Gemeenteraad 29/06/2009

Punt 2: Bekrachtiging van politieverordening tot het beperken van leurhandel nav Sunbeam - Marc Deprez

Idee2006 betreurt, dat tijdens sunbeam aan politiek wordt gedaan. Sunbeam heeft het momenteel niet onder de markt en op de koop toe politieke activiteiten doen, komen ons inziens niet ten goede aan sunbeam. Door het politieke toedoen van Jong-C.D.&V, laten sommige en meerdere jongeren sunbeam links liggen en dit vertaalt zich in mindere festivalgangers.Het lijkt ons verstandiger, de politiek te weren op dergelijke manifestaties.

Punt 4: Aankoop grond Zonnestraal eigendom O.C.M.W. - Marc Deprez

Dit beleid verkoopt zijn patrimonium. Denken wij maar aan Huis Focke, Museum, ocmw-landbouwgronden en ocmw-huizen… Door dit toedoen, schept het schepencollege en het ocmw-bestuur een precedent. Als het ocmw de landbouwers verplicht in tijden van crisis hun landbouwgronden aan te kopen, dan is de Stad uiteraard genoodzaakt ook deze ocmw-grond aan te kopen. Maar eigenlijk behelst deze operatie niet meer dan een vest-broek operatie. Sowieso is de brave Diksmuidse belastingbetaler, die deze prijs van 32.272 euro of 1.301.849 oude belgische franken voor 20 a ophoest. Dit komt neer op 16,1 euro per vierkante meterIn de vorige legislatuur, hebben wij het domein Zonnestraal voor een bedrag van 7.500.000 oude belgische franken of 185.920 euro. Dit omvat het volledige domein van 2ha en met gebouwen inbegrepen. Dit impliceert 9,29 euro per vierkante meter. Deze ocmw-grond is ingekleurd als openbaar nut, bij de opmaak van het bpa tuinwijk. Vanwaar dit gigantisch prijsverschil? Wij suggereren om een nieuwe schatting aan te vragen.Bovendien moet men toch de vraag durven stellen, als het noodzakelijk is om het domein Zonnestraal uit te breiden. Met Sunbeam werd maar de helft van het domein gebruikt.

Punt 12: toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc Deprez

Uiteraard gaan wij de bijkomende toelage aan het natourcriterium goedkeuren. Het Na-tourcriterium zet Diksmuide op de kaart en bijgevolg heeft dit zijn return naar de Stad Diksmuide toe. Maar misschien toch eens overwegen om de subsidies voor sunbeam te verhogen, opdat men wat meer adem ruimte zou krijgen om een aantrekkelijker programma naar voor te schuiven. Katleen Winne : bijgevoegd punt windmolens te KaaskerketGraag had ik enkele opmerkingen gemaakt omtrent het plaatsen van 4 windmolens thv Kaaskerke. We hebben hieromtrent vragen en opmerkingen ;Eerst en vooral wensen wij uw bekommernis omtrent de toekomst te delen.We kunnen inderdaad geen 100 jaar wachten en zien wat een opwarming van onze planeet zal geven. Desalniettemin moet het leven voor iedere burger nu ook naar waarde worden geschat. Het individu moet soms wijken voor het collectivum. Maar m.i. kunnen er betere locaties gezocht worden die voor minder individuen hinderlijk zijn. Bedrijven zorgen voor tewerkstelling, stagebegeleiding voor technisch georiënteerde studenten en vakantiejobs. Ze vormen de motor voor de toekomst van Diksmuide. Belastingen betalen ze evenzeer.

1) De democratisch verkozenen van de gemeenteraad dienen hun mening niet te uiten.Gunstig advies van een ‘gekleurde’ GECORO , milieuraad en het schepencollege…Is dit dan een democratische representatie hiervan ?Infomomenten met karige informatie : Wat is het kostenplaatje ? Is er een return ?

2) Wij hebben de mening dat het al dan niet plaatsen van windmolens beter gestructureerd zou moeten worden vanuit de overheid (minimumafstand+groepering). Wenst het bestuur mee te werken aan dergelijke dispersie? Het plaatsen laten afhangen van de individuele ‘goodwill’ van een bestuur ?Blijkbaar heeft het bestuur hier ‘niets’ aan te zeggen ?? ‘Gunstig adviseren’…en de deputatie beslist. jDe ring kon zijn meest logische verloop niet volgen…maar niemand kon hier iets aan doen. De windmolens staan niet logisch op quasi dezelfde locatie, maar niemand kan hier iets aan doen.. Kaaskerke wordt nogmaals getroffen.

