Gemeenteraad 26/11/2007

Punt 33: Meerjarenplan kerk De Mokker - Marc

Kerkfabrieken: beleidsplannen 2008-2013

Uitgesteld op vraag van de overkoepelende raad van kerkfabrieken omdat het huiswerk niet klaar is. We vragen ons wel af hoe men het meerjarenplan voor De Mokker wel kan goedkeuren, terwijl dat voor de andere kerken niet kan? Katleen:De lokale kerkelijke economische fabrieken draaien hier goed met gemeenschapsgeld weliswaar.Evaluaties omtrent ‘gebruikers’ dienen hier niet gemaakt te worden…Sommige ‘dingen’ staan boven alles… Het zou enkel stemmen kunnen kosten.We geloven ook in het ‘goede’. Moet je dan zwijgen om de stem? Medisch en politiek gezien misschien wel…om de zakelijke waarheid te laten spreken dienen we hem te verheffen. We willen niemands zielenrust verstoren en zullen dan ook al deze punten, zij het de gegeven opmerkingen, goedkeuren.Ik hoop dat we gauw onze aflaten kunnen afhalen.Patrimonium bewaren dan… kerken wel, musea niet.

Punt 34 - Katleen

Mobiliteit is voor de mindervalide al een problematiek op zich. We kunnen en willen met IDEE2006 omtrent deze blauwe parkeerplaatsen hierover dan ook niets opmerken.We missen wel een visie omtrent duurzaam parkeerbeleid evenals een mobiliteitsplan.We wachten met z’n allen weerom een studie af. In afwachting hiervan wordt hier en daar een blauwe parkeerplaats voorzien, op aanvraag.Meer dan enkel een blauwe parkeerplaats dringt zich een blauwe zone op.Maar dit hangt dan weer samen met de afwikkeling van het dossier van de gemeentelijke administratieve sancties.Het STOP-principe, eerst stappen, dan trappers dan openbaar vervoer en pas in laatste instantie parkeren kan en mag niet alles tot stilstand brengen. Het toenemende parkeerplaats zoekverkeer is een rem voor de economische activiteit en bezwaart de trafiek en de veiligheid in de binnenstad. We pleiten dan ook met IDEE2006 om al enkele maatregelen te treffen.We bemerken het tekort aan parkeerplaatsen thv de sportinfrastructuur de pluimen en de onveiligheid die hieruit volgt en de hallucinante problematiek thv cultureel centrum annex muziekschool. De handelaars in de binnenstad zouden eveneens liever dringend een blauwe zone wensen. Maar misschien ziet het bestuur liever andere kleuren…

Punt 35: aanstelling ontwerper, aanleg fietspaden Pervijzestraat - Marc

200.000 euro voor aanstelling ontwerper? Wordt dit gesubsidieerd of moet de Stad dit zelf ophoesten? Of dient er zoveel signalisatie te worden aangekocht? Ook zijn wij vragende partij om eens te checken als men ter hoogte van de Lettenburgstraat en Dodengangstraat een inrijstrook zou willen stipuleren. Naar onze mening zou dit de veiligheid ook optimaliseren.

Punt 39: E-policy - Katleen

Goede afspraken en reglementen maken zijn een basis voor een goed bestuur.Graag hadden we dan ook dat de goede afspraken inzake informatieverstrekking met de burger correct verlopen. De beleefdheid gebiedt dat een opmerking van de burger tenminste een correct antwoord krijgt. Een geautomatiseerd antwoord…’we hebben uw boodschap goed ontvangen ….en verder geen enkel vervolg hierop lijkt mij geen perfecte informatiestroom. Dit kan de bedoeling van een e-loket niet zijn. Gelieve in de toekomst met deze e-beleefdheid naar de burger toe ook rekening te houden..

Punt 47: Heffen van belastingen, opcentiemen - Marc

Wij hebben de vorige gemeenteraad de rekening van 2006 besproken en afgehandeld. Daaruit bleek dat het vorige beleid eigenlijk heel goed heeft geboerd. Bijgevolg moet er toch ruimte zijn om de belastingen te verlagen. Bovendien heeft de Diksmuidse C.D.&V tijdens de vorige bestuursperiode altijd dit tarief van opcentiemen afgeschoten. In het verleden heeft het vorige beleid noodgedwongen de belastingen drastisch moeten verhogen.Wij vragen dat de C.D.&V zich aan zijn verkiezingsbelofte zou houden. Het resultaat van 2006 is goed. Dus, nu de opcentiemen verlagen in plaats van de laatste twee jaar en op die manier de burger een rad voor de ogen draaien.

