Gemeenteraad 29/10/2007

Punt 15 Groen-en milieudienst –aanpassingen van het gemeentelijk reglement betereffende het betoelagen van de aanleg van een groendak- goedkeuring - Katleen

Met Idee2006 steunen we te volle het initiatief. De bescherming van ons leefmilieu is een van de prioritaire opdrachten van onze gemeente.

We hopen dan ook dat de gemeente zelf het gras laat groeien op de daken in plaats van tussen de straatstenen en in de grachten.

We willen dan ook nog maar eens op de tweeslachtigheid van dit alles wijzen.

Groen promoten en subsidiëren en als het groen groeit dan wordt de burger hiervoor belast ondanks zijn financiële investeringen en fysieke inspanningen.

Misschien moet u dan maar eerlijkheidshalve de subsidie beperken tot de extensieve groendaken…of de optie om het groenafval gratis te verwerken nog maar eens nader te bekijken (ev. met de nieuwe technologieën).

De groendaken zullen wel op het plafond liggen. We vragen ons af of het misschien toch niet beter zou zijn om ergens een begrenzing in te stellen en de subsidie weliswaar ruim te plafonneren. Want als de aanvragen te ruim zijn zal het alvast te extensief zijn voor de begroting.

Punt 16 : Aanpassing en verlenging subsidie reglement hergebruikbare luiers - Katleen

De ladder van Lansink is ons bekend. Afval vermijden geniet de voorkeur boven de

afvalverwerking. We kunnen dit gedachtegoed met IDEE2006 enkel onderschrijven, evenals de eerder genomen initiatieven zoals de hergebruikbare boodschappentas.

Maar….

Ik hoop dat men dit alles dan ook eens evalueert en de informatie aan de burger doorgeeft.

Hoeveel mensen dienden een aanvraag in ?

Iemand een idee ? Ik heb de cijfer(tjes) opgevraagd :

in 2004 :9.

2005 : 4

2006 : 2

2007 : 3

Een wind in een katoenen luier, om in de propere politiek geen vuile woorden of beledigende zinnen te gebruiken.

Het reeds door ons, en andere politici, aangehaalde probleem van de klassieke luiers die bij het restafval moeten blijft bestaan. Deze nobele stimulatie zal aan de situatie niet veel veranderen. De utopische gedachte om hergebruikbare luiers te promoten voor bedlegerige patiënten is mooi, misschien kun je een paar geitenwollensokken er nog bij geven. Het zal de begroting niet wijzigen denk ik.

De mogelijkheid om de luiers naar de opgerichte ‘pamperunit’ te brengen is een tussenoplossing doch niet fair t.o.v. mensen met een mobiliteitsprobleem. Veel liefhebbers om met een zak pampers naar het containerpark te rijden zullen er wel niet wezen vrees ik.

Ik zou het alvast niet graag aan iemand vragen.

Ik vraag een met de realiteit strokende ingeleefde oplossing voor deze patiëntengroep.

Punt 18 Groen- en milieudienst –Politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Katleen

De definities werden gegeven.

De rekensommetjes die door bepaalde frakties gemaakt worden alsof de afvalkosten voor de burger 30 % dalen, zou ik graag nog eens opnieuw maken. De duurder geworden huisvuilzak, de GFT-container…En de geringe prijsdaling voor de verwerking van groenafval van 0.07/kg naar 0.05. De stijging van 0.07 naar 0.17 voor wat rest.

De 1 euro krediet meer op de kaart lijkt ons een schrale troost.

We blijven pleiten voor het gratis afleveren van het groenafval.

Wat betreft hoofdstuk II omtrent de netheid van het openbaar domein zou ik de voorbeeldfunctie van de stad zelf in vraag durven stellen. Burgers moeten hun eigen verantwoordelijk nemen.; het stadsbestuur eveneens. Ondanks de grote oppervlakte en kosten voor het onderhoud, moet het eigen beleid dit kunnen organiseren.

De weinig onderhouden parken en plantsoenen, het weelderig tierend onkruid her en der zijn hier geen toonbeeld van.

Hoofdtuk II. §1 betreft het verbod om slijk, zand en vuilnis op straat of in greppels te vegen.

Kunnen we dan akkoord zijn met het slijk die tegen aan de gevels spat in de Bloemmolenwijk nalv de uitvoering van het bouwen van appartementen ?

