Gemeenteraad 27/08/2007

Punten 2,3 en 4: Kerkfabrieken - Jan Van Acker

Met plezier stellen we met onze fractie vast dat de lokale geloofsgemeenschap een 2de Mariaal feest heeft georganiseerd om de restauratie van één van de gebedstempels uit onze gemeente te bekostigen. We vinden dergelijke Mariale feesten een Ideale (ideaal is hier adjectief van Idee 2006) oplossing om de gemeentelijke begroting te ontlasten en doen dan ook, mijnheer de voorzitter, met uw martinale goedkeuring de kardinale suggestie aan het overkoepelend orgaan van kerkfabrieken om hiermee rekening te houden in hun beleidsplan. Zo kunnen we in de toekomst wellicht conflicten vermijden met aanhangers van de islam of het jodendom als die hier synagogen of moskeeën wensen te bouwen. En ja, ik kijk al uit naar een koosjere rijstschotel of een dönner kebab als afwisseling van die filet carré à volonté…

Punt 11: Samenstelling gecoro - Katleen Winne

In kader van de ‘weder ‘samenstelling van de gecoro merkte ik graag het volgende op. We hebben dit huiswerk al gemaakt . Ik maakte in de GR 23/4/2007 een opmerking over het niet respecteren van de man-vrouw verhouding.

De maatregelen waren toen nog niet duidelijk bindend.

Er was wel al goede raad gegeven door minister Dirk Van Mechelen in het Vlaams Parlement op 1 maart 2007. ‘Mijn goede raad is dat men er bij de samenstelling van GECORO’s en PROCORO’s zorg voor draagt dat er een billijke en evenredige vertegenwoordiging is tussen mannen en vrouwen.’

De maatregelen zijn bindend geworden. De samenstelling van de Gecoro werd omwille van deze reden niet aanvaard.

Met Idee 2006 volgen wij graag goede raad op.

We brachten u op de hoogte van de goede raad… Helaas…

Spijtig, dat we tweemaal hetzelfde huiswerk moeten maken.

Wel tevreden dat deze verhoudingen, weliswaar gedwongen, nu wel gerespecteerd worden.

Punt 24: Toekennen van toelagen aan diverse verenigingen - Jan

Met genoegen stellen we vast dat een aanzienlijk budget wordt uitgetrokken ter ondersteuning van een aantal feestelijkheden in onze stad. Toch hebben we dienaangaande een aantal vragen en suggesties voor het schepencollege.

1. Welke zijn de gehanteerde criteria ter bepaling van de toelage? Krijgen alle cafés de gelegenheid om 500 euro te ontvangen? Zijn er minimumvereisten? Is er controle? Wat is de return?

2. Wat betreft effectival vragen we ons af of een uitgave van 5000 euro (200.000 fr), toch niet niks, hier verantwoord is. Wat is het effect hiervan?

In het verleden hebben we al gepleit om in de verdeling van subsidies reglementen na te leven en zo die er niet zijn, reglementen te maken. Dit zou de deur sluiten voor vriendjespolitiek en willekeur en ongezonde na-ijver en chagrijn in de kiem kunnen smoren.

Een suggestie van Idee2006 in dat verband is om een projectsubsidie toe te kennen aan de feestcommissies van de dorpsgemeenschappen om hun kermis op een bijzondere creatieve en ludieke manier te organiseren.

Punt 29: Gebruiksreglement en tarieven atletiekpiste - Marc Deprez

Idee2006 heeft toch een aantal bedenkingen omtrent het handhaven van het tarief voor het gebruik van de atletiekpiste.

Het tarief voor de atletiekclub vinden wij goed, maar zijn van mening dat alle vereniging en scholen aan dezelfde tarief zou mogen gebruik maken van de atletiekpiste. Dus aan 2euro50. Inderdaad de atletiekclub staat in voor het klein onderhoud, maar zij zijn wel de grootste gebruiker en hebben ook altijd voorrang. Zij dienen een forfaitair bedrag te betalen van 300 euro. Dit impliceert 120 dagen aan 2euro50.

Wat als de weersomstandigheden niet toelaten gedurende 120 dagen de atletiekpiste te gebruiken? Wij vragen dat dit dan in mindering zou gebracht worden.

