Gemeenteraad 29/11/2010

Punt 4: meerjarenplan 2008-2012 – actualisering

Idee2006 zal deze meerjarenplanning zeker niet goedkeuren.De dotatie van de gemeente wordt momenteel verminderd, daar er in de loop van deze legislatuur een spaarpotje werd aangelegd. Dit getuigt van politiek wanbeleid. Trouwens, het prestigeproject nieuw te bouwen ocmw-rusthuis vertaalt zich niet alleen in de totale uitverkoop van het patrimonium, maar manifesteert zich eveneens in verhoging van de gemeentelijke dotatie. In 2011 een dotatie van 1.502.770 euro en in 2014 : 2.618.949 euro. Dit impliceert een verhoging van liefst 1.116.179 euro of 45.026.549 oude Belgische franken, naast de totale uitverkoop van het patrimonium. Als dit goed bestuur is, dan weten wij het niet meer! Misschien kan men bij de opening van nieuwe ocmw-rusthuis op de symbolische 11-11-11 eveneens een geldinzameling handhaven voor de toekomst. Want hoe moet het verder binnen 20 jaar. De volgende generatie is de dupe van dergelijk wanbeleid.

Punt 11: Financiële nota dj 2011 en beleidsnota

Vorige gemeenteraad hebben wij de budgetwijziging doorgenomen. Nu is het de beurt aan budget 2011. En wat stellen wij vast. De stationsbuurt, reconversie Heernisse, heraanleg schoolplein, aanleg fietspaden, … passeren nog maar eens de revue.Buitengewone begroting :

421/735-60 : Opschikkingswerken landbouwwegen : 300.000 euro. Nochtans heeft de schepen in de vorige gemeenteraad beloofd, dat hij niet ging tornen aan het voorziene budget van 600.000 euro. Dit is geen lachertje, wanneer dit budget met de helft wordt gereduceerd, waarvan de dorpen grotendeels het slachtoffer zijn.Waarom loog de schepen in de vorige gemeenteraad? Of had de schepen voor zijn beurt gesproken? Of heeft Sint-Maarten of Sinterklaas u in de kou laten staan? Of is zijn eventuele optie in de vergeetput geraakt?Is het misschien de bedoeling een aantal meerwerken te voorzien, opdat je toch die 600.000 euro zou kunnen halen. Denken wij maar aan het onorthodoxe dossier van de meerwerken aan de Zijdelingstraat. Trouwens, ik vind geen spoor van de beloofde subsidie nav die meerwerken aan de Zijdelingstraat.

763/744-51 : aankoop kerstverlichting : 15.000 euroWordt de kerstversiering uitgebreid in het centrum?Wat met de dorpen? Meestal moeten de dorpen het stellen met een grote kerstboom, een kerstboom voor de Kerk en een voor het ontmoetingscentrum. Voor het overige wordt de kerstversiering in de dorpen dan opgehoest door de feestcommissies,…

761/724-60 : jeugdlokalen plaatsen aparte tellers. 7500 euro. Ik schrik mij een hoedje, daar in het verleden, wanneer deze C.D.&V dan op de oppositiebanken zat, de energievergoeding, die mijn inziens een sensibilisering impliceert, zomaar de vloer ermee veegde. Wat een ommekeer?

761/723-60 : Zonnestraal 1ste fase-bergplaats+leiderslokaal :250.000 euro. Uiteraard juicht Idee2006 dit toe. Hoe meer geld naar de jeugd, hoe liever wij dit hebben. Investeren in jeugd is investeren in de toekomst. Maar graag iedereen op dezelfde leest schoeien aub.

764 sport : Wordt er geld voorzien voor het aanleggen van een tweede voetbalterrein in de Tervaetestraat van het dorp Keiem. Nochtans heeft er een openbaar onderzoek plaats gevonden en is er dus een stedenbouwkundige aanvraag ingediend door dit beleid. Verder in dit budget 2011 :7500 euro voor de organisatie van een zomerse activiteit als plaatsvervanger van het natourcriterium.Nochtans was er vroeger 20.000 euro voorzien voor het natourcriterium. Het natourcriterium, dat Diksmuide over heel Vlaanderen op de kaart zette en zeker zijn return had naar de horeca en de middenstand toe. Bovendien vond de sportliefhebber zijn gading. Dit waren twee vliegen in een klap. Dit komt jammer genoeg nooit meer terug.Wat gebeurt er met de overige 12.500 euro? Wegen herstellen? Voor de verenigingen? Of een spaarpotje? 15.000 euro extra voor de drugpreventie. De Sleutel komt terug naar Diksmuide. Meer dan een jaar is De Sleutel uit het straatbeeld verschenen. Schrijnend is dit! Geen budget voor een professionele begeleiding van de hangjongeren. Verkoop van de kerk Kaaskerke of beter gezegd de erfpacht van 99 jaar : 250.000 euro. Nochtans voorziet het schattingsverslag meer dan 300.000 euro. Een overheid kan toch niet verkopen onder de schattingsprijs?Wij blijven uiteraard gekant tegen deze verkoop. Idee2006 blijft geloven in het pilootprojekt inherent met heel wat subsidies, waarbij de gewijde stille gebedsruimte wordt behouden in combinatie met een archiefruimte. De belastingsdruk blijft toch heel hoog in Diksmuide. Zie blz 11Nieuwe belastingen tijdens deze legislatuur = belasting op kampeerterreinen en belasting op kamers.Belastingen op niet-bebouwde gronden van 85.000 euro naar 100.000 euro door toedoen van de aanpassing van het reglement Financieel meerjarig beleidsplan : 2011-2014. De dramatische werkingstoelage van het ocmw is reeds uitvoerig besproken geweest in punt 4Ik lees verder op blz 39, dat er van de voorziene investering misschien 70 procent zal worden uitgevoerd. Hoe kan je het budget 2011 dan incalculeren?Nieuwe leningen in 2013! Beleidsnota : Op pag. 55 lees ik opnieuw2. Godsdiensten en filosofische moraal.Doel 3 : “ Enkele bestaande begraafplaatsen kunnen op termijn gesloten worden (Keiem, Leke, Vladslo) en stilaan als oord van stilte en rust in de dorpscentra (park) ingericht worden”.Zijn de nabestaanden daarvan op de hoogte? Dit is een heel gevoelige materie. Ik heb dit reeds meerdere malen aangekaart en altijd beweert het schepencollege, dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar waarom wordt deze gevoelige materie nu nog altijd in de beleidsnota opgenomen?

