Gemeente- en OCMW raad 29/04/2019

Punt 5 : Groen – en milieudienst – Beheersplan Oudlandpolders Lampernisse

Aanvullend op schepen Martin Obin

Idee Diksmuide zal dit goedkeuren, maar we zijn vragende partij om doorzaaien mogelijk te maken. Dit is weliswaar niet de materie van onroerend erfgoed, maar toch! Collega Joël Van Coppenolle zal daarover meer uitleg geven.

Punt 7 : Wijzigen sentier nummer 3 Diksmuide

Het wijzigen van de sentier heeft heel wat zoden aan de dijk gekend en uiteraard zullen er nog heel wat onderhandelingen volgen. De verlegging is een feit tot aan de voormalige oude technische dienst. Voor de rest nemen wij een principiële beslissing en daarbij gepaard gaande met verdere onderhandelingen. Deze goedkeuring is noodzakelijk, daar er bepaalde projekten op vandaag worden gehypothekeerd in hun ontwikkeling of ontsluiting.

Punt 8 : Gebouwen en patrimonium : Urnenkerk Lampernisse “ realisatie van columbariumruimte en stille ruimte”

Het voorziene dorpshuis wordt omgevormd tot stille ruimte. Vanuit dit oogpunt krijgen de bezoekers, familieleden, entourage de mogelijkheid een kaarsje aan te steken, mediteren, reflecteren in een heel serene omgeving.

Bijgevoegd punt : windenergie Kurt Vanlerberghe

Deze meerderheid vindt het wenselijk om een amendement in te dienen op uw vraag ivm windenergie.
Het amendement luidt als volgt :
De gemeenteraad vindt het wenselijk dat er opwekking van windenergie komt OP DE DAARTOE GESCHIKTE LOCATIES OP HET GRONDGEBIED VAN DIKSMUIDE ipv “in de zone tussen de kruispunten Oude Barriere en Lettenburg in de nabijheid van de spoorweg” en verzoekt het college van burgemeester en schepenen hier een positieve houding tegenover in te nemen en tot standkoming van windmolens te faciliteren, zonder dat de gemeenteraad zich via deze standpuntinname uitspreekt over concrete omgevingsvergunningsdossiers, waarin het college van burgemeester en schepenen haar autonome adviesbevoegdheid/beslissingsbevoegdheid heeft.
Wij gaan ons immers niet focussen op één bepaalde locatie!