Gemeenteraad 29/01/2018

 Punt 3: Aanstraling stadhuis - Katleen Winne 

Dit zal wel mooi zijn, het vernieuwde stadhuis badend in het licht. Staat het al vast wanneer deze verlichting zal branden ? De discrepantie tussen het doven van de straatverlichting en het belichten van het stadhuis is nogal groot… Wat is het verbruik van deze installatie ? Hoe staat het met de rest van het lichtplan ? 

Punt 4: Boterhalle - Jan Van Acker 

Idee2006 is het volkomen eens met de doelstelling dat de site Boterhalle moet gerenoveerd worden. Het is een unieke kans om zo’n groot domein in het centrum van de stad te herwaarderen als verbinding tussen de cultuursite en de markt. Zoals in het dossier staat, is het een ideale locatie voor een combinatie van gemeenschapsvoorzieningen en commerciële functies. 

Een mooie en moderne evenementenhal is hier zeker op zijn plaats. Een aantal woningen echter helemaal niet. Aan een ingesloten woning boven een evenementenhal is er geenszins nood. 

De ruimtes boven en onder de hal kunnen beter aangewend worden. 

In de eerste plaats voor parkeergelegenheid. U komt altijd maar aandraven met ‘Erfgoed’ om een publieke parking op die site te verbieden, maar we willen er voor de zoveelste keer op wijzen dat Erfgoed enkel adviezen geeft en niet in Diksmuide woont. Als men dit echt wil, is hier zeker een uitgelezen mogelijkheid om een publieke parkeergelegenheid te scheppen. Dat dit conform de wens is van de bevolking bewijzen de duizenden handtekeningen die we verzamelden met onze petities 

Hier woningen bouwen is niet alleen overbodig maar hypothekeert ook het “gemeenschapsgebruik” van de site. Naast parkeergelegenheid zou men deze ruimtes kunnen vrij houden voor andere bestemmingen die de gemeenschap ten goede kunnen komen. Waarom hier geen museum bvb? Een uitbreiding van de bibliotheek? Een leeszaal, een kleine filmzaal? Ons lijkt dit een ideale gelegenheid om de mening te vragen van de inwoners van Diksmuide. Het is een project waar geen haast bij is en dat beter gaandeweg kan rijpen naar de meest zinvolle invulling. 

Op die manier zou de nieuwe Boterhalle de centrumfunctie, het gemeenschapsleven en de leefbaarheid tout court van onze stad ten goede komen! 

Idee2006 zal de plannen zoals ze nu voorliggen dus niet goedkeuren! Diksmuide verdient beter. 

Punt 6: Recyclagepark - Katleen Winne 

De aankoop gaat gepaard met de verkoop van het oude containerpark. De optelsom van de winst bij verkoop is uiteraard te verantwoorden. Maar werd de afweging gemaakt naar eventuele tewerkstelling en de mogelijkheid tot uitbreiden van de andere firma ? Nu wordt het verkocht voor een overslagplaats. 

Punt 7: Fietsoverkappingen - Katleen Winne 

We gaan akkoord, wie zo moedig is om daar met zijn fiets naar toe te rijden mag tenminste dan zijn fiets beschermd kunnen plaatsen. Wij zouden natuurlijk ook liever een beschermde plaats hebben om er naar toe te fietsen 

Punt 12: Vrije tijd en onderwijs-Sport-aankopen-Sportcomplex “De Pluimen” - Marc Deprez 

Is deze aankoop van 204.994,84 euro bovenop de voorziene 14 miljoen euro voor de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthalle? 

Idee2006 zal zich nu onthouden, omdat sportmateriaal meer dan noodzakelijk is voor het nieuwe sportcomplex. Maar we blijven bij onze mening, dat wij een koele minnaar zijn van de constructie met een watermaatschappij Farys. Maar we moeten ook realist zijn, we kunnen immers de klok niet meer terug draaien. 