Punt 14: Financiën – Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing-aanslagjaar 2011

Vergelijking 2006 en 2011.Indexering of niet. Dat zal de Diksmuidse belastingsbetaler worst wezen. Voor hem telt enkel, hoeveel erin zijn portemonnee overblijft. Dit beleid strooit de brave Diksmuideling zand in de ogen.Trouwens volgens het financieel beleidsplan 2011-2014 stijgen de inkomsten van de onroerende voorheffing jaarlijks stelselmatig.

Punt 37: preventieve maatregelen om eventuele overstromingen te voorkomen en het scheidingsstelsel van rioleringen

Op 11, 12 en 13 november heeft Vlaanderen overvloedige neerslag gekend, mede als gevolg van de klimaatsverandering. Gelukkig werd De Westhoek grotendeels gespaard. Volgens de meteodienst-West-Vlaanderen heeft onze regio tussen de 20 à 25 liter water moeten verteren. Oostende slechts 15 liter. Maar toch bereikte de Ijzer in Diksmuide op 14 nov een waterstand van 4 m en de Zaadgracht in Lampernisse ging zelfs over zijn alarmpeil. Wat als de omgeving van Diksmuide een neerslag zou gekend hebben van 70 liter. Heeft het stadsbestuur een aantal preventieve maatregelen getroffen om eventuele overstromingen te voorkomen? Want leren leven met overstromingen, wenst en wil niemand!Bovendien is ons rioolstelstel sterk verouderd en op vele plaatsen in erg slechte staat. 2015 is het vooropgestelde doel om heel Vlaanderen te voorzien van een scheidingsstelsel. Ik heb het programma van de VMM tot 2014 voor Diksmuide eens gescreend. Daaruit kan ik afleiden, dat er na 2014 nog heel wat werk aan de winkel zal zijn om Diksmuide volledig van een scheidingsstelsel te voorzien. Naar onze mening is 2015 geen haalbare kaart meer en zal het nog een hele tijd duren vooraleer men in heel Vlaanderen een scheidingsstelsel zal kunnen handhaven. Bovendien heeft de bouwpolitiek van dit beleid, waarbij heel veel appartementen en zoveel mogelijk huizen per kavel de criteria zijn, zijn repercussie voor de riolering, mede door het toenemend afvalwater. Denken wij maar de site Vandromme, de bouw van appartementen op de hoek van de Galileistraat-Oostendestraat,…de verkavelingen in Keiem, de verkaveling in Tramstationstraat in Leke. Alles wordt hierbij noodgedwongen aangesloten op de oude riolering. Tot overmaat van ramp voorziet men een scheidingsstelsel tgv de nieuwe verkaveling ter hoogte van O.C. De Kring in Keiem, maar dit scheidingsstelsel wordt dan weer aangesloten op de oude riolering van de Tervaetestraat en de heel slechte riolering in de Keiemdorpstraat. Dit is werkelijk dweilen met de kraan open en de wereld op zijn kop.Maar anderzijds heeft iedereen vandaag de dag de mond vol over een watertoets, maar naar onze mening is het eveneens heel prangend, dat men een studie maakt over de capaciteit, gelinkt met de tijdspanne, hoeveel water de desbetreffende riolering nog kan slikken. Eigenlijk kunnen we spreken over een riooltoets. Het toekomstige scheidingsstelsel zal niet alleen in functie zijn van de waterkwaliteit van de Handzamevaart, maar vooral de capaciteit van de riolering verhogen zal noodzakelijk en een must zijn, om overstromingen te voorkomen.Niemand kan ontkennen, dat het Grup Blankaart Merkem-Woumen, waarbij het waterpeil in het Blankaartgebied zal worden verhoogd, meer gevaar inhoudt voor overstromingen, wat zeker het geval zal zijn voor de dorpen Woumen; Esen en Merkem. Misschien kan men advies vragen bij de dijkenbouwers van onze noorderburen.

Punt 36: toekomstige ontwikkeling Beerstblotestraat

Wat met de Noordelijke ring, daar Beerstblote volgens de afbakening van het klein stedelijk gebied, agrarisch gebied blijft?