Gemeenteraad 27/08/2012

Punt 10: Renovatie bestaande vleugel –goedkeuring meerwerken SAMW - Katleen Winne

Er komen altijd zaken aan het licht die niet te voorzien zijn. Met of zonder (verkiezings) tijdsdruk; niet alles is te voorzien. We gaan akkoord met deze meerkost van 22.561,69van het SAMW. Het geheel vormt ook een meerwaarde op de geboden ontwikkelingsmogelijkheden. Dit dossier is dan afgewerkt.

Op naar het volgende…, de volgende meerwerken…
Ik ben ook het orakel van Delphi niet. Maar in deze context graag wat verduidelijking omtrent de huisvesting van het Delphisysteem. De renovatie van de bibliotheek verloopt niet als verwacht. En inderdaad; ook hier kon /kan niet alles voorzien worden. De coördinatie tussen schilder- en uitvoeringswerken loopt niet zoals verwacht.? Hoeveel zal dit ons kosten aan meerwerken?Wanneer kan de bibliotheek zijn noodzakelijke dienstverlening weer verstrekken ? Kan een ‘minder holder de bolder’ organisatie onze stadskasen de burger niet meer van dienst zijn ?

Punt 14: Naamgeving nieuwe straat verkaveling in Vladslo - Katleen Winne

We gaan akkoord met de nieuwe naam Kleine Broekstraat.
Misschien is het dan ook geraadzaam een kleine (korte) Donkerstraat te maken.
In Vladslo zijn er 2 Donkerstraten. De ene loopt van de Kortewildestraat naar de lange Limaertstraat. De andere begint vanuit de Werkenstraat en loopt dood. Praktisch is deze gelijke naam niet en bij medische urgentie kan deze dubbele naam levens kosten.

Toegevoegd punt i.v.m. problematiek van GRUP Stuivekenskerke - Marc Deprez

In de vorige gemeenteraad heeft Idee2006 de problematiek natuurgebied-landbouwgebied in verband met het Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke aangekaart. Naar aanleiding van het artikel in édiksmuide hebben wij nog volgende vragen omtrent dit item.
- Waarom heeft het schepencollege geen globaal bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek ingediend, om het ongunstig advies kracht bij te zetten.
- De C.D.&V-Diksmuide richt een schrijven naar de minister om hun bezorgdheid te uiten. Waarom geen bezwaar door de voltallige C.D.&V, net als Idee2006?
- SP.a-Diksmuide laat betijen. Graag zou Idee2006 weten, waarom deze fractie zich enkel beperkt tot een ongunstig advies? Adviezen hebben weinig impact. Denken wij maar aan het fenomeen van de ankerpunten bij de komgronden.

Het antwoord van schepen Martin Obin spreekt boekdelen. De schepen beweert, dat de C.D.&V enkel een schrijven richtte om hun bezorgdheid te uiten over het Grup Alluviale klei deelplan Stuivekenskerke. Waarom zij dan geen bezwaar indienden en de normale procedure niet hanteerden, kreeg ik geen antwoord. Blijkbaar heeft de C.D.&V opnieuw het warm water uitgevonden.
Wie gelooft nog schepen Martin Obin? Eerst afwezig op de belangrijke plenaire vergadering, waar hij dan vervolgens geen reactie kon geven op het voorstel van ANB om de 30 hectaren landbouwgrond rond de Viconiaputten om te zetten in natuurgebied.
Achteraf toch individueel een bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek. Dit klinkt helemaal niet meer geloofwaardig, door zijn afwezigheid op de plenaire vergadering.
De leden van de landbouwraad werden gevraagd om persoonlijk een bezwaar in te dienen. Dit is de wereld op zijn kop. Een landbouwraad is geen juridisch rechtspersoon, maar een adviesorgaan naar het schepencollege toe. En het is vervolgens het schepencollege, die het advies moet behandelen en de nodige stappen zetten of maatregelen treffen. Dit is de normale gang van zaken. Bovendien kon de schepen ook niet meegeven als ieder lid van de landbouwraad een bezwaar heeft ingediend. Denken wij maar aan de voorzitter milieuraad, afgevaardigde hoekje grond, afgevaardigde SP.a Eric De Keyser. Van deze laatste is zeker geweten, dat hij geen bezwaar heeft ingediend. Als de administratie van het Vlaamse Gewest, de samenstelling van de landbouwraad navraagt en checkt, zullen zij kunnen vaststellen, dat ook die landbouwraad niet op dezelfde golflengte zit. Nog maar eens een slecht signaal.
Schepen De Keyser zei verder, dat Vlaanderen over meer natuurgebieden moet beschikken en dat hij bijgevolg geen moeite had met de voorgestelde 30 ha bijkomend natuurgebied in de omgeving van de Viconiaputten.

Toegevoegd punt: Kerk van Kaaskerke na de verkoop - Jan Van Acker

Het dossier van de herbestemming van de kerken ligt ons nauw aan het hart. De herbestemming van de kerk van Kaaskerke is hier al verscheidene keren op de agenda gekomen.
Nu de zaak “rond” is, lijkt ons dit een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Diksmuide is zijn gebouw kwijt, de mensen van Kaaskerke hun bezinningsruimte en wat hebben we ervoor in de plaats? Een rommelig, marginaal gedoe waarvan we ons afvragen: is dit een grap of om te huilen?
Idee 2006 vraagt of alle voorwaarden die bij de verkoop gesteld werden, nageleefd worden?
Zal het huidig beleid de toestand zo op zijn beloop laten, of kan hier een beetje orde op zaken gesteld worden?