Gemeenteraad 29/03/2010

Punt 3: omleidingswegen

Als politici hebben we de taak om voor een leefbare gemeenschap te zorgen. Leefbaarheid van de stad- en dorpsbewoners en leefbaarheid van de weggebruikers. Om beide te verzoenen zijn compromissen nodig.

Zoals we reeds schreven in ons programma waarmee we naar de verkiezingen van 2006 trokken, moet er dan inderdaad ook werk gemaakt worden van de aanleg van de omleidingswegen rond Diksmuide en ook rond Pervijze.

Wat betreft Pervijze vinden we met onze fractie dat de aanleg van een ring zeker noodzakelijk is, rekening houdend met het toenemend verkeer als de plannen uitgevoerd worden zoals ze hier worden voorgesteld. Zeker de zuidwestelijke kwartring tussen de Pervijzestraat en de Veurnestraat is dan prioritair, maar indien mogelijk, moet deze dan ook doorgetrokken worden naar de Nieuwpoortstraat

Dit dossier hangt natuurlijk samen met de omleidingen rond Diksmuide die jammer genoeg door de toenmalige weerstand uit middenstandshoek 30 of meer jaren vertraging hebben opgelopen.

Wat betreft de noordwestelijke ring stellen we vast dat deze voor nogal wat verwarring zorgt.
In principe zou de aanleg daarvan uiteraard een zeer goede oplossing zijn. Uiteraard na behoedzaam afwegen van alle pro’s en con’s.
Vlaamse en provinciale overheid zitten in dit dossier blijkbaar niet op dezelfde lijn. Ook binnen deze meerderheid worden hierover blijkbaar bochten gemaakt. Ik hoor een Spa schepen hier nog recent verklaren dat hij al heel veel jaren in de politiek zit en met zijn jarenlange ervaring zeker weet dat dit stuk er nooit zal komen! 2020 is wel nog 10 jaar verwijderd maar nooit is toch nog een heel stuk verder!

Als er mogelijkheid is om dit gedeelte te realiseren, dan moet met deze optie zeker rekening worden gehouden en is verder onderzoek hierover dringend noodzaeklijk. Het is o.i. dan ook nu te vroeg om definitieve beslissingen voor Pervijze te nemen, zeker voor wat betreft het traject tussen Veurnestraat en Nieuwpoortstraat.

Daarom zullen we ons bij deze stemming onthouden

Punt 5: Centrummanagement

Het belang dat het beleid van de stad aan de vzw centrummanagement hecht, wordt duidelijk als we het dossier voor dit punt van de gemeenteraad bekijken. Net als vorig jaar moeten we vaststellen dat het kaftje de naam “dossier” onwaardig is.

Er wordt aan deze raad gevraagd om zijn goedkeuring te geven aan het verslag van de algemene vergadering van de vzw centrummanagement, waarin het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting werden goedgekeurd. Tot onze verbazing vinden wij in dit dossier, noch een uitnodiging, noch een verslag van deze algemene vergadering, laat staan dat het jaarverslag is ondertekend door de drie partijen binnen deze vzw.

We stellen wel vast dat de vzw 35.000 euro aan drukwerken heeft besteld ter promotie van Diksmuide, hoewel in het gehele dossier geen enkel voorbeeld van drukwerk zit. Er wordt o.a. gesproken over de nieuwsbrief “handelend Diksmuide”. Graag hadden wij een voorbeeld zien van de uitgave ervan van 2009. In dit dossier ontbreekt elk detail.

Betreffende de cijfers stellen we vast dat er op vandaag een overdraagbare winst is van 18.327,29 euro, zijnde 5177,16 euro in 2009 en 13.150,13 euro in 2008. Wij worden gevraagd een subsidie goed te keuren van 25.000 euro. Als de vzw zo verder doet, dan vermoed ik dat we de volgende zitting geen subsidie zullen moeten toekennen, maar er nog voldoende middelen aanwezig zullen zijn om verder te boeren. Het beleid van deze vzw is er toch niet op gericht een spaarpotje aan te leggen, maar onze stad te promoten door gecoördineerde activiteiten te organiseren of studies te verrichten inzake de concurrentiepositie van Diksmuide.

We zijn tevreden dat ons advies betreffende het promoten van de marktdagen is opgevolgd en uiteindelijk de informatieborden hiervoor werden aangewend.
En we hebben nog een voorstel:
Zou het niet nuttig zijn om onze handelaars eens te laten bevragen omtrent de evolutie van hun handelszaak, hun toekomstperspectieven en hun klantenprofiel. Zou het ook niet interessant zijn om middelen aan te wenden om een duidelijker beeld te creëren over de concurrentiepositie van Diksmuide tegenover de omliggende steden. Met deze gegevens zou men een beter beleid kunnen uitstippelen om de aantrekkingskracht van onze stad verder te verbeteren? Omtrent de koopbinding dateren de beschikbare cijfers uit 1998 en 2003

Van beleid is momenteel weinig sprake. In dit dossier is er geen enkel verslag terug te vinden van de vergaderingen van het afgelopen werkjaar, noch een detail van een grootboek. Zelfs het woord “centrummanager” vinden we niet meer terug.

