Gemeente- en OCMW raad 26/08/2019

Punt 9: Mobiliteit – Aanvullende verkeersreglementen-Gemeenteweg : Grote Markt. Links kan men afslaan richting Beerst, Keiem, Leke

Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om mijn ongenoegen, ontgoocheling  te uiten omwille van de laffe, gemene, decadente, respectloze criteria, die de N-VA met als koploper Mr Coupillie hanteerde op de sociale media naar aanleiding van dit verkeersreglement, dat een programmapunt is van Idee Diksmuide naar mijn persoon toe.  Ik heb u daar trouwens van verwittigd tijdens mijn vakantie. Van respect gesproken!

De meerderheid heeft in dit punt zijn verantwoordelijkheid genomen.  Wij, als politiekers hebben immers niet altijd de waarheid in pacht.  De verkeerscommissie met een aantal experts heeft zich gebogen over deze materie met dit positieve resultaat.

Punt 21: Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed : Duurzaamheid-uitleenreglement 10.000 herbruikbare bekers

De stad Diksmuide opteert hierbij om zijn steentje bij te dragen aan het milieu, klimaat,…, en vanuit dit oogpunt om het gebruik van plastiek te reduceren. Vanaf volgend jaar worden alle plastieken bekers geweerd op alle evenementen op het grondgebied Diksmuide

Wij opperen eveneens de idee om een mobiele vaatwasmachine aan te schaffen, daar deze herbruikbare bekers heel wat bijkomend werk voor de vrijwilliger genereert.  Maar dit is nog maar een idee en staat nog in zijn kinderschoenen.

Bijgevoegde punten:

Park op stelten – vuilnisbakken

Uw vraag is heel terecht en is zeker ook onze bekommernis.  We kunnen ingaan om wat meer vuilnisbakken te voorzien tijdens evenementen zoals een park op stelten.  Park op stelten was en is een succesformule, maar sommige aanwezigen hebben niet de attitude om vuilnis te deponeren in vuilnisbakken.  Je kan dit ook vaststellen zoals met een Keiem-kermis. Nog heel wat werk aan winkel, als je mij het vraagt!   Op de markt, daarentegen zijn wij geen voorstander voor bijkomende vuilnisbakken, omdat wij helaas en jammer genoeg moeten  vrezen voor misbruiken.

Stationsparking

Ook bij dit punt delen wij jullie mening. Nu, wij halen alles uit de kast om de parking netjes te houden en de herstellingen, zoals putten vullen, te doen.  Maar het is niet evident.  Ik geef dit ruiterlijk toe.  Natuurlijk is de parking van Infrabel. De bal ligt bijgevolg in hun kamp.

Aanpak droogteproblematiek

Wij zullen de vergunningen voor het aanmaken, delven van open putten  soepelder en gemakkelijker afleveren.  Vroeger deed men nog al eens moeilijk als het irrigatie behelste. Open putten genereren immers ook grondwater.  Zo opteren wij ook om eventueel buffers op vraag van de land- en tuinbouwer aan te leggen, maar daarvoor zullen wij overleg plegen met de provincie.

In het kader van duurzaamheid voorziet ons beleidsplan om een hemelwaterplan op te maken samen met fluvius.

Anderzijds heb ik toch wel een kanttekening bij het totale verbod voor captatie van water.

Dat men voor irrigatie een verbod oplegt is voor rede vatbaar.  Maar voor drinkwater voor de dieren lijkt mij toch wel een brug te ver. Niet iedereen is het eens met de visie van de gouverneur daaromtrent.  Trouwens capteren van water voor de dieren behelst heel wat minder kubieke meters water ivg met irrigatie.  De vrees voor verzilting is bijgevolg ongegrond.

Pleegzorggemeente

In de gemeenteraad van november 2018 zette collega Bert een bijgevoegd punt op de agenda nl de vraag om Diksmuide een pleegzorggemeente te maken

In het schepencollege van 9/7 hebben we het licht op groen gezet om van Diksmuide een pleegzorggemeente te maken

Door  het engagement  als  pleegzorggemeente  aan te  gaan  kunnen we pleegzorg West-Vlaanderen ondersteunen in:

 • de bekendmaking van pleegzorg op een laagdrempelige manier
 • de werving van nieuwe pleeggezinnen
 • de taboesfeer rond pleegzorg te doorbreken
 • het maatschappelijke draagvlak van pleeggezinnen te vergroten
 • een extra duwtje in de rug te geven voor de pleeggezinnen

Om dit te bewerkstelligen  wordt voorgesteld om structureel volgende actiesop te zetten in Diksmuide:

 • infoavonden   voor  nieuwe   pleegzorgers   ondersteunen   door  aan pleegzorg West-Vlaanderen een gratis zaal ter beschikking te stellen en deze avonden mee te helpen promoten
 • begeleide   bezoeken  ondersteunen   van   ouders  aan   hun   kind  in pleegzorg    op    neutraal   terrein    en    in   aanwezigheid    van    een pleegzorgbegeleider   door  de   accommodatie   van  de   Klapstoel   ter beschikking te stellen
 • in een  ondersteunend  beleid voor  perspectiefbiedende  en -zoekende pleegzorgers  en  pleegkinderen te  voorzien  door pleegkinderen  aan kansentarief   aan  de   vrijetijdsinitiatieven   in  Diksmuide   te   laten participeren tegen 2020
 • pleegzorg  bekendmaken  en info geven
  • via  het gemeentelijke  infomagazine
  • op   sociale  media,   digitale   platformen  en   andere   gemeentelijke communicatiekanalen
  • flyers, folders en affiches gericht te verspreiden
  • de  vzw Pleegzorg  in  de vorm  van  een  info  standje toe  te  laten op afgesproken gemeentelijke evenementen
  • de gemeentelijke accommodatie beschikbaar te stellenin de week van de pleegzorg om er banner, folders, vlaggetjes en affiches te hangen,…

Daarnaast zou er jaarlijks één overlegmoment ingepland worden om samen met de medewerkers van pleegzorg nieuwe opportuniteiten te zoeken en een specifieke jaaractie vast te leggen.

Tenslotte zou er dit jaar geopteerd worden om in de week van de pleegzorg (15 tot 24 november 2019) een lanceringscampagne uit te werken met de medewerkers van pleegzorg waarbij enerzijds het label ‘erkende pleegzorg gemeente’ en de daaraan gekoppelde acties in de kijker gezet worden. Op die manierkan  stilgestaan  worden bij  het  belang en  de  kracht van  de Vlaamse  pleeggezinnen,  die elke  dag  opnieuw klaarstaan  voor  kwetsbare kinderen   en  jongeren   of   volwassenen  met   een   handicap  en/of   een psychiatrische problematiek.