Gemeenteraad 27/10/2008

Punt 2 tot en met punt 11: Kerkfabrieken - Marc Deprez

We stellen dezelfde vraag als bij de vorige gemeenteraad. Waartoe dient een meerjarenplanning, als achteraf blijkt, dat men voordurend moet budgetwijziging of meerjarenplannenwijziging moet hanteren.

Punt 13: Desaffectatie en verkoop grond te Pervijze - Katleen Winne

Graag onze opmerking als ook hier de regel geldt om 15% bovenop de schattingsprijs te vragen naar analogie wat bij de verkoop van de landbouwgronden in het OCMW gebeurt.

Punt 14: Stellen van erfpacht ten voordele van chiro “Klimop” Keiem - Marc Deprez

Dit dossier rammelt langs alle kanten.Er is geen overleg geweest met de werkgroep nieuw te bouwen chiroheem Keiem.De K.L.J.-Beerst-Keiem-Leke wenst niet mee te stappen in het projekt. Wij kunnen dit enigszins begrijpen, daar het dossier momenteel op heel los zand staat, maar anderzijds is deze jeugdbeweging altijd vragende partij geweest voor een lokaal. Deze K.L.J. werd in het verleden gehuisvest in het vroegere muzieklokaal, achter café De Stoomboot. Bovendien moet men wel rekening houden, dat de hoofdleidster niet van Diksmuide is. Zij deelt dan ook de mening, dat de Stad op eigen kosten moet instaan voor de huisvesting van jeugdbeweging. In haar gemeente is dit het geval. Maar zoals je wellicht weet, roteert een bestuur van jeugdbewegingen op regelmatige tijdstippen en zou het de volgende bestuursploeg het wel eens spijtig kunnen vinden, dat men niet is meegestapt met het projekt. Daarom dringt Idee2006 er op aan, om nog eens een overleg te plegen met de K.L.J., om hen alsnog over de brug te halen.

Bovendien staat in de erfpacht te lezen, dat men de lokalen moet ter beschikking moet stellen van andere verenigingen. Idee2006 heeft dan ook de vrees, dat de K.L.J. tegen een schappelijke prijs zal kunnen afhuren, zonder mee te investeren in het projekt!

Artikel 10 : Onderhouds- en herstellingswerken“ De erfpachter zal de onroerende goederen, die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst onderhouden en op eigen kosten, alle grote en kleine herstellingen van alle aard uitvoeren zonder iets van de verhuurder te kunnen eisen”Wie staat er in voor het maaien van het gras in de omgeving? Over de toegangsweg en de overwelving van de Grote Plaatsebeek vinden wij geen spoor in de erfpacht. Hoe zit de vork in de steel?

Wij vinden in het dossier twee voorbeelden van erfpachten. Een voor een muziekclub en voor een sportclub.Waarom bevindt zich het dossier van de erfpacht voor de chiro Woumen niet in het dossier? Het zou toch opportuun zijn om erfpacht voor de chiro van Keiem te hanteren analoog met deze van de chiro Woumen. Beiden zijn een jeugdbeweging.Tot overmaat van ramp discrimineert het beleid de chiro van Keiem, daar de chiro van Woumen een erfpacht van 99 jaar heeft gekregen.

Tevens vinden wij in het dossier een mail, waaruit blijkt dat het rup maar in juli 2009 zal worden bewerkstelligd. Maar de Chiro Klimop Keiem moet in 2010 de huidige lokalen verlaten en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dit is praktisch onmogelijk en dit is de schuld van het huidige beleid, door te talmen met het dossier en eventueel een andere lokatie te voorzien, weliswaar ook zonder overleg met de jeugdbeweging.De pacht voor de chiro van Keiem wordt niet meer verlengd, zelfs niet meer voor een jaar. Dit impliceert, dat de chiro op elk moment de huidige lokalen kan moeten verlaten.

De erfpacht dient te worden ondertekend door de vzw. Maar beste, er is momenteel geen vzw, daar het rup nog niet rond is en bijgevolg heeft de chiro geen zekerheid om daar te mogen bouwen. Dus is het nutteloos nu kosten op te hoesten in het kader van een vzw. Hoe lost men dit op? Wij zouden nu het dossier moeten goedkeuren omdat er subsidies mee gelinkt zijn. Het dossier moet begin november bij de bevoegde instantie toekomen.Wij dienen hierbij dan ook een amendement in voor de volgende aanpassingen in de erfpacht :

99 jaar ipv 50 jaar
De overwelving van de Grote Plaatsebeek en de toegangsweg zijn ten laste van de Stad.
Het onderhoud van de omgeving ( gras maaien,..) zijn ook ten laste van de Stad.

Punt 18: Uitbreiding begraafplaats te Pervijze-Kostenraming en wijze van gunnen - Marc Deprez

Dit rup werd gedeeltelijk goedgekeurd. Voor de twee bedrijven, die deel uitmaakten van het rup werd er jammer genoeg geen goedkeuring verleent omwille dat het gemeentelijk structuurplan de site vooral in het kader van woonzone voorziet en dat er ook een mobiliteitsprobleem zou kunnen rijzen.Nochtans zijn er in Pervijze heel wat bedrijven geregulariseerd en werd hen op die manier een bestaanszekerheid gegarandeerd.Zou het mogelijk zijn, het GRS bij te sturen, bij de wijziging ervan?Ook het financieel plaatje voor deze bedrijven nav dit rup is een domper. Kan dit worden gecompenseerd, daar het GRS reeds van toepassing was, bij de opmaak of afhandeling van dit Rup?

