Gemeenteraad 28/01/2008

Punt 10: Groen-en milieudienst – Heffen van een gemeentelijke retributie op de huis-aan huisinzameling en verwerking van GFT - Katleen

De verdere ontwikkeling van het Diftar systeem kunnen we enkel toejuichen.We hopen alleen dat ook de praktische organisatie goed verloopt. Het verhaal van gebrekkige stickerdistributie (cfr de oude vuilniszakken) zouden wij niet graag in herhaling zien. We hopen dan ook dat de burgers goed geïnformeerd worden en gekende problemen (cfr GFT-ophaling bij vriesweer) goed doordacht worden vooraleer van start te gaan.Wat zijn de mogelijkheden bij appartementsgebouwen ? Persoonlijk initaitief om aan het project mee tewerken lijkt mij allesbehalve eenvoudig in deze situaties. Appartementsbouw is fel toegenomen de laatste decennia in Diksmuide. Deze bewoners hebben uiteindelijk het meest baat hebben bij een GFT-ophaling daar ze geen mogelijkheid hebben om te composteren.We blijven dan ook de problematiek van de selectieve luierophaling hekelen.Ze kunnen niet bij het GFT-afval, ze moeten dus zoals eerder al geopperd in de nog duurdere vuilniszak. Heeft het bestuur hier nog een visie over ? Of blijft alles zoals het is ?Laten we hopen dat we de Vlaamse doelstelling om niet meer dan 150 kg/inwoner te verbranden in Diksmuide alvast niet overschrijden.

Bijgevoegd punt: Oostendestraat
Deel Geert:

De motie die enkele maanden geleden werd ingediend, wordt in herinnering gebracht.

Deel Jan Van Acker:

“Hoeveel doden moeten er nog vallen”, “twee jonge levens weg” blokletteren de kranten.

Onze dodenweg breekt een macaber record in het aantal slachtoffers. Geert diende namens onze fractie enkele maanden geleden een motie in. U keurde ze allen goed. Wat is ondertussen veranderd? “We dringen aan” antwoordt de burgemeester. “Binnenkort wordt het stuk tussen Beerst en Diksmuide aangepakt”. Verder wijt u de ongevallen –terecht- aan overdreven snelheid, in slaap vallen, alcohol, enz… Oorzaak van de ongevallen is inderdaad vaak overdreven snelheid en het niet respecteren van de verkeersregels. Maar daar bestaan toch maatregelen voor, dachten we! Is het niet de taak, ja de plicht van de overheden om mensen te beschermen, ook tegen zichzelf! Wat wij vragen is Do first things first. Hier staan mensenlevens op het spel! Hier gaat het over de levens van onze medemensen, vaak onze kinderen! Dit probleem moet nu aangepakt worden: niet seffens maar nu, meteen, maintenant, heute godverdomme… om het met Van ’t Groenewoud te zeggenIn het stuk tussen Diksmuide en Beerst daar gebeuren het minste ongevallen. Men moet daar niet beginnen, men moet beginnen waar de nood het hoogst is, waar de meeste ongevallen gebeuren. Mensen moeten inderdaad trager rijden. Hoe kan men dit doel bereiken? Wie naar Oostende rijdt, ziet op de Torhoutse Steenweg, de Elisabethlaan of op de Nieuwpoorste Steenweg niemand meer te snel rijden. Wie naar Antwerpen rijdt, ziet op de E17 thv Gentbrugge niemand meer dan 90 rijden. Waarom: er staan flitspalen! Niet eentje, maar verschillende en op strategische wijze geplaatst. Overtreders worden onverbiddelijk bekeurd en beboet. Volgens Patrick Vermaudt, diensthoofd van de cel verkeershandhaving van Oostende is daardoor het aantal overtredingen en ongevallen enorm gedaald. Op de ring rond Leuven staan er wel 20: gevolg: iedereen houdt zich aan de snelheidsbeperkingen. Meer blauw op straat mag niet de voorrang krijgen op meer flitspalen, zoals de voorzitter van de CD&V fractie suggereert. Inbraken, hoe erg ook, worden voor 80% opgelost, verlies van mensenlevens is onherroepelijk. Geen geld?We besteden miljoenen aan vaccinaties en andere preventieve campagnes tegen allerlei aandoeningen. Waarom dan aarzelen om grotere budgetten te besteden aan het voorkomen van dodelijke ongevallen? Is sterven aan een hart- of vaatziekte of aan kanker misschien erger dan sterven in een verkeersongeval? Als er in Zuidoost Azië iemand overlijdt aan vogelgriep, slaat de nationale pers hier alarm. Als meer dan twintig mensen de voorbije jaren in Diksmuide op één weg het even laten, raken we niet verder dan “We dringen aan op maatregelen”. Mensen, wie is hier verantwoordelijk? Wie leidt onze samenleving? Wie zetelt in de provincieraad? Mensen wordt eens wakker! Open a.u.b. uw ogen voor de Oostendestraat nog meer ogen definitief sluit!

Deel Katleen Winne:

Veiligheid Oostende baan

We zijn 1 jaar verder, enkelen niet meer. Zij hebben het leven gelaten op de Oostendebaan. Het is en blijft een zaak van responsatbiliteit.Als de burger zijn eigen verantwoordelijkheid niet opneemt dient het bestuur, zowel op gemeentelijk, provinciaal als nationaal vlak sancties te nemen.Het blijven afschuiven van onze eigen verantwoordelijkheden is dodelijk.Er zijn al enkele interventies genomen ons inziens onvoldoende + levensgevaarlijk. De verenging van de weg met de bijhorende putten en bomen beperken het onverantwoord rijgedrag niet.Sensibiliseren en sanctioneren ons inziens wel.We willen u dan ook een jaar later ons voorstel herhalen (GR 29/1/2007) en daadwerkelijk maken. Wachten tot iemand anders iets doet hebben we al gedaan.We overhandigen u dan ook graag ons figuurlijk voorstel…de zwarte figuren als symbolisatie voor wie het te laat is. We hopen dat er zoveel figuren er mogen staan als mensen die hun leven langs deze weg hun leven gelaten hebben. We hopen hierbij andere mensen hun weg verder te kunnen laten gaan. (Informatie http://bornes-de-memoire.over-blog.com/categorie-295295.html ) Dit in combinatie met het plaatsen van flitspalen(alhoewel er mensen zijn die beweren dat er al voldoende flitspalen op het grondgebied Diksmuide neergepoot zijn) die dan ook werken zou de burger dan toch moeten doen inzien dat deze weg de toekomst bepaalt en niet verder triestige geschiedenissen blijft schrijven.