Gemeenteraad 27/11/2017

Budget 2018 - Marc Deprez

Idee2006 kan alleen maar vaststellen, dat 2018 het jaar wordt van lintjesknippen voor deze meerderheid. En de volgende legislatuur wordt het zaaien naar de zak!
Verder hebben wij nog een aantal opmerkingen, bedenkingen:

- Wij vinden het heel spijtig, dat deze meerderheid geen luisterend oor heeft naar meer dan 5000 Diksmuidelingen, die meer parking willen in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Een publieke-private samenwerking en wordt voor de Boterhalle in de steigers gezet vanuit het oogpunt om appartementen te voorzien boven de evenementenhal ipv een openbare parking.
- Wanneer deze meerderheid opnieuw het referendum afblokte, zei ex-schepen Eric De Keyser, dat hij nimmer of nooit ging investeren in een parking, maar dat hij meer geld wenste te spenderen aan de jeugd en sport. Weliswaar op vandaag geen spoor van een verhoging voor subsidies naar de verenigingen toe.
- Idee2006 is altijd een koele minnaar geweest van een samenwerking met een watermaatschappij Farys, om via een achterpoortje de BTW te recupereren. Eigenlijk dan dit deonthologisch niet, daar de burger, Jan met de pet geen BTW kan ontwijken en noodgedwongen braafjes die BTW betaalt. Bovendien wordt dit budget helemaal ontwricht, daar de kostprijs voor een nieuw zwembad en tweede sporthalle nl. 13 miljoen euro niet in het budget wordt opgenomen. En er hangt inderdaad een zwaar van Damocles boven het hoofd van deze constructie via de BBI. Veel kans bestaat er dat men de vloer veegt met deze samenwerking en dat men in de toekomst een bijkomend BTW-bedrag van 2.730.000 euro mag ophoesten. Volgens het budget 2018 zou de schuld verhogen met 4.000.000 euro en totaal impliceert dit 18 miljoen euro. Dit nog eens verhogen met 13 miljoen euro en nog eens 2.730.000 euro weliswaar op vandaag nog een vraagteken. Maar toch ik zou er toch rekening houden. Alles samen betekent de schuldenlast eigenlijk 33.730.000 euro
- Verder lijkt het ons een gemiste kans, dat er geen geld voorzien wordt voor de overplaatsing van het oude kerkhof rond de Kerk naar het nieuwe kerkhof in de Streuvelstraat te Keiem. Een mooie open ruimte met parkings, groen,… zou een meerwaarde zijn op deze site rond de Kerk voor het dorp Keiem. Uiteraard is dit een gevoelige materie en moet er in eerste instantie grondig overleg zijn met de nabestaanden en moet er een draagvlak worden gestipuleerd via een lokale volksraadpleging. De overplaatsing moet volledig op kosten van de Stad gebeuren.
- Wij hebben niets tegen KSV Diksmuide. Integendeel! Maar de tegenstelling tegenover de voetbalploegen uit de dorpen is schrijnend!

Begroting - Katleen Winne

Met dank voor de analyse. In de cijferdans en de interpretaties krijgen we de goednieuwsshow. In de constructies en de onderdelen, het geheel en de afzonderlijke elementen zijn een aantal zaken inhoudelijk duaal.
Bv pg 31 actieplan ecologische voetafdruk etc… mooi omschreven doelen.
Maar dan verloot u met het stadsbestuur een auto. Dit rijmt niet goed.
Misschien kan u beter elektrische fietsen verloten. Je kan toch niet 5 dagen zo zijn en 2 anders ?
Bv Pg 28 Thuiszorg aanmoedigen
Mooi en rap gezegd…wat in de realiteit ?

Kerken - Jan Van Acker

Houdt het plan voldoende rekening met de sociologische evolutie? We leven in een seculiere maatschappij waarin het samenleven minder en minder bepaald wordt door de godsdiensten. Kan er geen concreter plan uitgekiend worden waarbij men kiest welke kerken men in Diksmuide nog wil bewaren en de overtollige kerkgebouwen kan omvormen of ombouwen?

