Gemeenteraad 28/11/2011

Punt 1: verslag vorige zitting-goedkeuring - Marc

Bij de mondelinge vraag over het voorwoord van de schepen voor sociale zaken in het tijdschrift “ schemerlicht” had Idee2006 de vraag gesteld om een deontologische code te handhaven voor alle gemeente- en ocmw-raadsleden. Er is nochtans een artikel in de gemeentewet of decreet, dat de besturen daartoe verplicht zijn.

Wordt er werk gemaakt van deze deontologische code?

Punt 3: RO en onroerend erfgoed-Algemeen-GRS Alveringem-Advies - Marc

Ik lees : “ Er zijn geen elementen voorhanden die een invloed hebben op Diksmuide”

Maar, wanneer wordt het GRS van Diksmuide bijgestuurd, om toch een aantal bouwgronden te kunnen voorzien voor alleenstaande woningen?

Bovendien zou een bijsturing van het GRS ook een gunstig gevolg hebben voor zonevreemde sportterreinen. Denken wij maar aan regularisatie van het zonevreemd voetbalveld van SP Keiem en de uitbreiding met een terrein. Dit wordt nu allemaal mogelijk gemaakt door het decreet van 11 april 2008.

Punt 4: Inrichting Schoolplein en HeiligHartplein - Katleen

Op de gemeenteraad van 30/5/2011 laakten we al de gebrekkige informatiestroom naar de raadsleden toeinzake de herinrichting van het Schoolplein en Heilighartplein.

Bij deze danken we u dan ook om dit toch nog even hier voor te stellen. De gecoro moet nog even wachten…terug is er hier geen beeld-kwaliteitsvisie, noch advies nodig ?

Er worden weer parkeerplaatsen opgeofferd. Gericht wil ik u de toen ook reedsgestelde vraag stellen hoe de verkeersbeweging zal geschieden thv de Bond Moyson. Het blijft mij bijzonder gevaarlijk lijken het verkeer thvDe Bond Moyson in de scherpe bocht in de richting van de lichten de Gasthuisstraat op te laten rijden.

Punt 5: 3 mussenbrug - Geert

Is er al een bouwvergunning? Zo niet lijkt ons deze discussie al te voorbarig.

Punt 7: Toekennen van toelage aan verenigingen - Jan

Idee 2006 stelt zich vragen bij de toekenning van 1000 euro aan VZW Buitenbeetje. Waartoe dient deze toelage en wat is de return ervoor voor de stad?

Ter gelegenheid van dit punt hadden we graag eens gevraagd of de 1600 euro die we vorig jaar aan VZW Coming Bands toegekend hebben, rendabel is geweest?

Punt 8: Mobiliteit - Katleen

Onder mobiliteit verbeteren versta ik primair een grondige analyse van het probleem. Het voorop stellen van doelstellingen en dan uiteindelijk handelen. Met alle respect voor uw inzet wat betreft de realisatie van de ring, de studies, de tellingen. Maar alles blijft bijnazoals het was… De gedeeltellijk e blauwe zone is gelukkig al geïnstalleerd. De realisatie werd eerst gelinkt aan de realisatie van de randparkings. Gelukkig is de halve blauwe zone er toch al van losgekoppeld. Beseffende dat alles afhangt van de ringblijven we met de problematiek van de randparkingszitten. In de begroting voor 2012 vinden we hier niets overterug. Gezien het succes van de door ons voorgestelde kiss andride zone (23/2/2009 ) thv sportpark de Pluimen kan er misschien iets dergelijks gerealiseerd worden thv Zwembad de Kupe ook. Wachten op een noodzakelijk nieuw zwembad zal nog een tijdje duren vreesik. De parkeerproblematiek is er groot. De ontwikkeling van de site Paterskerk is volop aan de gang…mooie dromen…maar parkeren is en blijft daar een nachtmerrie. Misschien is mobiliteit ook te verbeteren met relatief kleine praktische ingrepen die misschien wel mentaal moeilijk liggen. Na al die jaren hoog tijd is om de dienstingang voor eenieder open testellen. Het zou de mobiliteit aldaar dan toch al beter maken.

We missen vooral uw pragmatische handeling.