Graag uw interventie hieromtrent !

Wat betreft hoofdstuk XIV Toezicht, strafbepalingen en bekendmaking

ART 49

Ik heb het lokaal informatiepunt gebeld om informatie omtrent de cijfers van sluikstorten en milieuovertredingen. Ik werd niet van het kastje naar de muur gestuurd, wel naar het zonaal hoofdsecretariaat. Mijn zelfde vraag diende eerst aan de korpschef voorgelegd worden vooraleer ik informatie zou krijgen. Tot op heden wacht ik nog.

Ik zou ze graag hebben want ik zou graag volgend jaar een evaluatie maken van deze interventies, en hoop hierbij dat mijn vrees tot toename van sluikstorten, ronddwarrelend vuil, hondepoep, hopelijk ongegrond mag blijken.

Punt 22: toelagen aan diverse verenigingen - Jan

We zijn verheugd dat er iets cultureels gebeurt in onze stad. Stad onder stroom en ten vrede zijn zeer waardevolle initiatieven die zeker op voorhand geprogrammeerd zijn. Dus herhalen we onze vraag van de vorige keren: kan de subsidie aan deze evenementen niet via de daartoe geëigende kanalen gebeuren? Daar dienen deze kanalen voor. Dit zijn mooie projecten die voor een projectsubsidie in aanmerking komen.Maar misschien moet men dan minder willen besparen op cultuur.

Punt 23 – 24: begrotingswijzigingen - Marc

Geachte collega's,

Wij hebben de ons voorgelegde begrotingswijzigingen eens van naderbij bekeken en zijn eigenlijk tot een onthutsende vaststelling gekomen.

We beginnen met het goede nieuws.

In de begrotingswijziging van de algemene dienst merken we dat het algemeen resultaat van 2006 bij deze wijziging blijkbaar een beter resultaat geeft dan wat de huidige meerderheid had gedacht over het vorige dienstjaar. Het resultaat van 2006 is maar liefst 1.029.761,38 beter dan wat gedacht was. Dit overschot, die de vorige meerderheid heeft gecreëerd, is net niet voldoende om het negatieve resultaat van 2007 te dekken. Het spijt ons, collega's, dat wij door het goede bestuur in 2006, het gat dat door de nieuwe meerderheid in 2007 is geslagen, niet volledig kunnen helpen opvullen.

Tot daar het goede nieuws.

We stellen vast dat het huidige bestuur er op sommige punten bij de opmaak van de begroting, zowel de gewone als de buitengwone dienst, serieus "met zijn klak" heeft naar gesmeten.

Zo moet er b.v. opeens een aanpassing van het budget komen voor Sport en Lichamelijke opvoeding voor maar liefst 40.000 euro en dit op een initiëel geraamd budget van 80.000 euro. Niet dat wij tegen deze budgetstijging zijn, maar een overschrijding van het geraamd budget met maar liefst 50% is voor ons toch en beetje veel er over.

Hetzelfde geldt voor de de geraamde ontvangsten. Er wordt maar liefst 140000 euro meer begroot bij de te innen belastingen terwijl er oorspronkelijk 631.000 voorzien was. Gaat de Diksmuidse burger hier, net zoals bij de federale overheid, voor de tweede keer op één jaar tijd de belastingsrekening gepresenteerd krijgen of heeft men gewoon een beetje misrekend bij het opstellen van de begroting.

De begrotingswijzingen van de gewone en buitengewone dienst staan bol van deze zaken.

Het ergst van al is dat om aan een nul-operatie te komen sommige kostenposten gewoon geschrapt worden met de simpele vermelding "niet nodig dit boekjaar". Ons lijkt het erop dat deze schrappingen simpelweg gebeurden om de begroting te doen kloppen. Hoe verklaar je anders dat er zomaar 385000 euro sneuvelt op de investeringen voor afvalwater, dat er voor 34000 euro minder verkeerssignalisatie zal aangekocht worden (op een budget van 137.000 euro). Dit zijn toch niet de zaken waarmen zomaar kan in gaan schrappen met de vermelding "niet nodig dit jaar". Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Een positief puntje is dat blijkbaar ook het "De Keyser-park" de begrotingswijziging niet heeft overleeft. Soms kan de huidige meerderheid dus toch het onderscheid maken tussen nuttige investeringen en nutteloze prestigeprojecten.