3) Laat het duidelijk zijn dat wij ook de groene-energie wensen te stimuleren maar zijn er dan echt geen andere locaties ? (oriëntatie + te dicht bij bebouwing? ) De vuistregel is 4 x de masthoogte. 4×85 =340 m… Deze vuistregel wordt niet gerespecteerd.In Nederland opteert men voor de ‘gulden lijn’. Spaarzaam, worden lange lijnen gepland . Deze lijnen blijven 8 km uit elkaar.De afstand tussen Kaaskerke en Nieuwkapelle is 5.2 km. Geen gulden lijnen geen gulden verhoudingen hier. Beperkingen invoeren inzake slagschaduw : 30 min/dag 30u /jaarDwz 60 dagen een ½ u slagschaduw. Individuele sensoren ?Welke garanties worden hieromtrent gegeven ? Dergelijke installaties staan toch beter waar je ze niet hoeft stil te leggen ?Uw ander project STeR…Stilte, rust en ruimte zal alvast Kaaskerke niet kunnen uitkiezen.

Bijgevoegd punt: Concrete plannen voor de Kerk van Kaaskerke -Marc Deprez

In de vorige legislatuur was het de bedoeling van de toenmalige coalitie de Kerk van Kaaskerke te laten fungeren als archiefruimte, opdat de sereniteit en rust zou verder worden gegarandeerd voor deze Kerk. Trouwens Diksmuide was niet aan zijn proefstuk toe. De vroegere Paterskerk werd omgevormd tot bibliotheek.Het grootste deel van de Kerk van Kaaskerke staat reeds geruime tijd leeg. De Stille Gebedsruimte met de aanbidding van O.L.V. Troost in Nood, die door het vorige beleid en de Kaaskerkenaren, kent een goede respons. Jammergenoeg is er voor de zesde maal ingebroken in de Stille Gebedsruimte. De offerblok is nog maar eens beschadigd en leeg gehaald. Idee2006 vraagt het beleid om een offerblok te handhaven, die niet meer kan worden geforceerd. Deze Stille Gebedsruimte is prachtig ingericht en onderhouden door vele Kaaskerkenaren. Een pluim op de hoed van de Kaaskerkenaren, die nochtans heel zwaar beproefd door een ring, die hun dorp middendoor snijdt, windmolens inplanten op een niet gerespecteerde afstand van huisgezinnnen en straks nog een evenementenhal in hun achtertuin. Maar de toegangsweg tot deze Stille Gebedsruimte laat zeker de wensen over.

Andersvaliden en mensen van de derde leeftijd hebben heel wat moeite om de Stille Gebedsruimte te bereiken, door de erbarmelijke staat van het voetpad.Idee2006 vraagt dringend deze toegangsweg te herstellen en in de toekomst deze Stille Gebedsruimte zeker te behouden, indien het beleid zou opteren voor een andere bestemming van deze Kerk. Het was tevens de bedoeling het overige deel in te vullen als archiefruimte, maar naar onze mening boekt het dossier geen vooruitgang. Meer zelfs, het huidige beleid heeft het dossier in de koelkast gestopt. Men mag niet vergeten, dat verdere leegstand het gebouw heel wat schade berokkend. Langs de kant van de Frontzate wordt de muur helemaal vochtig door een slechte afvoer van het regenwater. Na verloop van tijd zal de Stad toch genoodzaakt zijn de nodige herstellingen uit te voeren en dat zal handenvol geld kosten, zonder dat er zinvolle bestemming aan deze Kerk werd gegeven. Idee2006 vraagt dan ook aan de huidige coalitie, als er concrete plannen zijn, om de Kerk van Kaaskerke een nieuwe bestemming te geven. Want zo kan het toch niet verder!. Het is nog maar eens het bewijs, dat dit beleid geen visie heeft.Het vitale dorp Kaaskerke (denken wij maar de laatste kermis) verdient inderdaad beter!