Gemeenteraad 28/09/2009

Punt 2 tot en met punt 23: Kerkfabrieken budgetwijzigingen en budgetten 2010 - Marc Deprez

Wij kunnen alleen maar vaststellen, dat de meerjarenplanning van de Kerkfabrieken gelinkt wordt met heel wat budgetwijzigingen. Het is typerend voor dit beleid, daar wij in deze dagorde ook met de vraag geconfronteerd van begrotingswijzigingen.Bovendien vraagt Idee2006 wat de beweegredenen zijn voor een ongunstig advies nav de budgetwijziging voor de Kerkfabriek van Keiem, Leke en Pervijze. Uit de dossiers kan men dit geenszins afleiden. Nu, op de gemeenteraad zelf, horen we dat het toch plots blijkt te gaan over een gunstig advies: wat een warboel. Alvast geen bewijs van een coherent beleid!!!Voor de Kerk van Lampernisse zou ik toch vragen alle hens aan dek te roepen voor de klassering van deze Kerk, daar de komgronden van Lampernisse reeds geklasseerd zijn. De idyllische, pittoreske omgeving zijn actoren die een rol kunnen spelen voor een klassering.Idee2006 heeft altijd gezegd, een constructieve oppositie te voeren. Ik heb het dossier meermaals aangekaart bij gewezen Minister Dirk Van Mechelen via federaal volksvertegenwoordiger Sabien Battheu.Ik heb een mail op 12 mei 2009 van Sabien Battheu ontvangen met de melding : “ De inventaris Bouwkundig Erfgoed West-Vlaanderen moet eerst worden afgewerkt. Vanaf 2010 zal er beslist worden over de bescherming van de Kerk van Lampernisse”Natuurlijk is OpenVld niet meer aan zet in de Vlaamse regering. Ik zou dan vragen aan collega Colaert en de huidige meerderheid om het dossier verder op de voet te volgen.

Punt 25: Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen - Katleen Winne

De bijzonder uitgewerkte normen zijn gerechtvaardigd.Deze staan weliswaar schril in contrast met het eventueel plaatsen van windmolens thv Kaaskerke. Het Hout-en Bloteland evolueert misschien naar Teletubbieland.… Of zullen we de masten met schors camoufleren ? Ik wil wijzen op art 9De concrete beplantingsplannen zijn steeds gebaseerd op 1)de kenmerken van de omgevinga)landschapb)openheidc)reliëfd)belangrijke gezichtassene)de evt aanwezigheid van landschapsverstorende constructiesf) belangrijke gezichtspunten Ter verduidelijking…Welke maten en gewichten worden waar en wanneer gehanteerd ?Het een staat inderdaad duidelijk letterlijk en figuurlijk boven het andere.

Punt 26: RUP Jeugdheem Keiem : definitieve aanvaarding - Marc Deprez

Idee2006 zal uiteraard dit RUP goedkeuren. Maar door het getalm van deze coalitie heeft dit 3 jaar aangesleept. Het vorige beleid had dit rup op de rails geplaatst, maar de huidige meerderheid vond het nodig om alles op de helling te plaatsen. Er werd zelfs zonder enig overleg te plegen een andere locatie voor het nieuw te bouwen chiroheem gesuggereerd. We vinden dit een heel spijtige zaak en getuigt van geen goed bestuur. Door dit toedoen naderen wij met rasse schreden 2010. Slechts 3 maanden resten ons van 2010. Bij de voorlopige aanvaarding (mei 2009) heeft Idee2006 met aandrang gevraagd een onderhoud te vragen met de nieuwe eigenaars van het pand, waar het huidige chiroheem is gelokaliseerd. Wij betreuren, dat de bevoegde schepen geen enkele stap heeft gezet. Je zou als nieuwe eigenaar voor minder gefrustreerd raken. Dit is sollen met de goede wil van de nieuwe eigenaars om deze florerende jeugdbeweging de nodige ademruimte te geven.Ik kan u reeds meegeven, dat de chiro Klimop Keiem zeker in de huidige lokalen mag blijven, tot de bouw van het nieuwe heem is voltooid. Maar de vraag kan toch tenminste komen van de bevoegde schepen.Wij vragen ons dan ook af of de politieke kleur van de nieuwe eigenaars hier een onderhuidse rol speelt voor de bevoegde schepen?