Bijgevoegd punt: Burgerpeiling - Jan Van Acker

Men enige verbazing merken we dat het bestuur inspanningen doet om de mening van de inwoners te vragen over een heel aantal onderwerpen.
De vragen werden naar 1400 inwoners verstuurd die geselecteerd zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
Op zich is er uiteraard niet mis met een bevraging van de bevolking maar u zal wel begrijpen dat het bij ons de wenkbrauwen doet fronsen.
- 2 x hebt u onder verschillende leugenachtige voorwendsels geweigerd om een referendum in verband met de parkeergelegenheid of het tekort eraan, te laten doorgaan
- Nu komt u zelf met een bevraging waarbij wij toch enkele vragen hebben
o Wiens initiatief is dit, hoeveel kost dit en wie betaalt dit?
o Wie is dit onafhankelijk onderzoeksbureau?
o Welke garantie is er op een objectief resultaat?
o Een volksraadpleging is niet toegelaten volgens het decreet minder dan ene jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is dit koosjer dat u dit uitgerekend nu, doet?
o In hoeverre is de anonimiteit gegarandeerd?

De vragen naar de persoonlijk toestand van de responders laten gemakkelijk toe te achterhalen van waar de antwoorden komen

Motie Dhr Dekeyzer - Katleen Winne

We gaan erop vooruit. U heeft de files dan toch al gezien…

Bijgevoegd punt: zichtbaarheid - Katleen Winne

Zoals ik al schreef u pakte al uw ‘black points’ aan wat betreft het onkruidbeheer.
Wij hadden graag wat helderheid bij bepaalde andere zwarte gaten, wat dan vnl veiligheid betreft. Bij het drukke verkeer is dit in deze donkere, sombere dagen o.i. zeer belangrijk.

Wij worden er ook vaak over aangesproken.
1) Eerst en vooral zijn er heel wat ongemakken bij de werken aan de sporthal. We begrijpen dat dergelijke infrastructurele ingrepen inderdaad de dagelijkse werking bemoeilijken en hebben er dan ook begrip voor.
Het proper houden van de sporthal is een issue (de verantwoordelijkheid wordt ook bij sporters gelegd), het parkeren en de toegankelijkheid zijn een probleem, maar eveneens de veiligheid. Vele sporters spreken ons aan en melden ons dat het er bijzonder onveilig is. Er hangt een soort van een kerstverlichting en dat zorgt misschien voor een vredevolle sfeer maar o.i. is deze verlichting insufficiënt.

2) De verlichting/ zichtbaarheid bij de zebrapaden
Ik weet dat u zal zeggen dat het de bevoegdheid is van de hogere wegbeheerder voor de gewestwegen. In Lier krijgen de zebrapaden verlichting. In Hoogstraten plaatste het bestuur zelf ledverlichting bij belangrijke oversteekplaatsen, zonder de goedkeuring van AWV. Voor hen is de veiligheid prioritair als AWV met geen alternatieven komt. M.i. is een goede verstandhouding en samenwerking wenselijker. Het bestuur wenst rode lichten aan het kruispunt Stragier en AWV gaat in het verhaal mee. Waar een wil is, is er soms een weg. Misschien kunnen jullie er ook op aandringen de zichtbaarheid bij oversteekplaatsen aan scholen (In Esen is de oversteekplaats zeer zwak verlicht) en ontmoetingscentra duidelijker te maken als het gewestwegen betreft en er zelf voor zorgen, indien in eigen beheer.
Bij de heraanleg van de wegenissen her en der kan hier hopelijk rekening mee gehouden worden. In Nederland zijn er al verlichte zebrapaden die de zichtbaarheid van voetgangers vergroten. Ik weet dat het verlichten van zebrapaden het rijgedrag niet altijd zal beïnvloeden en dat dit natuurlijk primordiaal is voor de veiligheid van de voetganger.
Dit brengt ons dan naar het volgende item : verkeersremmende maatregelen

3) De verlichting/ zichtbaarheid bij wegvernauwingen
Ook hier is het bestuur wel op de hoogte van de vele klachten. Er zijn al ongevallen gebeurd. We twijfelen niet aan uw goede intenties maar de uitvoering eran is iets minder… Sommige wegversmallingen en verkeersremmende ingrepen zijn ronduit gevaarlijk. Dit kan toch ook de bedoeling niet zijn. De drempel en vernauwing in de Sint- Pietersstraat in Woumen, in Vladslo, in Lampernisse, in Diksmuide.. Wie ze niet weet staan is gezien ! De wegenisuitrusting moet tenminste in de toegelaten snelheid kunnen genomen worden. Voor vele van deze hindernissen sta je best quasi stil.
Graag uw visie en daadkracht
Dan kunnen we toch afsluiten met dit lichtpuntje.

Mondelinge vraag - Jan Van Acker

Zeer regelmatig krijgen we te horen dat mensen ondanks de moeilijkheden in het verkeer en het tekort aan parkeerplaatsen nog beboet worden door Indigo
In verband daarmee hebben we een duidelijke vraag: zijn er mensen die aan de stad werken of eraan verbonden zijn een zeker immuniteit hebben ?