Gemeenteraad 29/08/2017

Punt 4: aanleg fietspad Ijzerdijk - Katleen Winne

Het zal wel mooi worden. Er wordt gesubsidieerd, maar we dienen een stuk zelf te financieren. Het zal aangenaam fietsen en wandelen worden in de periferie. In het centrum is en blijft het levensgevaarlijk. Kunnen er dan nergens geen centen aangewend worden voor veilige wandel/fietsoversteken? In Frankrijk maken ze oversteekplaatsen voor de dieren. Hier moeten fietsers, oud en jong, laveren op een as met zwaar verkeer. Misschien kan u het meenemen bij de ontwikkeling van de Boterhalle, om ev ondergronds de site van het Kruispunt te bereiken.

Punt 7: Technische dienst-mobiliteit-aanleg omleidingsweg en IJzerboomgaard - Marc Deprez

Graag een stand van zaken over de omleidingsweg. Wij hebben vernomen, dat het budget voor de omleidingsweg nu in het reserveprogramma (zie bijlage) is opgenomen. Hoe komt dit ? Wanneer is de realisatie voorzien?

Punt 10: Lange Veldstraat - Katleen Winne

Bij deze plannen voor de nieuwbouw in de lange veldstraat, kreeg ik graag een stavaza omtrent de renovatie van de huizen van de mandel in de lange veldstraat. Het zorgt voor veel ongerustheid bij de veelal bejaarde bewoners die er al jarenlang wonen. Waar zal men deze mensen huisvesten ? Hopelijk wordt het geen scenario zoals in illo tempore met de huizen van de tuinwijk in de Woumenweg. Toen moesten deze inwoners ook hun pand verlaten. Het hiaat is er nog altijd.

Punt 14: Vraag aan de Belgische regering om verbodsverdrag op kernwapens te steunen - Marc Deprez

Idee2006 zal dit logischerwijze goedkeuren. Deze motie zal nu wel doorgestuurd worden aan de Belgische regering. Waarom wordt niet dezelfde criteria gehanteerd voor de motie om het bedrag voor ontwikkelingssamenwerking niet te reduceren en vanuit dit oogpunt zou een kerkhof in de Middellandse Zee eventueel kunnen worden vermeden. Natuurlijk werd deze motie gestipuleerd door Idee2006 als oppositiepartij. Heel jammer dat dit een rol speelt en waarbij door toedoen van dit triestige gedoe met mensenlevens solt.

