Gemeenteraad 28/03/2011

Punt 6: Lokale diensteneconomie - Katleen

Fundamenteel zijn we zeker akkoord met de engagementsrol inzake regierol. In het ‘script’ lees ik wat de plannen zijn voor de toekomst; “ Er wordt voortdurend in de gaten gehouden of het gevoerde beleid aan de noden blijft voldoen , zowel op het vlak van de dienstverlening als aan tewerkstelling voor langdurig werklozen. We wezen u al op de ‘gaten’ ( tussenkomst al van oktober 2009).

De problematiek van het sneeuwruimen voor senioren en/ of mindervaliden smelt als de temperaturen stijgen. Volgend jaar zitten we terug met dezelfde bevroren situatie als er geen initiatief komt uwentwege. Het uitbouwen van een boodschappendienst vind ik ook niet terug. Het idee voor een spelotheek is speels maar niet prioritair.
De inspanningen van onze collega in het OCMW omtrent deze diensteneconomie vind ik in dit zeer mager dossier niet terug. Jammer want wij proberen constructief oppositie te voeren ten dienste van de burger.

Punt 9: Escoprojecten

Energie, efficiënte. Wat is het resultaat van de reeds geleverde inspanningen ?

Punt 14: Drugpreventie-Stedelijk reglement betreffende het ondersteunen van fuiforganisatoren - Jan

Na bespreking in de fractie, hebben we toch wat opmerkingen:

Artikel 3 : Minimumvoorwaarden

“op de fuifpropaganda wordt het logo van de stad Diksmuide duidelijk zichtbaar aangebracht. Fuifpropaganda kan bestaan uit affiches, flyers, website”

Idee2006 heeft daarbij een bedenking.

  • wat is de meerwaarde voor de vereniging?
  • Jeugd-, sportverenigingen , feestcommissies,… hebben het niet altijd onder de markt om het nodige geld in het laatje te krijgen. Sponsoring van de affiche, flyer,… is dan ook van vitaal belang voor de verenigingen. Nu worden deze verenigingen verplicht ruimte te voorzien voor het logo van de Stad.
    Bijgevolg minder plaats op de affiche, flyer, … voor sponsoring. Dit impliceert uiteraard een financiële aderlating voor de organiserende vereniging.

Artikel 4.1 ondersteuningsvoorwaarden

4.1.2 “Het uitwerken van een barbeleid inzake de wetswijziging dd. 31.12.2009, waarin men stelt dat het verboden is om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan –16 jarigen”

Hoe zal men dit garanderen tijdens het scholierenfestival Sunbeam?

4.1.5 “Het uitwerken van een sensibiliseringsactie b.v een sensibiliserende boodschap, die duidelijk en zichtbaar herhaald in de aandacht van het publiek gebracht wordt of het spelen van bollosmito spel met alcoholbrillen”

Het bollosmitospel met alcoholbrillen is naar onze mening een doodgeboren kind. Fuifgangers hebben geen boodschap aan en ook geen zin in dergelijke spelletjes. Als alternatieve  sensibiliseringsboodschap stelt Idee2006 voor om fluoreserende spandoeken aan te kopen en deze ter beschikking te stellen van de organisatoren.

In de vorige legislatuur werden sensibiliseringsboodschappen via flyers aangeboden aan de organisatoren van fuiven. Dit had zeker een goede respons. Het enige probleem was dat deze flyers, door sommigen op de grond werden gegooid. Daarom zijn wij voorstander van spandoeken met sensibiliseringsboodschappen.

Tot slot wil Idee2006 nog 3 bedenkingen meegeven

  • Met geld uit te delen, ga je niet sensibiliseren.

Wij blijven erbij dat je op het terrein moet aanwezig zijn en een vertrouwensrelatie dient op te bouwen met organisatoren van fuiven en horeca-uitbaters. Tofcafé was een van grote actiepunten op dit vlak. Maar jammer genoeg werd dit door de huidige schepen naar de prullenmand verwezen. Wij begrijpen nog steeds niet wat de beweegredenen daartoe waren.

  • Zou het niet beter zijn allerlei lasten die de verenigingen aan de overheid moeten betalen, zoals in het uitleenreglement bvb, te laten vallen. Dit zou de vereniging daadwerkelijk ten goede komen en minder stiefmoederlijk aandoen.
  • Idee2006 blijft voorstander van een nieuw te bouwen fuifzaal in industriezone. De meeste fuiven gaan nu door in loodsen gelegen in industrie- of landbouwzone. Wij willen geen fuifzaal in de achtertuin van de Kaaskerkenaren. Dit is om problemen vragen zoals geluidsoverlast en vandalisme… zoals gebruikelijk bij de fuiven in de Boterhalle
Bpost - Jan

Een aantal sectoren in de samenleving, ook in een liberale samenleving, moet door en voor de gemeenschap verzekerd worden. Ik denk hierbij bij voorbeeld aan onderwijs en gezondheidszorg. Ook openbaar vervoer en postbedeling kan men onder die noemer plaatsen zodat, als er een hiaat is, de overheid moet bijspringen. Dat de post geliberaliseerd wordt, is ingegeven door budgettaire redenen en een keuze die de gemeenschap maakt. Als een privé-bedrijf een dienst aan de bevolking kan aanbieden die efficiënt en goedkoper werkt, dan is dat mooi meegenomen. Uiteraard moeten dergelijke
diensten, bijna per definitie, een “sociale” rol blijven vervullen. Dit houdt in dat er op liberale manier transparantie en communicatie met de bevolking moet zijn. In die zin steunen we dan ook de motie.

Punt 21: Biljart - Katleen

Het lokaal van dienstencentrum beschikt inderdaad over een uitstekende biljartaccommodatie. Er werd mij reeds gemeld dat de tafels voortdurend verwarmd blijven ook buiten de speluren. Er zou een evaluatie gemaakt worden…. Is er al een evaluatie gemaakt wat betreft verwarming en verlichting? Of laten we alles aan een extern bureau en verliezen we ons gezond verstand.

Hoe meer zielen hoe meer vreugde als ze overeenkomen… De organisatie zal alvast (nog) beter dienen gestructureerd worden. Voor wie toegankelijk ? Inwoner van Diksmuide of niet ? Allen voor dezelfde prijs ? (Voorlopig is dit alvast zo) Wat zal het bestuur doen bij geschillen? Schorsen? Hoe wordt het bestuur samengesteld ? Het bestuur zou dan toch moeten samengesteld zijn uit inwoners
uit Diksmuide. Worden kasverslagen in de algemene vergadering duidelijk gemaakt ?
Nu blijkbaar niet.

We kunnen akkoord gaan met het openstellen van deze accommodatie aan een breder publiek maar de organisatie zal alvast duidelijk en transparant moeten opgesteld worden.