Gemeenteraad 27/02/2012

Punt 2: RO en onroerend erfgoed-Huisvesting-Sociale huisvesting- Grond-en pandendecreet-Evaulatie bindend sociaal objectief - Katleen Winne

Met het objectief meer betaalbare sociale woningen te realiseren gaan wij akkoord. Waar is er nog ruimte voor vrij (semi-)vrij initiatief? Een gezond evenwicht blijft minstens even belangrijk voor de ontwikkeling van een stad. Misschien kunt u bij deze gelegenheid ook eens de stand van zaken melden wat betreft het braakliggend terrein ter hoogte van de Woumenweg. Het ligt er nu al jaren troosteloos bij. Er zit nu al wat meer leven in met de 4 ezeltjes die er hun habitat gevonden hebben. Bij alle troosteloosheid ligt er echter ook veel sluikafval. Graag stand van zaken.

Punt 4: Technische dienst zwembad ‘de Kupe’ herstel betonrot - Katleen Winne

We zijn akkoord met het herstel van de betonrot, maar wat met de toekomst voor zwemmend en betalend Diksmuide ? Zijn er al stappen genomen voor de ontwikkeling van een nieuw zwembad ? Graag stand van zaken. In de gemeenteraad van 7 oktober 2010 vroeg ik een aanpassing (zwemkledij) van het reglement nalv de aankoop van een nieuwe filter. Is dit reglement nu al hersteld of vernieuwd ?

Punt 6: Technische dienst – Groen- en milieudienst- Heraanleg paden op diverse begraafplaatsen, dienstjaar 2012- Goedkeuring kostenraming, lastenboek en wijze van gunnen - Marc Deprez

Aanleg van paden op de begraafplaats van Vladslo. Bij de bespreking van de budgetten inherent met de beleidsplannen hebben wij meermaals in deze beleidsplannen gelezen, dat deze meerderheid opteert om zowel de begraafplaatsen van Keiem, Leke, Beerst en Vladslo rond de Kerk op termijn te herlokaliseren. Het gaat hier nu over de huidige begraafplaats van Vladslo om de paden her aan te leggen met een kostenplaatje van 11.086,02 euro.

Idee2006 vraagt zich af, als het wel noodzakelijk zou blijken om de heraanleg van deze paden te voorzien. Uiteraard hangt veel af van de timing van de herlokalisatie. Is de herlokalisatie op korte termijn voorzien, dan lijkt de heraanleg van paden verloren geld.

Idee2006 wil wel beklemtonen, dat een herlokalisatie van een begraafplaats een heel gevoelige materie is en uiteraard dienen de nabestaanden met het voornemen van deze meerderheid op de hoogte te worden gebracht.

Punt 16: Toekomst Kerk Kaaskerke - Marc Deprez

De kerk van Kaaskerke is inderdaad een rode draad in deze legislatuur.

In de gemeenteraad van januari ll heeft Idee2006, samen met de Kaaskerkenaren en vele gelovigen hun ongerustheid en bekommernis geuit nav de verkoop van de Kerk van Kaaskerke. Niettegenstaande de burgemeester mij als leugenaar bestempelde, werd deze ongerustheid onlangs toch jammergenoeg bevestigd en dus van stemmingmakerij is er geen sprake

Nav de onthullingen in eDiksmuide omtrent de toekomst van de Kerk van Kaaskerke heeft Idee2006 toch een aantal prangende vragen.

- Kan de compromis, whats the name, daar het enkel over een aanvaardingsbrief van het schepencollege gaat, nietig worden verklaard en is het college van burgemeester en schepenen daartoe bereid? De naam van de eigenaar is reeds lang gekend, maar de zogenaamde eigenaar is geen antiekquair. Nochtans heeft hij zich zo uitgegeven. Bovendien lijkt het er steeds meer op, dat de vader van de eigenaar de scepter zwaait. Het levende bewijs daarvan is , dat hij zelfs een nieuw slot plaatste of ging plaatsen op de deur van de sacristie en alle materialen van de feestcommissie van Kaaskerke moesten weg.

