Gemeenteraad 28/06/2010

Punt 17: Invoeren blauwe zone - Katleen

“Als fractie Idee 2006 steunen wij volmondig het idee om in het centrum een blauwe zone in te voeren. Dit was trouwens ook zo opgenomen in ons beleidsplan 2000-2006. Winkelende klanten moeten de mogelijkheid hebben om hun wagen dicht bij de handelszaken te parkeren.

In de studie van het WVI, die 10.000,- euro aan de burger heeft gekost, werden twee duidelijke voorstellen naar voor gebracht: een heel beperkte blauwe zone rond de markt of een meer uitgebreide in een groter gebied van het centrum.
We stellen echter vast dat het beleid nu kiest voor een gedeeltelijke blauwe zone. Dit betekent dat in bepaalde straten, de ene zijde wel, de andere zijde niet tot de blauwe zone behoort. Kan er iemand ons een gelijkaardig voorbeeld aanhalen van een centrumstad, die dergelijk beleid toepast?

We hebben hier rond toch een aantal vragen:
1. Wat is het nut van een 10000 euro kostende studie als men dan toch kiest voor een andere optie

2. Moeten we uit deze conclusie vaststellen dat het stadsbestuur moeite heeft om een beleidskeuze te maken? Blijkbaar wil men met alle adviezen die her en der zijn gedaan rekening houden. We hadden liever een duidelijker beleid ter zake gezien.

3.In de besluitvorming is geen evaluatiemoment opgenomen, hoewel dit door een aantal adviesraden werd gevraagd. Wordt hiervoor een timing vastgelegd?

4.In de besluitvorming wordt ook niet gesproken over een goed uitgeruste randparking, die nochtans door alle partijen als onontbeerlijk wordt beschouwd om langparkeerders aan te moedigen er gebruik van te maken. Wordt hieraan gewerkt?

In verband hiermee doen we graag volgende voorstellen:
1. Op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Gasthuisstraat, nabij de verkeerslichten, ligt al jaren een verwaarloosde lap bouwgrond. Dit perceel is eigendom van de Christelijke Mutualiteit in Oostende, die ook eigenaar is van de grond, waarop het CM gebouw voor Diksmuide is gevestigd. De eigenaar is blijkbaar niet direct van plan om op eigen initiatief woningbouw of appartementen te ontwikkelen.
Deze locatie ligt vlakbij de bibliotheek, muziekacademie en cultuursite. Tijdens de werkuren en marktdagen, kan deze locatie perfect dienst doen als langere parkeerplaats voor valide en minder valide bezoekers aan het centrum.
We zijn ervan overtuigd dat dergelijke locatie met ruimte voor meer dan vijftig auto’s binnen het uit te voeren parkeerbeleid een belangrijke rol kan spelen en dat de zone op vlak van uitstraling beter verdient gelet op de centrale ligging langs een belangrijke verkeersader.

2. Betreffende het knelpunt in de Kasteelstraat en het gebrek aan parking voor de vele bezoekers aan o.a. het CLB en de dienst KIND EN GEZIN stellen wij voor om het plein tegenover de Tapperij, dat eertijds was bedoeld als een plein voor organisatie van evenementen met een gebouw voor toeristisch gebruik in te richten als een parkeerplaats. Wanneer het project wordt ontwikkeld ter hoogte van de voormalige AD Delhaize zal het parkeergebrek echt precair worden en hierop moet het stadsbestuur anticiperen.

We blijven erbij dat we een beperkte parkeertijd in het centrum ondersteunen, maar we willen geen halve maatregel.

We weten dat het beleid moeite heeft met blauw maar dit tot dergelijke halfslachtige oplossing leidt, kan alleen maar de afspiegeling zijn van een halfslachtig beleid.

Wij zullen ons dan ook onthouden bij dit punt.

Punt 19: Verlenen van recht van erfpacht- procedure van selectie gegadigden - Goedkeuring

