Gemeenteraad 28/12/2007

Woord vooraf - Jan

Geachte voorzitter, beste collega’s,

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de wereldpolitiek, met name de moord op Benazir Buttho, had ik graag volgende verklaring voorgelezen: In naam van onze fractie IDEE2006, en ongetwijfeld in naam van alle gemeenteraadsleden, wil ik hier mijn afschuw uiten voor de moord op Mevr. Buttho. Benazir Buttho was de hoop van zeer vele Pakistani die in haar het symbool zagen van het herstel van de democratische vrijheden in hun land.Democratie staat voor respect voor de andere, verdraagzaamheid en geweldloze deliberatie. Het is onze wens dat deze moord ons meer dan ooit doet beseffen dat verdraagzaamheid en wederzijds respect, dat het afzweren van zinloos geweld, zowel fysisch als verbaal, de steunpilaren zijn van de democratie. Het is onze wens dat deze moord ons eraan herinnert en ons meer dan ooit doet beseffen dat de democratie in de vereniging, de gemeente en de overheid een kostbaar goed is dat we moeten koesteren en van alle ontsporingen moeten trachten te vrijwaren. Deze verklaring heb ik niet mogen voorlezen. De voorzitter gaf toestemming om dit NA de gemeenteraad voor te lezen.

Omdat het toen al na middernacht was, zijn we opgestapt zonder de tekst te lezen.

Punt 2: Geen opmerking – ook zo goedgekeurd in OCMW
Punt 3: Meerjarenplan OCMW 2008-2012 - Jan (opgesteld door Manu)

Beste collega’s

Vandaag staan er op de agenda van de gemeenteraad heel veel punten die een rechtstreekse financiële invloed hebben op de Stad Diksmuide. De start wordt gegeven met het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW. Beste collega’s, bij het grondig bekijken van dit meerjarenplan – en dit geldt eigenlijk verder ook voor de punten 4 (begroting OCMW), 32 (meerjarenplan Stad) en 33 (financiële nota dj 2008) – kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de meerderheid heel specifiek deze dag heeft uitgekozen – de 28ste december – om al deze punten op de agenda te plaatsen. De 28ste december is immers – zoals onze CD&V collega’s wel allemaal zullen weten – de “dag van de onnozele kinderen”. Men zou gaan denken dat de meerderheid denkt dat wij inderdaad onnozelaars zijn en niet zouden doorhebben wat de meerderheid eigenlijk van plan is. Neen, beste collega’s, wij hebben de meerderheid door. Men mag niet vergeten dat de dag van de onnozele kinderen – zoals die in de volksmond wordt genoemd – eigenlijk de dag is van de onschuldige kinderen. Immers, zoals het Kerstverhaal ons wil laten geloven, werden op de 28ste december op bevel van Koning Herodes alle pasgeboren onschuldige kinderen in Bethlehem vermoord omdat Herodes vreesde dat de nieuwgeboren Messias hem van de troon zou stoten. En daarom werden dus al die onschuldige kinderen vermoord.Wel beste collega’s, wij moeten hier vaststellen dat de meerderheid – net als Koning Herodes - hier ook de onschuld probeert te vermoorden. Los van alle schaamte wil men ons hier een aantal “dingen” laten goedkeuren om toch maar niet te moeten toegeven hoe fout men eigenlijk wel bezig is. In het meerjarenplan van het OCMW wordt vooreerst expliciet toegegeven wat wij al heel de tijd dachten. Het is wel degelijk de bedoeling van de huidige meerderheid om alle landbouwgronden van het OCMW te verkopen. Lezen wij immers niet letterlijk dat men zal proberen “zoveel mogelijk gronden te verkopen” en dat men na zes jaar voor 6 mio euro aan patrimonium wil verkocht hebben. Als men een beetje vroeger kijkt in het meerjarenplan en dan ziet dat het totale patrimonium van het OCMW geschat wordt rond de 6 mio euro, dan weet je als buitenstaander genoeg. Alles moet en zal verkocht worden. Dat de huidige meerderheid dan ook nog zonder schaamte al de pachters al heeft aangeschreven, nota bene op 24 december jongstleden zegt voor deze landbouwers meer dan genoeg. De onschuld wordt vermoord op de dag des heren. Bovendien collega’s zien we dat de jaarlijkse dotatie vanaf 2011 schrikbarende vormen aanneemt. De dotatie gaat met maar liefst 1.150.000 euro omhoog tov 2008. Dit is in drie jaar tijd dus bijna een verdubbeling. Natuurlijk speelt de leningslast van het nieuwe rusthuis hier een rol. Er is immers een verschil van ongeveer 400000 euro tussen de leningslasten die moeten betaald worden en de subsidies die men krijgt. Dan nog hebben we daar een gat van 750.000 euro. Dit kan men deels verklaren door de personeelskosten die stijgen – berekend aan een goeie 5% betekent dit in 2011 een toename van 500.000 euro. We blijven dus nog altijd met een gat zitten van 250.000 euro. Als je dan weet dat er vanaf 2010 gerekend wordt op een stijging van de dagprijs met maar liefst 4 euro/ dag/ bewoner – die dus maar liefst 75.000 euro nieuwe inkomsten genereert en als je weet dat het de bedoeling is van de meerderheid om landbouwgronden te blijven verkopen, a rato van 1 mio per jaar brengt dit ongeveer 50.000 euro op aan intrest, dan kan je niet anders concluderen dat je met een gat in het meerjarenplan zit van ongeveer 400.000 euro. Binnen de OCMW-raad hebben onze vertegenwoordigers gevraagd vanwaar dit verschil kwam en beste collega’s wederom werd de onschuld vermoord want meer dan “het zal wel juist zijn” kon men niet uitbrengen. Beste collega’s, het is ver gekomen als men 400.000 euro, ofwel 1/5 van de dotatie niet kan verantwoorden. We zijn er van overtuigd – of we hopen het althans - dat er hier geen Mechelse toestanden gebeuren, maar we stellen ons we ernstige vragen bij het feit dat een simpele vraag tot het verklaren van dat gat niet kan verantwoord worden.Inderdaad beste collega’s, de dag kon niet beter worden gekozen: de dag dat de onschuld werd vermoord.