Punt 27: Aankoop grond ter hoogte van bedrijf Pillaert - Marc Deprez

Wat is dit voor iets. De gemeenteraad zou een vraag tot aankoop van een stuk grond moeten goedkeuren, maar er is nog geen akkoord met de eventuele verkoper! Nog nooit meegemaakt.

Punt 32: Toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Idee2006 zal deze toelagen in het kader van de evocatie “ Trein naar de hel “ zeker goedkeuren. Deze evocatie was heel imposant en educatief. Het is inderdaad van vitaal belang, dat het zinloze van een oorlog meer en meer in het daglicht wordt gesteld. We juichen dan ook toe, dat het huidig beleid daar werk van maakt.Maar Idee2006 vraagt hierbij ook, dat het schepencollege een grondige evaluatie maakt van zijn evenementen. De schepen van of voor cultuur vertelde met veel poeha tijdens de vorige gemeenteraad, dat hij enkel culturele activiteiten organiseert, waar er veel volk zou aanwezig zijn. Bij “Marktklanken” ingericht door Fedekam was dit zeker niet het geval. Hierbij werd de markt dan nog gedeeltelijk afgesloten en werd er nog een bar uitgebaat, waarbij de plaatselijke horeca tweemaal het slachtoffer was. Bovendien moest de technische dienst de kiosk opzetten en weer afbreken, wat liefst twee dagen vergde van het stadspersoneel. Andere verenigingen moeten betalen voor het aanvoeren van podia,… via een belasting op de rug van de verenigingen. Je zou als vrijwilliger voor minder gefrustreerd raken. Tot overmaat van ramp moeten wij ook vaststellen, dat niet iedereen op dezelfde leest wordt geschoeid. Met de kermis in Keiem was er ook een festival met een 7-tal muziekkorpsen uit de regio. De inrichters nl. de Kon.Harmonie St.Cecilia krijgt maar een subsidie van 350 euro, tegenover 1500 euro voor fedekam, en de kiosk werd ook niet geplaatst. Mijn collega Jan Van Acker heeft meermaals groot gelijk nav zijn opmerkingen bij toekennen van toelagen aan diverse verenigingen.

Punt 36: huishoudelijk reglement - Jan Van Acker

Wij zouden dit reglement willen goedkeuren maar hadden eerst graag een kleine wijziging in artikel 21. Daar staat dat een raadslid over een onderwerp maar 2 x kan tussenkomen tenzij de voorzitter anders toelaat. Dit beperkt uiteraard de discussieruimte en zodoende de democratische inbreng. We zouden dit willen veranderd zien in een zin als: “de voorzitter kan de discussie beëindigen indien deze ontspoort”. Op die manier zou er dan toch wat meer ruimte zijn voor replieken en dialoog en weegt de subjectieve interpretatie van de voorzitter minder zwaar door. Een opmerking terzijde: dit gaat over een reglement van de gemeenteraad. Zou men ook niet overwegen een soort gedragscode opstellen voor de raadsleden wanneer ze zich buiten de gemeenteraad bevinden. Minister Crevits werd deze namiddag teruggefloten omdat ze in een tijdschrift reclame staat te maken voor kleren. Moet dit geen voorbeeld zijn voor iedere politicus of vinden onze collega’s het ethisch verantwoord dat beleidsvoerders met een voorbeeldfunctie reclame maken voor zichzelf met borden ter grootte van een verkiezingsaffiches? Graag de mening van de raadsleden hierover.

Punt 37: GAS reglement - Katleen Winne

Graag enige verduidelijking..

* Wordt het wildparkeren dan ook aangepakt onder deze vorm ?Zit dit vervat onder hoofdstuk III Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte ??Kan er dan werk gemaakt worden van een algemeen parkeerbeleid ? Het invoeren van de blauwe zone ?