Ongelofelijk maar toch waar! De Diksmuidse C.D.&V doet de Kerk van Kaaskerke van de hand, naast de volledige uitverkoop van hun patrimonium. Bij de herbestemming van de Kerk van Kaaskerke werd ik door deze C.D.&V. met alle zonden van Israël overladen. Het minste wat wij kunnen zeggen : “ Wie kan deze Diksmuidse C.D.&V nog of blijven geloven”
Een regelrechte schande. Zelfs in artikel zes staat letterlijk te lezen : “ religieuze bestemmingen worden niet toegelaten in dit gebouw”. Graag een woordje uitleg bij deze tweeslachtigheid van de Diksmuidse C.D.&V? De invulling van de Kerk van Kaaskerke werd beschouwd als een pilootprojekt. De Stille Gebedsruimte behouden en daarnaast de Kerk laten fungeren als archiefruimte. Ook monumenten en landschappen was het projekt volledig genegen. Vanuit dit oogpunt werd de Kerk en de site geklasseerd en kon men op die manier heel wat subsidies genereren voor dit pilootprojekt.
Wat de desaffectatie van deze Kerk betreft, heb ik altijd een slecht gevoel gehad. Ik steek dit als regelmatige kerkganger en gelovig man zeker niet onder stoelen of banken. Nu, wie ben ik om tegen het akkoord van het bisdom en de dekenij in te gaan.
Maar wij hebben ervoor gezorgd, dat er toch een Stille Gebedsruimte in alle sereniteit werd geinstalleerd en deze wordt met veel enthousiasme prachtig onderhouden door de Kaaskerkenaren. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die reeds zwaar beproefd worden met de komst van de ring. Deze gebedsruimte werd door de voormalige deken gewijd. Deze Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.V. Troost in Nood kent een heel goede respons. Bovendien maakt het instituut Kerk momenteel een heel zware crisis door en zoeken meer en meer gelovigen hun toevlucht bij dergelijke Stille Gebedsruimte. Deze Stille Gebedsruimte moet nu worden ontwijd door toedoen van deze erfpachtakte. Nogmaals wie kan deze C.D.&V nog volgen of begrijpen. In de vorige legislatuur als toenmalige oppositie tegen de ontwijding van De Kerk en nu zal dezelfde C.D.&V, in de meerderheid weliswaar, opteren voor de ontwijding van de Stille Gebedsruimte en de volledige Kerk van de hand doen voor 99 jaar. Wellicht zal er niemand onder ons nog weten wat er na die 99 jaar met die Kerk zal gebeuren.
Idee2006 zal deze ontwerpakte voor erfpacht zeker niet goedkeuren. Hierbij vragen wij dan ook de hoofdelijke stemming, opdat iedereen in eer en geweten zou kunnen stemmen.

Punt 22: renovatie aan SAMW - Jan

Uiteraard vinden we iedere cent die besteed wordt aan een cultureel doel en goed bestede cent. We zullen dit punt dan ook zeker goedkeuren.
Toch hebben we enkele vragen hieromtrent. De kosten (300.000 euro) zijn niet gering en passen naar verluidt in een stappenplan om heel de site te moderniseren. Onze vraag is nu of men ver genoeg vooruitblikt, wat m.a.w de volgende stappen zijn en waar deze stappen uiteindelijk zullen naar toe leiden?
Er zijn in deze omgeving nog evoluties te verwachten.
Het LDC zal wellicht verhuizen. De boterhalle zal een andere bestemming krijgen
De ruimte waarin de bibliotheek huist, komt zeer krap en wordt wellicht te klein. Men kan uiteraard ruimte creëren met balkons of gaanderijen in de oude kerk te bouwen maar zou het geen goed idee zijn om voor de huidige (mooie) bibliotheek een nieuwe locatie binnen het centrum te vinden?
De vrijgemaakte ruimte aan de paterskerk zou perfect en met plezier door de stedelijke academie kunnen benut worden. Ik denk bvb aan een mini concertruimte.
Ik herhaal dat we iedere subsidie aan kunst en kunstonderwijs zeker toejuichen. Het is evenwel onze hoop dat al deze investeringen niet enkel wat kunst- en vliegwerk zijn maar uiteindelijk tot een echt kunstwerk leiden waar iedereen zich ook binnen x aantal jaar nog goed bij voelt.

Punt 26: Financiën –Aanpassing bestaande belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels-Belastingsjaren 2011-2013 - Marc

Idee2006 zal dit uiteraard niet goedkeuren. Dit is een aantasting van de persoonlijke vrijheid. De hardwerkende Vlaming of Belg, die een tuintje of boomgaard naast zijn woning wil, wordt het leven volledig zuur gemaakt. Het huidig beleid, meer bepaald de rode brigade en die blindelings door de C.D.&V. wordt gevolgd, prefereert nu voor een jaarlijkse belasting bij samenvoeging. Idee2006 kan niet geloven, dat de middenstands- en landbouwersvleugel binnen de C.D.&V dit kan slikken.
Bovendien rijzen er toch heel wat vragen of bedenkingen bij de bouwpolitiek van dit beleid. In mijn dorp Keiem komen er ongeveer een zestigtal woningen bij. Op het eerste zicht moeten wij dit toejuichen. Maar het fenomeen van invulling van de bouwkavels via koppel-, rij- en bescheiden woningen (d.w.z. minimaal volume van de woning en zoveel mogelijk huisjes op een kavel) is een doorn in de ogen van de hardwerkende Vlaming, Belg, Diksmuideling en Keiemnaar. Zelfs voor die hardwerkende mensen is er geen bouwkavel voor een alleenstaande woning met een redelijk volume en een grote tuin voor handen. Dit is het zoveelste bewijs, dat het beleid in Diksmuide opteert voor een puur rode bouwpolitiek!!!
Wij vragen hierbij ook de hoofdelijke stemming.