Punt 4: Kennisnamebudget OCMW 2008 - Jan (opgesteld: Manu)

Beste collega’s,

Wij zijn er ons van bewust dat het punt mbt de budgetten van het OCMW voor 2008 voor ons slechts een kennisname inhoudt, maar toch zouden wij graag nog een aantal opmerkingen willen formuleren. Enerzijds zijn wij tevreden dat de dotatie dit jaar zakt naar 1.251.000 euro, maar anderzijds willen we toch opmerken dat dit eigenlijk slechts een éénmalige opflakkering is, ingegeven door een aantal éénmalige operaties, zoals de definitieve toekenning van het overschot van het LOI, een aantal personeelskosten die niet meer in de begroting worden opgenomen, de stijging van het gemeentefonds en niet te vergeten de verhoging van de dagprijs van het rusthuis. Deze éénmalige operaties zijn alleen al goed voor 175.000 euro. Het is dus niet moeilijk om de dotatie te laten zakken, als men alle éénmalige bonussen meetelt. Ons verontrust het meest dat de verliezen van het rusthuis zich blijven opstapelen. Hoewel de CD&V oppositie ons indertijd verweet geen goed bestuur te voeren en dat het onverantwoord was dat het rusthuis een dergelijk verlies maakte, stellen wij nu vast dat dit verlies (voor 2008) maar liefst 125.000 euro hoger is dan in de vorige legislatuur, nl. nu is het verlies ongeveer 925.000 euro en in 2006 bedroeg het slechts 800.000 euro. Wetende dat er een aantal posten niet meer gebudgetteerd worden in het budget 2008 zien wij dus een stijging van het verlies van het rusthuis met maar liefst 24% tov de vorige legislatuur. De stijging van de kosten kan hier wel iets mee te maken hebben, maar toch zeker geen 24% in 2 jaar. Het argument als zouden wij dus in de vorige legislatuur niet voldoende hebben ingegrepen om het verlies van het rusthuis te beperken, wordt hier dus wederom tegengesproken door jullie eigen cijfers. Wederom wordt hier de onschuld geweld aangedaan. Wij pleiten er daarom voor dat er een ernstige, externe studie komt naar de interne werking van het rusthuis zodat men bij de start van het nieuwe rusthuis deze verliezen tot het minimum kan beperken.

