Gemeenteraad 27/03/2017

Punt 3 en 5 - Katleen Winne

Laten we hopen dat het vlot verloopt…en dat de fasering goed gevolgd wordt. De voorop gestelde faseringen in de eerste fase zijn ook niet deze die voorop gesteld werden (dixit fase 2 vanaf februari 2017 open in de Vaartstraat en eerste stuk GB Jacquesstraat) Laten we hopen dat de bereikbaarheidsadviseur wat zichtbaarder is…dat er geleerd wordt uit de gemaakte fouten… Ik had graag wat technische uitleg gekregen wat betreft het water in de kelders in de GB Jacquesstraat nalv de werken..
Mensen die daar sinds heugenis geen water in de kelder hebben, hebben er nu. De uitleg dat het grondwaterpeil stijgt en dat in casu de kelder dan zogenaamd niet waterdicht was… De uitleg wordt gegeven dat het water in de vroegere buizen kon insijpelen. Het kan toch niet zijn dat technieken verachteren? Nu het systeem gescheiden wordt is het inderdaad noodzakelijk dat proper water niet met afvalwater wordt vermengd. Maar kan het grondwater dan niet insijpelen in een eventueel semipermeabele wand in de hemelafvoer ? Grondwater dienen wij m.i. ook niet te verspillen. Een lekke kelder is voor zelfstandigen die hier in de rij wonen en geen extra uitbreidingsmogelijkheden hebben een groot probleem bovenop de vele problemen die ze door de werkzaamheden hebben. Hoe hoog staat het grondwaterpeil dan wel ? Lost zich dat op ? Zijn dit blijvende lasten ?

Punt 4 - Katleen Winne

Geldt dit ook voor gewestwegen ? Als er daar ingrepen gebeuren is de impact op de mobiliteit navenant.

TMVS - Jan Van Acker

Idee2006 zal dit punt niet goedkeuren.
In het doornemen van de lijvige dossier zijn ons een paar punten opgevallen:

- Deze Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services is een dienstverlenende vereniging die tot doel heeft de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

- De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid van TMVW opdrachthoudende vereniging woont de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen van de dienstverlenende vereniging bij, zonder stemrecht.

- De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerdere commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbepalingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing.

- De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de bestuurs- en adviesorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken.

- TMVW heeft voor 10 % belangen (zelfde BTW groep)
Als ik TMVW in google ingeef kom ik uit bij Farys.
Idee2006 heeft toch enkele bedenkingen:
- Waarom geen AGB?
- Welke bedrijfsrevisoren?
- Hoeveel presentiegeld?
- Gaat het weer om BTW ontduiking?
Wat met de stelling van Spa-voorzitter Crombez die het aantal mandaten wil beperken tot 3 en een plafonnering invoert van de wedden die hiermee kunnen verdiend worden.
Ik denk wel dat de Spa mandatarissen, ook hier in Diksmuide, hun voorzitter zullen volgen. Maar wat zegt de CD&V fractie hierover? Volgen zij dezelfde deontologische regels? Wanneer kunnen we rekenen op transparantie?
Bij deze doe ik een voorstel in deze gemeenteraad om een motie op te stellen waarin heel de gemeenteraad de stelling van De heer Crombez volgt!