Hoe kan dit, daar de akte nog niet is getekend, laat staan dat de Stad reeds het geld heeft ontvangen?

Juridisch kan men deze zogenaamde compromis nietig verklaren, wanneer er een dwaling is. Deze dwaling behelst dat de huidige eigenaar zich heeft engageerd om een antiekzaak in deze Kerk onder te brengen, maar de toekomstige eigenaar is geen antiekquair.

- Naar aanleiding van de onthullingen in eDiksmuide. Is er vervolgens overleg gepleegd geweest met de toekomstige eigenaar voor de invulling van de Kerk en het behoud van de Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van Onze Lieve Vrouw Troost in Nood.?

Wellicht wordt het heel moeilijk om deze Stille Gebedsruimte te behouden, daar het college van burgemeester en schepenen en de meerderheid C.D.&V-Spa-open in de voorwaarden van de verkoop heeft voorzien, dat het gebouw geen enkele reglieuze bestemming meer mag hebben. Bijgevolg heeft deze meerderheid de Kaaskerkenaren ijdele - en valse hoop gegeven. In het verleden werden wij met alle zonden van Israël overladen nav de desaffectatie. Nu heeft diezelfde C.D.&V er voor gezorgd dat deze Stille Gebedsruimte niet kan blijven bestaan door hun zelf opgemaakte voorwaarden gekoppeld aan de verkoop van de Kerk van Kaaskerke!

Daarbovenop heb ik gehoord tijdens de eredienst nav de herinwijding van de Kerk van Beerst door toedoen van de restauratiewerken, dat de nieuwe vergaderruimte in de sacristie kan worden gebruikt door de verenigingen. Uiteraard vormt deze bijkomende vergaderzaal voor ons geen probleem. Maar eigenlijk is het toch wel een beetje de wereld op zijn kop, daar het dorp Beerst over een ontmoetingscentrum beschikt. Kaaskerke daarentegen beschikt over geen ontmoetingscentrum en daar verkoopt men de Kerk. De Kaaskerkenaren worden nog maar eens stiefmoederlijk behandeld. Opnieuw een gebrek aan visie door deze meerderheid.

- In verband met het onderhoud met het centraal Kerkbestuur, de nieuwe inwijding van de Kerk van Beerst nav de restauratiewerken voor een bedrag van 300.000 euro, de verkoop van de Kerk van Kaaskerke voor een bedrag van 250.000 euro, vraagt Idee2006 een duidelijk standpunt van iedere politieke fractie, in hoofdzaak van de meerderheidsfractie, over de toekomstplannen voor de Kerken op het grondgebied Diksmuide.

Ik citeer uit het verslag nav het onderhoud met het centraal kerkbestuur het volgende.

Dhr Raf Goemaere, afgevaardigde van de C.D.&V : “Kerken vormen een deel van het maatschappelijk leven in een dorp. Zij zijn bepalend voor het uitzicht van het dorp. Deze fractie is voorstander om alle kerken te behouden en wil geen tweede Kaaskerke. “

Is dit het werkelijke standpunt van de C.D.&V? Waarom verkopen zij dan de Kerk van Kaaskerke? Je kan dit toch niet meer begrijpen?

Idee2006 heeft een duidelijk standpunt. De Kerken zijn deels gebouwd met schenkingen en zijn historische gebouwen en zijn niet weg te denken uit de steden, gemeenten en dorpen. Een kerkgebouw heeft nog altijd een uitstraling. Nevenactiviteiten vormen voor ons geen probleem, maar niet-gelovigen moeten ook kunnen gebruik maken van deze gebouwen Herbestemmingen behoren ook tot de mogelijkheid, maar in beide gevallen moet men altijd rekening houden met de sereniteit en de waarden waarvoor deze gebouwen altijd hebben gestaan. Bij een eventuele herbestemming moet altijd gepaard gaan met een Stille Gebedsruimte, waarbij men de patroonheilige van de parochie kan aanbidden.