Punt 7: Gecoro benoeming voorzitter, leden, plaatsvervangers en vaste secretaris - Katleen Winne

We hebben met IDEE2006 onze visie al eerder te kennen gegeven.Over genderspecifieke politiek is in Diksmuide nog geen sprake.Man-vrouw verhoudingen dienen wel gerespecteerd te worden, zij het dan opgelegd van overheidswege. Eerder luisteren naar een vrouwelijk gemeenteraadslid vanuit de oppositie cfr tussenkomst GR 23 april 2007, had deze administratieve rompslomp kunnen vermijden. We hadden het gemeld.Toch hopen we dat de nu correct samengestelde Gecoro zijn nuttig werk kan verrichten. De ontwikkeling van een goed beeld-kwaliteitsplan en een ruimtelijke visie voor Diksmuide is van groot belang voor het zicht op en van onze toekomst.

Punt 10: Recht van opstal KSV - Marc

50.000 euro voor de aankoop door de Stad van de lichtinstallatie op het hoofdterrein. Die 50.000 euro is bestemd voor K.S.V. Diksmuide.Nochtans heeft men altijd beweerd dat deze lichtinstallatie werd betaald door een privé-persoon. Zal K.S.V., die 50.000 euro doorstorten naar die privé-persoon? Of heeft K.S.V. in het verleden toch het financiële plaatje moeten ophoesten van deze lichtinstallatie? Graag een woordje uitleg?

Punt 11: Technische dienst-openbare verlichting 2007 -Katleen Winne

Met Idee2006 zijn we de Verlichting schatplichtig.Hier en daar zijn er echter serieuze zwarte gaten. De situatie, niet alleen wat verlichting alleen betreft, thv de bloemmolens richting Vaartstraat is ronduit onveilig. De eerder aangehaalde problematiek van het opspattende slijk (landbouwers die de openbare weg zo zouden achterlaten worden beboet) in combinatie met de hallucinante toestand van het getormenteerde wegdek (Het zwaar vervoer rijdt zelfs door op de reeds mooi aangelegde binnenplein) en het gebrek aan enige verlichting maakt het tot een hachelijke onderneming deze weg na valavond nog te betreden. Er wonen nochtans veel senioren en andersvaliden op deze site.Stikdonker is het er, de spookgeschiedenis ligt nog in de verte. We pleiten dan ook met Idee2006 voor licht; desnoods onder een vorm van noodverlichting uit veiligheid voor de burgers.

Punt 13 tot 31: Belastingreglementen - Marc (en Manu)

Beste collega’s

Als vorige bestuurders van deze stad weten wij inderdaad dat het voor de Stadskas financieel noodzakelijk is dat er voldoende inkomsten zijn. De toenmalige oppositie heeft ons altijd verweten de belastingen te verhogen. Nu merken wij dat de huidige meerderheid, ondanks haar vele beloften, toch nog alle pestbelastingen blijft handhaven. Wij gaan hier niet al te veel woorden aan vuil maken, beste collega’s, maar wij stellen ons toch ernstige vragen bij de verenigbaarheid van al deze pestbelastingen en het voorstel van de Vlaamse Regering om een deel van de Stadsschuld af te lossen in ruil voor een vermindering van de “pestbelastingen”. Is er eigenlijk wel eens een serieuze studie gemaakt omtrent dit mogelijk geschenk van minister Van Mechelen? Wij zijn bereid om aan de tafel te gaan zitten om alles te bespreken, maar dan moet het wel om een beetje meer gaan dan op een zaterdagvoormiddag een half uurtje de begroting te mogen inkijken en dan de vraag te krijgen: en wat zouden jullie doen? We hadden gehoopt dat het overleg over de financiën toch iets uitgebreider zou geweest zijn dan dat. We willen besluiten collega’s dat we wel tevreden zijn dat we moeten vaststellen dat het toch niet zo simpel is als de toenmalige CD&V dacht. Maar geen mens is zonder zonde en onwetendheid kan men zelfs niet als zonde beschouwen.