Bijgevoegde punten - Marc Deprez

1) De exodus van openbare diensten en van bedrijven, beiden met heel wat tewerkstelling voor de Diksmuideling, kennen een heel schrijnend en pijnlijk verloop op vandaag in Diksmuide. Voor de openbare diensten behelst dit bruggen en wegen, financiëndiensten, vredegerecht en wellicht Bpost. Want in dit geval, waarom zou het schepencollege opteren om de postparking te laten fungeren als openbare randparking. Wordt het gebouw van de NMBS definitief gesloten? Nochtans werd er reeds geruime tijd de idee geopperd door de oppositie om camera’s op deze site te installeren. Het vredegerecht wordt behouden in Poperinge, nochtans veel minder centraal gelegen dan Diksmuide. Weegt Diksmuide politiek niet zwaar genoeg? Diksmuide bijt op alle gebied in het zand. Verder verlaat het volgende bedrijf Diksmuide. Elektro, energy Decat met meer dan 150 werknemers. De beschutte werkplaats uit Veurne komt zich niet vestigen in Diksmuide. Wat is er aan de hand met de firma Vanlerberghe? Zij breiden immers uit op de industriezone van Veurne.
En wat dan gezegd over de winkels! Het verdwijnen van de shoediscount werd nooit als een verlies beschouwd, ook niet toen Diksmuide nogmaals op een negatieve manier in beeld kwam met de sluiting van blokker. En het afkalven van de zogenaamde trekkers en betere boetieks gaat maar verder, zie maar naar de twee winkels van Antojo en de pijnlijke blijvende leegstand van het polderpand.
En de horeca klaagt terecht steen en been. De Grote Markt en de omgeving worden of zijn reeds een grote bouwwerf in de plaats van meer fasering van de werken. De blauwe zone is een feit, maar iedereen is vragende partij voor een parking met langdurig parkeren in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Hetzij ondergronds of op de site van de Boterhalle. Het levende bewijs, waren de 3000 handtekeningen, verzameld door vrijwilligers van Idee2006. Maar toch slaat het schepencollege deze smeekbede van de Diksmuideling en de horeca in de wind en blokt ditzelfde schepencollege een volksraadpleging af omwille zogezegd een tekort van vijf vermeende handtekeningen. En tot overmaat van ramp, dienen de horecauitbaters op eigen kosten hun terras te verwijderen en na de werken opnieuw te plaatsen.

We beseffen allemaal, dat de ring reeds 30 jaar terug moest worden bewerkstelligd. Maar ja, met één pennentrek werd deze ring van de kaart geveegd door de toenmalige CVP met op vandaag de nefaste repercussies voor de ontplooiingskansen van Diksmuidse bedrijven, handelszaken,… en het daarmee gerelateerde verkeersinfarct.
De aanleg van Zuidwestelijke omleidingsweg, waar Idee2006 nota bene ook zijn gewicht in de weegschaal heeft gelegd voor de realisatie, zal maar een halfslachtige oplossing bieden, zolang er geen alternatief is voor de A19. Zonder dit alternatief, zal de Zuidwestelijke omleidingsweg een aanzuigeffect genereren, waarbij Woumen, Pervijze en een deel van Kaaskerke het slachtoffer dreigen te worden. En al het zware vervoer in het kader van de aan- en uitvoer van producten voor de bedrijven, handelszaken, komende van de richting Oostende zullen nog altijd het kruispunt Stragier moeten trotseren.

Repliek over een zogezegde oproep aan de oppositie door de meerderheid om alle hens aan dek te roepen om het vredegerecht hier te behouden.

Nu, in alle bescheidenheid en eerlijkheid heb ik geen weet van deze oproep. Was ik eventueel niet aanwezig op deze gemeenteraad of is dit aan mijn aandacht ontsnapt? Als dit zo zou zijn, wens ik mijn excuses aan te bieden. De zwarte piet doorschuiven naar mijn collega’s heeft ook geen zin, daar ik door een bepaalde krant een aantal vragen werd gesteld, waarbij mijn collega’s niet waren betrokken.
Maar anderzijds toch een aantal bedenkingen.

