Gemeenteraad 29/09/2008

Punten 2-15: Kerkfabrieken - Katleen

De adviezen voor 2009… Geen advies van de oppositie wordt gevraagd noch getolereerd.

Bij de GR van 25/8/2008 werd de brief van de voorzitter van de kerkfabrieken voorgelezen. Toen mochten we hierop geen commentaar leveren. Eertijds werden er andere tonen aangeheven om collectief na te denken over de toekomst van onze talrijke kerkfabrieken.

Blijkbaar is dit in Diksmuide anno 2008 nog onmogelijk.

Hoe minder zielen hoe meer vreugd.

En altijd opnieuw komen deze punten voor.

Altijd opnieuw moet de hele gemeenschap opdraaien., zonder overleg.

Jan:

We vinden het hemeltergend, ja godgeklaagd dat de oppositiepartijen geen in spraak krijgen in deze raad. Het is ons nochtans beloofd. Van het instituut dat over ons “heil” waakt, weten we dat het de laatste dictatuur genoemd wordt, maar hier gaat het wel degelijk om wereldse aangelegenheden. We vertegenwoordigen samen de kleine helft van de bevolking. Die mag dus geen enkele inspraak krijgen maar moet wel, soms ongewild mee betalen. De democratie wordt hier zwaar met de voeten getreden. Eens temeer toont ook deze meerderheid zijn dictatoriale trekjes. Spijtig, een zoveelste gemiste kans om het debat tussen kerk en staat breed open te trekken.

Marc:

Ik moet vaststellen, dat exploitatieuitgaven verschillen met de meerjarenplanning. Idem voor de investeringen.Ligt het budget nu hoger of de voorziene meerjarenplanning? Waarom deze verschuivingen? De meerjarenplanning is pas goedgekeurd en toch zijn er nu al wijzigingen. Heeft een meerjarenplanning dan wel zin?

Punt 19: Speelpleinen - Katleen

We kunnen de inzet om veilige speeltuigen te plaatsen en aan te passen enkel toejuichen.

Infrastructuur op zich is een begin. Onderhoud en controle is een andere zaak. Dat u niet verantwoordelijk bent voor het rondslingerende vuil op de speelpleinen staat buiten kijf. Dat het bestuur verantwoordelijk is voor de preventie en opruiming ervan evenmin. Als regelmatige bezoeker van speelpleintjes stoort mij en veel medeburgers het rondslingerende zwerfvuil. Dat politiek niet proper is besef ik naderhand wel, dat ons Diksmuide incluis de speelpleinen er niet proper bijliggen evenzeer.

Uw actie ‘Koop minder afval’ zal alvast niet voor de denkwereld van de achterlaters bestemd zijn. Misschien was het nog geen zo’n slecht idee van ons om aan de zwerfvuilactie ‘in de vuilbak’ mee te werken (Ons voorstel is ondertussen verjaard GR27/9/2007).

Punt 21: toekennen van een toelage aan diverse verenigingen - Marc

Langs deze wens wil ik in naam van de werkgroep kinderkankerfonds Diksmuide het schepencollege danken, voor het gratis ter beschikking stellen van het sebastiaanzaaltje nav een activiteit tvv het kinderkankerfonds.

Punt 22: begrotingsrekening - Marc

Idee2006 zal de begrotingsrekening niet goedkeuren, gezien de stad nu heel wat nieuwe inkomsten genereert door toedoen van de verkoop van riolen en nieuwe belastingen. Denken wij maar aan de verhoging van de prijs huisvuilzakken, , de forse verhoging van de bedrijvenbelasting en het uitleenreglement, dat een belasting impliceert op de rug van de verenigingen en de vrijwilliger. Bovendien wordt dan nog eens al het patrimonium van de hand gedaan.

Toegevoegd punt: duivenpoep - Katleen

We delen de bezorgdheid met onze oppositiepartners omtrent de duivenoverlast.

In de GR van 25/8/2008 haalden we de problematiek aan in kader van de verloedering van huize Rouzé. Wat nader opzoekwerk maakt duidelijk dat dit niet zo relevant is om dit diervriendelijk op te lossen. .

Georganiseerde duiventillen lijken ons ook niet evident. Misschien is weerom het vermijden van zwerfvuil en leegstand een primaire noodzakelijke voorwaarde waarover ernstig dient worden nagedacht en bovenal gereageerd worde,.