Gemeenteraad 27/06/2011

Punt 1: Verslag vorige zitting - Jan

In het verslag dat ter goedkeuring voorligt, staat dat het verslag van de zitting van 02/05/2011 werd goedgekeurd. Welnu in dit door u goedgekeurd verslag onder het item “mondelinge vragen” punt 3 staat dat op mijn vraag naar de betekenis van een tekst op enkele borden langs de openbare weg, met de cryptische boodschap “vernieuw ons heer” ik citeer: “Gehoord mevr Mieke Vanrobaeys, Voorzitter van de gemeenteraad in haar antwoord dat het stadsbestuur daar niet van op de hoogte is en dat dit zal worden onderzocht.” Ondertussen zijn 2 maanden verstreken en aangezien dat dit verslag goedgekeurd werd, vragen we ons af hoe dit onderzoek is verlopen en wat de besluiten zijn.

Punt 2 – 14: Kerkfabrieken - Jan

We zijn tevreden dat de Vlaamse Regering eindelijk ook bij monde van Minister Bourgeois in zijn conceptnota “een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” naar buiten brengt wat we hier al jarenlang verkondigen. Deze discongruentie tussen bestede middelen door de totale gemeenschap en het gebruik van de gebouwen door een, op basis van apolitieke criteria geprivilegieerde groep mensen, moet ophouden.

Twee suggesties dienaangaande:

1. We doen nogmaals de suggestie dat de betaler recht heeft op gebruik: m.a.w. dat iedere burger de kerken kan gebruiken voor een weliswaar zinvolle en ernstige activiteit. Indien dit hier in Diksmuide niet kan, vraag ik het beleid hiervoor een ernstige motivatie te geven.
2. Minister Bourgeois raadt aan dat kerkbesturen nauw samenwerken met de gemeenten om de bedoelde toekomstvisie uit te stippelen. We dringen er daarom ten zeerste op aan (en dit evenmin voor de eerste keer) om deel te nemen aan een overleg ter zake. Idee 2006 vertegenwoordigt een vijfde van de bevolking, de gemeenschappelijk oppositie ongeveer een derde. Het kan niet dat de visie van een derde van de bevolking niet meetelt in deze materie. We rekenen in het bijzonder op de rode coalitiepartner van het beleid om dit verzoek te steunen en vragen hierbij een concrete aanzet.

Punt 15: Ruimtelijke ordening : Vaststelling van het aangepast plannenregister volgens het nieuwe decreet ruimtelijke ordening - Katleen

“Misschien is dit ook het moment om de burger over de inventaris van het onroerend erfgoed (kortweg vioe) te informeren. We zijn het roerend eens met het vrijwaren van ons erfgoed, maar er zijn weinig mensen die zich bewust zijn van het bestaan van deze lijst. Heel wat huizen en landbouwbedrijven uit Diksmuide zijn hier immers in opgenomen.Zelfs eigenaars weten dit vaak niet. Ik geef u een aantal voorbeelden ;hoekwoning Fuselierstraat –Ijzerlegerstraat, hoekwoning Koning Albertstraat- Fuselierstraat, electricitetiscabine te Kaaskerke, groep van 3 arbeiderswoningen heropgebouwd in jaren ‘20’-30, de smidse in Kaaskerke, hoeve ‘klokhof’. Er zijn aan deze opname in de lijst ook rechtsgevolgen aan verbonden. Graag beter informatie en bewustwording omtrent ons erfgoed.

Punt 16: ruimtelijke ordening- patrimonium-Kerk Kaaskerke - Onderhandse verkoop - Marc