Punt 13: Financiën – Budget – Financiële nota dj 2012 en beleidsnota- goedkeuring - Marc

Het dexia-verhaal heeft uiteraard een impact op deze begroting. De Diksmuidse belastingsbetaler is daar de dupe van. In de buitengewone begroting passeren de fietspaden nogmaals de revue, maar
de herinrichting van de stationsbuurt verdwijnt van het toneel. Idee2006 kan alleen maar concluderen, dat dit beleid grotendeels in functie heeft gewerkt naar de verkiezingen toe.

In de begroting van 2009 werd de goedkeuring gevraagd voor de aanleg en vernieuwing van voetpaden voor een bedrag van 750.000 euro. Dit vanuit het oogpunt om dit allemaal te realiseren voor de
verkiezingen. Bovendien vinden wij nog een bedrag terug van 13.500 euro voor de aanleg van voetpaden in de Warestraat. Komt dit in mindering van de 750.000 euro? Of is dit een bijkomend budget?

Wij vinden ook geen bedrag terug voor de nieuw te bouwen sporthal tijdens deze legislatuur. Staat nochtans in het sportbeleidsplan. Hoe komt dit?

Weinig investeringen in 2012 naar jeugd toe. Alle voorziene investeringen naar de jeugd toe, zullen wellicht voltooid zijn tegen de verkiezingen. Denken wij maar het nieuw te bouwen chiroheem voor
de chiro Klimop Keiem. Nochtans een dossier dat op de rails stond in 2006. Het nieuw te bouwen leidinglokaal voor de K.S.A. Diksmuide en de speelpleinwerking Zonnestraal werd tijdens de vorige
gemeenteraad goedgekeurd. Nochtans had Idee2006 reeds in 2009 verwittigd, dat de kankerverwekkende asbestplaten zo vlug mogelijk moesten worden verwijderd. Volksgezondheid op het spel zetten in functie van verkiezingen. Het kan naast kanker ook nog eens zware financiële gevolgen genereren, zie het afgelopen proces omtrent asbestplaten van eterniet.

Nog tijdens de vorige gemeenteraad. De budgetten voor het herstel van de landbouwwegen werden samengevoegd in het budget 2012.

Is er een alternatief voor het natourcriterium? Er werd vorig jaar de ballon opgelaten van Villa Vanthilt en ik lees in de beleidsnota op pagina 66 van dienstjaar 2012 “ het is immers opmerkelijk hoe sedert het organiseren van evenementen het bezoekersaantal aan de stad zowel tijdens de week als in het weekend gestegen is”. Wat is hiervan de parameter?

Verder op pagina 43 van de beleidsnota staat geciteerd:

“De drugproblematiek verdient onze blijvende aandacht, informatie, preventie en repressie zijn de sleutelwoorden. Het drugoverlegplatform streeft naar het organiseren van kwalitatieve preventieve acties naar verschillende sectoren. De sector onderwijs is hier een erg belangrijke factor.” Wie of wat zijn die andere sectoren?

Idee2006 zal het budget 2012 niet goedkeuren.

Katleen:

Wat betreft de veiligheid, verbeteren van het huidige wegennet , voetpaden en oversteekplaatsen ben ik blij dat dit in het beleidsplan werd opgenomen. Naar aanleiding van de slechte zichtbaarheid van de zebrapaden werd hier nochtans gezegd “dat zebrapaden een ‘vals’ veiligheidsgevoel creëren.Liever een vals veiligheidsgevoel dan een echte onveilige situatie.Laten we hopen dat het niet enkel bij nota’s mag blijven.

Wat betreft het beleidsplan inzake het versterken van de zelfstandigheid van senioren zodat ze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen functioneren hopen we dat ons constructief voorstel (dd 21/12/2010)wat betreft sneeuwruimen en een boodschappendienst effectief worden. Ik hou van mooie woorden maar verkies krachtdadige daden.

Punt 17: Vrije tijd en onderwijs – Sociale diensten – Lokaal  Dienstencentrum “ Ten Patershove” –Opstarten en uitbouwen boodschappendienst - Marc

Waarom komt dit punt zo laat op de gemeenteraad, daar de boodschappendienst actief moet zijn tegen eind januari 2012? Of komt dit punt gewoon pro forma op de gemeenteraad en zijn de mensen van de boodschappendienst reeds aangeduid?