Gemeenteraad 28/02/2011

Punt 3: Ruimtelijke ordening-jaarverslag GECORO-Aktename - Katleen Winne

Ik wens dat u ook akte neemt van het feit dat de gecoro in 2010 slechts 2 keer werd samengeroepen. Het ordenen van de ruimte vereist mijn inziens meer tijd en respect ! Dit werd ook vanuit de gecoro gemeld ; Er is weinig informatie doorstroming wat betreft ruimtelijke veranderingen.

Punt 5: afbakening kleinstedelijk gebied - Marc Deprez

Idee2006 heeft toch een aantal bijkomende opmerking ivm de afbakening van het Klein Stedelijk gebied.In deze voorziene afbakening zitten er toch wel een aantal tegenstrijdigheden.Deelrup Ijzer :“De Vlavaart dient zoveel als mogelijk zijn huidige bedding te behouden en dient waar mogelijk gebruikt te worden als buffer voor de woningen van de Kaaskerkestraat”“ Ook de te grote inname van een aantal tuinen wordt negatief geadviseerd”Wat vooral opvalt, dat het beleid in deze site een ambachtelijke zone wil stipuleren en vanuit dit oogpunt heel wat inwoners en bestaande KMO’s, handelszaken,.. hypothikeert in hun ontplooiingsmogelijkheiden. Dit is een contradictie en vooral broodroof, zelfs diefstal. Om dit euvel te voorkomen moet men inderdaad opteren voor het verleggen van de Vlavaart. Bovendien lijkt het ons heel bizar, dat een bestaande handelszaak langs de Ijzerdijk, dan wel de mogelijkheid krijgt om zelfs uit te breiden tot aan de Kaaskerkestraat, dit dan in tegenstelling tot een bedrijf ter hoogte van de Ijzertoren.

Idee2006 wil beklemtonen, geen bezwaar te hebben tegen deze mogelijkheid tot uitbreiding, maar tegelijkertijd vragen wij dat iedereen op dezelfde leest zou worden geschoeid.Wij koesteren de hoop, dat de partijkaart hierbij geen rol speelt.Het schepencollege opteert om een evenementenhal in te planten in de achtertuin van de zwaar beproefde bewoners van de Kaaskerkestraat. Idee2006 vindt dit geen goed idee, omdat wij vrezen met dezelfde problematiek te worden geconfronteerd zoals bij de Boterhalle Wij suggereren om de evenementenhal te lokaliseren op het bedrijventerrein Heernisse, analoog met visie van het stadsbestuur van Veurne. Misschien kan het schepencollege hun oog laten vallen op het terrein “Interwest”Vanuit dit oogpunt zal er veel minder last worden berokkend.Eigenlijk moest het stadsbestuur heel de site van Pillaert gekocht hebben en daar de evenementenhal geinstalleerd hebben. Dit impliceerde een optimale centralisatie (=administratief centrum, brandweer, technische dienst,…). Zie ook punt 6 Opnieuw een gemiste kans en getuigt nogmaals dat dit beleid geen visie heeft. Deelrup Sportpark Ik lees : “ geen gunstig advies voor de realisatie van een speelbos. Deze zone dient parkgebied te worden”Idee2006 heeft daarbij zijn bedenkingen.

Vandaag de dag heeft men nu moeite om het huidige park te onderhouden.
Er zit een tweede park, genaamd Vestingspark in pipeline
De site aan de O.L.Vrouwstraat wordt “ravottersbos”
En nu nog de optie voor een parkgebied tgv het deelrup Sportpark Heeft het schepencollege gescreend, wie dit allemaal zal onderhouden en wat het kostenplaatje daarmee inherent is? Idee2006 zal zich onthouden.

Punt 10: Drugsoverlegplatform – Lokaal alcohol- en drugsbeleidsplan - Marc Deprez