Punt 15: Bijgevoegd punt 1 : referendum - Marc Deprez

Het parkeerbeleid ligt heel gevoelig bij de Diksmuideling. Het levende bewijs zijn de 5000 handtekeningen op de petitielijsten om toch maar een volksraadpleging af te dwingen. Tweemaal heeft Idee2006 dit geprobeerd. De eerste keer werd deze volksraadpleging geweigerd omwille van een zogezegd vermeend tekort van vijf handtekeningen. Geen nood, Idee2006 wierp de handdoek niet in de ring en verzamelde in een tijdspanne van vijf weken opnieuw 3500 handtekeningen.
En nu is er hommeles over het verzoekschrift. Het officiële document voor verzoekschrift, dient altijd door het stadsbestuur bezorgd te worden aan de initiatiefnemers zonder er naar te vragen. De eerste maal is dit spontaan gebeurd, maar bij de tweede poging heeft het stadsbestuur dit niet overgemaakt. Als wij het huiswerk dienen opnieuw te maken, dan is het maar logisch en normaal dat ook het stadsbestuur dit doet. Idee2006 heeft echter wel een verzoekschrift gemaakt. Alleen staat het logo van de Stad, de geboortedatum van de initiatiefnemers, het herhalen van de vraag ontbreekt. En verder worden wij ook nog gestraft voor onze oprechtheid en eerlijkheid. Initiatiefneemster Katleen Winne was met welverdiende vakantie en iemand heeft i.o getekend. Dit zijn uiteraard spijkers op laag water. Geen woorden voor!!! Idee2006 heeft wel een aantal vragen aan de secretaris en wij mogen echter vragen stellen tijdens de gemeenteraad aan de secretaris. Het gemeentedecreet voorziet dit.
- Op 30/05/2016 werd het officiële document voor verzoekschrift spontaan overgemaakt aan ons. En luister heel goed. Dus 13 maanden terug voor de aanvang van het voornemen voor een nieuw referendum. Secretaris, wees eerlijk en geef toe, dat je gewoonweg vergeten ben al dan niet bewust of onder druk van het schepencollege de officiële documenten opnieuw naar ons door te sturen. Trouwens wij hebben dit ook juridisch afgetast en daaruit blijkt, dat dit de grijze zone is! En wanneer wij een rechtzaak zouden aanspannen, dan wordt u gegarandeerd in het ongelijk gesteld
- Wanneer u zich richt tot de adviescommissie, hebben wij toch een aantal bedenkingen bij volgende passages. “Het ligt heel gevoelig bij de burger en de politiek” en ook wordt de werkdruk aangekaart. Dit is toch de taak niet van een secretaris om dit te briefen aan een adviescommissie. Ook de vraag naar de adviescommissie toe moest heel anders worden geformuleerd. De vraag moest als volgt luiden :
- “Ik heb bij het nieuwe voornemen voor een referendum nagelaten om opnieuw het officiële document voor verzoekschrift over te maken aan de initiatiefnemers. Er werd weliswaar een verzoekschrift ingediend”. En dit ging echter een heel ander verhaal zijn. Want in uw schrijven geef je de pap in de mond aan de adviescommissie om het ingediende verzoekschrift onontvankelijk te verklaren Trouwens met een beetje goede wil, liet je gewoonweg dit verzoekschrift passeren. Bovendien u refereert naar het verzoekschrift van 30/05/2017. Waarom neem je dan ook niet het eerste officiële verzoekschrift, want het behelst immers dezelfde initiatiefnemers, zelfde vraag? Dit klopt niet! Graag een antwoord aub
Dit verzoekschrift werd voorgelegd aan de Vlaamse adviescommissie voor referenda. De “commissie” bestond uit drie mensen , die het verzoekschrift onontvankelijk verklaarden en alhoewel dat de uitleg voor interpretatie vatbaar is en zij geven ook mee, dat het schepencollege, gemeenteraad het verzoekschrift kunnen ontvankelijk verklaren.
Wij hebben dit advies ontvangen op vrijdag 11 augustus in de zeer late namiddag. Dan was er weekend, maandag een bruggedag en dinsdag feestdag en tegen vrijdag 18 augustus moet ieder gemeenteraadslid de dagorde van de gemeenteraad ontvangen hebben. Onmogelijk om de handtekeningen nog te controleren, want het voornemen voor een referendum moet op de agenda komen van de gemeenteraad van maandag 28 augustus. Idee2006 voelt zich echt gepakt, gerold door het stadsbestuur. Maar de grootste dupe is inderdaad de Diksmuideling zelf. En bovendien betuigt deze meerderheid (C.D.&V-SP.a) geen respect voor de vrijwilliger, de kleine man, vrouw die op pad gingen om handtekeningen te verzamelen. Dit is nog maar eens gebleken. Deze mensen hebben geen betalend mandaat of zijn geen gemeenteraadslid. Integendeel het kost hen handenvol geld, tijd en energie
Idee2006 is niet rancuneus en wij hebben overleg gepleegd met de meerderheid met de eventuele komst van een parkeertoren op de eigendommen van Saint-Germain. Wij wilden een overeenkomst voor publiek-private samenwerking, maar wensten de piste van de boterhalle ook niet helemaal te verlaten. De meerderheid beweerde altijd hoog bij laag, dat er nooit sprake kan zijn van een publieke parking op de site van de boterhalle, enkel van een private parking. Bij het overleg vroeg Idee2006, dat het stadsbestuur een stedenbouwkundig attest ging aanvragen voor een publieke parking op de site van de boterhalle. En dat weigerde de SP.a. en Idee2006 wenste daaraan niet toe te geven. Als je nu zeker bent, dat er enkel een private parking mag komen op de site van de boterhalle, door zogezegd toedoen van onroerend erfgoed, waarom dan geen stedenbouwkundig attest aanvragen! Het dossier van de boterhalle rammelt langs alle kanten en stinkt.
Een ding is zeker. Volksraadspleging wordt een speerpunt in het verkiezingsprogramma van Idee2006. Bij drastische ingrepen, gevoelige materies zullen wij de mening van de Diksmuideling vragen en wij zullen uiteraard verder alle registers opentrekken voor de realisatie van een publieke parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. Een publiek-private samenwerking is ook een van de perspectieven, hierbij refererend naar de eventuele komst van de torenparking op de eigendommen van Saint-Germain.
Idee2006 luistert naar zijn bevolking en de Diksmuideling verdient inderdaad beter. Deze meerderheid is dictatoriaal en dictators luisteren immers nooit en dulden geen tegenwind, laat staan inspraak.
Hierbij laten wij ieder gemeenteraadslid, schepenen, burgemeester zijn verantwoordelijkheid nemen en vragen wij de hoofdelijke stemming om het referendum laten door te gaan op basis van artikel 205 uit het gemeentedecreet. De Diksmuideling vraagt dit en respecteer dit