Mogen wij trouwens vragen hoe men in de begrotingswijziging stelselmatig kan werken met een financieringsrentevoet van 4% en dit met de huidige stijgende rentes en wetende dat de langetermijnrente momenteel ongeveer rond de 4,10% - 4,20% staat?

U hoort het beste collega's, deze begrotingswijzigingen, zijn niet echt een toonbeeld van wat een begroting of een begrotingswijziging zou moeten zijn, nl. een zo getrouw mogelijke weergave van wat er voor een bepaald dienstjaar zal worden ontvangen en uitgegeven, dit gebaseerd op ernstige en gegronde motieven. Ons lijkt het meer op het betere natte vingerwerk en darom kunnen wij deze wijzigingen dan ook onmogelijk goedkeuren.

Punt 24: Financiën Begroting ( is maar een bemerking)- Katleen

Het is nog niet zo lang geleden…

Maar van de intentieverbintenis om over de partijgrenzen heen over de begroting te discussiëren is nog niets van in huis gekomen.

GR…april (moet ik nog opzoeken)….

Punt 26: Aankoop spots voor CC - Jan

We zijn verheugd dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructur van ons cultuurcentrum. Een goede verlichting verzekert een grote uitstraling. Maar, is het waar, mijnheer de schepen, dat deze nieuwe spots enkel binnen het kanton kunnen verlichten?

Punt 27: Stedelijke sociale dienst- Lokaal overleg kinderopvang- goedkeuring samenstelling en interne werking - Katleen

Overleg kan enkel positief gestimuleerd worden, met 2 kinderdagverblijven en een groeiend tekort aan opvangmogelijkheden., ook zeker buiten de normale werkuren.

Ik hoop dat het in de praktijk beter zal werken dan de op dezelfde leest geschoeide Wego…

En maar raden organiseren, die ofwel niet samen (kunnen) komen. En als ze samenkomen en advies verlenen wordt er veelal niet veel naar geluisterd. De voorbeelden zijn legio, milieuadviesraad inzake de ring; cultuurraad ed.

+ iedere geëngageerde die er weer maar eens naar toe mag, zullen in casu wshl de jongere generatie zijn mag weer zorgen voor een thuiswacht. Als moeder van 3 jonge kinderen kan ik ervan meepraten.

Punt 28: cultuurbeleidsplan -Jan

We wensen de opstellers van dit document te feliciteren. Er staan heel mooie dingen in. Ik hoop, geachte schepen, beste collega’s dat velen dit gelezen hebben.Er staat een hoofdstukje in over de aanpak van het erfgoed. Men wijst op de waarde ervan en op de bewustwording van het erfgoed.Er staan heel mooie doelstellingen in die een variatie aan cultuuraanbod garanderen. Ik hoop dat met zich niet teveel zal beperken in ruimte en in hoogte. Ik mis een beetje dat tikkeltje meer dat ons onze Diksmuidse muren doet overstijgen. Als overheid moet men gul zijn op gebied van cultuur. Het is een uithangsbord van een beschaving.Waarom lees ik dan dat men op cultuur wil besparen? Dit is voor mij een verkeerd signaal. Samen met vele anderen die echt met cultuur begaan zijn en de waarde ervan inschatten, vrees ik een beetje de verenging en de al te stiefmoederlijke behandeling.Maar dit beleidsplan bevat, zoals gezegd een heel aantal goede punten. We zullen het dan ook zeker goedkeuren.

Toegevoegd punt: chiroheem Keiem - Marc

Waarom de nieuwe inplanting van het nieuw te bouwen chiroheem niet verantwoord is :

- Zonder enig voorafgaand overleg met de werkgroep en chiroleiding opteert men zo maar voor een nieuwe inplanting. De nieuwe inplanting is volledig tegen de afspraken in van de vergadering van januari ll.

- De nieuwe inplanting is zowel aan de voor- (Keiemdorpstraat) en de achterzijde (Kloosterhofstraat) voorzien van woningen. Dit is om problemen vragen.