Enkele bijzondere punten:
Punt 25 : Heffen van gemeentebelasting op kampeerterreinen

Dit is een nieuwe belasting. Dit is een zware dobber voor de campings. Wanneer het weer niet meevalt en bijgevolg wordt er dan weinig gebruik gemaakt van kampeerplaatsen, moet men toch die belasting betalen. En voor uitbaters van kampeerplaatsen geldt geen rampenfonds. Vandaar onze bezorgdheid en zal Idee2006 deze belasting niet goedkeuren.

Punt 26: Heffen van gemeentebelasting op tweede verblijven

Daar de provincie een bijkomende belasting voorziet van 100 euro op de tweede verblijven, vinden wij het logisch dat deze 100 euro in mindering wordt gebracht door de Stad. Volgens de rekening van 2006 moet er buggettaire ruimte zijn om dit te consolideren.

Punt 28: Financiën- Heffen van een gemeentebelasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - Katleen Winne

Heffen van belastingen op weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet voorzien plaatsen is een zaak.Er tegen optreden is een andere…De reeds vroeger gevraagde cijfers inzake sluikstorten zijn mij tot dusver nog altijd onbekend…misschien omdat ze er niet zijn..De burgers kunnen het melden…in de hoop dat ze een antwoord krijgen…maar er is ons beterschap beloofd.
De straks tot gemeenschapswachten omgevormde stadswachten kunnen het melden..En dan ? Dan kan de gemeenschap wachten, blijft alles liggen…Hoelang nog ? Wie sanctioneert ? Of laten we het een vuile boel ? Bv de bouwrestanten thv inrit bloemmolens ?

Punt 32: Meerjarenplan en begroting 2008 - Marc (en Manu)

Beste collega’s,

Als we het financieel meerjarenplan van de stad bekijken bevalt ons wederom het “onnozele kinderen” gevoel. Weliswaar slaagt de bestaande meerderheid erin om heel wat boeken vol te schrijven over wat er allemaal zal gebeuren, maar eigenlijk komt het erop neer wat we de volgende jaren allemaal zullen moeten betalen. De hoge belastingdruk – het stokpaardje van de vorige oppositie – blijft. Ze stijgt zelfs. In het meerjarenplan lezen we letterlijk dat de belasting dankzij onder andere een nieuwe toeristenbelasting en de indexering van de verschillende belastingreglementen in 2008 met maar liefst 190.000 euro stijgt. De bedrijvenbelasting stijgt in dat jaar zelfs met 20%. Als men een politiek wil voeren om toeristen en bedrijven naar Diksmuide te lokken zal men toch uit een ander vaatje moeten tappen. Enkel de opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen dalen. Door de indexatie van de Kadastrale Inkomens zal echter geen daling zijn van de inkomsten, integendeel. Beste collega’s, wij hebben geen zin om hier een uitgebreid exposé te geven van wat er allemaal fout loopt in dit meerjarenplan, enkel misschien een aantal merkwaardige pijnpunten willen we aangeven.Men rekent er blijkbaar op dat de bouw van het nieuwe rusthuis veel zal bewerkstelligen. Zo zullen – volgens het meerjarenplan – de warme maaltijden in het nieuwe rusthuis bereid worden. Hierover is er echter nog geen enkele beslissing gevallen, laat staan dat er zelfs al over gedebatteerd is. Als het de bedoeling is van de huidige meerderheid om het volledige Dienstencentrum naar het OCMW over te hevelen dan met men de moet hebben om dit te durven zeggen en niet stilletjes in een meerjarenplan te zetten. In het meerjarenplan lezen we wederom dat er in de vorige legislatuur toch blijkbaar niet zo slecht gewerkt is, wan we lezen letterlijk dat dankzij de opgebouwde reserves uit het verleden er nu projecten kunnen worden gefinancierd. Dat het meerjarenplan zelfs op de meest elementaire punten tekort schiet verduidelijkt het voorbeeld van de kostenraming van de brandstoffen. De meerderheid gaat ervan uit dat deze in de toekomst gelijk zullen blijven. Men mag nog beweren dat men besparingsmaatregelen zal invoeren om de energiekost naar beneden te halen, maar als je weet dat deze energie- en brandstofkosten de laatste twee jaar met maar liefst 30% zijn gestegen, dan kan men niet aanvaarden dat deze in de toekomst gelijk zullen blijven. Beste collega’s, Ook over de dotatie van het OCMW hebben we het reeds gehad en wij herhalen onze opmerking dat er hier iets heel vreemds aan de hand is met “ons gat” van 400.000 euro. Als besluit kunnen we stellen dat het meerjarenplan voor de meerderheid een loutere verlichte oefening was zonder dat ze echt au serieux werd genomen door de beleidsmensen. Wij betwisten immers niet dat het personeel heel gedegen met dit meerjarenplan is bezig geweest, maar van de beleidsmensen, de politici die verantwoording moeten afleggen aan de burger, hadden wij toch meer verwacht dan een onsamenhangend bundeltje papier waarin de gaten groter zijn dan de hele stukken. Wederom en dit voor de laatste keer deze avond, beste collega’s, wordt eens meer de onschuld van de Diksmuidse bevolking vermoord. Herodes heeft het meer dan 2000 jaar geleden gedaan en “l’histoire se repète”

