Gemeenteraad 26/10/2009

Punt 3: Centrummanagement : Autonoom Gemeentebedrijf “ Stadsontwikkeling Diksmuide” - Katleen

Idee2006 heeft toch heel wat vragen bij de samenstelling van het autonoom gemeentebedrijf.Onze fractie is de tweede grootste van deze gemeenteraad en wij krijgen slechts 1 afgevaardigde. Deze meerderheid heeft dictatoriale trekjes en duldt geen tegenwind, zoals wij meermaals jammer genoeg hebben moeten vaststellen. De samenstelling van het autonoom gemeentebedrijf moet analoog zijn met de ocmw-raad. Bijgevolg dient Idee2006 minstens 2 vertegenwoordigers te hebben in deze samenstelling. Indien dit niet gebeurt, zal Idee2006 deze beslissing door de meerderheid aanvechten bij de gouverneur.

Punt 7: Jeugdheem Zonnestraal- Verwarming De Torre (meerwerken) - Marc

Wij gaan deze meerwerken goedkeuren. Maar toch nog een paar vraagjes :

Zijn de ramen nu voorzien van dubbel glas?
Wij hebben vernomen, dat er in de dakbedekking van de jeugdlokalen asbest is aangetroffen. Welke maatregelen worden er getroffen?

Punt 10: Herinrichtingswerken speelpleinen dienstjaar 2009-10-25 - Marc

Idee2006 heeft toch heel wat bedenkingen bij de inrichting van een nieuw speelplein in Kaaskerke. Wij willen wel beklemtonen, dat het zwaar beproefde dorp Kaaskerke zeker recht heeft op een speelpleintje. Maar de lokatie doet ons toch enigszins de wenkbrauwen fronzen. De kinderen zullen het speelpleintje kunnen bereiken tussen twee ronde punten in, waar er heel wat zwaar vervoer zal passeren, en de inplanting van de nieuwe delhaize zal ook wel de veiligheid van de weggebruiker niet optimaliseren.Ik heb ook twee vragen :Is het eventueel mogelijk een verlichting aan te brengen langs het pad op het speelpleintje van Keiem, dat fungeert als een verbinding tussen de dorpsplaats en de nieuwe wijk. Tijdens donkere periodes is het daar wel heel beangstigend en bovendien genereert verlichting een groter veiligheidsgevoel.Ik heb vroeger ook gesuggereerd, als men werk wil maken om een verantwoordelijke aan te duiden per speelplein. Deze persoon kan wat sociale controle uitoefenen en ook defecten aan speeltoestellen briefen. Zijn er daar stappen voor gezet?

Punt 11: Wijziging van het retributiereglement op de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. Verwerking oude autobanden - Marc

Idee2006 zal dit reglement nogmaals niet goedkeuren. In 2006 kwam er een oplossing tot stand ten gevolge van een akkoord tussen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de landbouworganisaties en Recytyre. Dit akkoord impliceerde kosteloos de banden af te halen en te verwerken.Bijgevolg werd de vraag gesteld aan de landbouwers hun stock door te sturen. Het schepencollege zal natuurlijk repliceren, dat de vervuiler betaalt. Maar ik kan jullie meegeven, dat deze banden niet allemaal onder noemer van afval horen. Daar deze banden zich manifesteerden als afdekmiddel voor de silo’s van het ruwvoeder voor de dieren. Vanuit deze optiek, kon de landbouwer het ruwvoeder optimaal bewaren en werd de kwaliteit van het voeder gegarandeerd en geoptimaliseerd. Natuurlijk is er heel wat beweging in de landbouwsector. Bedrijven worden gereorganiseerd en meer gespecialiseerd, met als gevolg, stocks van autobanden. Dit werd door de overheid aanzien als “ historische stock”Bovendien heeft Tine Rombouts (Vlaams parlementslid C.D.&V) een goed jaar geleden verklaard, dat er wel degelijk een kosteloze oplossing voor de landbouwer geboden zal worden nav deze stocks van banden. Waarom neemt Diksmuide dan geen afwachtende houding aan opdat de landbouwer onnodig op kosten zou worden gejaagd?De goedmenende landbouwer heeft ook de terechte vrees, omdat de overheid nu weet heeft over de hoeveelheid banden op zijn bedrijf zich bevinden en dat hij in de toekomst toch zou worden verplicht deze banden te laten verwerken tegen een opgelegde prijs door toedoen van de Diksmuidse coalitie.De landbouwsektor kent heel moeilijke- en barre tijden. Echte crisistijd in de landbouw. Denken wij maar aan de melkprijs ( 20 cent), de varkensprijzen (87 cent), prijzen van groenten en aardappelen, akkerbouwgewassen kennen een nooit gekende neerwaardse spiraal. Er heerst heel wat verdoken armoede bij de landbouwers, geloof me vrij.En het Diksmuidse beleid, deze meerderheid (C.D.&V-SP.a-Open) confronteert de landbouwer in deze tijden van crisis, naast de verplichte aankoop van de ocmw-gronden, nu ook nog eens met de betaling van de historische stock van banden. Dit is erover!!!