- De nieuwe inplanting is tevens eigendom van de familie Salenbien. De familie is al jarenlang in onverdeeldheid. Er is zelfs een erfgenaam spoorloos. Dit wil zeggen dat men een onteigeningsprocedure moet starten. Dit moet ministerieel worden vastgelegd. Dit kan jaren duren. Bovendien moet men met deze nieuwe inplanting ook nog eens tuintjes aankopen of onteigenen. Dus dit komt neer op drie actoren om mee te onderhandelen.

- Tegenover de familie Vandevyvere is deze nieuwe optie zielig. Het heeft mij in het verleden heel wat moeite gekend na het verlopen van de pacht om de Chiro in zijn huidige locatie te kunnen laten huisvesten. Dit in afwachting van de goedkeuring van wijziging van rup. De familie Vandevyvere heeft daarmee ingestemd. Eigenlijk konden zij al twee jaar hun eigendom hebben verkocht en bijgevolg genereerde dit voor hen interesten. En nu kiezen voor een andere optie is niet mooi. Eigenlijk is aan het chiroheem voor de chiro Klimop Keiem een hele historiek verbonden. De samenstelling van een bestuur van een jeugdbeweging verandert regelmatig. Bijgevolg heeft het huidige bestuur van de chiro Klimop weinig weet over het verleden, zelfs de meeste mensen van de werkgroep of vzw. Het huidige chiroheem is gepaard met heel wat vrijwilligerswerk. Mijn voorganger Raf Goemaere heeft daar ook zijn verdienste aan, net als ikzelf en vele andere vrijwilligers. Het chiroheem is gebouwd op privégrond en waarvan de pachtduur slecht 10 jaar was. Raf en de gewezen pastoor van Keiem kunnen getuigen dat het heel wat moeite heeft gekost om daar het chiroheem te lokaliseren. Uiteindelijk kreeg men toch het licht op groen, maar tegen de zin van een aantal familieleden van de eigenaar.Na het overlijden van de eigenaar besliste de familie om de pacht op te zeggen.Ik heb kunnen verkrijgen dat we jaarlijks een pacht gingen krijgen in afwachting van een nieuwe locatie voor het nieuw te bouwen chiroheem.Op het speelplein van Keiem leek dit onmogelijk, daar het ledenaantal van de chiro Keiem een grote expansie kende. Een teken aan de wand, dat de chiro Keiem de wind in de zeilen heeft.Het vorige schepencollege besliste dan om het chiroheem te bouwen op de gronden, waar het nieuwe voetbalveld voorzien was. De familie Vandevyvere was het daarmee eens en in de gemeenteraad van maart werd dan de aanduiding voor een studiebureau voor de wijziging van het rup goedgekeurd.Men wil alle hens aan dek roepen om de huidige locatie van het voetbalveld te behouden, en een uitbreiding van een terrein is wenselijk, gezien de florerende jeugdwerking, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Indien dit niet zou mogelijk zijn, is er nog een opening voor een nieuw voetbalveld via het GRS in de Streuvelstraat aan het nieuwe kerkhof.Wat het schattingsverslag betreft, door het aankoopcomité is naar onze mening enkel een raming. Er staat geen enkel referentiepunt op vermeld. Bovendien zou de raming voor de andere optie ook niet minder zijn, daar de deze site naast de eerste bestemming ligt.Zonnestraal met een oppervlakte en gebouwen inbegrepen hebben wij voor een bedrag van 7.500.000 oude Belgische franken kunnen aankopen.

Wat is de doelstelling:

- De huidige locatie (=6 sterretje), als enige optie te behouden. De nieuwe inplanting is niet eerlijk tov de familie Vandevyvere. Dit zou getuigen van weinig respect. Zie mijn vorig betoog.

- De vzw zal tegen het einde van het jaar op de rails staan. Vanuit dit oogpunt kan men werken met investeringstoelagen( conform vzw chiro Woumen) Het is veel gemakkelijker en vlugger werken.

- Tevens wordt de grond aangekocht door de vzw. Uiteraard dient er een contract te worden gemaakt tussen de vzw en de stad. Dit mag geen probleem vormen, daar we juristen in onze middens hebben.

- De overwelving van de Grote Plaatsebeek is voor rekening van de Stad (analoog met de overwelving in Ten Bercle voor het speelplein en het nieuw aan te leggen Kerkhof). Hierbij doe ik dan als slot een warme oproep, om geen politieke spelletjes te spelen over de hoofden van kinderen en de jeugdbeweging. Een suggestie, in eerste instantie een onderhoud te plannen met het schepencollege, met de gewezen Pastoor van Keiem en mezelf.