Punt 32: financiën-meerjarenplan enkele opmerkingen - Marc

Diksmuide… een verkeersveilige en mobiele stadHet tracé van de zuidwestelijke omleidingsweg wordt bepaald door de provincie, staat er letterlijk vermeld in de tekst. De coalitie van de provincie is samen gesteld door C.D.&V en S.P.a. Bijgevolg heeft de OpenVld weinig of geen vingers in de pap rond de bepaling van het tracé.Een oplossing voor Pervijze? Wanneer? Idee2006 blijft vragende partij om de doortocht van Pervijze te linken met de aanleg van de Zuidwestelijke omleidingsweg.Doel 4: het stimuleren van verkeersopleiding=uitbouw van oefenterrein in 2010. Waar zou men dit lokaliseren? Diksmuide… een nette, groene, mooie en duurzame stadZwerfkattenbeleid: zwerfkatten vangen en dan castreren en vervolgens weer uitzetten.Mag ik erop wijzen dat de biggencastratie op de helling staat en dan zou men opteren om zwerfkatten te castreren. Is moeilijk te begrijpen! Groene omkadering van de sportdomeinen.Ook Keiem en Vladslo worden daarin vernoemd. Zou het niet logischer zijn deze sportterreinen eerst te regulariseren via een rup zonevreemde sportterreinen?

Milieu natuur : Bevorderen van de beheersovereenkomsten met de landbouw. In sommige gemeenten of steden stimuleren zij nog meer de landbouwer om beheersovereenkomsten af te sluiten door via de gemeente een bijkomende subsidie te voorzien voor de landbouwer. Nochtans voorziet de Stad een toelage voor de aankoop van gronden door de afdeling natuur. Waarom niet voor de landbouwer die beheersoverkomsten afsluit? Landbouw: De eerste zin is: “De landbouw staat voor grote uitdagingen”Eigenlijk moet men er aan toevoegen: De Diksmuidse landbouwer staat voor grote uitdagingen, zelfs onder zware druk. De verplichte aankoop van de ocmw-gronden is voor vele landbouwers een molensteen aan hun nek.Omtrent die verkoop van de ocmw-landbouwgronden heb ik nog een paar vraagjes naar de schepen van landbouw toe :

1) 1) Jonge landbouwers zullen de ocmw-grond niet moeten aankopen. Wat is de tijdspanne, dat je in aanmerking komt voor jonge landbouwer?

2) 2) Sociale gevallen zullen gespaard blijven: Wanneer word je beschouwd als sociaal geval? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd?

3) 3) Een goed en regelmatig contact met de lokale landbouwers, lees ik. Wanneer is er een overleg gepland met pachters van de ocmw-gronden? Patrimonium: Doel 2: Zonnestraal: aankoop grond en nieuwbouw. Wat impliceert dit?En Huize Rouzé wordt verkocht. Nochtans zijn er in deze nieuwe meerderheid mensen, die jarenlang van de daken hebben geschreeuwd, dat dit niet kon. Maar het kan verkeren, zoals je kunt vaststellen!!! Diksmuide… een leefbare, sociale stad.Dorps-, straat- en wijkfeesten zijn belangrijk voor het stimuleren van het sociaal contact en het versterken van de sociale samenhang. De stad moet dergelijke feesten dan ondersteunen.

