heel wat vrijwilligerswerk. De Ronde van Frankrijk en de vele natourcriteriums zijn de hoogmissen van het wielerseizoen. Het natourcriterium kostte de Stad 20.000 à 25.000 euro en was het uithangbord voor Diksmuide. Ik lees ook ergens, dat de organisatoren opteren voor Diksmuide, daar het stadsbestuur heel wat ervaring heeft met het wielergebeuren door toedoen van het voormalig natourcriterium. Welnu, het is wel dit schepencollege, die alle bruggen heeft opgeblazen met het voormalig comité natourcriterium.

Jan Van Acker

Ik stel voor toch even te bezinnen over de manier waarop hier “democratisch” bestuurd worden. Dat democratie een moeilijke oefening is, hoeft zeker geen betoog en dat democratie misbruikt kan worden en niet zonder gevaar is, leert de geschiedenis ten overvloede.
Het is dus belangrijk erover te waken dat deze bestuursvorm in zijn beste vorm overeind blijft en dit vergt een zekere inspanning.

De soevereiniteit van gemeente, regio, volk en staat, ja elke hogere soevereiniteit heeft alleen dan een zinvolle inhoud, als ze een afgeleide is van die door en door oorspronkelijke soevereiniteit, de menselijke soevereiniteit die haar politieke uitdrukking vindt in de burgerlijke soevereiniteit.” Deze woorden komen niet van mij maar van een alom geprezen politicus die als geen andere de waarde van een goed functionerend en rechtvaardig politiek systeem kon waarderen: de voormalige door iedereen gerespecteerde Tsjechische president Vaclav Havel

Menselijke soevereiniteit behelst erkenning van de andere, het elkaar als gelijke beschouwen en hieruit het ideaal tot verbeteren van heel de samenleving, het goede, trachten te vinden.

Hiervoor is overleg en debat nodig.

Een parlement of een gemeenteraad moet meer zijn dan een “samenspraak van vogels”, zoals Geoffrey Chaucer het eerste parlement van 1295 in Engeland noemde, maar een echt colloquium, een “samenspraak van mensen”, zoals het door de tijdgenoten van Edward I genoemd werd, en waaruit het moderne parlementaire systeem in Engeland en elders in de wereld gegroeid is.

Om de echte bedoeling, het “colloquium”, het samen spreken en beslissen, te handhaven, moet men een aantal elementen goed voor ogen houden. Essentieel is dat iedere “partij” in de samenspraak de juiste doelen voor ogen houdt: het erkennen van de andere als gelijke en het verbeteren van het lot, het samenleven. Daartoe kunnen we pleiten voor een ernst en een inzet van degenen die zich geroepen voelen om aan het beleid vorm te geven.
Indien men dit verwaarloost, dan dreigen we hier te verzanden in een tijdverlies en vogelgekwetter.

Bijgevoegd punt: sluiting Kerken Oudekapelle en Lampernisse Financiën – Afsprakennota met het centraal kerkbestuur voor meerjarenplan 2014-2019 - Marc Deprez

Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen. Wat de investeringen betreft, deze terug te schroeven tot 250.000 euro kunnen wij ons akkoord verklaren.
Maar het exploitatiebudget reduceren van 491.000 euro tot 350.000 euro lijkt ons moeilijk haalbaar. Je moet immers de Kerk nog kunnen runnen. Je kan het vergelijken met een bedrijf, huishouden beheren. Wanneer je onvoldoende middelen krijgt, leidt dit tot een koude sanering en bijgevolg zullen de kerkfabrieken genoodzaakt zijn hun kerk te sluiten. Vanuit dit oogpunt wordt de sluiting dan in de schoenen van de kerkfabriek geschoven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ofwel geeft het college van burgemeester en schepenen voldoende financiële armslag aan de kerkfabrieken voor hun kerk ofwel vraagt het college om de Kerk te herbestemmen. Uiteraard willen wij geen Kaaskerke 2.

Mondelinge vraag: vervuild pand in de Schorestraat - Jan Van Acker

Een aantal gemeenteraden geleden toonde ik hier aan de hand van een paar foto’s de situatie thv de Schorestraat. De toenmalige OCMW voorzitter verzekerde me dat dit zo spoedig mogelijk zou opgeruimd worden. Dit blijkt na 8 maand nog steeds niet gebeurd te zijn. Wordt daar nog iets aan gedaan?