Toevoegd punt: mantelzorgpremie - Jan

Geachte Heer Voorzitter, collega’s raadsleden, Tijdens de voorbije maanden werd duidelijk dat nogal wat misverstanden en onduidelijkheden bestaan in verband met de gemeentelijke mantelzorgpremie. In het kader van de algemene vergrijzing, wordt er naar gestreefd om de mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen. Dit is voor de gemeenschap een serieuze vorm van kostenbesparing, en dit draagt zeker bij tot het welbehagen van de bejaarden. Ook voor zorgbehoevenden door ongeval of ziekte is het heel belangrijk dat zij zo goed en zo lang mogelijk kunnen functioneren in hun thuismilieu. Er bestaat in Diksmuide wel degelijk een reglement “gemeentelijke mantelzorgtoelage”. Het was wel een heksentoer om hierover informatie te krijgen. Het reglement bevat een aantal duidelijke punten:- de zorgverlener moet inwonend zijn bij de zorgbehoevende- de zorgverlener moet woonachtig zijn in Diksmuide- de zorgbehoevende moet in zijn thuismilieu verzorgd worden- de zorgbehoevende moet min. 21 jaar zijn - de zorgbehoevende moet min. een verminderde zelfredzaamheid hebben van 12 punten ofwel 80% “ongeschikt” zijn- de zorgbehoevende moet mindervermogend zijn d.w.z. ofwel genieten van tegemoetkoming voor gehandicapten, ofwel van een gewaarborgd inkomen, ofwel in een WIGW statuut vallen.- de toelage vermeld in het reglement bedraagt € 37,20 per persoon en per maand, nu blijkbaar € 116,30 per 3 maanden Via navraag in het dienstencentrum weten we dat 75 mensen daarvan genieten of genoten. Het is onduidelijk wanneer daar nog mensen bijgekomen zijn of deze lijst nog aangepast is. We vinden dat het de hoogste tijd is dat dit reglement eens aangepast wordt.Daarom hebben wij ons geïnformeerd bij de omliggende gemeenten en OCMW’s en heeft iemand uit onze fractie deelgenomen aan de Werkgroep Thuisverzorgers te Heverlee met als onderwerp: “Gemeentelijk Mantelzorgdossier 2007”. Die werkgroep is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Volgens hun aanbevelingen moet de mantelzorgpremie kaderen in een globaal gemeentelijk mantelzorgbeleid en moeten de criteria voor toekenning gebaseerd zijn op de graad van zorgbehoevendheid . Leeftijd, oorzaak van zorgbehoevendheid, inkomen, familieband en woonplaats van de mantelzorger mogen geen rol spelen. Psychische zorgbehoevendheid mag ook niet uit het oog verloren worden. Er moet enkel kunnen bewezen worden dat blijvende hulp van een derde noodzakelijk is. Informatietekort is hierbij eveneens een groot knelpunt. Dit hebben wij ook in Diksmuide kunnen vaststellen

Met onze fractie vragen we bijgevolg:

Dat het begrip “zorgbehoevendheid ruimer bekeken wordt. De vereiste 12 punten of 80%, is dermate hoog dat niemand daartoe in aanmerking kan komen. Die mensen verblijven niet meer thuis. Wij stellen een invaliditeitsgraad van 66 % voor.
Inwonendheid is tegenwoordig niet meer realistisch (mantelzorg bieden is niet hetzelfde als je hele privé-leven opofferen)
Dat de toekenning van een premie aan de mantelzorger zelf gebeurt
Dat een model aanvraagformulier “gemeentelijke mantelzorgpremie” op het stadhuis en op het OCMW beschikbaar is, en ook te vinden is op de website van de stad. Via dit model kan de aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of op het OCMW;
Dat het aangepaste reglement éénmalig gepubliceerd wordt in “Diksmuide-info”. Informatie en doorzichtigheid zijn immers een must.
De onbetwistbare voorwaarde is dat de mantelzorger zich daadwerkelijk en dagelijks met de thuiszorg bezighoudt, en dit op een kwalitatieve en menswaardige manier.Een herziening moet te allen tijde mogelijk zijn, en elke wijziging in de situatie moet gemeld worden.