* Wat betreft hoofdstuk IV art 55 zijn we blij dat elk huis zijn zichtbaar huisnummer zal hebben. Voor hulpverstrekkers en andere instanties is dit een grote stap vooruit. Bij dringende interventies is het zoeken naar de juiste locatie onverantwoord.

* Hoe wordt de burger ingelicht over deze veranderingen ? Wordt er onmiddellijk gesanctioneerd ? Wordt er eerst gewaarschuwd ?Wie is verantwoordelijk ? Zal ieder even gelijk zijn of zal de een meer gelijk zijn dan de ander ? ‘De letter en de geest van de wet’ Hoe breed wordt er geïnterpreteerd ? Wie interpreteert ? Bepaalde verordeningen hoofdstuk V bij vrieskou of sneeuw …Er zijn heel wat oudere hulpbehoevende mensen hier niet toe in staat. Natuurlijk zou het sociaal netwerk dit moeten kunnen opvangen. Maar mensen die een hele dag uit werken gaan kunnen de sneeuwruimende functie niet overnemen.

Bijgevoegd punt: autoloze zondag - Jan Van Acker

Met dit voorstel wil ik de raad om advies vragen in verband met de mogelijk organisatie van een autoloze zondag in Diksmuide 32 steden en gemeenten, 3 verenigingen en 7 buurten in Vlaanderen deden dit jaar mee aan de autovrije zondag, een Europees initiatief dat de mensen wil doen nadenken over het gebruik van de auto in de stad.

In West-Vlaanderen zijn dat:
- Brugge
- Izegem
- Kuurne
- Oostende
- Roeselare
- Tielt

Redenen zijn er genoeg om ook in Diksmuide een dergelijk initiatief te nemen
Het bewustzijn aanscherpen dat de auto niet het enige vervoermiddel is. Zonder auto kunnen zowel het openbaar vervoer, de fiets als de eigen benen herontdekt worden.
Onze lucht blijft een dag zonder uitlaatgassen. Voor wie ecologie hoog in het vaandel draagt kan dit enkel positief zijn.
Als de straten autovrij zijn, kunnen mensen ook gemakkelijker de straat inpalmen en wordt het sociale leven bevorderd. De meeste steden en gemeenten organiseerden dan ook verschillende ludieke en culturele activiteiten, zoals een zeepkistenrace in Mechelen, Ronse ontdekken tijdens een begeleide fietstocht, spelen in de straten van Ninove speelstad en de allerkleinsten leren fietsen zonder steunwieltjes in Vilvoorde.
Zowel het verenigingslaven als de horeca kunnen er wel bij varen Heel wat verenigingen en buurten maakten van de gelegenheid gebruik om hun straat om te bouwen tot een speelstraat, om gezamenlijk te fietsen of om te genieten van een barbecue of buurtfeest in de straat.
De praktische uitvoering hoeft helemaal niet moeilijk te zijn en kan o.i. geen probleem vormen

- Informatie en bekendmaking zijn cruciaal. Er zijn kanalen genoeg zeker als dit kadert in een Vlaams of Europees initiatief.

- Het afsluiten van het centrum kan geen probleem zijn. Als we kijken hoe de stad afgesloten wordt bij bvb een Pinkstermaandag of het Natourcriterium, dan kan dit zeker ook voor een autoloze zondag. Redenen genoeg om vanaf volgend jaar mee in zo’n project te stappen zou ik zeggen.We zijn benieuwd naar jullie opmerkingen.

Mondelinge vraag betreffende verkeershinder Esenweg - Marc Deprez

Waarom is het noodzakelijk de Esenweg af te zetten van aan de overweg tot bijna aan Zarren? Op hele trajecten wordt niet gewerkt en toch is de baan afgezet. Voor vele zelfstandigen en handelaars betekent dit een groot onkomensverlies. Kon men dit niet beter plannen en coördineren? Kon men niet beter stuk voor stuk aanpakken en op die manier de hinder voor de handelaars tot een minimum beperken?