Mondelinge vraag: Grup sportzone Keiem - Marc Deprez

Ik heb in een bepaald artikel gelezen, dat de deputatie ongunstig advies verleent voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem.
Idem voor de Gecoro. Maar erger nog. Het schepencollege heeft beslist om het GRUP sportzone Keiem te stoppen!
Idee2006 vindt dit wel heel bizar. Nochtans maakt de decreetswijziging van 11 april 2008 de regularisatie van historisch, zonevreemde sportterreinen mogelijk.
Een tijdje geleden zag het er allemaal heel rooskleurig uit. Tijdens het overleg met de Provincie en het Vlaamse Gewest werd het licht op groen gezet door de beide instanties en werd een studiebureau aangesteld.
Nu, het is een publiek geheim, dat er verdeeldheid heerst binnen het college van burgemeester en schepenen over dit Grup. Dit illustreert zich nu in de Gecoro. Een commissie, die weliswaar werd samengesteld door deze meerderheid. Tijdens de laatste gecoro waren er slechts 7 van de 13 stemgerechtigen aanwezig. Van die zeven leden hebben er vier ongunstig gestemd, een onthouding en twee gunstig. Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en sport blonken uit in afwezigheid.
Eigenlijk wordt voetbalclub Sp. Keiem nog maar eens met een kluitje het riet ingestuurd. Eerst een bouwvergunning aanvragen voor uitbreiding in landbouwzone, die natuurlijk werd afgekeurd en nu dit!
Ik lees in het verslag van de gecoro, dat de regularisatie en uitbreiding niet in het GRS zijn opgenomen. Klopt, maar in 2004, kon men dit nog niet doen, daar de decreetswijziging van 11 april 2008 nog niet gangbaar was. Ik heb in de gemeenteraad van mei 2008 gevraagd om een bijsturing te doen van het GRS. Maar dit was niet nodig, aldus deze meerderheid. En tijdens het overleg met Provincie en Vlaams Gewest vormde dit voor hen ook geen probleem. Immers het huidig chiroheem van Chiro Klimop is ook gelokaliseerd op een andere site, dan voorzien was in het GRS. Dus het GRS gebruiken als alibi voor ongunstig advies is larie en een drogreden. Blijkbaar wil de meerderheid zijn handen in onschuld wassen en de zwarte piet doorschuiven naar andere instanties omtrent het opzettelijk niet inwilligen van de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem. Ik lees ook in de notulen van het schepencollege, dat de gewestelijke ambtenaar voor ruimtelijke ordening zich geweldig stoort aan het feit, dat de optie voor het huidig terrein te regulariseren niet opgenomen is in het GRS. En nogmaals, Idee2006 heeft reeds in 2008 gevraagd om het GRS bij te sturen, maar opnieuw werd ons advies in de wind geslagen. Maar ondertussen solt men wel met 160 jeugdspelers en kost dit Grup ook handenvol geld aan de belastingsbetaler.
Iedereen is vragende partij het huidig terrein te behouden, uit te breiden en niet oostwaarts van de Oostendestraat in te planten.

Repliek op het antwoord van schepen Marc Dekeyrel.

De schepen was duidelijk gepikeerd. Nu menen, dat het decreet van 11 april 2008 niet van toepassing is voor de regularisatie en uitbreiding van het voetbalveld Sp. Keiem is de waarheid wel heel zwaar geweld aandoen!
Immers waarom is de schepen dan gestart met een Grup sportzone Keiem voor de regularisatie en uitbreiding voetbalveld Sp. Keiem vanuit het oogpunt van deze decreetswijziging. Bovendien waren zowel de Provincie, als het Vlaams Gewest tijdens het overleg akkoord voor deze regularisatie via de decreetswijziging. De bouw van het nieuwe chiroheem duurde maar eventjes 7 jaar. Er zijn nu reeds 5 jaren verstreken en hoe lang moet Sp. Keiem en zijn vele jeugdspelers nu nog moeten wachten op een oplossing?