Punt 52: aanvullende subsidie cultuur - Jan

10.000 euro is voor mensen die met cultuur bezig zijn een hoop geld. Die 10.000 euro is dan ook zeer welgekomen. We hopen alleen dat deze som bovenop de dotatie komt en dat de gebruikelijke subsidie voor cultuur niet vermindert. Met andere woorden vragen we hier concreet of het budget voor cultuur met 10.000 euro stijgt?

Punt 54: jeugdwerkinitiatieven - Marc

Goedkeuren, uitgezonderd de aanpassing van het subsidiereglement voor de speelpleinwerkingen. Voor dit onderdeel zullen wij ons onthouden.

Punt 55: sportbeleidsplan - Marc

Eerst en vooral willen wij de werkgroep en de sportdienst danken voor de vele energie, die zij hebben gestopt in dit beleidsplan. Het is een hele boterham, maar het ziet er goed uit. Zij verdienen goud, zilver en brons tegelijk, maar het college van burgemeester en schepenen verdienen een rode kaart omwille van het uitleenreglement voor de sport- en andere verenigingenWij hebben een opmerking omtrent de suggestie om een nieuwe sporthal te bouwen. Dit klinkt inderdaad als muziek in de oren. Maar we moeten realistisch blijven en rationeel denken. We moeten eerlijkheidshalve durven inzien dat een nieuwe sporthal financieel geen sinecure zal zijn, maar uiteraard is Idee2006 grote voorstander van een nieuwe sporthal. Als gewezen schepen van sport heb ik het medegebruik van de sportaccommodatie van de scholen kunnen bewerkstelligen. Idee2006 vraagt om de ingeslagen weg verder te bewandelen en dit nog verder uit te breiden en uit te diepen. Het is wellicht opportuun dat het schepencollege in samenspraak met de sportdienst en sportraad hun lichtje zou opsteken in De Panne. Daar is er over het gebruik van de sporthal van het gemeenschapsonderwijs en de gemeente een samenwerkingsakkoord, dat nog veel verder reikt dan ons medegebruik. Door een samenwerkingsakkoord af te sluiten met een of andere school, kan men dan samen investeren en uitbaten. Zelfs een cafétaria moet bespreekbaar zijn, gezien het feit dat de Stad Diksmuide een aantal jaren geleden de sporthal van het gemeenschapsonderwijs gebruikte met een cafétaria in afwachting van de bouw van de huidige stadssporthal. Het is tevens van vitaal belang dat de onmoetingscentra kunnen fungeren voor bepaalde sporten. Voor het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum in Esen moet men daar rekening mee houden. Dus, zijn voldoende douches een must. In de vorige bestuursperiode hebben wij in Ten Bercle een nieuwe sportvloer aangebracht en ook de douches geoptimaliseerd. Voetbalclub Keiem kent een florerende jeugdwerking en plukt daar nu ook de vruchten van. Maar zoals aangekaart in het beleidsplan, heeft de voetbalclub ruimte tekort en een tweede voetbalterrein zou een goede zaak zijn. Een voorlopige oplossing voor een tweede voetbalterrein zou kunnen het voetbalterrein achter het ontmoetingscentrum in Beerst zijn. Een aantal containers voorzien voor kleedkamers moet een haalbare kaart zijn.We vinden ook in de het beleidsplan terug, dat er logistieke steun zal worden verleend. Zelfs kersthuisjes komen in aanmerking. Het nieuwe uitleenreglement is daar alleszins geen voorbeeld van. Logistieke steun moet voor iedere vereniging gratis blijven en niet tegen betaling. Dit is duidelijk een doorn in het oog voor de verenigingen en doet het beleid hier de waarheid toch wel geweld aan. Tot overmaat van ramp heeft de sportraad geen advies kunnen uitbrengen over dit uitleenreglement.Wat ook een hiaat is, is dat er met geen woord wordt gerept over de aanleg van een ruiterpad.Ook vinden wij niets terug over de erfpacht voor de loods van de kajakclub “De