Wij vragen ook de hoofdelijke stemming om een stedenbouwkundig attest aan te vragen in het kader van een publieke parking op de site van de boterhalle

Jan Van Acker

Procedurefouten…
Jullie weten dus niet waarover het gaat en kennen ons, de initiatiefnemers niet
Ik vraag me af of alle dames en heren van de meerderheid achter deze houding staan: Allemaal bereid tot antipolitiek, allemaal akkoord om mee te stappen in deze onzin
Iedereen heeft een slecht gevoel bij het vrijkomen van een crimineel door tussenkomst van een gewiekste advocaat die procedurefouten aanhaalt…
Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de helft van Diksmuide, want dat vertegenwoordigen jullie, dit spektakel kunnen smaken!

Katleen Winne

De vorm, de inhoud en de essentie:

Het is duidelijk dat het bestuur geen referendum wil. Het bestuur hanteerde ‘participatie’ als toverwoord. We hebben de vrijdagnamiddagen mogen beleven in de stuurgroep, de creatieve momentjes met het plakken en zetten van bankjes en boompjes in de participatieavonden.
O.i. is de mobiliteit en parkeerbeleid het grootste probleem. Een mooie inrichting is wenselijk, luisteren naar de burger belangrijk. Een referendum is de meest directe vorm van democratie. We hebben geraadpleegd en een draagvlak gevonden. Het ‘niet wensen uit te voeren’, wegens vormfouten, gaat voorbij alle inhoud en is de verantwoordelijkheid van de meerderheid.

We halen geen bakzeil. We liggen niet stil, we geven niet op.
Je moet het als bewind maar durven, 3000 en 3500 handtekeningen negeren.
Met de energie van deze handtekeningen in de zeilen zien we wel waar we landen.
We krijgen een ‘light’ versie en het allegaartje van compromissen. De essentie van de mobiliteits- en parkeerproblematiek wordt niet aangepakt.

Punt 16: Bijgevoegd punt 2: mandaten en vergoedingen

Na de commotie rond de intercommunales, Publifin, publilec, publipart, na de troubles rond de Brusselse Samu Social heeft idee2006 het zo een beetje gehad heeft met de “vuile” politiek. Daarom willen we een initiatief nemen om de politiek weer wat properder te maken. Een stap in de goede richting is het bekend maken op de gemeentelijke website van de mandaten die ieder lid van de gemeenteraad bekleedt alsook de daarbij behorende vergoeding.
We kregen onlangs mede inspiratie voor dit voorstel vanuit de naburige gemeente Langemark Poelkapelle waar de CD&V burgemeester en de gemeenteraad dit voorstel goedkeurde.
Verder horen we al maanden voorzitter Crombez van de Sp-a als een nieuwe witte ridder schreeuwen om meer transparantie en een beperking van het aantalm mandaten, dus ook daar hebben we een medestaander. En ook de andere partijen vragen meer duidelijkheid in dat verband.
Daarom leggen we dit voorstel ter goedkeuring voor aan deze gemeenteraad en vragen we een stemming hieromtrent.

