Gemeenteraad 29/04/2013

Punt 4: Reglement geveltuinen - Katleen Winne

Dit is een positief initiatief ! Meer groen in de stad. Maar wat met de rest ? Het groenafval ?? We stelden het gratis verwerken van groenafval al voor op de gemeenteraad dd 27/87/2007. Het was toen niet aan de orde volgens de meerderheid. Het werd wel overgenomen in het partijprogramma voor de verkiezingen van 2012. Hoe staat het daar nu mee ??

Punt 8: Centrummanagement - Jan Van Acker

We zijn het de afgelopen jaren gewoon dat het dossier omtrent het centrummanagement te wensen over laat. We krijgen opnieuw een flinterdun dossier voor wat eens een boeiend en dynamische dienst was binnen de stad Diksmuide.

We stellen vast dat er op vandaag meer dan 40.000 euro staat op de zichtrekening en toch wordt een toelage van 25.000 euro gevraagd. We hebben er absoluut niets op tegen dat er steun wordt verleend aan een organisatie die instaat voor de promotie van onze stad, wel integendeel, maar dan moet er ook daadwerkelijk promotie gebeuren. Het jaarverslag vermeldt dat er werd geadverteerd in de vakantiekrant van Roularta, Passe Partout en een Frans weekblad. Onder de post publiciteit staat 434,95 euro ingeschreven. Dit is wel bijzonder weinig als het centrummanagement de motor zou moeten zijn om deze stad te promoten, dan kan het niets anders dan dat deze motor sputtert.

Wat er met de toelage van 25.000 euro die hier vandaag wordt voorgelegd samen met de beschikbare 40.000 euro, zal gebeuren, daarover wordt niets concreet vermeld. We vinden geen frisse ideeën en nieuwe initiatieven. We weten zelfs niets over een samenstelling van deze Raad, uitgenomen dat Unizo, Voka en het Schepencollege hiervan deel uit maken. Wie deze organen vertegenwoordigen in persoon op vandaag is nergens vermeld. Graag hadden we hierover wat meer duidelijkheid in dit dossier

Het dossier centrummanagement is voor ons nogmaals een bewijs dat het oprichten van diverse werkgroepen geen zin heeft, als de bestaande instrumenten niet worden aangewend. Binnen de toekomstvisie van deze stad zou het centrummanagement alvast kunnen instaan voor het opmaken van een strategisch commerciële visie, zoals in 2003 nog gebeurde. Aan de hand hiervan zou het autonoom gemeentebedrijf de uitvoering kunnen tot stand brengen en de Gecoro waken over het karakter, de stijl en technische kenmerken.

Met de zeer summiere gegevens van dit dossier kunnen we als fractie niets anders dan ons onthouden op dit punt. Het dossier is te onduidelijk over de concrete acties over het realiseren van de doelstellingen: met name een doorgedreven promotie van onze stad Diksmuide.

Bijgevoegd punt: werken stationsbuurt - Katleen Winne

Onze fractie is benieuwd naar de stand van zaken in het dossier van de her aanleg van het busstation. In een persbericht van oktober 2012 werd duidelijk gesteld dat om de Europese subsidies te bekomen de werken tegen 30juni 2013 dienen afgewerkt zijn. Vergeef het me, maar in uw timing van openbare werken heb ik niet veel vertrouwen meer. Bij het indienen van dit punt was er nog geen vooruitgang in dit dossier. U anticipeerde; de werken zullen van start gaan. Ik hoop met gans de bevolking dat we de pak subsidies niet mislopen.
Bijgevoegd punt : slechte kwaliteit vuilniszakken
Het is zelfs geen oud wijn in nieuwe zakken. De zakken zijn nog altijd dezelfde.
Op de gemeenteraad van 27/9/2012 hadden wij het al over het verpakken van de inhoud; ter verduidelijking de kwaliteit van de huisvuilzakken. Ik friste toen het collectieve geheugen op. 6 jaar geleden stond het in het programma van de CD&V . Ik maakte toen de opmerking hoeveel jaar er nodig is om voor huisvuilzakken van een betere kwaliteit te zorgen.

Bijgevoegd punt: kleine windmolens - Marc Deprez

In de gemeenteraad van 25/02/ 2013 heeft Idee2006 een vurig pleidooi gehouden voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide. Wij hebben nu de idee geopperd om een aantal kleine windmolens toe te laten in Diksmuide. Inagro (=studiedienst voor advies land- en tuinbouw) is bereid het rendement te screenen om de twijfel, die al dan niet bewust wordt gezaaid i.v.m. het rendement in de kiem te smoren. Gezien het feit, dat het charter tegen de komst van kleine windmolens in de Westhoek geen impact meer heeft, daar de gemeente Alveringem reeds twee kleine windmolens heeft vergund. En bovendien zijn er nog gemeenten en steden in de Westhoek, die op de wip zitten om kleine windmolens te vergunnen. Gezien het feit, dat het Brussels Gewest( waar er nota bene veel minder wind is) onlangs heeft beslist om meetapparatuur op vier verschillende locaties te plaatsen om kleine windmolens te handhaven. Gezien het feit, dat de VUB vaststelt, dat kleine windturbines vandaag rendabel zijn. Gezien het feit, dat zowel Vlaams parlementslid Jan Verfaillie (C.D.&V) en Jürgen Vanlerberghe (SP.a) voorstander zijn van kleine windmolens.
Gezien het feit, dat de burgemeester verklaart, dat de verbruiker de opbrengst van de windmolen zal helpen financieren. Wat dan gezegd van de groene stroomcertificaten voor zonnepanelen met een waarde in de beginne van 450 euro, nu nog 90 euro. En wat gezegd van de dividenden van infrax west in een tijdspanne van 4 jaar voor een waarde van circa 6.000.000 euro voor de Stad Diksmuide. Allemaal betaalt door de verbruiker!
Na de bovenstaande reeks feiten vraagt Idee2006 de hoofdelijke stemming aan alle leden van de gemeenteraad over het volgende :
“Het college van burgemeester en schepenen verleent een aantal vergunningen voor de inplanting van kleine windmolens op het grondgebied van Diksmuide als proefproject en meer specifiek in verband met het aantal bedoelen wij een Grup op te maken voor de bepaling van de zones waar het kan en niet kan.”