Billander”. Waarom?Verlichting: 20.000 euro investeringstoelage voor K.S.V.D? Nochtans werd de verlichting van het 3de terrein (fanionploeg) betaald door firma Lootens! Uitbreiding kleedkamers: sporttribune met vier kleedkamers en vip-ruimte voor K.S.V. Diksmuide voor 150.000 euro en langs de andere kant 500.000 euro voor uitbreiding met vier kleedkamers en bergruimte aan de sporthalle. Vanwaar dit gigantische verschil in raming? Aanleg van twee nieuwe tennisterreinen voor een bedrag van 42.000 euro, maar het onderhoud van die gravelbanen zou maar liefst 61.500 euro kosten. Hoe verklaar je dit? Mr. Migneau komt ook niet aan zijn trekken, daar er in het beleidsplan geen sprake is om de bovenlaag van de atletiekpiste in sintel te vervangen in tartan!!! Ook wil men zich over een irrigatiesysteem behartigen. Men zou voldoende water moeten hebben via regenputten. Dit is absurd, daar men voor een hectare al vlug 400.000 liter water nodig heeft voor een eenmalige, optimale irrigatie. De impulssubsidie voor jeugdwerking en opleiding door het Vlaamse Gewest kunnen wij alleen maar toejuichen. Het huidige subsidiereglement, bewerkstelligd door de vorige sportraad, heeft zich ook gefocust op de jeugdwerking. De jeugd een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden, is altijd een prioriteit geweest, maar dan was er jammer genoeg geen sprake van impulssubsidie door het Vlaamse Gewest. Jaarlijkse viering van de vrijwilliger. De vrijwilliger in de verf zetten is een goed idee, maar kan dit niet samen met de kampioenenviering. Het zou de kampioenenviering nog meer cachet geven en bovendien hebben de meeste vrijwilligers een rijk gevuld programma. Idee2006 draagt het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. De Diksmuidse C.D.&V beweert dit ook. Maar het valt moeilijk te rijmen. Een viering voor de vrijwilliger en langs de andere kant plant het huidige beleid een mes in de rug van deze vrijwilliger via het nieuwe uitleenreglement!!! Wij moeten ook vaststellen, dat de dorpen heel weinig aan bod komen in dit beleidsplan. Nochtans blijkt uit de enquête, dat de dorpen zich stiefmoederlijk behandeld voelen. Niettegenstaande het gegeven gaat men toch zich focussen rond het sportpark. Enkel voetbalclub Keiem wordt vermeld nav hun terechte vraag voor een tweede voetbalterrein. Maar we vinden niets terug voor de voetbalclubs Nieuwkapelle, Woumen, Leke, Vladslo, Beerst, enz… Nochtans hebben het deze clubs ook heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een bijkomende subsidie voor die clubs zou het meest logische zijn. Bijgevolg zou men moeten opteren voor een apart subsidiereglement voor de voetbalclubs van de dorpen, met die verstande dat er niet geraakt wordt aan de subsidies van de andere sportverenigingen. Tot slot, Idee2006 zal dit plan goedkeuren, maar we zullen in 2012 wel evalueren welke vis of biefstuk in de pan zal liggen.

Sportbeleidsplan Aanvulling - Katleen

Goud, zilver, en brons…en een gele kaart vanwege onsportiviteit t.o.v. de vorige voorzitter… De uitlatingen van ‘een ganse sportshow’ die hij nota bene als vrijwilliger zelf helemaal uitwerkte, vinden wij ongepast en zouden wij schrappen uit een SBP waarin fairplay eveneens een basisvoorwaarde zou moeten zijn.

Mondelinge vraag - Jan

Om de vaudeville van de vorige keer rond de aanstelling van de WEGO niet nog eenst te moeten meemaken vragen we of er al een procedure bekend is om deze adviesraad samen te stellen.Zo ja, dan zouden we die nu graag vernemenZo neen, zouden we voorstellen om van meet af aan, naar analogie met schepen Vanlerberghe bij de begroting, de oppositie erbij te betrekken.