Punt 13: Statiealliantie - Katleen Winne 

We gaan akkoord met het heffen van statiegeld. Maar het principe van de vervuiler betaalt, wordt hier gepasseerd. Zal iedereen dit doen ? Zou er niet nog meer controle kunnen zijn op het werpen van zwerfvuil ? Kunnen camara’s hier niet van nut zijn ? Hebt u er zicht op hoeveel overtredingen gemaakt en daadwerkelijk beboet werden ? Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van iedere burger, maar de hoeveelheid zwerfvuil die rondzwerft is inderdaad nog groot. Langs het nieuwe pad langs de IJzer drijft een massa plastic. Wordt dit opgeruimd ? Door wie ? 

Punt 15: Evaluatie van de verkeerslichten thv kruispunt Stragier - Katleen Winne 

We twijfelen niet aan uw goede intenties. Vorige gemeenteraad vroegen wij al om een evaluatie, maar dit was toen nog te vroeg. We zijn ondertussen al een maand verder, zijn er ondertussen al aanpassingen gebeurd ? Wat vinden jullie er zelf van ? Het valt te bezien van welke kant je het bekijkt en vooral van welke kant je komt. Vanuit de richting van Esen en Woumen is het lang aanschuiven. Vanuit de richting van Esen is het gevaarlijk, je kan niet weten als je zal kunnen doorschuiven op de overweg. Er werd een wachtlicht beloofd…wanneer komt dit er ? Vanuit de richting van Woumen kan je evenmin weten als je kan doorschuiven in de Maria Doolaeghestraat. Auto’s mogen niet op het zebrapad staan noch het kruispunt blokkeren. Maar een realiteitstest levert andere taferelen..het is bijzonder onveilig voor voetgangers en fietsers. Door het invoeren van de nieuwe situatie is het er absoluut niet op verbeterd voor de fietsers. Er zijn ook geen alternatieven. Hoe minder auto’s, hoe minder files. Maar hoe kun je dit wensen als de infrastructuur dit niet op een veilige manier toelaat ? Wie zou zijn kind nu met de fiets naar school laten gaan vanuit richting Esen, wie zou zijn kind nu met de fiets naar de muziekschool/biblioheek laten gaan…Als u het wenst, ik heb een hele rij foto’s…Je kan er met je fiets gewoon niet tussen als de as van de Maria Doolaeghestraat -Esenweg verzadigd is. We gaan akkoord dat u het sluipverkeer uit de stad wil, dat waar mogelijk goede fietspaden worden en werden aangelegd, maar je moet dan ook nog op een veilige manier in het stad geraken. 

Als de situatie zo blijft dan zullen de dienstregelingen voor de bussen ook aangepast dienen te worden. Leerlingen die vanuit de richting van Esen/ Woumen komen zijn steevast te laat. 

Wat met het bijzonder vervoer ? Ik weet dat er wettelijke voorschriften zijn waaraan uitzonderlijk vervoer zich moet houden zijn opgenomen in een Koninklijk Besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. Hoe langer/ groter het transport, hoe strenger de maatregelen. Er zijn uiteraard enkele algemene verboden voor uitzonderlijk vervoer. 

- een algemeen verbod van zaterdagmiddag tot en met zondagnacht 12u 

- verbod om te rijden tijdens de spitsuren tussen 7u - 9u en 16u-18u voor transporten zwaarder dan 60 ton, breder dan 3m50 of langer dan 27 meter 

- het verbod om overdag te rijden tussen 6u - 21u voor transport breder dan 4 meter en langer dan 30 meter. 

Wanneer een transport op wegen komt die duidelijk niet geschikt zijn voor uitzonderlijk transport, en er dus extra maatregelen nodig zijn, moet de transportfirma ook een akkoord hebben van de gemeente. Een gemeente kan ook bijkomende voorwaarden opleggen zoals een parkeerverbod of afspraken met de politie. Wordt dit hier vaak gedaan ? Hebben jullie er zicht op hoeveel uitzonderlijk vervoer hier passeert ? 

Hebben jullie al een extrapolatie gemaakt naar de verkeersstromen in het seizoen? Tot waar zullen de files dan staan ? 