De liefde moet van weerszijden komen. Dat geldt voor een gezin, vereniging en zeker ook in de politiek. Je kan niet ontkennen, wanneer men een volksraadpleging, waarbij heel wat vrijwilligers de koude, wind en regen hebben getrotseerd, omwille van een tekort aan vijf vermeende handtekeningen afblokt, laat dit niet alleen een wrange nasmaak bij de burger na, maar evenzeer bij de mandatarissen.
Laat één ding duidelijk zijn. Idee2006 is zeker niet rancuneus. Denken wij maar aan het pijnlijke verwijt en met de voeten vooruit van de burgemeester aan het adres van de oppositie omdat er weinig vaart kwam in het dossier van de Zuidwestelijke omleidingsweg. Niettegenstaande dit voorval, heeft Idee2006 zijn mandatarissen aangesproken om het dossier op de rails te krijgen. En met succes.
Maar toch kon onze burgemeester niet nalaten om een voormalig minister van de OpenVld in haar boek of beter gezegd propagandastuk in diskrediet probeert te brengen, zonder dat de persoon in kwestie zich kon verdedigen. Dit is gemeen, decadent.
Het propagandastuk bevindt zich op vandaag op het hoofdkwartier van de OpenVld en daar is men op zijn zachts uitgedrukt not amused met uw uithaal. Wij hebben niet nagelaten om uw toenmalige verkiezingsbelofte in 2006 ( Zuidwestelijke omleidingsweg laten uitmonden op de Oudekapellestraat) na te sturen. De waarheid heeft immers zijn rechten. Maar dergelijke zaken komen een samenwerking zeker niet ten goede!
Wat het vredegerecht betreft. Ik heb in de wandelgangen vernomen, dat onze burgemeester een onderhoud had met justitieminister Koen Geens in een poging om het vredegerecht hier te behouden. Als de meerderheid “eventueel” vraagt, dat iedere fractie zijn parlementairen zou aanspreken, dan veronderstellen wij toch, dat iedereen op de hoogte wordt gebracht, welke stappen er worden gezet. Dit is ook niet gebeurd!
2) Motie voor het behoud van de brandweer bijpost Leke

Er is op vandaag heel wat te doen over de brandweerhervorming. Niet alleen Veurne wordt daarmee geconfronteerd ( zie artikel ll), maar ook voor Diksmuide impliceert dit geen sinecure, daar Diksmuide meer dan 15.000 ha behelst. Naast een centrale hoofdpost, die nota bene heel goed en baanbrekend werk verricht is het voor Idee2006 ook van vitaal belang, dat de bijpost Leke op “post” blijft. Dit vanuit het oogpunt van zijn geografische ligging, dicht bij de E40 en gemakkelijk bereikbaar voor het noordelijke deel van Diksmuide (Leke, Keiem, Beerst, Vladslo, Stuivekenskerke) en een zuid-westelijke omleidingsweg zal op dit vlak ook weinig of geen soelaas bieden. Bovendien werd er in 2009 door toedoen van Idee2006 en toenmalig minister Annemie Turtelboom heel wat interventiemateriaal ter beschikking gesteld voor de bijpost Leke om acuraat bijstand te kunnen leveren vooral bij ongevallen op de E40 en in de nabije omgeving.
Idee2006 wenst deze ingeslagen weg verder te bewandelen. Vandaar dat wij opteren om een motie voor te leggen aan de gemeenteraad om naast de hoofdpost Diksmuide ook de bijpost Leke in het kader van de brandweerhervorming te behouden en te voorzien van alle faciliteiten.

Motie :
De gemeenteraad van Diksmuide vraagt met aandrang om naast de hoofdbrandweerpost Diksmuide, ook de bijpost Leke zeker te behouden omwille van zijn geografische ligging. Dit vanuit het oogpunt omdat de bereikbaarheid heel goed is naar de E40 en het noordelijk deel van Diksmuide toe

Idee2006 haalt zijn slag thuis. Na lang aandringen, keurde de voltallige gemeenteraad de voorgestelde motie goed. Een heel goede zaak voor de bijpost Leke en uiteraard ook voor de hele Diksmuidse brandweer. Aan de onderhandelingstafel in het kader van de brandweerhervorming is deze motie een duidelijk signaal en een meerwaarde. We zijn aangenaam en positief verrast

Mondelinge vraag: Receptieruimte in de Ijzertoren - Katleen Winne

Is dit allemaal in orde kwestie van brandveiligheid om daar boven festiviteiten te organiseren ?