We zijn nu eind februari en het alcohol- en drugsbeleidsplan dient nu te worden goedgekeurd. Opnieuw twee maanden verloren.Bovendien probeert de schepen de oppositie de wind uit de zeilen te halen en ons in snelheid te pakken. Wij hebben geen stront in de ogen. Een negen maanden terug kondigde de schepen met veel poeha aan, dat De Sleutel opnieuw in Diksmuide zou worden geinstalleerd. Beste collega’s, het toerental van de schepen draait heel minimaal of staat bij momenten stil. De Sleutel moest alleszins eerst worden geinstalleerd, vooraleer naar de gemeenteraad te stappen met zijn actieplan. En vooral de pers inlichten, opdat de oppositie knockout zou zijn. Want de schepen voor drugpreventie wist niet meer van welk hout pijlen te maken. Mr. Bailleul heeft ervoor gezorgd, dat er geen alternatief was voor De Sleutel. Twee jaar werden jongeren, burgers, …, die werden geconfronteerd met overmatig alcohol- en druggebruik aan hun lot overgelaten.In plaats van 100.000 euro te spenderen aan Villa Vanthilt, had het beleid moeten opteren om met dit geld een alternatief voor De Sleutel te voorzien gedurende deze twee jaar.O ja, de verkiezingen naderen met rasse schreden. Nu, vlug, vlug,…actie. Een beleid in functie van stemmenronselarij en waarbij jarenlang met de volksgezondheid van mensen wordt gesold. Tot overmaat van ramp vinden wij geen enkel actiepunt terug naar de horeca toe. Tofcafé naar de prullenmand. Nochtans moet je op het terrein aanwezig zijn. Nieuwsbrieven brengen geen zoden aan de dijk of soelaas.

Jan Van Acker

Ik wil hier aan toevoegen dat, hoe goed de bedoelingen ook zijn van het DOP

De enquête bezwaarlijk representatief kan zijn. Ze geeft wel een beeld maar kan niet dienen om harde gegevens uit te puren die nodig zijn om een beleid te sturen. Zo is duidelijk de voeling met de eerstelijns hulpverleners zoek. (1 huisarts, een paar apothekers.) Er is een gemeenschappelijk vergadering geweest maar wellicht moet die weg nog wat verder bewandeld worden.
Het evenwicht tussen preventie, controle en repressie zal altijd moeilijk zijn, We moeten als overheid toch ook wel voorzichtig zijn om aan overdreven betutteling te gaan doen. Kersthuisjes zonder glühwein zijn als de spreekwoordelijke café zonder bier
Voor de rest beaam ik de visie van Marc om de horeca en het veld als dusdanig zoveel mogelijk bij het beleid terzake te betrekken.

Punt 11: efficiënt gebruik overheidsgebouwen - Jan Van Acker

Geachte collegae, Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, bouwt de firma Cornelis een nieuw uitvaartcentrum op de voormalige site van de ALDI. Ik citeer uit de pers:“Vanaf 1 november kunnen dan niet alleen niet-gelovige mensen, maar ook gelovige mensen terecht in een uitvaartcentrum in Diksmuide. Immers, bij Cornelis moet men vaststellen dat ook steeds meer gelovige mensen een afscheidsplaats buiten de kerk zoeken. Op vandaag moet men immers voor een afscheidsplaats buiten de kerk, hetzij naar het crematorium De Blauwe Toren in Brugge, hetzij naar een feestzaal of ontmoetingscentrum”.

Dit is uiteraard een zeer goed initiatief en gelukkig schiet een privé-onderneming de bevolking te hulp waar de overheid faalt.Met mijn tussenkomst wil ik de lokale overheid dan ook vragen waarom bestaande overheidsgebouwen zoals de kerken niet kunnen of niet mogen gebruikt worden om bvb een rouwplechtigheid te houden, plechtigheden die niet de strikte oubollige en vastgeroeste schema’s volgen die één of andere godsdienst oplegt. Waarom kunnen mensen niet samenkomen om op hun eigen manier een “viering”, een sereen moment te beleven in de daartoe gepaste ruimte van een overheidsgebouw. De overheid is er toch voor de bevolking, zo ook een overheidsgebouw dat trouwens door deze bevolking mee wordt gefinancierd. Door aan het gebruik van overheidsgebouwen beperkingen op te leggen die enkel gestoeld zijn op dogmatische en historisch gegroeide (of misgegroeide) gronden, blijft men in de bevolking een misplaatste dualiteit in stand houden. De gelovigen vs de ongelovigen. De theïsten vs de atheïsten, de goeden vs de slechten. We zijn toch allemaal mensen gelijk en het moet nu toch maar eens gedaan zijn met de politieke opsplitsing van de bevolking naargelang hun religieuze voorkeur: Deze tweedeling is sociaal en politiek onaanvaardbaar en hoort thuis in een apartheidsregime.

Idee2006 vindt dat het bestaande patrimonium moet kunnen gebruikt worden voor gebeurtenissen die daarvoor geschikt zijn, los van iedere religie. Religie mag m.a.w. niet langer een criterium zijn om een onderscheid te maken tussen wat kan en niet kan in een overheidsgebouw. We zouden dan ook wensen dat het beleid toestemming geeft aan mensen die dit willen om belangrijke rituele gebeurtenissen toe te laten in overheidsgebouwen die daarvoor in aanmerking komen.