Bijgevoegd punt 17: Grote windmolens op het grondgebied Diksmuide - Marc Deprez 

Minister voor energie Bart Tommelein opteert voor hernieuwbare-, alternatieve energie en probeert de kernenergie terecht weg te bannen tegen 2025. De kernreactoren zijn verouderd en de veiligheid roept toch heel wat vraagtekens op verwijzend naar de scheurtjes en de rapporten van FNAC. En vers in ons geheugen, het ongeval met een kernreactor in Fukoschima gepaard gaande met een enorme milieuvervuiling. Onze generatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de bakens uitzetten voor onze kinderen, klein-kinderen. Trouwens, in Duitsland en Oostenrijk is men al een tijdje bezig met de kaart te trekken van de alternatieve-, hernieuwbare energie. En toch wel heel opmerkelijk in Wallonië staan er meer windmolens, in vergelijking met Vlaanderen. Idee2006 steunt het voornemen van minister Tommelein. Vanuit dit oogpunt zijn grote- en kleine windmolens één van de actoren, maar wij beseffen terdege dat het soms kiezen is tussen de cholera en de pest. Diksmuide kent heel wat open ruimtes en is bijgevolg heel windrijk. 

Wat de aanvraag voor de drie grote windmolens in Kaaskerke betreft, is deze aanvraag ingetrokken en heeft het weinig zin om daar vandaag verder en dieper op in te gaan. Er waren heel wat bezwaren bij deze aanvraag en uiteraard moet men in grondig overleg gaan met de indieners van de bezwaren. 

Maar Idee2006 is ook vragende partij om bijkomend een viertal grote windmolens in te planten ter hoogte van de Put van Nieuwkapelle. Er staan nu reeds twee grote windmolens, die heel wat elektriciteit genereren. Het was geen sinecure om deze twee windmolens in 2004 op deze site te lokaliseren. Zowel Peter Bossu via zijn minister wijlen Steve Stevaert en mezelf via minister Dirk Van Mechelen 

hebben alles uit de kast moeten halen tov bepaalde overheden. Nochtans waren er geen bezwaren van de omwonenden. Maar deze 2 windmolens zijn blijkbaar nog altijd een doorn in het oog van “ruimte Vlaanderen” en onroerend erfgoed. De vergunning loopt nog twee jaar en in de wandelgangen wordt gefluisterd om deze twee grote windmolens te verwijderen. 

Idee2006 wil een zo’n groot mogelijk draagvlak om deze 2 grote windmolens te behouden en daarnaast wensen wij nog eens bijkomend 4 grote windmolens op deze site. De gemeenteraad kan immers een duidelijk signaal geven. 

Mondelinge vraag - Katleen Winne 

We komen ook altijd met hetzelfde item terug. We wensen weerom niet met modder te gooien maar door de vele werken en het natte weer ligt ze weer overal voor het grijpen. Landbouwers dienen waarschuwingsborden te plaatsen en het wegdek proper te houden. Bij de diverse werken is het een slijkerige en gevaarlijke boel. Bv In Keiem, bv aan de werken bij de sporthal. Waarom is het weggetje langs de sporthal geblokkeerd ? Kan daar dan niet tijdelijk een licht verhard alternatief fietsweggetje gevormd worden (ev. met platen ? Het is dan nu toch al iets beter verlicht…Zo kunnen de mensen van de wijk dan toch op een veiliger manier het centrum bereiken. 

Mondelinge vraag - Jan Van Acker 

Hoewel we er ons van bewust zijn dat dit vooral een materie is voor de scholen in kwestie, kunnen we niet ontkennen dat de Diksmuidse gemeenschap beroerd wordt door de naamsverandering en het logo die de vrije scholen na hun fusie willen gebruiken. 

Als vertegenwoordigers van de vele burgers die zowel de nieuwe naam als het bijhorende logo een miskleun vinden, vragen we aan de betrokken verantwoordelijken van de scholen om de naam en het logo te herzien. Scholen zijn poelen van creativiteit en leerkrachten en directies doen er goed aan deze sluimerende kracht te stimuleren door bvb een wedstrijd uit te schrijven hierover. Dit bevordert niet alleen de creativiteit van de leerlingen maar ook de samenhorigheid in de school en bij iedereen het goede gevoel te kunnen deelnemen aan een democratische besluitvorming!