Gemeenteraad 29/05/2008

Punt 2: advies verlening voor het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Natuur- en landbouwgebieden “Blankaart-Merkembroek” - Marc Deprez

Idee2006 zal het ontwerp goedkeuren uiteraard gelinkt met de voorwaarde. Waarom wordt in het uitvoeringsplan geen ruiterpad voorzien? Nochtans met ‘De Rhille’ in de buurt zou het opportuun zijn een ruiterpad te handhaven en een verbinding maken met de frontzate. Vanaf de Proostdijk vindt men een ruiterpad. Joost mag weten waarom in het verleden het ruiterpad niet werd doorgetrokken over de volledige lengte van de frontzate. We vinden geen adviezen in het dossier terug van de landbouw- en milieuraad en de gecoro. Dit is een spijtige zaak, daar de adviesorganen in dergelijk gewichtig dossier buitenspel worden gezet.

Punt 6: Herstellingswerken H. Kruisverheffing Kerk te Lampernisse - Jan Van Acker

Volgens onze inlichtingen zal in West Vlaanderen een honderdtal kerken overtollig worden. Vele mensen vinden het spijtig dat een aantal kerktorens uit ons landschap zal verdwijnen. We moeten echter beseffen dat we in een evoluerende maatschappij leven en wat gedurende een aantal jaren, decennia, ja enkele eeuwen onze cultuurhistorische leefwereld was, niet noodzakelijk nog eens jaren decennia of eeuwen zo moet blijven. U zal het met mij eens zijn dat we in een maakbare samenleving leven waarin niets “per omnia secula seculorum” vaststaat.Vandaar zal men dan ook genoodzaakt zijn een aantal voor de gemeenschap peperdure symbolen van dit verleden in vraag te stellen. Men hoort hier telkens dat er een chronisch geldtekort isIk ben de eerste om wat waardevol is in het geheel van ons cultuurhistorisch erfgoed, te behouden. Dit mag een dan ook mooie duit kosten. Dit is goed besteed geld. Maar men moet weten wat men wil en keuzes maken. Ofwel kiest men voor het behoud van ook minder waardevolle stukken erfgoed. Als dit door de gemeenschap gewild is en betaalbaar is, voor ons geen probleem. Ofwel zoekt men voor deze gebouwen een andere oplossing. Wat specifiek de kerk van Lampernisse betreft: Een eerste optie is deze kerk als cultuurhistorisch patrimonium te laten klasseren. Wij denken, dat het dorp Lampernisse over een aantal troeven beschikt, opdat de Kerk toch in aanmerking zou komen voor dergelijke bescherming. - Door de herinrichting van het dorp Lampernisse door de VLM is het dorp idyllisch en pittoresk geworden.- Er is de historiek van Lampernisse met het fenomeen “ Zannekin”, een door velen vergeten vrijheidsheld- Denken we ook maar aan de open vlakte “ De komgronden van Lampernisse” In het verleden heeft men gelukkig afgezien voor de doortrekking van de A19. Trouwnes, de komgronden zijn ook geklasseerd, door toedoen van voormalig minister Johan Sauwens. Voorzitter Martin Obin weet daar alles van!- En vooral heeft de kerk zelf ook wel historische betekenis. Ze staat op de plek van een oude romaanse basilica, en is later in de gotiek aan de mode van de tijd aangepast. Blijkbaar zijn er al een aantal stappen gezet en doet de provinciale instantie van monumenten en landschappen moeilijk over de gevraagde bescherming. In het belang van de Diksmuidse belastingsbetaler en de stadskas, zal Idee2006 een schrijven richten en een onderhoud vragen met het kabinet van Dirk Van Mechelen, dienst monumenten en landschappen, over de eventueel te volgen procedure in het kader van de bescherming. Let wel: wij willen geen losse flodders verkopen en vanuit dit oogpunt zullen wij in eerste instantie vragen, welke procedure er dient te worden gevolgd? Indien dit niet lukt, stellen we voor om deze kerk op een manier aan te passen dat het een gebouw wordt waar de volledige gemeenschap iets aan heeft, en bovendien waarvoor niet om de haverklap ettelijke miljoenen moeten naartoe vloeien.