Verenigingen hebben het niet altijd onder de markt. Verenigingen zijn ook de hoeksteen van onze maatschappij. Respect voor het vele vrijwilligerswerk. Dit was het stokpaardje van de Diksmuidse C.D.&V. Dit heeft zich alleszins niet vertaald bij het bepalen van de tarieven. 5 euro per uur voor een vereniging is niet realistisch en kunnen wij niet tolereren.

De huidige tarieven zijn vooral een doorn in het oog van de jeugdbewegingen. De jeugd een creatieve vrijetijdsbesteding aanbieden, is en hoop ik nog altijd een beleidsoptie. Dus vragen wij het huiswerk over te doen en dit uit te stellen.

Punt 34: Toegevoegd punt: Taxusinzameling- groenafval - Katleen Winne

Zou het hier in Diksmuide niet wenselijk en mogelijk zijn mee te werken aan de genomen positieve initiatieven inzake taxusinzameling in het kader van ‘Kom op tegen kanker’. Misschien kan hierbij nog eens nader de mogelijkheid onderzocht worden tot het opheffen van lasten op groenafval.

Naar aanleiding van de genomen initiatieven in 48 gemeenten inzake taxusinzameling in Vlaanderen, stellen wij de vraag waarom Diksmuide hier niet in meewerkt.

Als u het wenst wil ik de volledige lijst van de deelnemende gemeenten overlopen, ik wil me ook beperken tot de nabijgelegen gemeenten (Houthulst, Kortemark Roeselare, Staden , Torhout, Oostende, Zonnebeke…).

De inzameling blijkt na enig opzoekwerk bijzonder zinvol. “Productie van taxotere, een uitstekend chemotherapeticum kan niet op een synthetische manier. Er is effectief taxussnoeisel voor nodig” dixit oncoloog Dr Van Aelst.

Het taxussnoeisel bevat baccatine, een noodzakelijke stof voor het produceren van chemotherapeutica. Door het inzamelen van taxussnoeisel kan een verdere ontwikkeling van het selecteren van afval gekoppeld worden aan een nobel doel. Per zak taxussnoeisel die wordt afgegeven op de containerparken draagt de burger maar liefst 4 euro bij aan ‘Kom op tegen Kanker’ of 40 euro per kubieke meter.

Wij vinden het met ons Idee 2006 een gemiste kans.

Wij dringen met Idee 2006 aan op een verdere differentiatie en ontwikkeling van het Diftar systeem. De gelijke belasting op groen- en restafval lijkt ons ongenuanceerd. Groenafval is goedkoper in de verwerking en ook OVAM stuurt aan op een verdere diversificatie. Groenafval zou onzes inziens, als financieel mogelijk, vrij afgeleverd moeten kunnen worden op het containerpark. Als dit niet kan dan tenminste een logischer tarief hanteren voor het binnen gebrachte groenafval.

Wat met het GFT-afval ? In principe kan dit niet afgeleverd worden in ons containerpark. Wie geen compostmogelijkheden heeft - en met de toenemende veranderende Diksmuidse skyline toestanden, ter verduidelijking massa’s appartementen zullen dit er al veel zijn en nog veel meer worden- moet het maar in de dure vuilniszakken gestopt worden (GFT vormt 50 % van ons restafval).

Dat groenafval (en ander afval) dient geminimaliseerd te worden is geraadzaam. Burgers zinvol leren omgaan met selecteren en composteren evenzeer.

Dat burgers en gemeente groen nu en in de toekomst zouden vermijden omwille van de rest en de belasting erop (of ontwijken ervan, sluikstorten, alles in de gezellige houtkachel…) lijkt voor ons een negatief gevolg van de genomen maatregelen.

Het verschijnen van de vele rotstuintjes, pseudo - Chinese toestanden en geplaveide terrassen komen mij bijzonder onesthetisch voor en zijn gezien de recente herhaaldelijke hevige regenbuien ook niet zo aangeraden om het hemelwater te laten resorberen.

Ieder heeft baat bij een mooie en goede onderhouden groene omgeving.

De kostprijs voor verwerking van groenafval per kg is blijkt na vraag 0.0453 euro te zijn.

In 2006 werd 526.00 kg groenafval ingezameld (inbegrepen het groenafval van de eigen groendienst). Zou het dan ook niet mogelijk zijn gezien de verdere digitalisatie klaar en duidelijke cijfers te hebben van wat burgers binnenbrengen en wat de gemeente produceert?

