Gemeenteraad 29/01/2007

Punt 27 : aanpak onveiligheid Oostendestraat - Katleen

Uiteindelijke beslissing wordt genomen door de bestendige deputatie, waar de C.D.&V en de SP.A reeds decennia lang de coalitie uitmaken. Dus kunnen de plaatselijke CD&V en SP.A daar lobbyen, maar Idee2006, zal via de provinciale VLD-fractie druk uitoefenen om het ontwerp spoedig te realiseren.

De toevoerwegen naar de Oostendestraat mogen echter niet worden afgesloten, want dat zal de bestuurders in de Oostendestraat alleen maar nog rapper laten rijden.

Eigen voorstel: langs de Oostendestraat kunnen we misschien plakkaten zetten met vermelden "dodenweg", of zwarte kartonnen figuren overal waar een slachtoffer is gevallen. Dit gebeurt op sommige wegen in Frankrijk en is toch wel zeer afschrikkend.

In het zoeken naar informatie omtrent dodenwegen kwam ik veel interessante zaken tegen. Laten we het warm water niet opnieuw uitvinden maar vooral een daadwerkelijke condensatie vormen. Ik citeer hierbij Lodewijk De Witte

Gouverneur van Vlaams Brabant : ‘We zouden veel meer kunnen doen indien we minder vastliepen in het drijfzand van een gebrek aan middelen en van ingewikkelde procedures'. Gezien de gemeentelijke kleurencombinatie nu strookt met het provinciale en het Vlaamse kleurenpalet, hopen wij dan ook dat realisaties nu misschien wat vlotter zouden kunnen verlopen. ‘Relaties zijn belangrijk, wij hopen dat jullie ze kunnen gebruiken' Onze steun voor het project krijgen jullie alvast.

Ons inziens blijft het vooral draaien rond sensibilisering en responsabliteit…'Tiny leert haar ouders veilig rijden'

Punt 10 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Marc

Beste gemeenteraadsleden, met verbazing stelt Idee2006 vast dat de gemeentelijke opcentiemen en de onroerende voorheffing gelijk blijven.

Geen verbazing weliswaar over het feit of deze hoge opcentiemen en hoge onroerende voorheffing noodzakelijk zijn voor onze stadskas en of ze niet zouden kunnen zakken. Zes jaar deelname aan het beleid hebben ons geleerd dat wie start met een globale stadsschuld van 1 miljard oude Belgische franken, normaal gezien na zes jaar - enkel alleen door de rente - met een schuld zit van minstens 1,4 miljard oude Belgische franken. Door een realistisch financieel beleid, waar toch plaats was voor de nodige investeringen, zijn we mede dankzij deze hoge belastingdruk er in geslaagd om de globale Stadsschuld binnen de perken te houden.

We zijn echter wel verbaasd dat de CD&V nu blijkbaar haar jarenlange kritiek inslikt en toch beseft dat er:

- dus blijkbaar geen spaarpotje is dat opgebouwd werd door de vorige meerderheid zoals zij altijd beweerden,
- dus blijkbaar toch op een goede manier financieel bestuurd werd,
- dat de CD&V blijkbaar toch geen alternatieven heeft om de begroting in evenwicht te houden,
- en dat de CD&V nu blijkbaar zelfs nog een bijkomende belasting op het waterverbruik zal invoeren.

We zijn blij dat de CD&V - weliswaar een beetje laat - erkent dat het gevoerde beleid toch wel degelijk zo moest gebeuren. Waarvoor onze dank.

Met onze fractie gaan wij ons met betrekking tot deze punten dus onthouden. Niet omdat wij de noodzakelijkheid van deze belastingen betwisten, maar wel om de bizarre werkwijze van de CD&V te benadrukken. Jarenlang het beleid verwijten veel te hoge belastingen te heffen om dan éénmaal aan het beleid dezelfde belastingen zonder schroom goed te keuren is immers voor ons een brug te ver.

Bijgevoegd punt : prioriteiten voor het huidige beleid - Marc

In een bepaalde krant zijn de prioriteiten naar voor geschoven geweest door de burgemeester.

Groot was onze verbazing dat bij de prioriteiten niet eens de omleidingsweg werd vermeld. Deze omleidingsweg moest er reeds meer dan 30 jaar rond Diksmuide bewerkstelligd zijn geweest. De omleidingsweg was dan ingekleurd in het gewestplan en gelden lagen klaar. De toenmalige CVP geeft dan deze omleidingsweg laten schrappen uit het gewestplan. In dertig jaar CVP bestuur werd er hier op dat gebied niets gerealiseerd, om welke redenen dan ook. Dit is ongelooflijk maar waar en de gevolgen van deze tekortkoming laten zich nog dagelijks voelen.. Denken we maar de dagelijkse files in het centrum van Diksmuide en de doortocht in Pervijze, die geteisterd wordt door het zware vervoer. In 2000 hebben wij dan alle hens aan dek geroepen om de omleidingsweg alsnog te stipuleren. Dit is natuurlijk geen sinecure, gezien het feit dat verschillende instanties het licht op groen dienen te zetten. Gelukkig heeft onze voormalige coalitiepartner(sp.a) het kunnen waar maken om zuidelijke omleidingsweg in het provinciaal structuurplan te laten opnemen. Ere wie ere toekomt. Wij hebben ook niet stil gezeten, daar wij met onze fractie de volledige medewerking kregen van het kabinet van Minister Dirk Van Mechelen. Maar Minister Peeters ( van C.D.&V-signatuur) vond er niets beter op dan de gelden voor de omleidingsweg te verschuiven naar 2009. Wij hebben de fundamenten gelegd. Wij dringen erop aan dat er spoedig werk wordt gemaakt van de zuidelijke omleidingsweg en dat er eveneens een solide oplossing komt voor de doortocht in Pervijze.

Onze vraag is nu :

Is de omleidingsweg nu nog een prioriteit voor het huidige beleid? of komt er weer een dode periode van dertig jaar waarin er niets voor deze levensnoodzakelijke ring zal worden gedaan.

Zal bij de herziening van het provinciaal structuurplan, werk gemaakt worden van de Noordelijke omleidingsweg of zal er anderzijds een oplossing gezocht worden voor de geteisterde doortocht van het dorp Pervijze?

Wij willen met onze fractie graag meewerken aan de realisatie van de omleidingsweg. Daarom zullen wij ook om de zes maanden een stand van zaken vragen in de gemeenteraad omtrent de omleidingsweg.

Punt 6 : tijdelijke aanpassing verkeersreglement Keiem n.a.v veldrit - Jan

Na ruggenspraak met de organiserende vereniging dient de Tervaetestraat tussen de Dishofstraat en de Keiemdorpstraat niet te worden afgesloten voor het verkeer. Er is een alternatief via de Stenenmolenstraat.

Punt 22 : aanduiden van drie vertegenwoordigers van de stad in het regionaal sociaal verhuurkantoor - Jan

Voor het RSVK moeten er drie vertegenwoordigers aangeduid worden. Twee door de O.C.M.W.-raad en één door de gemeenteraad. Vanuit het RSVK wordt gevraagd dat dit minstens de OCMW-voorzitter (uit de OCMW-raad) is en de schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting (uit de gemeenteraad).