Punt 17: Bijgevoegd punt 3 - Katleen Winne

Graag uw evaluatie wat betreft de signalisatie, coördinatie, communicatie en timing van de werken.
Werken zijn noodzakelijk en hinder onoverkomelijk.
De impact op de mobiliteit en veiligheid is enorm.
Onze grote bezorgdheid gaat uit naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker, de schoolgaande jeugd. Misschien is de vakantiemodus er nog, maar 1 september nadert met rasse schreden. Is er een plan, is er communicatie ? Als ze met de auto gebracht worden, verzwaart dit de al zeer gebrekkige circulatie, als ze fietsen/stappen, zal er dan toch duidelijke informatie moeten komen over de te nemen weg. De geboden informatie is dd 22 augustus alvast nog niet aangepast op uw schoolfietsroutekaart, uw website. Het is onmogelijk via de Adm. Ronarchstraat, er mogen een aantal werven toegevoegd worden.

De as Ijzerlaan - Maria Doolaeghestraat wordt zwaar belast.
De as op de Woumenweg krijgt straks nog meer overdruk.
Kruispunt Stragier wordt aangepakt

Het is nu al slalommen in de Grauwe Broedersstraat, dit is ondertussen al wat bijgestuurd. Bijgevoegde punten dienen een week vooraf ingediend te worden.
Bij deze is er ondertussen al het een en het ander aangepast. jullie hebben de tijd om jullie communicatie en/of plan nog wat te verbeteren of eraan te beginnen.

‘Wait and see’ is misschien een tactiek,
zich voorbereiden misschien des te geraadzamer
Het zal de veiligheid ten goede komen
en de (organisatie)stress wat verminderen

De bewegwijzering is relatief duidelijk. Het is ook te begrijpen dat u zoveel mogelijk verkeer via Beerst omleidt. Misschien is het voor de handelaar wat vriendelijker mochten de borden ‘handelszaken bereikbaar’ wat groter konden gemaakt worden. Het zijn zware tijden voor hen.

Ik weet eveneens dat het verkeer ergens heen moet, maar de infrastructuur van de weg richting Vladslo is m.i. niet gemaakt voor + 5 ton. De verkeersdrempels en vernauwingen zijn niet gemaakt voor zwaar vervoer.
Wat die tonnage betreft : aan de Bortierlaan staat een verbodsbord voor 5.5 ton, op uw website staat de omleiding via Vladslo aangegeven voor 3.5 ton. Mogen ze door het centrum 3.5 ton ?Uitgezonderd plaatselijk verkeer; hoe plaatselijk is plaatselijk ? We hebben deze vraag al eens gesteld toen er plaatselijk verkeer werd ingevoerd in de Rousdammestraat. Wordt dit gecontroleerd of is dit enkel ter ontmoediging ?

Voor mensen die niet van Diksmuide zijn is het allesbehalve evident.
Kan de omleiding voor zwaar vervoer niet aan de GPS overgemaakt worden ? Zwaar verkeer staat stil thv de overweg twijfelend welke kant ze op moeten.
Hebben jullie een plan voor 1 september ?
Mogen we meer blauw verwachten ?

Ik stel vast.
U hoeft niet zo gepikeerd te reageren.
In het verleden had ik het reeds over de communicatie en signalisatie van werken. Er worden inspanningen gemaakt en het is al beter.
Als we door opmerkingen de toekomst kunnen beter maken zal ik ze blijven geven.