De tarifering nu, ongeacht het groen is of niet is 0.07euro /kg tot 1000kg.

0.10 /kg(1001-2500kg/jaar)0.20 /kg (vanaf 2501 kg /jaar) Het forfait bedraagt 7 euro per inwoner.

Een simpele ervaringsoefening van iemand die zijn groenafval naar het containerpark brengt leert dat dit een dure aangelegenheid is, alle inspanningen ten spijt, voor uw gras, minder maaien, madeliefjes laten groeien, niet bemesten… Het systeem houdt evenmin rekening met de grootte van uw tuin, niet met uw inspanning om samen een leefbare zuurstofvormende samenleving te creëren. Ik kan het u cijfers laten regenen maar het regent zo al genoeg.

Het gras en ander groen zal weelderig groeien….

Wat zeggen jullie? Wat doen jullie?Laat de taxus maar groeien…

Laat het gras maar groeien….Het onkruid… Over alles? En de rest

MOTIE tav de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen - Geert Debaillie

Geachte leden van de Bestendige Deputatie,

Geachte heren, Geachte mevrouw,

De verkeersveiligheid in de Oostendestraat (N369 – Noord) is een oud zeer, dat in de loop van de voorbije maanden door talrijke dodelijke verkeersongevallen eens te meer pijnlijke realiteit werd. Als stadsbestuur wensen wij nogmaals expliciet onze bezorgdheid te uiten omtrent deze ‘dodenbaan’.

De N369 – Noord dient het verkeer te draineren richting het hoofdwegennet E40 en is aldus een veelvuldig gebruikte baan. Evenwel leidt overdreven snelheid vaak tot ongevallen, dikwijls met nefaste afloop.

Vanuit het provinciebestuur werden reeds een aantal maatregelen genomen om dergelijke drama’s te vermijden. Evenwel dringen zich nog serieuze infrastructurele maatregelen op ten einde de structurele veiligheid op deze weg te verbeteren. Hier kan niet-limitatief gedacht worden aan volgende maatregelen: het plaatsen van vangrails in cruciale bochten tussen Beerst en Leke, het aanbrengen van betere verlichting op de blackpoints, het verplaatsen of evt. rooien van de bestaande bomenrij.

Als stadsbestuur dringen wij er bij u, als wegbeheerder, dringend op aan om op een snelle en efficiënte wijze in te grijpen bij de lokale knelpunten waarvoor op korte termijn een oplossing vereist is, zonder evenwel een duurzame mobiliteitsvisie op lange termijn te verwaarlozen. Wij verzoeken u om voldoende kredieten te voorzien zodat de door de provincie West-Vlaanderen geplande maatregelen vervroegd kunnen worden uitgevoerd. Tot tevredenheid en verkeersveiligheid van iedereen.

Met hoogachting,

Het Stadsbestuur Diksmuide

Mondelinge vraag: vraag voor het politiecollege - Marc Deprez

Wil het politiecollege het volgende bespreken en uitvoeren:

We vragen om in enkele bijzondere gevallen een apart politiereglement of een aanvullend politiereglement op te maken.

- Overlast van spelende kinderen op de speelpleinen.

Kan er opdracht gegeven worden om dit niet te beteugelen? Situaties analoog met Lauwe moeten wij ten alle prijze vermijden. Diksmuide kent een twintigtal speelpleinen, dus lijkt het ons opportuun om hiervoor de nodige stappen te zetten. Uiteraard dient dit te gebeuren in overleg met de procureur.

- Landbouwers die hun landbouwgewassen dienen te oogsten of te rooien.

Hier vragen we om ook niet te beteugelen, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn om te oogsten of te rooien.

Ik zou dit normaal gezien schriftelijke vragen, maar het maïsseizoen nadert met rasse schreden en bijgevolg was de gemeenteraad van september daarvoor te laat.

Ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb dit gecheckt via vele kanalen. Juridisch kan men inderdaad lawaaihinder niet supprimeren uit het politiereglement. Maar de beteugeling kan in sommige gevallen ( zoals bij spelende kinderen en oogsten of rooien van landbouwgewassen) niet uitgevoerd worden, wanneer het politiecollege in overleg met de procureur dergelijke beslissing neemt.