Punt 13: Toelagen aan verenigingen - Jan

Coming Bands is een VZW die aan de verenigingen of organisaties van een gemeente een jaar lang “gratis” muziekgroepen aanbiedt. Gratis is gratis benadrukt deze VZW nogmaals. Van de gemeente wordt echter wel een toelage verwacht. (hier dus 1614 euro.), een goede ontvangst, maaltijd, drank, een geluidsinstallatie, verzekering Sabam, enz… Op zichzelf lijkt dat uiteraard een goed initiatief. Toch enkele vragen:

Is daar een zekere kwaliteitsgarantie?
Wie zal dit evalueren?
Wat gebeurt bij disputen? Wie heeft dan de eindverantwoordelijkheid? We vragen ook dat de werkingstoelage aan de goed draaiende v.z.w ZEBRA, die zijn uiterste best doet om met de schaarse middelen die aan cultuur worden besteed, goede kwaliteit te brengen, niet in het gedrang komt.

Punt 14: Deelname in kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding - Marc

Idee2006 zal dit niet goedkeuren. Deze operatie houdt heel wat risico’s in en dit met geld van de belastingsbetaler. Er is niemand sinterklaas en zeker de banken niet. Er kan niemand garanderen als de huidige dividenten verder zullen worden verkregen. Wij moeten ook vaststellen, dat de bankencrisis helemaal niet voorbij is, daar er onlangs nog een aantal banken failliet zijn gegaan. Bovendien moet je de vraag durven stellen: is het de taak van een stad dergelijke engagementen aan te gaan?

Punt 15: budgetwijziging 3 en 4 Dj 2009 - Marc

Dit is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft. Bijna iedere gemeenteraad worden wij geconfronteerd met de vraag voor een begrotingswijziging voor een of ander punt. Nu nog eens een begrotingswijziging en in de maand november wellicht de begroting.Vorige gemeenteraad hebben wij heel wat budgetwijzigingen voor de Kerkfabrieken goedgekeurd, waarbij de Stad ook is vertegenwoordigd in de centrale Kerkraad.Deze coalitie is duidelijk ziek in het bedje van de budgetwijzigingen.Ik merk ook, dat wegeniswerken dorpskernen worden geschrapt. Het is eigenlijk geen nieuws meer, dat de dorpen worden wel heel stiefmoederlijk worden behandeld.Ik stel ook vast, dat de flitspaal in de onmiddellijke omgeving van de school in Pervijze nog niet voor direct is. Nochtans heel prangend!Verder geen spoor van de vernieuwing van de Houtlandstraat en de Nachtegaelstraat in Leke.

Punt 24: Locale diensteneconomie - Jan

N.a.v. “dag van de armoede op 17 oktober 2009”, en in het kader van de armoedebestrijding in het algemeen willen we met onze fractie uw aandacht vragen voor een initiatief.

Doel van dit punt is uiteraard een manier aanreiken om een aantal mensen uit de armoede zone te helpen.

Basis is
1. de vaststelling dat veel mensen niet in het normaal arbeidscircuit terecht kunnen. Gezien aan de ene kant tewerkstelling een middel is om armoede te bestrijden, maar de reguliere arbeidsmarkt voor heel wat mensen niet geschikt is,
en 2. dat vele mensen die in armoede leven heel wat diensten niet kunnen betalen,

Daarom zouden wij vanuit IDEE2006 het voorstel doen om een initiatief te nemen in het kader van de locale diensteneconomie.

Wat behelst dit?

De term “Lokale diensteneconomie” gaat terug op een decreet dat op december 2006 is in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Het verwijst naar alle aanvullende diensten die vanuit de gemeente gestuurd, gestimuleerd en opgezet kunnen worden indien ze maatschappelijk relevant zijn en vervangt het vroegere BND (buurt- en nabijheidsdiensten).
Dit decreet zou van start gaan op 1 januari 2008 en mikt op de lokale besturen die onder meer verantwoordelijk zijn voor de sociale cohesie.