Punt 11: Toelage aan diverse verenigingen - Jan Van Acker

Al herhaaldelijk hebben we vanuit onze fractie gevraagd om subsidies aan vereniging te laten verlopen via de daartoe in het leven geroepen en bediscussieerde kanalen. We hebben daartoe reglementen goedgekeurd en afspraken gemaakt. Toch blijven blijkbaar iedere maand een aantal verenigingen erin slagen om via een andere weg, een achterdeur, of misschien beter een voordeur, bijkomende subsidies binnen te rijven. We hebben er reeds op gewezen dat dit d e deur openzet voor vriendjespolitiek en nepotisme.Blijkbaar heeft men geen oren voor onze argumenten. Daarom zou ik toch willen vragen waarop het schepencollege zich baseert om een toelage toe te kennen: aan wie en hoeveel? Zijn daar ook objectieve criteria voor? Ik zie bvb dat er een fanfare, die bij de verdeling van de subsidies voor het culturele leven al zwaar in de prijzen vallen, nogmaals een extra subsidie van 100 euro krijgt? We blijven het moeilijk hebben met deze volgens vrij willekeurige toekenning aan “bevriende” groeperingen.

Punt 12: begrotingswijziging - Marc Deprez

De begroting werd in januari goedgekeurd en vier maanden verder worden we al geconfronteerd met een begrotingswijziging. Iedere gemeenteraad worden er punten aangekaart, waarbij men nog maar eens een begrotingswijziging moet hanteren. Dit is een teken aan de wand, dat deze coalitie geen visie heeft en holderdebolder van mening verandert. Bovendien lopen de aanbestedingen uit de hand. Denken we maar aan 400.000 euro voor de bouw van vier nieuwe kleedkamers. Er zijn al twee begrotingswijzigingen nodig geweest voor dit voornemen. De voetbal, vooral de jeugdspelers, en de atletiekclub zijn de dupe van dit kluwen. 250.000 meerprijs voor de bouw van de nieuwe ontmoetingszaal te Esen. Aankoop van een kopieermachine voor een bedrag van liefst 75.000 euro . Tot overmaat van ramp blijven de belastingen torenhoog. Meer zelfs, er werden nieuwe belastingen ingevoerd of de belastingen werden verhoogd. De toeristenbelasting op campings en verhuur van kamers, de bedrijvenbelasting stijgt 20 procent, de huisvuilzakken zijn veel duurder geworden, een belasting op de rug van de verenigingen via het uitleenreglement, 100 euro meer voor tweede verblijven door toedoen van de provincie. Totale uitverkoop van patrimonium ocmw-huizen en ocmw-gronden 15 procent boven de schattingsprijs en verkoop van het museum.En dan de hypocrisie van de bovenste plank. Eerst de belastingen verhogen en dan in de vorige gemeenteraad het engagement via Dirk Van Mechelen van 100 euro per inwoner aangaan, met de belofte de belastingen niet te verhogen. Je moet het maar doen! De belastingen zijn verhoogd en er zijn nieuwe belastingen ingevoerd, niettegenstaande het huidige beleid cadeaus krijgt via de verkoop van rioleringen aan infrax voor een bedrag 2,9 miljoen euro, een extra dotatie van infrax van 600.000 euro en nu 100 euro per inwoner, wat 1,6 miljoen euro impliceert. De belastingsbetaler zal heel wat vragen hebben bij de handelswijze van dit beleid.Misschien zou dit een van de redenen kunnen zijn, dat de brave Diksmuideling, niet zou gestemd hebben voor Stuivekenskerke in het kader van het mooiste dorp van Vlaanderen, zoals schepen Goemaere in een zware beschuldiging uithaalde naar de Diksmuidelingen,?

"Beste collega's,

In de begrotingswijziging van de gewone dienst valt - naast de gewone interne verschuivingen - vooral op dat er een pak meer inkomsten uit belastingen gehaald zullen worden dan initieel voorzien. Zo zal de aanvullende personenbelasting 30.000 euro meer opbrengen, belasting op verspreiden reclame 17.000 euro extra, diverse extra ontvangsten i.v.m. afvalwater, samen goed voor meer dan 260.000 euro. Alles samen is dit een pak geld, n. meer dan 300.000 euro. Heeft de meerderheid doelbewust verzwegen dat de belastingen in werkelijkheid een pak hoger zouden liggen om toch maar niet te moeten toegeven dat de belastingdruk serieus gestegen is in Diksmuide het laatste jaar of is het gewoon toevallig en moeten we gelukkig zijn dat we een beetje meer krijgen dan gedacht.

