Gemeenteraad 29/02/2016

Punt 3: Opdracht uitvoeringsdossier herbestemming Kerk H. Kruisverheffing Lampernisse - Marc Deprez

Idee2006 is een herbestemming in combinatie met een Stille Gebedsruimte genegen. Een Kaaskerke 2 willen wij onder geen beding. Bij dit dossier hebben wij toch een aantal bedenkingen.
1) Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken, dat wij eigenlijk voor de Kerk van Oudekapelle préféreren als urnenkerk. Lampernisse is een idyllisch, pittoresk dorp analoog met een St.-Jacobskapelle. Wij hadden dan ook liever gezien, dat deze Kerk volledig werd behouden voor erediensten
2) Waarom is deze Kerk nog niet geklasseerd, gezien ook het feit, dat de omgeving volledig beschermd is?. Bij een bescherming kan men immers 80 procent subsidies genereren. Het dossier voor bescherming is reeds gangbaar sinds 2005.
3) Volgens de ontwerphaalbaarheidsstudie urnenkerk is het kostenplaatje 698.599 euro, waarvan 30 % subsidie nl. 209.580 euro. Bijgevolg 489.019 euro ten laste van de Stad. Is dit btw exclusief of inclusief? Volgens de ontwerpbeslissing is de raming 350.000 euro, 21 procent btw niet inbegrepen en weliswaar geen spoor van subsidie. Betekent dit dat er met dit dossier geen subsidie mee inherent is? Voor de voormalige Kerk van Kaaskerke was dit echter een ander fenomeen. Daar was 80 procent subsidie mee gelinkt als archiefruimte en een Stille Gebedsruimte. Maar deze meerderheid besliste om deze Kerk te verkopen aan een privé-persoon met alle nefaste gevolgen vandien. En nog dit : “ Overwegende dat er bepaalde eenheidsprijzen aan de hoge kant werden ingeschat, als we dit vergelijken met andere uitvoeringsdossiers” . Welke referenties van uitvoeringsdossiers behelst dit?
4) De brief van het Bisdom 17 feb 2016 doet enigszins enige twijfel rijzen over deze herbestemming.
Ik citeer uit de brief : Het niet meer gebruiken voor de eredienst, betekent, dat het kerkgebouw kerkrechtelijk moet onttrokken worden aan de eredienst en de parochie ophoudt te bestaan. Enkel de bisschop kan hiertoe beslissen na het doorlopen van een uitgebreide procedure zoals voorgeschreven door het kerkelijk recht. Op heden is er geen bisschop in het bisdom Brugge en beschikken noch de administrator, noch de diocecane raad over de kerkrechterlijke bevoegdheid om de canonieke procedure op te starten”.
En nu komt de kat op de koord. “ De diocecane raad kan akkoord gaan dat de Stad ondertussen verdere stappen zet om een mogelijke herbestemming voor te bereiden. Logischerwijze betekent dit akkoord geen enkel engagement van de raad met betrekking tot de beslissing, die de nieuwe bisschop zal nemen”. Dit impliceert echter, wanneer het een njet wordt voor de desaffectatie, dat men de urnenkerk mag vergeten. En moet de stad, dan deze 42.350 euro ophoesten in het kader voor de aanstelling van een ontwerper voor deze opdracht? Dit is immers niet heel duidelijk in de ontwerpbeslissing. Ik lees : “ Binnen deze opdracht gebeurt de bouw- en verkavelingsaanvraag en de aanbesteding onder voorwaarde dat het bisdom ingaat op de vraag om de H. Kruisverheffingskerk te onttrekken aan de erediensten” Verder zijn wij heel benieuwd naar het stemgedrag van collega Raf Goemaere, die in het verleden alle middelen hanteerde om de Kerk van Kaaskerke niet te onttrekken aan de erediensten!
5) Welke tarieven zullen er worden gehandhaafd voor een concessie voor een urne binnen deze Kerk?. De dood is voor iedereen gelijk en Idee2006 is voor uniformiteit. Wij willen niet dat deze urnenkerk enkel zou bestemd zijn voor de meest begoeden. Even vergelijken
De retributie voor een concessie op een Diksmuidse begraafplaats
Concessie 30 jaar
Urnenkelder voor 1 persoon : 775 euro
Grafkelder voor 1 persoon : 1240 euro
30-jarig kontrakt voor de plaatsing urne in de urnenkerk van Arnhem :
3696 euro ( zie de site www.memorarium.nl)
6) Wie gaat deze urnenkerk beheren? Is dit de Stad? De Kerkfabriek? Of wordt dit in concessie gegeven aan de privé?
Idee2006 kan als volgt concluderen. Heel wat mistgordijnen rond dit dossier. Het dossier rammelt langs verschillende kanten.
- De gemeenteraad dient de aanstelling van een ontwerper goed te keuren, zonder de garantie dat het dossier kan doorgaan, dixit brief bisdom. Er wordt zomaar meer dan 42.000 euro belastingsgeld in het ijle ter beschikking gesteld. Dit kunnen wij niet tolereren.
- Wie zal de urnenkerk, als die er komt beheren?
- Welke tarieven zullen er worden gehanteerd voor de plaatsing van de urne in de urnenkerk?
- De bomen in het bos kan je niet meer vinden betreffende het kostenplaatje!