Het gaat over.
Deze diensten zijn activiteiten die niet commercieel vermarktbaar zijn en ook niet onder het systeem met dienstencheques vallen. Kunnen bvb in aanmerking komen:

een dienst aangepast vervoer
boodschappendienst
aanvullende poets en opknaphulp van max 2u/week
dienst voor kleine klussen en tuinonderhoud
verhuisdienst
Met dit systeem slaat men dus eigenlijk een dubbelslag:

Via deze dienstverlening wordt er duurzame tewerkstelling gecreëerd voor personen uit kansarme groepen. De werknemers worden intensief begeleid zodat de kwaliteit van de dienstverlening verantwoord is. Voor de doelgroepwerknemers is er een subsidie voorzien, indien ze

min. 1 jaar ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende
of leefloongerechtigd zijn
of recht hebben op financiële hulp
De aangeboden diensten zouden bedoeld zijn voor minder gegoede burgers vb. mensen die over een inkomen beschikken van maximaal anderhalf keer het leefloon.

Ons punt is nu dat RESOC, sociaal economisch streekbeleid, een projectontwikkelaar ter beschikking stelt om een analyse te maken van de mogelijkheden terzake.

Deze kan bvb een onderzoek doen naar de werkgelegenheid in Diksmuide, kan de doelgroepwerknemers in kaart brengen, kan de lokale noden detecteren en inventariseren van de sociale economie, kan overleg organiseren en voorbereiden, mee een project helpen opstarten, de subsidiekanalen in kaart brengen, ed

Uiteindelijk zou het de bedoeling zijn een concreet voorstel op tafel te hebben tegen het ogenblik dat er subsidies vrijkomen vanuit de Vlaamse overheid, zodat er dan direct een aanvraag kan ingediend worden.

Besluit:

IDEE2006 ziet zeker een mogelijkheid om voor de kansarmen een win-win situatie te creëren. Hopelijk kan het stadsbestuur en de ocmw-raad ons in deze denkoefening volgen en een concrete realisatie van dit voorstel uitbouwen. IDEE2006 vraagt concreet om dit vanuit Resoc voorgestelde mandaat in te vullen.

Het beleid van een stad heeft per slot van rekening toch als doel om het welzijn te verbeteren van iedereen zonder onderscheid

Wij dachten dat er nu een opportuniteit bestaat om actief stappen te zetten die ook de kansarmen uit onze gemeenten terug hoop kunnen geven.

Bijgevoegd punt 25: toekomst van het cyclomountainbikeparcours - Marc

Eind 2005 werd door het vorige beleid onder de deskundige leiding van zevenvoudig wereldkampioen veldrijden en succesvol bondscoach Eric Devlaminck het cyclocrossparcour verwezenlijkt.Het parcour kent heel wat return en respons. Eric Devlaminck heeft de fundamenten gelegd voor de jeugdopleiding hier in Diksmuide. Deze taak werd dan overgenomen door de wielerscholen. Iedereen was vol lof over het parcour.Men is nu gestart met aanleg van twee nieuwe tennisterreinen. Dit is uiteraard een goeie zaak, want iedereen moet zijn gading kunnen vinden. Maar wij vinden het heel spijtig, dat het cyclocrossparcour, zwaar aangetast wordt. Wij betreuren ook, dat er geen enkel overleg is gepleegd met de sportraad, wielerbond Vlaanderen en ook niet met de organisatoren van cross voor miniemen en aspiranten. De enige wielerwedstrijd in de Stad Diksmuide, naast het natourcriterium.Ik mag wel zeggen, dat ik toch wel een beetje kaas heb gegeten van crossparcours voor de jeugd. De nieuwe heuvel is momenteel veel te hoog voor de jeugd en bovendien houdt deze ook heel wat gevaar in, daar de ene zijde veel te scherp is.De doortocht achter de nieuwe tennisterreinen naar het bruggetje en de trap toe, wordt wel heel smal. Verleden jaar was wielerbond Vlaanderen vragende partij voor de inrichting van het provinciaal kampioenschap voor de jeugd met de name voor de miniemen en aspiranten. Dit wordt vandaag de dag andere koek. Laat staan om een cross voor beroepsveldrijders te organiseren, waarvan sommigen in de wandelgangen dromen.