Wat een lijdensweg en kruisweg kent de invulling van de Kerk Kaaskerke.
Idee2006 zal zich blijven verzetten tegen de verkoop van de Kerk, omdat deze Kerk en omgeving werd beschermd met de nobele bedoeling deze Kerk te laten fungeren als archiefruimte in combinatie met de Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood. Dit werd beschouwd als een pilootprojekt, waarbij weliswaar 80 procent subsidies konden worden gegenereerd. Zelfs vloerverwarming kwam in aanmerking voor deze subsidie.
Nu, wij blijven niet bij de pakken zitten. Wij suggereren om dit punt uit te stellen. Wij opperen eveneens de idee, naast het pilootproject om eens goed te brainstormen om de Kerk als tentoonstellingsruimte in het kader van het de Grote Oorlog 1914-’18, eveneens met de Stille Gebedsruimte, in te vullen. Deze Kerk is immers gelegen aan het fietspad “Frontzate” en uiteraard gelinkt met de frontstreek. Bovendien beschikken heel wat mensen over foto’s, triestige levensverhalen,… van deze Grote Oorlog Misschien kan het schepencollege met ons alternatief eerst zijn lichtje nog eens opsteken bij minister Bourgois en de provincie, om te polsen voor bijkomende subsidies. Wie niet waagt, blijft….!
Idee2006 vraagt hierbij de hoofdelijke stemming over ons voorstel. Dit impliceert namelijk het punt uitstellen en ons voorstel screenen.
Beste persmensen,
Nav de gemeenteraad van gisterenavond, wil ik jullie nog het volgende meegeven.

Ongelofelijk maar toch waar. De C.D.&V dient een amendement in voor de volledige desaffectatie van de Kerk. Het was de bedoeling van de C.D.&V de oppositie in snelheid te pakken en de hete aardappel over het verdwijnen van de Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood mee in de schoenen te schuiven van de oppositie. Gelukkig had ik hun truck snel door en ging hun wens niet in vervulling.
Niettemin is de Kerk nu toch opnieuw volledig gedesaffecteerd, daar de meerderheid voor stemde. Een bocht van 180 à 360 graden van de C.D.&V
Wat de verdere stappen nav de verkoop van deze Kerk van Jan Colaert betreft, kan hij wel eens gelijk hebben. Idee2006 zal deze verdere stappen zeker steunen. In alle nederigheid gezegd, ik ken het dossier ook heel goed. De bescherming van deze Kerk en omgeving was in functie van een pilootprojekt, waarbij bepaalde voorwaarden waren aan gekoppeld. Vandaar dat wij ook een alternatief voorstelden, maar in dezelfde richting. Een tentoonstellingsruimte over de Grote Oorlog en met behoud van de Stille Gebedsruimte.
De exploitatie in het kader van een koffiehuisje kan men in concessie geven. Bijgevolg heeft de Stad dan geen kosten voor de uitbating.

Punt 18: Technische dienst : Levering van persoonlijke beschermingsmiddelen - Katleen

“Vorige week was onze fractie stomverbaasd over de diepe put hier beneden. Buiten een “A4-tje” met de woorden : pas op diepe put, waren er geen veiligheidsmaatregelen. Is dit euvel ondertussen al verholpen of dienen we vanaf nu ook beschermkledij - weliswaar tegen de beste prijs? - te dragen tijdens het betreden van het stadhuis ?”

Punt 19 : Technische dienst-Gebouwendienst-Nieuwbouw jeugdheem Keiem-Extra toelage Marc
Uiteraard zullen wij dit goedkeuren. Wij blijven bij onze mening, dat het dossier nodeloos een lange weg heeft afgelegd en gelukkig zijn de nieuwe eigenaars van het huidig chiroheem uiterst kalm gebleven, niettegenstaande het de nieuwe eigenaar handenvol geld kost.
Enkele vragen :
- Dit gaat nu over offertes, ramingen! Wie hoest de kostprijs van de eventuele meerwerken op?
- Gelukkig kwam de vzw in aanmerking voor leader=Europese subsidie. Is dit ook het geval voor de bouw van nieuwe lokalen voor de K.S.A?

Punt 20: Personeel en organisatie-algemeen-toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc

In de vorige gemeenteraad hebben wij onze bezorgdheid geuit omtrent de oprichting van de bewonersplatformen.
Infeite vinden wij dit een lovenswaardig initiatief, maar men moet toch heel alert zijn om bestaande florerende verenigingen en dorpsraden niet te hypothekeren of zelfs weg te cijferen.
Een bewonersplatform is gestructureerd volgens procedures en statuten vanuit het beleid. Vanuit dit oogpunt wordt dit bijgevolg dan geduwd in een keurslijf. En niet iedereen is daarmee opgezet, zeker in dorpen waar een feestcommissie of een dorpsraad zijn respons en return kent. Denken wij maar aan de dorpsraad van Woumen, die de kaarsjes definitief uitblaast. Het stemt tenminste tot reflectie. Onafhankelijkheid is altijd en nog steeds de troef van een feestcommissie en een dorpsraad.
Bovendien stoot het heel wat verenigingen tegen de borst, dat zij een hele papiermolen moeten trotseren om in aanmerking te komen voor subsidies. Tot overmaat van ramp worden deze verenigingen dan nog eens geconfronteerd met het uitleenreglement en meestal met billijke vergoeding bij activiteiten in loodsen, tenten of openlucht. Daarentegen krijgt een bewonersplatform bij de start onmiddellijk 250 euro.