Bijgevoegd punt: mogelijkheid tot het invoeren van een referendum - Jan Van Acker

Geachte voorzitter, beste collega’s,

Ik heb zaterdag goed geluisterd naar de toespraken ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde stadhuis. Herhaaldelijk kwam aan bod dat het stadhuis en de markt een visitekaartje is voor Diksmuide. Ik hoorde de terechte fierheid van de burgemeester ook over deze zaal hier waarvan ze benadrukte dat de gemeenteraad die hier zetelt het hoogste democratisch orgaan is.

Van de minister president heb ik onthouden dat het stadhuis voor de bevolking een belangrijke plaats is waar direct contact met de burgers mogelijk is en dat dit direct contact belangrijk is

Meteen hebben we de kern van politiek beleid vast: dit gebeurt enerzijds via een gedelegeerde of representatieve democratie door besluiten die genomen worden door de verkozenen des volks, en anderzijds is er de stem van de burger om wie het allemaal draait of zou moeten draaien.

Vele politicologen en sociologen pleiten al jaren om de democratie die nu vrij eenzijdig een representatieve democratie is, meer aan te vullen met een vorm van directe democratie: het rechtstreeks betrekken van de burger, bvb door het gebruik van een referendum
Een aantal landen zoals bvb Zwitserland en een aantal Amerikaanse staten maken veelvuldig gebruik van deze vorm van directe democratie, met succes

Enkele van de belangrijkste argumenten voor het referendum zijn:

• Het woord zelf: Democratie betekent “volksheerschappij”. In een democratie is er geen autoriteit boven de burgers. Via het referendum moeten burgers dus het laatste woord kunnen hebben over sommige besluiten.
• Het referendum zorgt voor stevig draagvlak van besluiten die worden genomen en aangepast zijn aan de wensen en noden van de burgermaatschappij. Het is goed voor de politiek en zal zeker de apathie of antipathie van vele mensen voor politiek verminderen

• Het referendum zorgt voor meer publiek debat. Omdat burgers weten dat uitkomsten van referenda ook echt uitgevoerd worden, is het voor hen zinvol om deel te nemen aan het debat. Veel meer bewustmaking van het publiek dus.

• Het referendum werkt ‘integrerend’ in de samenleving, doordat het allerlei minderheden en gemarginaliseerde groepen betrekt bij het beleid.

• Last but not least, volgens peilingen wil zo’n 80% van de bevolking in Nederland de invoering van het referendum. In een democratie zou dat reeds voldoende argument zijn om het te realiseren.

Uiteraard moeten een aantal spelregels gevolgd worden. De vraag moet bvb zeer concreet zijn en duidelijk met ja of neen te beantwoorden zijn. Verder moet de uitkomst van een referendum bindend zijn

Idee2006 vraagt dan ook aan de meerderheid om te overwegen om deze vorm van democratie in het beleid van Diksmuide in specifieke gevallen in te voeren. Omdat in het kader va, al het voorgaande, bij de heraanleg van de markt enkele belangrijke beslissingen moeten genomen worden, vinden we het een unieke kans om naast de vertegenwoordigende democratie hier dus, ook meer directe democratie toe te laten bij de definitieve besluiten, in casu door het houden van een referendum.

Een heel concreet voorbeeld zou kunnen zijn: willen we het beeld van generaal Jacques op de markt behouden: ja of nee.
Maar er kunnen zeker nog andere duidelijke vragen gesteld worden aan de burger. Idee 2006 vraagt om dit voorstel in overweging te nemen

Voorbeelden:

Tielt 2011 ivm verkeer op de markt
Ieper: 2002 vuilzakken of bakken
Gent …

Mondelinge vraag ivm stemming over de kleine windmolens in het schepencollege - Marc Deprez

In édiksmuide is onlangs een artikel verschenen, waarbij de inplanting van een kleine windmolen op het grondgebied Diksmuide werd geweigerd. Schepen Bieke Moerman beweert hierbij, dat de beslissing unaniem was (citaat : “ Zoals dat bij andere beslissingen van het schepencollege het geval is, werd deze weigering collegiaal en unaniem genomen”). Schepen Martin Obin nuanceert dit echter met de stelling, dat er geen stemming was in het schepencollege en dat er bijgevolg geen sprake kan zijn van unanimiteit ( citaat : “voor landbouwschepen Martin Obin kan er maar sprake zijn van unanimiteit, wanneer er gestemd wordt”) . Hoe zit nu de vork juist in de steel? Wat is uiteindelijk de stelling van de schepen landbouw? In de landbouwraad en naar de buitenwereld toe is hij pro kleine windmolens en waarom deze lijn dan niet doortrekken in het schepencollege en inderdaad via stemming? Of waarom verdedigt de schepen de beslissing, weigering van het schepencollege niet? Werd er nu ja- of neen gestemd of werd er stilzwijgend door alle leden van het schepencollege de weigering goedgekeurd ? Graag een woordje uitleg aub.

Tweede mondelinge vraag - Marc Deprez

De vluchtelingencrisis is op vandaag jammer genoeg nog up to date met schrijnende toestanden.
De Diksmuidse gemeenteraad heeft een motie door toedoen van Idee2006 om het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren goedgekeurd, opdat de mensen in hun land van herkomst zouden beter kunnen ontplooien. Toen werd er verklaard, dat deze motie ging worden doorgestuurd naar alle gemeenten, steden en de federale overheid. Is dit gebeurd? Wanneer? Zijn er reacties?