Gemeenteraad 27/05/2013

Vraag vooraf - Jan Van Acker

De gemeenteraad bestaat uit 25 of 26 mensen. Is het niet mogelijk dat we in gemeenschappelijk overleg de data van de bijeenkomsten vastleggen. Dit om problemen te vermijden. Nu konden we de dossiers niet inkijken op maandag omdat het pinkstermaandag was. In de toekomst zouden we graag dergelijke problemen vermijden.

Punt 5: Groen-en milieudienst –Retributie op afgifte van huisvuilzakken - Katleen Winne

De verpakking is één iets .De inhoud van de blauwe zakken is niet uw verantwoordelijkheid.
Maar als ze blijven rondslingeren wordt dit wel een probleem voor de stad. De inhoud van de blauwe zakken werd recent strenger gecontroleerd. De stickers werden duchtig rond geplakt.
Vele zakken blijven staan. Van wie is wie ? Wie ruimt ze op ?
Misschien kunnen we aandringen voor een eenvoudiger systeem. Velen hebben hier moeilijkheden mee, mag de haarlakbus, de ijsdoos erin ?…
Ouderen steken dan maar hun afgekeurde blauwe zak in een grijze. Dit kan toch de bedoeling niet zijn. Kan er op de verpakking geen duidelijke blauwe stip staan. Kunnen we niet aandringen bij de overheidsinstanties ?

Punt 6: Groen- en milieudienst Retributie op verwijdering huishoudelijk afval en vergelijkbare op het containerpark - Katleen Winne

Hebt u zicht over hoeveel de stad dit zal kosten in zake de verwerking van 1000kg groenafval/ gezin ? We maakten eerder dit voorstel het groen gratis te laten verwerken. Toen werd dit door de meerderheid weggeblazen als zijnde een te dure ingreep. Tot onze grote verbazing werd dit dan overgenomen in het verkiezingsprogramma. Desalniettemin zijn we verheugd dat ons voorstel gerealiseerd wordt.

Punt 8: Personeel en organisatie – Algemeen – Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Idee2006 heeft niets tegen bewonersplatforms, maar iedere vereniging moet met gelijke wapens kunnen strijden. Denken wij dan nog maar eens aan de uitgave van een dorpskrant.
2500 euro toelage voor Ten Vredefestival. Tot daar vormt dit voor ons geen probleem. Maar de datum van het festival breekt toch wel zuur op voor de dorpskermissen van Pervijze en Keiem. 2500 euro voor Ten Vrede via de stadskas, zeg maar de Diksmuidse belastingbetaler, en langs de andere kant florerende dorpskermissen zoals Pervijze en Keiem (goulashavond met vuurwerk) hypothekeren. Nochtans met een beetje goede wil en rond de tafel te zitten met de organisatoren van Ten Vrede kon dit euvel worden voorkomen. Voor Idee2006 is dit nog maar eens het levende bewijs, dat een schepen voor dorpen geen luxe is, maar een noodzaak!

Punt 9 Juridische en communicatiediensten –Mobiliteit- Samenwerkingsovereenkomst N35 en N364 Katleen Winne

Het is mooi als men de handen in elkaar slaat om een verkeersveilige situatie te scheppen.
Maar waar blijft de coördinatie dan bij de werken in de Kaaskerkestraat. We brachten het reeds meerder keren aan…Veilig voor fietsers en voetgangers is het daar al een jaar niet meer. Het blijft maar duren….

Bijgevoegd punt: spoorvorming op de N369 (weg Ieper – Oostende) - Marc Deprez

De N369 ( weg Ieper-Oostende) wordt door spoorvorming gekenmerkt met als levensgevaarlijk gevolg aquaplaning bij hevige regenval. Het fenomeen doet zich vooral voor langs de Woumenweg, meer specifiek vanaf de spoorwegbrug richting begraafplaats Diksmuide en vooral ook de Oostendebaan, meer specifiek het stuk ter hoogte van het Bourgondisch schild. Nochtans werd dit traject nog maar heraangelegd in 2007. Voor nu al een erge vorm aan spoorvorming te moeten vaststellen, lijkt dit voor Idee2006 toch wel heel bizar. Wij vragen dan ook, dat het schepencollege deze gevaarlijke situatie zou aankaarten bij het Vlaamse Gewest en de nodige maatregelen zou treffen om de veiligheid van de automobilist, motorrijder,.. te garanderen. En wat het vernieuwde stuk weg in 2007 betreft, lijkt het Idee2006 logisch dat de bevoegde instantie toch eens zou aankloppen bij de aannemer. Werd alles uitgevoerd volgens het lastenboek?

Bijgevoegd punt : speelpleinwerking 12+  - Marc Deprez

Uiteraard ligt de speelpleinwerking Idee2006 nauw aan het hart.
De speelpleinwerking fungeert in vele gevallen als kinderopvang. Voldoende moni’s vormt vaak ook het probleem. In Diksmuide krijgt de moni een vrijwilligersvergoeding van 40 euro per dag. Dit impliceert 8 uren intens op het terrein en achteraf nog een tweetal uren voorbereiding aan de volgende dag. In totaal een tiental uren per dag voor de moni. Hoed af voor deze moni, die slechts een 800 euro per maand wordt vergoed. Immers als jobstudent verdien je al vlug 1200 à 1500 per maand. En veel studenten zijn genoodzaakt een vakantiejob te zoeken om hun studies helpen mee te financieren, mede door toedoen van de crisis en veelal door nieuw samengestelde gezinnen.
Vandaar dat Idee2006 suggereert om de vergoeding van de moni op te trekken tot 60 euro per dag.