Punt 26: charter tegen inplanting van private-, kleine windmolens in de westhoek - Marc

Er rijzen heel wat vragen over kernenergie nav de ramp in Japan. Meer dan ooit, dient men werk te maken van alternatieve energie. Kleine-, private windmolens met een hoogte van circa 15 meter bieden hierbij een solide oplossing, daar er echter geen grote windmolens mogen worden ingeplant in de westhoek door toedoen van onroerend erfgoed. Bovendien swingt de factuur van elektriciteit vandaag de pan uit, mede door de subsidiëring van zonnepanelen. Tot overmaat van ramp, zijn het degenen, die over de financiële middelen beschikten, die zonnepanelen hebben geinstalleerd, waarbij de minder begoeden nu mee moeten betalen. Van socialisme gesproken!
Niet alleen bedrijven zijn heden geinteresseerd in kleine windmolens om zelf hun elektriciteit te genereren, maar wij stellen ook vast dat wijkbewoners wensen de handen in elkaar te slaan voor deze windenergie.
Het rendement is zeker bewezen. Ik heb dit reeds aangekaart in de gemeenteraad van 31/08/2009. Zie de sites www.marcdeprez.be en www.idee2006.be. Hierbij vraagt Idee2006 dit charter te herzien en te supprimeren.
Het engagement van de sp.a Diksmuide is groot voor windmolens. Op extranet vinden wij geen spoor van een schepencollegebeslissing omtrent dit charter. Heeft de burgemeester hierbij cavalier seul gespeeld of is dit toch een beslissing van het schepencollege.
Tot slot vragen wij eveneens de hoofdelijke stemming met de vraag of de voltallige gemeenteraad kan instemmen met het terugfluiten van dit charter tussen de westhoekburgemeesters.

Het antwoord van de burgemeester was ruim onvoldoende.
Vandaag zijn wij halfweg 2011 en de burgemeester pakte uit met een studie van 2009. Vandaag de dag zijn de kleine windmolens nog gesofistikeerder en is het rendement veel hoger geworden. Zelfs in die mate, dat deze kleine windmolens meer renderen ivg met zonnepanelen. Bovendien is de impact naar estetisch toe veel geringer geworden, daar de kleine windmolens niet meer beschikken over wieken.

Punt 27: Milieuhinder door horecazaken - Jan

Idee2006 is absolute voorstander om de nachtrust van de bevolking te laten respecteren en vindt buitensporig nachtlawaai niet kunnen.
In de zaak van café Chaplin lezen we in de pers echter dat de burgemeester iedereen oproept om telkens klacht in te dienen.
Dit vinden we een verkeerd en zelfs een gevaarlijk signaal omdat het burgers tegen elkaar opzet..
1. Er zijn andere oplossingen om dergelijke problemen aan te pakken. In plaats van op te roepen om naar politie en gerecht te stappen, kan bvb een afspraak gemaakt worden met de uitbaters en naar analogie met een drugarm label, een lawaai arm of een milieubewust label uitgereikt worden.

2. De horeca heeft het niet gemakkelijk. Kijk maar naar naburige gemeenten: Gisteren nog sloot in Bikschote de laatste café. Is het de bedoeling om naar een horeca-loze samenleving te komen? Dan vrezen we, zullen heel wat andere problemen de kop op steken. Ook voor het sociale leven in Diksmuide zou de sluiting van nog maar eens een horecazaak nefast zijn. Het is nu vaak al zoeken om na een vergadering of bijeenkomst een gelegenheid te vinden om wat gezellig na te praten

3. Laten we dus wat tolerant zijn en laten we vooral de dialoog aangaan en voorstellen zoals we hier voorstellen, in overweging nemen en toepassen