Cultuur

1. Algemeen :
De verenigingen zorgen voor een waaier van activiteiten in Diksmuide. Honderden vrijwilligers zijn er actief. Zij zijn het cement voor een bruisende samenleving. Het stadsbestuur waardeert dit?!Voor de sport heeft Idee2006 reeds zijn mening geventileerd via de bespreking van het sportbeleidsplan.Diksmuide heeft een hart voor de jeugd. De kampsubsidies zullen in 2011 en 2012 opgetrokken worden. Dit is veel te laat. Want de huurprijzen voor kampplaatsen swingen nu reeds de pan uit. Dit wordt opnieuw een verkiezingsstunt. Diksmuide, een sociale stad. Maar de grote boosdoener is zowel voor de culturele-, jeugd- en sportverenigingen “het uitleenreglement”. Het fameuze uitleenreglement zorgt ervoor dat het cement voor een bruisende samenleving uitbrokkelt. Begraafplaatsen: Enkele begraafplaatsen, zoals Keiem, Vladslo, Leke kunnen op termijn gesloten worden en ingericht worden als park, staat er te lezen in het beleidsplan van deze meerderheid. Ik wil wel beklemtonen dat dit een heel gevoelige materie is en zal zijn. Ik betreur ten zeerste, dat dit al in het beleidsplan staat, zonder dat er maar enig overleg is geweest met nabestaanden, parochie- en dorpsraden of kerkelijke instanties.

Punt 40: Lokaal Sociaal beleidsplan- Jan

Geachte voorzitter, geachte collega’s,

Na lectuur van het lokaal sociaal beleidsplan stellen we met onze fractie vast dat daar een aantal zeer goede beleidsverklaringen in staan. In deze kerstsfeer mag ook al eens met lof gezwaaid worden. Het is een ambitieus plan en we hopen dat de 43 doelstellingen zullen gehaald worden.Een aantal elementen kunnen we bijzonder appreciëren:- van het sociaal huis hopen we dat het een echt “huis” wordt en niet enkel een loket. In een huis dat alle mogelijkheden bezit die een huis met zich meebrengen, kan de drempel het laagst gehouden worden. Wellicht kan het lokaal dienstencentrum hier ook zijn plaats krijgen.- Met genoegen stellen we vast dat het mantelzorgreglement zal herzien worden- Als gezondheidswerker ben ik verheugd dat de nood erkend wordt aan niet dringend ziekenvervoer in onze stad alsook dat men nu toch in de toekomst een huisartsenwachtpost voorziet.- En dat de werkgroep voor welzijn en gezondheid een nieuwe start zal krijgen, en deze keer hopelijk geen vals meer, kan ons enkel maar verheugen Waarin volgens ons echter het plan wat tekort schiet en kan bijgestuurd worden is het beleidsplan in verband met de minder mobielen en gehandicapten. Alleen in paragraaf 6.2.4. worden ze vermeld in verband met de huisvestingsproblemen. Graag hadden we hier ook beleidsopties gezien in veband met de mobiliteit en de toegankelijkheid van openbare gebouwen.Voor mensen die zich met een rolwagen verplaatsen, is de toegankelijkheid van de Post, de bibliotheek en het stadhuis op de markt een zeer groot probleem. Voetpaden blijken plots te eindigen op een met een rolwagen niet te nemen hindernis en op vele plaatsen liggen de kasseien er blijkbaar zo oneffen bij dat men een rolwagen met rupsbanden nodig zou hebben. Wij vragen dat bij de heraanleg van straten en voetpaden daar voldoende rekening mee zal worden gehouden. Maar zoals gezegd, kunnen we ons vinden in de meeste lijnen van dit plan. We zullen niet tegenstemmen, we zullen ons hier onthouden

Punt 43 : jeugdwerkbeleid

P40 : bewust schenkgedrag= label “Tof-café”Wordt er regelmatig een check-up in de horecazaken gedaan of men aan alle voorschriften voldoet voor het label “Tof-café”? P49 : “De jeugdconsulent en de schepen voor jeugdzaken voerden een gesprek met commissaris en de zonechef van de lokale politie. Een aantal thema’s zoals speelpleintjes, fuiven en evenementen, vandalisme en inbraak in jeugdlokalen werden besproken”.Welke stappen worden er gezet of maatregelen getroffen om deze thema’s te verbeteren? Wij vragen ook dat de kampsubsidies nu reeds zouden worden verhoogd ipv in 2011 en 2012