Punt 28: Bijgevoegd punt: Mantelzorgpremie - Katleen Winne

Graag hadden wij een stand van zaken omtrent de mantelzorgpremie vernomen.Onze mandatarissen in het OCMW maakten hier al werk van… tot op heden zijn er nog geen veranderingen waargenomen. Dit is nochtans opgenomen in het sociaal beleidsplan.. In het kader van de algemene vergrijzing, wordt er naar gestreefd om de mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen. Dit is voor de gemeenschap een serieuze vorm van kostenbesparing, en dit draagt zeker bij tot het welbehagen van de bejaarden. Maar een mantelzorgpremie is er niet alleen voor bejaarden, maar voor alle zorgbehoevenden. Ook voor hen is het heel belangrijk dat zij zo goed en zo lang mogelijk kunnen functioneren in hun thuismilieu.

Er bestaat in Diksmuide wel degelijk een reglement “gemeentelijke mantelzorgtoelage”.Het reglement bevat een aantal duidelijke punten:

de zorgverlener moet inwonend zijn bij zorgbehoevende-zorgverlener moet woonachtig zijn in Diksmuide
zorgbehoevende moet in zijn thuismilieu verzorgd worden-zorgbehoevende moet min. 21 jaar zijn
zorgbehoevende moet min. een verminderde zelfredzaamheid van 12 punten hebben ofwel 80% “ongeschikt” zijn
de zorgbehoevende moet mindervermogend zijn d.w.z. genieten van tegemoetkoming voor gehandicapten, ofwel van een gewaarborgd inkomen, ofwel in een WIGW-statuut vallen.
de toelage vermeld in het reglement bedraagt 37,20€/persoon/maand, nu blijkbaar 116,30€/3 maanden
Dat betreffende die voorwaarden controle en herziening mogelijk is, is meer dan evident.Wat wij niet zo evident vinden, is het feit dat er na een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag afwijkingen kunnen toegestaan worden bvb. i.v.m. het al dan niet inwonend zijn.

Als oppositie vinden wij het bestaan van dergelijk reglement zeer positief, en aangezien wij ons woord gegeven hebben om positieve oppositie te voeren, hebben wij ons geëngageerd om dit punt verder uit te werken, en aan te passen.

De algemene aanbevelingen voor een Gemeentelijke Mantelzorgpremie zijn gebaseerd op de belangrijke taak van thuiszorg, waarin de zorgbehoevende persoon en mantelzorger centraal staan. De mantelzorgpremie moet kaderen in een globaal gemeentelijk mantelzorgbeleid. Informatietekort is hierbij het grootste knelpunt. Bij het opzoeken op de stedelijke website van A tot Z vind ik van ‘katoenen luiers, funbox tot laatste wilsbeschikking ‘ maar geen mantelzorg.

De criteria voor toekenning is gebaseerd op de zorgbehoevendheid . Leeftijd, oorzaak van zorgbehoevendheid, inkomen, familieband, en woonplaats van de mantelzorger mogen geen rol spelen. De zorgbehoevende moet zijn zorgbehoevendheid kunnen bewijzen aan de hand van bestaande attesten, opgemaakt door diverse instanties, zonder extra onderzoeken. Psychische zorgbehoevendheid mag ook niet uit het oog verloren worden. Er moet enkel kunnen bewezen worden dat blijvende hulp van een derde noodzakelijk is.

Gezien de nadruk ligt op de maatschappelijke waardering ven erkenning van het werk van de mantelzorger, moet de toekenning van de premie ook gebeuren aan die persoon die hulp biedt.

Als besluit zouden wij kunen stellen:

informatie en doorzichtigheid zijn een must. Eventueel kan het aangepaste reglement éénmalig gepubliceerd worden in “Diksmuide-info” + aanpassen website
zorgbehoevendheid moet ruimer bekeken worden. Er moet inderdaad met een objectief oordeel rekening gehouden worden. De vereiste 12 punten of 80%, is dermate hoog dat niemand daartoe in aanmerking kan komen. Die mensen verblijven niet meer thuis. Wij stellen een invaliditeitsgraad van 66% voor.
inwonendheid is heden ten dage niet meer realistisch (mantelzorg bieden is niet hetzelfde als je hele privé-leven opofferen)
“afwijkingen kunnen aangevraagd worden” heeft de naklank van willekeur en politieke invloed: iedereen heeft evenveel rechten!
Een model aanvraagformulier “gemeentelijke mantelzorgpremie” moet op stadhuis en op OCMW beschikbaar zijn, en ook te vinden zijn op de website van stad. Via dit model kan de aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of op het OCMW
Maandelijks toegewezen bedrag moet realistisch zijn.
De onbetwistbare voorwaarde is dat de mantelzorger zich daadwerkelijk en dagelijks met de thuiszorg bezighoudt, en dit op een kwalitatieve en menswaardige manier.Een herziening moet ten allen tijde mogelijk zijn, en elke wijziging in de situatie moet gemeld worden.