Beste collega’s, het is ooit anders geweest.
Als dit zo verder gaat moeten we het nut van deze vzw in vraag stellen. Wij onthouden ons van deze stemming, omdat we het spijtig vinden dat met dergelijk instrument, waar zolang boeiend werk mee is geleverd, vandaag niets meer mee gebeurt dan het herkauwen, herhalen of uitdoven van activiteiten. Als er geen coördinatie meer is, geen centraal aansprekingpunt, geen creativiteit en dynamiek op vlak van economie, wordt de aantrekkingskracht van onze stad ernstig bedreigd en dreigt onze stad investeerders en haar rol als inkoopstad voor de regio te verliezen . We zijn ervan overtuigd dat niemand in deze raad terug deze weg wil opgaan en dat iedereen alles in het werk zal stellen om het tij te keren en op z’n minst uit respect voor de handelaars van deze stad, een volwaardig dossier op de raad zal voorleggen.

Punt 6: Aankoop grond te Keiem jegens consoorten Vandevyvere

Uiteraard gaat Idee2006 deze aankoop goedkeuren. De goedkeuring van het Grup en de aankoop van de grond is reeds uitgebreid in de pers verschenen. Deze handelswijze stemt tot reflectie en vanuit dit oogpunt wordt de oppositie de wind uit de zeilen gehaald en bijgevolg in snelheid gepakt. Verder, waarom wordt de K.L.J.-Beerst-Keiem-Leke nog in deze notule vermeld? Ik heb nergens in het dossier een spoor gevonden, waaruit blijkt dat de K.L.J terugkomt op hun beslissing om niet mee te stappen in het projekt. In een van mijn vorige tussenkomsten heb ik met aandrang gevraagd, om toch nog eens rond de tafel te zitten met de K.L.J., daar hun lokaal in De Stoomboot nu verdwijnt. Is dit gebeurd?

Idee2006 vindt het spijtig, dat deze aankoop zo lang heeft blijven aanslepen. Hier dient het beleid voor zijn eigen deur te vegen. Nochtans heb ik het dossier in de vorige legislatuur volledig op de rails gezet. De huidige schepen vond dat het huiswerk opnieuw moest worden gedaan. Waarom, joost mag het weten? Zelfs de optie op het speelplein werd door hem weer aangesneden en met als hoogtepunt zelfs een suggestie tot een nieuwe inplanting, zonder enig overleg en tot grote ergernis van consoorten Vandevyvere en de omgeving. En at last but not least prefereert deze coalitie terug voor de optie van de vorige bewindsploeg.
Door dit toedoen is er heel wat kostbare tijd verloren gegaan, zeg maar meer dan een jaar. De nieuwbouw moest nu reeds voltooid zijn. Eind 2010 moet het huidig heem afgebroken zijn en de omgeving in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld door de Kerkfabriek of eigenlijk de Stad.
Eind 2010? Wat impliceert dit? Is dit oktober, november, december?
Als landbouwer weet ik als geen ander, dat grond- en afbraakwerken uitvoeren in deze periode geen sinecure is! De weersomstandigheden zijn normaal gezien dan niet gunstig.
De nieuwbouw van het jeugdheem zou ten vroegste na het bouwverlof kunnen starten. Heeft de schepen enig idee, welke timing daarmee is gelinkt?
De schepen verklaart in zijn persnota, dat hij nu pas een tandje zal bijsteken. Ik ben ervan overtuigd, dat de hij een tandwiel met een groot verzet zal nodig hebben.
Alé, we moeten realistisch blijven. Dit wordt geen haalbare kaart meer. Een nieuwbouw, die ten vroegste kan starten na het bouwverlof en de afbraak van het huidig chiroheem. Dit allemaal tegen eind 2010.
Gelukkig zijn de nieuwe eigenaars van de grond van het huidig chiroheem heel tolerant en chirominded. Chiro Klimop Keiem is hen daarvoor heel dankbaar. Maar we betreuren ten zeerste, dat de schepen nog geen enkel contact met de nieuwe eigenaars heeft opgenomen.
Een zaak is zeker! Het Diksmuids schepencollege zal met brio geslaagd zijn, dit project afgewerkt te hebben, kort voor de verkiezingen. Wat heb ik weer gezegd bij de begrotingsbespreking?

Bijgevoegd punt: toestand Sleestraat

Samen met wielerbond Vlaanderen ben ik volop bezig een mountainbiketreffen in het kader van opleiding voor jeugd op het grondgebied van Diksmuide te organiseren. Een aantal wegen en paden werden reeds gescreend. Een van de opties is de Sleestraat in Sint-Jacobskapelle.
De afgevaardigde van WBV en ikzelf hebben moeten vaststellen, dat deze openbare weg in heel slechte staat is. Zelfs voor het mountainbiken komt deze openbare weg wellicht niet meer in aanmerking, daar de veiligheid helemaal niet meer kan worden gegarandeerd.
Bovendien komt ook de veiligheid van de bewoners in het gedrang, daar bij brand of dringend ziekenvervoer, deze openbare weg een heel groot obstakel of probleem vormt.
Wanneer wordt deze weg hersteld of heraangelegd?

Doortrekken van de Sleestraat?
Voor het mountainbiken is dit zeker niet noodzakelijk, daar de bewoners heel tolerant zijn en zich heel fexibel opstellen bij een vraag voor een doortocht van een mountainbiketocht.