In 2008 hebben we ook de Eliaheffing gekregen t.b.v.142.714 euro en Cevi heeft een dividend uitgekeerd - niet voorzien door de meerderheid - van 10.578 euro, die in deze begrotingwijziging nu tot uiting komen. Daarbij komt dan nog eens de opbrengst van de verkoop van de riolen aan infrax - staat in de buitengewone dienst geboekt voor maar liefst 1,5 mio euro - en de tegemoetkoming van minister Dirk Van Mechelen in de Stadsschuld. En de schepen van financiën ons dan maar wijsmaken dat Diksmuide een arme gemeente is en dat het heel moeilijk is om rond te geraken. Het is vreemd dat men toch nog zo klaagt ondanks de vele éénmalige inkomsten. Maar ja, een duivelszak is nooit gevuld.

Beste collega's, in de begrotingswijziging van de buitengewone dienst staat iets wat misschien niet echt opvalt tussen al die andere cijfertjes maar het toont aan dat de meerderheid de opmaak van de begroting eigenlijk ziet als en vestzakbroekzak operatie. Vooreerst nog een weetje. Het is zo dat alle investeringen gedragen moeten worden door enerzijds leningen - met een verhoging van de gewone dienst tot gevolg door de te betalen intresten op deze leningen - of door de verkoop van goederen. In de begroting van 2008 stonden een groot aantal investeringen gepland die gefinancierd moesten worden deels door de verkoop van een aantal huizen, nl. Huis Focke, huis Vanneste, Huize Rouzée en de pastorie van Esen. Deze verkopen zouden - volgens de initieel opgemaakte begroting maar liefst - samen maar liefst 1.370.000 euro moeten opbrengen. D.w.z. dat men dus voor eenzelfde bedrag aan investeringen kon gaan doen zonder daarvoor te moeten gaan lenen. Geen probleem zou je zo op het eerste zicht zeggen, maar als we dan kijken in de begrotingswijziging naar de gecorrigeerde verkoopwaarde van deze panden dan moeten we vaststellen dat deze plots 540.000 euro minder opbrengen. Dit is bijna de helft dan wat er initieel in de begroting was ingeschreven. Wat kunnen wij hieruit afleiden: ofwel heeft me bij de opmaak van de begroting doelbewust de potentiële verkoopprijzen van deze huizen de hoogte ingedreven om een aantal nutteloze investeringen toch te kunnen uitvoeren. Hierbij hoopte men op éénmalige opbrengsten om dan via een begrotingswijziging de toestand te kunnen normaliseren. Of moeten wij geloven dat dit allemaal toeval is.

Het verleden leert ons welke hier de waarheid is. Er was gewoon een gat in de begroting en daarom heeft men de cijfers van de verkopen wat omhoog gedreven om toch aar die investeringen niet te moeten schrappen.

Wij zijn echter niet van plan dit zomaar voorbij te laten gaan. Daarom vragen wij aan de bevoegde schepen en aan het voltallige college van burgemeester en schepenen op basis waarvan de initiële schatting van die verkopen is gebeurd en waarom deze nu opeens zoveel lager geboekt zijn. Een begroting moet immers een waarheidsgetrouw beeld geven van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Idem dito dus voor de desinvesteringen. Als men van plan is iets te verkopen moet dit dus een realistisch beeld geven van de te verwachten verkoopprijs. Een realistische verkoopprijs is niet één prijs die al enkele maanden later met bijna de helft verminderd wordt.

Toegevoegd punt: wijziging openingsuren containerpark - Katleen Winne

Geachte,

Op herhaaldelijke aandringen van de basis richten we u de vraag tot aanpassing van de openingsuren van het containerpark.

Er wordt gevraagd toch op 1 avond het containerpark langer te openen.

De opening op maandagvoormiddag (combinatie wet de wekelijkse markt) werd destijds al afgewezen.

In bijlage de beschikbaarheid van de openingsuren van het containerparken in de omliggende omgeving.

We bemerken een grote diversiteit. We hopen dat de visie op de openingsuren daadwerkelijk inspeelt op de behoeften van de bevolking.

Ik heb de openingsuren van de ons omringende gemeenten nader bekeken.

Ik heb er u al een paar in de bijlage meegegeven.

De mooiste heb ik gespaard.

Misschien mag Tielt dan de trekker zijn in het RFID-systeem.

Wat betreft de openingsuren van het containerpark volgt Diksmuide niet.

In Tielt is het containerpark van dinsdag tot vrijdag open van 12u30-19u30

In Torhout en Roeselare kan de burger elke avond tot 18 u bezoeken.

De uitdrukkelijke vraag van de burger werd aan ons gesteld.

We willen deze dan ook aan de beleidsvervoerders overmaken.

Wetende dat het over ‘uren’ gaat hopen we dat u toch luisteren kan en ook daadwerkelijk een herschikking toepassen.