Punt 12: schade aan plattelandswegen door het winterweer - Marc Deprez

Het harde vriesweer en hevige regenval hebben heel wat schade berokkend aan de plattelandswegen, die eveneens fungeren als toeristische-, recreatieve- fiets- en wandelroutes.Er werd in budget 2011 slechts 300.000 euro voorzien voor het herstel of vernieuwen van deze landbouwwegen, in tegenstelling tot de 600.000 euro in het budget 2010.Nochtans heeft de Stad Leuven zijn budget verdubbeld nav de harde winter voor het herstel van zijn wegen. Hierbij vraagt Idee2006 ook een verdubbeling van het budget. Dit impliceert opnieuw een bedrag van 600.000 euro.Dringende herstellingen of vernieuwen zijn meer dan noodzakelijk voor :

Kaaidijkstraat
Dwarsstraat tot Laagvlaktestraat
Nachtegaalstraat en gedeelte Brugse Heirweg
Bovekerkestraat
Veldstraat tot Steenstraat,
Predikboomstraat tot bocht Deschoemaecker
Donkerstraat,
Dodepaardestraat en Ramboutstraat
En dan nog eens de problematiek van de Houtlandstraat en ’t Nachtegaaltje

80 werkdagen in zeven maanden tijd. Normaal gezien gingen de werken voltooid zijn in september 2010. De uitleg van de schepen lijkt Idee2006 nogal goedkoop. Van mei tot september kent men geen vriesweer. Bijgevolg klopt het alibi van schepen De Keyser langs geen kanten.Dan de breuk in de waterleiding van het Nachtegaaltje. Twaalf dagen lang hebben de bewoners niet kunnen beschikken over drinkbaar water. Nochtans moet het schepencollege bij dergelijke situaties zijn verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen, dat de bewoners drinkbaar water krijgen via de bevoegde instanties (=Civiele bescherming,..) . Ook hier is het schepencollege totaal in gebreke gebleven.

Bovendien hebben wij nog een aantal bijkomende opmerkingen omtrent het vernieuwen van de Houtlandstraat en het Nachtegaaltje.Ons lijkt het wegdek nogal smal. Het wegdek helt maar langs een kant af, namelijk naar de pare huisnummers toe. Dit impliceert dat deze kant heel wat water dient te slikken. Voldoende afvoerputten zijn dan ook meer dan noodzakelijk. Bijkomende afvoerputten zeker van doen ter hoogte van huisnummer 22.

Stukken betonklinkers, die zullen fungeren als parkeerruimte of uitwijkstroken. Zeker een must ter hoogte van een handelszaak in bloemen. Waarom werd dit niet voorzien? De dams om de velden te bereiken, kennen maar een breedte van 4 m. Mede door het smalle wegdek zal men genoodzaakt zijn, gebruik te maken van de groene zone. Met als gevolg, modder op de weg!

De riolering roept ook heel wat vragen op. De riolen zitten maar liefst 63 cm lager dan de bodem van de gracht van de Koekelarestraat. Waarom 63 cm lager? Dit is om problemen vragen. Water moet goed en onmiddellijk kunnen afvloeien. Anders na een tijdje geraken deze riolen vol met afval, modder, zand,…

Welke criteria worden er gehanteerd om een bewoner van de Houtlandstraat een vracht teeltaarde van de Stad gratis te bezorgen? Op het eerste zicht vormt dit voor ons geen probleem, maar de andere bewoners moeten dan ook de kans krijgen om eenzelfde vracht teeltaarde te mogen ontvangen. Graag een woordje uitleg.

De fameuze meerwerken aan de Zijdelingstraat voor een bedrag van 200.000 euro. Zijn de subsidies, zoals de schepen beloofde, reeds binnengerijfd?

Punt 13: Kerk van Kaaskerke - Marc Deprez

Via TV heb ik de burgemeester horen vertellen, dat de Kerk mag fungeren als hotel en zelfs als indoorspeeldorp.Idee2006 blijft bij de eerste doelstelling. Een archiefruimte in combinatie met een Stille Gebedsruimte voor de aanbidding van O.L.Vrouw Troost in Nood. Bij deze invulling wordt de seriniteit en de rust gegarandeerd.Een hotel is gelinkt met een bar, waarbij feestjes niet weg te cijferen zijn.En een indoorspeeldorp is wel echt van het goeie te veel.In beide gevallen kan men niet de sereniteit en de rust garanderen. En wat met de Stille Gebedsruimte?